Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі icon

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесіНазваниеСатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі
Дата конвертации08.05.2013
Размер265.47 Kb.
ТипДокументы
источник

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін
                       қызметтердің тізбесі

Лот
N

Тапсы-
рыс
беру-
шінің
атауы

Тауар-
лардың
(жұ-
мыс-
тың,
қыз-
мет-
тің)
атауы

Өлшем
бірлі-
гі

Саны,
көле-
мі

Беру
шарт-
тары
(ИНК
ОТЕРМС
2000
сәй-
кес)

Тауар-
лар
беру,
жұмыс-
тарды
орын-
дау,
қыз-
меттер
көрсе-
ту
мер-
зімі

Тауар-
лар
беру,
жұмыс-
тарды
орын-
дау,
қыз-
меттер
көрсе-
ту
орны

Аванс-
тық
төлем
мөлше-
рі,
%

Кон-
курс
тәсі-
лімен
мемле-
кеттік
сатып
алу
үшін
бөлін-
ген
сома
(N
лот
бойын-
ша),
теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(Та-
уар-
лардың
(жұ-
мыс-
тар-
дың,
қыз-
мет-
тер-
дің)
сипат-
тама-
лары
техни-
калық
ерек-
шелік-
терін-
де
көрсе-
тіле-
тін
жағ-
дайда
бұл
баған-
да
тауар-
дың
(жұ-
мыстың
не
қыз-
мет-
тің)
қысқа-
ша
атауы
және
әрбір
ұста-
ным
бойын-
ша
техни-
калық
ерек-
шелік-
тің
нақты
бөлі-
міне
сіл-
теме
көрсе-
тіле-
ді)


        * Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі.
      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы Тапсырыс беруші басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы
____________________/______________/   _____________/______________/
Күні______________                     Күні______________
М.О.                                   М.О.


^ Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшеліктері

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс_____________________
                                        (толық атауын көрсету қажет)

      Осы техникалық ерекшелікте мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қоса алғанда, сатып алынатын жұмыстардың толық сипатын және талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамасын беруі тиіс және орындалатын жұмыстар сәйкес болуы тиіс халықаралық немесе ішкі стандарттарды, кепілдік мерзімін көрсетуі тиіс.
      Сондай-ақ осы техникалық ерекшелікте мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы құрылыс алаңының, географиялық, инженерлік-геологиялық және басқа да ерекше табиғи жағдайлардың қысқа сипатын, инфрақұрылым мен коммуникацияның бар-жоғын, жергілікті ресурстардың сипатын, стандарттар мен техникалық нормативтер жүйесін беруі тиіс және объектіні пайдалануға беру кезінде қайшылықтарды болдырмайтын объектінің толық құрамын, аумақты инженерлік дайындау, өндіріс технологиясы мен жабдық, инженерлік қамтамасыз ету, пайдаланылатын материалдар мен конструкциялар, объектіні жарықтандыру жөніндегі талаптарды көрсетуі тиіс.


^ Конкурсқа қатысуға өтінім
   (заңды тұлғалар үшін)

Кімге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (әлеуетті өнім берушінің толық атауы көрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер заңды тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің заңды, почталық мекен-жайы және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктік деректемелері (СТН, БСК, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Заңды тұлғаның бірінші басшысының аты-жөні
      2._________________ (заңды тұлєаның толық атауы көрсетіледі) осы өтініммен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету қажет) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді - қажетін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.
      3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Заңның 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауарды(ларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісім білдіреді.
      4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтыќқ қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету керек) дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
      5. Осы конкурстық өтінім___күн ішінде қолданылады.
      6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).
      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
____________________________________________________________
(Заңды тұлєаның - әлеуетті өнім берушінің лауазымы, Т.А.Ә. және қолы)
      Толтырылған күні___________________________________
      М.О.


^ Конкурсқа қатысуға өтінім
     (жеке тұлєа үшін)

Кімге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (әлеуетті өнім берушінің атауы толық көрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Жеке тұлєаның - әлеуетті өнім
берушінің жеке басын куәландыратын
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім
берушінің жеке басын куәландыратын
құжат деректері
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім
берушінің тіркелген мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім
берушінің іс жүзіндегі тұрғылықты
мекен-жайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің
не Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес конкурс мәніне
сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен
айналысуға құқық беретін өзге де
құжаттың нөмірі
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім
берушінің байланыс телефондары,
почталық мекен-жайы мен электрондық
почтасының мекен-жайы (ол болған
кезде)
      

      2. ___________ (жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі) осы өтініммен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) жеткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді - қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.
      3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауарды(ларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісімін білдіреді.
      4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
      5.      Осы конкурстық өтінім___ күн ішінде қолданылады.
      6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).
      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.
__________________________________________________________________
(Жеке тұлєаның - әлеуетті өнім берушінің Т.А.Ә. және оның қолы)
^ Толтырылған күні_________________________________


Біліктілігі туралы мәліметтер
    (әлеуетті өнім беруші жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы _________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде орындаған жұмыстарының  көлемі (ол бар болған кезде), теңгемен
__________________________________________________________________

Объектілердің
атауы мен
орналасқан
жері

Тапсырыс
берушілердің
атауы мен
олардың
телефондарының
нөмірлері

Жұмыстардың
түрлерімен
объектілердің
аяқталу жылы

Шарттың құны, теңге
(көрсетілмесе
де болады)

      3. Жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушіде мынадай жабдықтар (тетіктер, машиналар) бірлігінің болуының елеулі мәні бар, растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып. Әлеуетті өнім беруші төмендегі кестеде санамаланған барлық сұрақтарға жауап беруге тиіс:

Жабдық-
тардың
(тетік-
тердің,
машина-
лардың)
түрі

Қолда бар
бірліктердің саны

Жай-күйі
(жаңа,
жақсы,
нашар)
 

Жекеменшік,
жалға
алынған
(кімнен),
сатып
алынады
(кімнен)

            4. Қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі (әлеуетті өнім берушінің осы конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет деп есептейтін қызметкерлері көрсетіледі)

Р/с
N

Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтілі

Диплом, куәлік және білім туралы басқа құжаттары бойынша біліктілігі немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау қажет.
____________________________________________________
           6. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды жіне жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет
_________________________________________________________________.
           Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.

      Қолы______________________________


^ Банктік кепілдік

Банктің атауы:____________________________________________________
                      (банктің атауы мен деректемелері)
Кімге:____________________________________________________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

             N_________кепілдік міндеттеме
______________________________    ____ж. "___"______________
      (орналасқан жері)
 
    Біз бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын,_______________________,
                                    (әлеуетті өнім берушінің атауы)
________________________________ұйымдастырған_____________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатындығынан және ______________
__________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурс (лот/-тар)
бойынша атауын беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.
      ________ж. "___"______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.
      Осыған байланысты біз_______________________осымен өзімізге
                              (банктің атауы)
Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:
      конкурсқа қатысуға түпкілікті мерзім өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғандығын не өзгерткендігін және (немесе) толықтырғандығын;
      танылған конкурс қатысушысы өзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде тапсырмағандығын не кері қайтарып алғандығын;
      конкурстың жеңімпазы етіп анықталған қатысушы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;
      мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын.
      Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.
      Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.
      Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

   ^ Кепілгердің қолы мен мөрі             Күні мен мекен-жайы   


Берешектің жоқтығы туралы анықтама

      Банк (атауы)_______ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 30 шілдедегі N 275 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетілетін банк алдында анықтама берілген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзімі өткен берешегінің жоқтығын растайды (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН, БСК және т.б. көрсету қажет).

      Күні
      Қолы
      M.О.


Конкурстық құжаттамаға
                                                      12-қосымша

^ Конкурста сатып алу мәні болып табылатын, жұмыстарды
     орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету
    кезіндегі қоса орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ
         әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (қоса
    орындаушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлері
                (конкурстың толық атауын көрсету қажет)

Р/с
N

Қосалқы
мерді-
гердің
(қоса
орын-
даушы) -
заңды
тұлға-
ның
атауы
не жеке
тұлға
болып
табы-
латын
қосалқы
мерді-
гердің
(қоса
орын-
даушы-
ның)
- Т.А.Ә.

Қосалқы
мердігер
(қоса
орын-
даушы)
салық
төлеу-
шісінің
тіркеу
нөмірі,
оның
толыќ
заңды
және
почталық
мекен-
жайы,
байланыс
телефоны

Техни-
калық
ерек-
шелікке
сәйкес
орын-
далатын
жұмыс-
тардың
(көр-
сеті-
летін
қызмет-
тердің)
атауы

Техникалық
ерекшелікке
сәйкес орында-
латын жұмыстар-
дың (кқрсетіле-
тін қызметтер-
дің) ақшалай
мәндегі көлемі

Техникалық
ерекшелікке
сәйкес орында-
латын жұмыстар-
дың (көрсетіле-
тін қызметтер-
дің) пайыздық
мәндегі көлемі

Осы қосалқы мердігер (қоса
орындаушы) бойынша барлығы
теңге
Көлемі-
нің %

Осы қосалқы мердігер (қоса
орындаушы) бойынша барлығы
теңге
көлемі-
нің %

Барлық қосалқы мердігерлер (қоса
орындаушылар) бойынша жиыны
теңге
көлемі-
нің %

      Осымен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтінім беретін әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігері(лері) (қоса орындаушысы(лары)) конкурс (конкурстың толық атауын көрсету) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіреді және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне (қоса орындаушыларына) қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды.

Қосалқы мердігер
(қоса орындаушы) -
заңды тұлғаның атауы
не жеке тұлға болып
табылатын қосалқы
мердігер (қоса
орындаушы) Т.А.Ә.

Қосалқы мердігер-
дің (қоса
орындаушының)
уәкілетті өкілі-
нің Т.А.Ә.

Қолы


      Әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерге (бірлесе орындаушыға) беретін жұмыстар мен қызметтердің көлемі жұмыстар мен қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен аспауға тиіс.                         


      Әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерге (бірлесе орындаушыға) беретін жұмыстар мен қызметтердің көлемі жұмыстар мен қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен аспауға тиіс.               

Бас мердігер қосалқы мердігерге (бірлесе орындаушыға) беретін, үштен екі мөлшерден аспайтын           жұмыстар мен қызметтердің түрлері:

Жайғастыру планы, алаңшалар дайындау;

Жер қазу, шұғыл жұмыстар;

ішкі электр желілері, құбырлар, өрт сөндіргіш-күзет сигналдары, компьютерлік желілері, кондиционерлеуге арналған желдету жүйелері төсемдерін қоса алғанда инженерлік коммуникациялар;

жинақтау-бөлшектеу, жабдықтарды жөндеу және шығару;

әрлеу және дизайнерлік жұмыстар (ішкі және сыртқы);

құрылымдық көтергіші жоқ пісіру және бекітпе жұмыстар;

еден, шатыр төсемі;

есіктер мен терезелер орнату;

қаңылтыр жұмыстары;

балташы және ағаш шеберлік жұмыстар;

тасымалдау бойынша қызметтер;

көмекші немесе қосалқы ғимараттар салу бойынша жұмыстар;

зертханалық жұмыстар;

сынамалы бұрғылау, шығару.


Конкурстық құжаттамаға
                                                       13-қосымша

          Әлеуетті өнім беруші бағаларының кестесі
(әлеуетті өнім берушінің атауы әр лотқа жеке толтырылады)

N

Мазмұны

^ Тауарлар, жұмыс-
тар, қызметтер
атауы

1.

Қысқаша сипаты
2.

Шығарылған елі (жұмыстарды сатып
алу кезінде алынып тасталады)
3.

Жасаушы зауыт (жұмыстар мен
қызметтерді сатып алу кезінде
алынып тасталады)
4.

Өлшем бірлігі
5.

Баға_______бірлікке___________
ИНКОТЕРМС 2000 шарттары
бойынша _________
(белгіленген пункті)
6.

Саны (көлемі)
7.

Барлық бағасы =__________
б., 5 х б. 6,
8.

Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС
2000 шарттары бойынша __________
белгіленген пункті, әлеуетті
өнім берушінің тасымалдауға
арналған, кеден бажын, ЌЌС және
басқа төлемдер мен алымдарды,
жинақтаушы бөлшектер мен
міндетті қосалқы бөлшектер
бағасын, бір өлшем бірлігіне
пайдаланудың бастапқы мерзімі
ішінде қызмет көрсетуге арналған
барлық шығыстарды қоса алғанда,
басқа да шығыстар
        Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да
      көрсетуге құқылы, оның ішінде:
      жеңілдіктер берілетін жағдайда, оның көлемі
      Біз Сіздердің конкурсты құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келісеміз. Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз
__________________________________________________________________
                        (егер олар болса)
__________________________________________________________________
            (төлемнің балама шарттары көрсетіледі)

немесе басқа шарттар (санамалау қажет:___________ ______________)
бұл ретте________________мөлшерде жеңілдіктер ұсынамыз
__________________________________________________________________
(ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)
________________________      _______________________
     (Қолы)                      (лауазымы, тегі

  М.О.

      Ескертпе: әлеуетті өнім беруші жалпы бағаның құрауыш бөліктерін көрсетпеуі де мүмкін, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны әлеуетті өнім берушінің барлық шығындарын ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға жатпайды.Похожие:

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconАқсуат ауылдық округі бойынша 2009 жылы сатып алынатын тауарлар, атқарылатын жұмыстар, көрсетілетін
...
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconМм «Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің»2008 жылы сатып алынатын тауарлар, атқарылатын жұмыстар, көрсетілетін
...
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconМемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне 1-қосымша Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер номенклатурасы
Тауарлардың жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізімдемесіне сәйкес тауарлардың,жұмыстың көрсетілетін қызметтік атауы
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconМемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне 1-қосымша Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер номенклатурасы Райымбек ауданының «Сәулет және қалақұрысы бөлімі»
Тауарлардың жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізімдемесіне сәйкес тауарлардың,жұмыстың көрсетілетін қызметтік атауы
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconСатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық тізбесі, олардың саны мен егжей-тегжейлі өзіндік ерекшелігі конкурстық құжаттамада көрсетілген
«Орал қалалық ішкі саясат бөлімі» мм-сі мемлекеттік сатып алу бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың негізінде 2011-2015 жылдарға...
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconСатып алынатын жұмыстардың тізбесі «Коминтерн ауылын сумен қамту (2 кезек)»
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетіледі
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconСатып алынатын жұмыстардың тізбесі "№43 оббм спорт залының құрылысы". Құрылыс
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетіледі
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconСатып алынатын жұмыстардың тізбесі келесі лот бойынша: №1 лот – «Круглоозерное кентіндегі жеке құрылыстар (24 тұрғын үй)»
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетіледі
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconМемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары 2008 жыл
Сатып алынатын тауарлардың,көрсетілетін қызметтередің,жұмыстардың толық ақпараттары
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі iconТауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік сатып алу жылдық жоспары Жалпы мәліметтер
Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік сатып алу жылдық жоспары
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы