Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы icon

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралыНазваниеЭнергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы
Дата конвертации24.10.2013
Размер190.98 Kb.
ТипДокументы
источник

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2013 жылєы 18 сјуірдегі № 373 ќаулысы


"Егемен Ќазаќстан" 25.06.2013 ж. № 155 (28094); "Казахстанская правда" от 25.06.2013 г. № 214-215 (27488-27489); Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2013 ж., № 26, 414-ќўжат;


      «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылєы 9 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы 4-бабыныѕ 38-5) тармаќшасына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ^ ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысаны;
      2) Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алу ќаєидалары жјне мерзімі бекітілсін.
      2. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ      
2013 жылєы 18 сјуірдегі
№ 373 ќаулысымен   
бекітілген      

Нысан

_____________________________________________________________________
(паспорт берген мемлекеттік органныѕ толыќ атауы/полное наименование
государственного органа, выдавшего паспорт)

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ _________ жж.
кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі
ПАСПОРТЫ/ПАСПОРТ
готовности энергопроизводящих и энергопередающих организаций к
работе в осенне-зимних условиях _________ гг.

      № ____________________________      г. _____________________ ќ.
      «___» _______________ 20__ ж/г        (паспорт жасалєан жер/
          (паспорттыѕ нґмірі жјне         место составления паспорта)
        берілген кїні/номер и дата
             выдачи паспорта)

      Осы паспорт берілді     ______________________________________.
      Настоящий паспорт выдан    (ўйымныѕ заѕды атауы/юридическое
                                     наименование организации)

      ____________________________
      ____________________________
      ____________________________
      ____________________________
      ____________________________            _______________________
      (басшыныѕ лауазымы/должность            (басшыныѕ Т.А.Ј./Ф.И.О.
              руководителя)                        руководителя)

      МО/МП
      Сериясы/серия ______ № ___

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ      
2013 жылєы 18 сјуірдегі
№ 373 ќаулысымен   
бекітілген      

^ Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы
жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алу
ќаєидалары жјне мерзімі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алу ќаєидалары жјне мерзімі (бўдан јрі – Ќаєидалар) «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылєы 9 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы 4-бабыныѕ 38-5) тармаќшасына сјйкес јзірленді жјне энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алу тјртібін жјне мерзімін айќындайды.
      2. Осы Ќаєидаларда пайдаланылатын ўєымдар «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылєы 9 шілдедегі жјне «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕдарына сјйкес ќолданылады.

^ 2. Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы
жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алу
тјртібі мен алу мерзімі

      3. Белгіленген электр ќуаты 5 мегаваттан (бўдан јрі – МВт) астам немесе белгіленген жылу ќуаты саєатына 100 гигакалория (бўдан јрі – Гкал/сає) жјне одан жоєары, сондай-аќ ґз теѕгерімінде 110 киловольт (бўдан јрі – кВ) жјне одан жоєары кернеудегі электр желілері бар энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспорттарын (бўдан јрі – јзірлік паспорты) мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган береді.
      4. Ќуаты 100 Гкал/сає дейінгі энергия ґндіруші ўйымдарєа јзірлік паспорттарын жергілікті атќарушы органдар жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы органдар береді.
      5. Ґз ќўрамында кернеуі 35 кВ жјне одан тґмен электр желілері бар энергия беруші ўйымдарєа, сондай-аќ белгіленген электр ќуаты 5 МВт жјне одан тґмен энергия ґндіруші ўйымдарєа јзірлік паспорттарын мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ аумаќтыќ бґлімшелері береді.
      6. Жергілікті атќарушы органдар жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы органдар, мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган немесе оныѕ аумаќтыќ бґлімшелері энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ (бўдан јрі – ўйымдар) ґтініштерін ќабылдауды жыл сайын 15 ќыркїйектен бастап жїзеге асырады.
      7. Јзірлік паспортын алу їшін ўйымдар жыл сайын 1 ќазанєа дейінгі, жїйелік оператор 25 ќазанєа дейінгі мерзімде осы Ќаєидалардыѕ 3, 4, 5-тармаќтарына сјйкес мына ќўжаттарды ўсынады:
      1) осы Ќаєидаларєа 1-ќосымшаєа сјйкес энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алуєа ґтініш;
      2) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі актісі (бўдан јрі – јзірлік актісі).
      Јзірлік актісіне осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшада кґрсетілген ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алу шарттарыныѕ (бўдан јрі – шарттар) орындалєанын растайтын ќўжаттар ќоса беріледі;
      3) станциялардыѕ электр жјне жылу желілерініѕ негізгі жјне ќосалќы жабдыєыныѕ техникалыќ жай-кїйі туралы, сондай-аќ ўйымныѕ кїзгі-ќысќы кезеѕде бекітілген кестелерге сјйкес тўтынушыларєа жылу жјне электр энергиясын беруді ќамтамасыз етуге јзірлігі туралы аккредиттелген сарапшылыќ ўйымныѕ ќорытындысы.
      8. Осы Ќаєидалардыѕ 7-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар басшыныѕ ќолымен жјне ўйымныѕ мґрімен кујландырылады.
      Жіберетін ќўжаттар нґмірленеді, байланады жјне осы шарттарда кґрсетілген жїйелілікке сјйкес орналастырылады.
      Ќўжаттардыѕ дўрыстыєы їшін жауапкершілікті ґтініш беруші кґтереді.
      9. Јзірлік актісін дайындау їшін ўйымдар жыл сайын 1 ќыркїйекке дейін энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігін айќындау жґніндегі комиссия (бўдан јрі – ўйым комиссиясы) ќўрады.
      10. Ўйым комиссиясы тґраєадан, тґраєаныѕ орынбасарынан жјне оныѕ мїшелерінен тўрады.
      Комиссия мїшелерініѕ жалпы саны таќ санды, кемінде бес адамды ќўрайды.
      Ўйым комиссиясыныѕ ќўрамына ўйымныѕ басшылары жјне басќа да жауапты лауазымды тўлєалар, жергілікті атќарушы органныѕ, ґнеркјсіптік жјне ґрт ќауіпсіздігі саласындаєы ујкілетті органныѕ жјне мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ аумаќтыќ бґлімшелерініѕ ґкілдері кіреді.
      Ќуаты 100 Гкал/сає дейін энергия ґндіруші ўйымдар ќўрєан комиссияныѕ ќўрамына ўйымныѕ басшылары жјне басќа да жауапты лауазымды тўлєалары кіреді.
      Мемлекеттік органдардыѕ ґкілдері ґз жўмысын ґз ќўзыреті шегінде жїзеге асырады.
      11. Ўйым комиссиясыныѕ тґраєасы болып ўйымныѕ бірінші басшысы, ал ол болмаєанда оны алмастыратын тўлєа таєайындалады. Тґраєаныѕ орынбасары болып жергілікті атќарушы органныѕ ґкілі таєайындалады.
      12. Ўйым комиссиясы энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігін осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаныѕ талаптарына сјйкес айќындайды.
      13. Ўйым комиссиясы жўмысыныѕ ќорытындылары бойынша осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша јзірлік актісі ресімделеді жјне оєан барлыќ мїшелер ќол ќояды.
      14. Егер отырыста ўйым комиссиясы мїшелерiнiѕ жалпы саныныѕ кемiнде 2/3 ќатысќан болса, комиссия шешiмi заѕды болып есептеледi. Дауыс беру нјтижелерi отырысќа ќатысќан комиссия мїшелерiніѕ кґпшілік дауысымен айќындалады.
      Ўйым комиссиясыныѕ жекелеген мїшелері келіспеген кезде јзірлік актісіне «ерекше пікірмен» ќол ќойылады.
      Ўйым комиссиясы мїшесініѕ ерекше пікірі јзірлік актісіне ќоса беріледі жјне оныѕ ажырамас бґлігі болып табылады.
      Ўйым комиссиясыныѕ жўмысы кезінде аныќталєан кемшіліктер јзірлік актісінде кґрсетіледі.
      15. Ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзір еместігі жаєдайында ўйым басшылыєы кемшіліктерді жоюдыѕ наќты мерзімдерін кґрсете отырып, іс-шаралар жоспарын јзірлейді жјне оны ўйым комиссиясымен келіседі. Келісілген іс-шаралар жоспары јзірлік актісіне ќоса беріледі.
      16. Барлыќ ќосымшаларымен бірге јзірлік актісі екі данада жасалады, оныѕ бір данасы ўйымда саќталады, ал екінші данасы јзірлік паспортын алу їшін ґтінішке ќоса беріледі.
      17. Жергілікті атќарушы орган жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы орган, мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган жјне/немесе оныѕ аумаќтыќ бґлімшесі ўйымныѕ ґтініші тїскен кїнінен бастап 5 жўмыс кїні ішінде ќоса берілген ќўжаттардыѕ толыќтыєын тексереді.
      Ўсынєан ќўжаттар толыќ болмаєан жаєдайда, жергілікті атќарушы орган жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы орган, мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган жјне/немесе оныѕ аумаќтыќ бґлімшесі ґтініш тїскен кїнінен бастап 7 жўмыс кїні ішінде ўйымныѕ атына жетіспейтін мјліметтер мен материалдарды ўсыну ќажеттігі туралы сўрау жібереді.
      18. Ўйым сўрау тїскен кїннен бастап 5 жўмыс кїні ішінде жетіспейтін мјліметтер мен материалдардыѕ жіберілуін ќамтамасыз етеді.
      19. Осы Ќаєидалардыѕ 18-тармаєында белгіленген мерзімде мјліметтер мен материалдар ўсынылмаєан жаєдайда мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган жјне/немесе оныѕ аумаќтыќ бґлімшесі ґтінішті ќараусыз ќайтарады.
      Бўл ретте, ўйым 15 ќазанєа дейін јзірлік паспортын алуєа ґтінішті ќайта жібереді.
      20. Ўйымдардыѕ јзірлік паспортын алуєа ґтініштерін ќарау жјне олар бойынша шешімдер ќабылдау їшін жергілікті атќарушы орган жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы орган, мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган жјне/немесе оныѕ аумаќтыќ бґлімшесі Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алуєа ґтініштерін ќарау жґніндегі комиссия (бўдан јрі – комиссия) ќўрады.
      21. Комиссия јзірлік паспортын алуєа ґтініштерді ќарауды олар комиссия ќарауына тїскен сјттен бастап есептелетін он жўмыс кїні ішінде жїзеге асырады.
      22. Комиссия жергілікті атќарушы орган жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы орган, мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган жјне/немесе оныѕ аумаќтыќ бґлімшесі басшысыныѕ бўйрыєымен 15 ќыркїйекке дейін ќўрылады.
      23. Комиссия тґраєадан, тґраєа орынбасарынан, хатшыдан жјне оныѕ мїшелерінен тўрады. Комиссия хатшысы комиссия отырысын ўйымдастыруды жїзеге асырады жјне оныѕ дауыс беру ќўќыєы жоќ.
      Комиссия мїшелерініѕ жалпы саны таќ санды, кемінде бес адамды ќўрайды.
      24. Жергілікті атќарушы орган жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы орган ќўратын комиссия ќўрамына ґнеркјсіптік жјне ґрт ќауіпсіздігі саласындаєы ујкілетті органныѕ аумаќтыќ бґлімшесініѕ ґкілі келісім бойынша енгізіледі.
      Мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган ќўратын комиссия ќўрамына мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ жјне ґнеркјсіптік жјне ґрт ќауіпсіздігі саласындаєы ујкілетті органыныѕ ґкілдері келісім бойынша енгізіледі.
      Мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ аумаќтыќ бґлімшелері ќўратын комиссия ќўрамына мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ аумаќтыќ бґлімшесініѕ, жергілікті атќарушы органныѕ жјне ґнеркјсіптік жјне ґрт ќауіпсіздігі саласындаєы ујкілетті органныѕ ґкілдері келісім бойынша енгізіледі.
      25. Жергілікті атќарушы орган жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы орган ќўратын комиссияныѕ тґраєасы болып жергілікті атќарушы органныѕ жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы органныѕ басшысы немесе оны алмастыратын тўлєа таєайындалады.
      Мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі орган ќўратын комиссияныѕ тґраєасы болып мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ басшысы немесе оны алмастыратын тўлєа таєайындалады.
      Мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ аумаќтыќ бґлімшесі ќўратын комиссияныѕ тґраєасы болып мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ аумаќтыќ бґлімшесініѕ басшысы немесе оны алмастыратын тўлєа таєайындалады.
      26. Комиссия материалдарды ќарауды ќажеттілігіне ќарай аптасына їш рет жїргізеді.
      27. Ґтініштерді ќарау жґніндегі комиссия јзірлік паспортын алуєа ўсынылєан материалдарды зерделейді.
      28. Ќарау ќорытындылары бойынша комиссия мынадай негізделген шешімдердіѕ бірін ќабылдайды:
      1) јзірлік паспортын беру;
      2) јзірлік паспортын ескертулермен беру;
      3) јзірлік паспортын беруден бас тарту.
      29. Егер Комиссия отырысында комиссия мїшелерiнiѕ жалпы саныныѕ кемiнде 2/3 ќатысќан болса, комиссия шешiмi заѕды болып есептеледi. Дауыс беру нјтижелерi отырысќа ќатысќан комиссия мїшелерiніѕ кґпшілік дауысымен айќындалады.
      30. Комиссияныѕ оѕ шешімі кезінде хаттамаєа ќол ќойылєаннан кейін екі жўмыс кїні ішінде ґтініш берушіге јзірлік паспорты ќолма-ќол беріледі немесе пошта арќылы жіберіледі.
      Берілген јзірлік паспорттары осы Ќаєидаларєа 4-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша јзірлік паспорттарын тіркеу журналында тіркеледі.
      31. Комиссия јзірлік паспортын беруден бас тарту туралы шешім ќабылдаєан жаєдайда хаттамаєа ќол ќойылєаннан кейін екі жўмыс кїн ішінде ґтініш берушіге комиссия отырысыныѕ хаттамасынан їзінді кґшірме ќоса беріле отырып, ујжделген хат жіберіледі.
      Јзірлік паспортын беруден бас тарту алдаєы кїзгі-ќысќы кезеѕге єана ќолданылады.
      32. Белгіленген мерзімде јзірлік паспортын алмаєан ўйым кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігін жалєастырады жјне ескертулерді комиссия отырысыныѕ хаттамасында кґрсетілген мерзімдерде жоюды ќамтамасыз етеді.
      Берілген ескертулерді орындау туралы аќпаратты ўйым мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органєа жјне/немесе оныѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне, жергілікті атќарушы органєа жјне/немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы органєа ескертулерді орындау мерзімі ґткен кїнінен бастап їш жўмыс кїнінен кешіктірмей ўсынады.
      33. Мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ, оныѕ аумаќтыќ бґлімшелерініѕ баќылау ќызметі барысында немесе технологиялыќ бўзылуларды тексеру барысында нјтижелері бойынша јзірлік паспортын беру туралы шешім ќабылданєан мјліметтердіѕ сјйкессіздігі жјне/немесе ќўжаттардыѕ бўрмаланєаны аныќталєан кезде јзірлік паспортын оны берген орган жояды.
      34. Ўйымдар їшін јзірлік паспортын алу мерзімі жыл сайын 1 ќарашаєа дейін, ал жїйелік оператор їшін жыл сайын 25 ќарашаєа дейін.

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші
ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда
жўмысќа јзірлігі паспортын алу  
ќаєидаларына жјне мерзіміне    
1-ќосымша              

Нысан

(кімге) ____________________________
(органныѕ атауы)      
____________________________________
(заѕды тўлєаныѕ атауы)      
____________________________________

^ Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы
жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алуєа
ґтініш

_____________________________________________________________________
                      (заѕды тўлєаныѕ атауы)
_____________________________________________________________________
  (БСН (СТН), заѕды тўлєаны тіркеу (ќайта тіркеу) туралы кујліктіѕ
                         нґмірі жјне кїні)

      Заѕды тўлєаныѕ жјне оныѕ энергия объектісініѕ орналасќан жері:
      Пошталыќ мекенжайы: ___________________________________________
      Телефон нґмірлері _____________________________________________
      E-mail ________________________________________________________
      Факс __________________________________________________________
      Ќоса беріліп отырєан ќўжаттар тізбесі:
      1. ________________________________ __ параќта, беттіѕ реттік №
      2. ________________________________ __ параќта, беттіѕ реттік №
      3. ________________________________ __ параќта, беттіѕ реттік №
      4. ________________________________ __ параќта, беттіѕ реттік №
      5. ________________________________ __ параќта, беттіѕ реттік №
      6. ________________________________ __ параќта, беттіѕ реттік №

      Ўйымныѕ басшысы _______________________________________________
                                  (лауазымы, Т.А.Ј., ќолы)

      МО 20__ ж. «___» ______________

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші
ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда
жўмысќа јзірлігі паспортын алу  
ќаєидаларына жјне мерзіміне    
2-ќосымша              

Нысан

^ ЭНЕРГИЯ ҐНДІРУШІ ЖЈНЕ ЭНЕРГИЯ БЕРУШІ ЎЙЫМДАРДЫЅ
_________ жж. КЇЗГІ-ЌЫСЌЫ ЖАЄДАЙЛАРДА ЖЎМЫСЌА ЈЗІРЛІГІ
АКТІСІ/АКТ
ГОТОВНОСТИ ЭНЕРГОПРОИЗВОДЯЩИХ И ЭНЕРГОПЕРЕДАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ________ гг.

_________________________________________        ____________________
(акт жасалєан жер/место составления акта)             (кїні/дата)

Комиссия, назначенная приказом ______________________________________
                             (ўйымныѕ атауы/наименование организации)
от _____ № _________ бўйрыєымен таєайындалєан комиссия.

_____________________________________________________________________
     (энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы
                              жаєдайларда
_____________________________________________________________________
     жўмысќа јзірлігі паспортын алу їшін шарттардыѕ орындалєаны –
                             орындалмаєаны
_____________________________________________________________________
    кґрсетіледі/указывается выполнение – невыполнение условий для
                               получения
_____________________________________________________________________
     паспорта готовности энергопроизводящими и энергопередающими
                             организациями
_____________________________________________________________________
                 к работе в осенне-зимних условиях)

Тўжырым: ____________________________________________________________
Вывод:    (ўйым КЌК-де жўмысќа јзір - јзір емес/организация готова -
                                    не готова
_____________________________________________________________________
                           к работе в ОЗП)

Комиссия тґраєасы:     _______________   __________   _______________
Председатель комиссии:   (лауазымы/        (ќолы/     (Т.А.Ј./Ф.И.О.)
                         должность)       подпись)

Комиссия мїшелері: ______________   _______________   _______________
Члены комиссии:      (лауазымы/      (ќолы/подпись)   (Т.А.Ј./Ф.И.О.)
                     должность)
                   ______________   _______________   _______________
                     (лауазымы/      (ќолы/подпись)   (Т.А.Ј./Ф.И.О.)
                     должность)
                   ______________   _______________   _______________
                     (лауазымы/      (ќолы/подпись)   (Т.А.Ј./Ф.И.О.)
                     должность)

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші
ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда
жўмысќа јзірлігі паспортын алу  
ќаєидаларына жјне мерзіміне    
3-ќосымша              

^ Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы
жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортын алу
шарттары

      1. Энергия ґндіруші ўйымдар:
      1) тиісті актілермен (ќайта жаѕартудан ґткен жабдыќтарды пайдалануєа ќабылдап алу актілерініѕ, жабдыќты кїрделі жґндеуден ќабылдап алу актілерініѕ, кґпжылдыќ жоспарлы жґндеулер кестесініѕ кґшірмелері) ресімделген, ќажетті кґлемде жјне белгіленген нормаларєа сјйкес келетін сапада негізгі жјне ќосалќы жабдыќты жоспарлы жґндеудіѕ толыќ кґлемде орындалуы;
      2) алдаєы кїзгі-ќысќы кезеѕге отын жеткізуге арналєан шарттардыѕ болуы;
      3) сыртќы ауаныѕ тґмен температурасы жаєдайында жабдыќтыѕ, технологиялыќ схемалар мен ќўрылыстар бїлінуініѕ алдын алу бойынша жоспарланєан іс-шаралардыѕ толыќ кґлемде орындалуы (орындалєан іс-шаралар тізбесі);
      4) жїктемелер кестесін орындау їшін јзірлік – жўмыс пен резервте жїктемелер кестесін орындау їшін ќажетті жабдыќ ќўрамыныѕ болуы;
      5) ќоймада Энергия ґндіруші ўйымдар їшін кїзгі-ќысќы кезеѕде пайдаланылатын отын ќорыныѕ нормалары ќаєидаларында белгіленген талаптарєа сјйкес негізгі жјне резервтік отын ќорыныѕ болуы;
      6) жўмыс орындарыныѕ оќытылєан жјне аттестатталєан персоналмен жасаќталєандыєы. Персоналдыѕ жеке жјне ўжымдыќ ќорєаныс ќўралдарымен, арнайы киіммен, аспаптар жјне ќўралдармен, нормативтік-техникалыќ жјне жедел ќўжаттамамен, нўсќаулыќтармен, ґрт сґндіру схемаларымен жјне бастапќы ќўралдарымен (табиєи монополиялар салаларындаєы жјне реттелетiн нарыќтардаєы басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттiк орган бекіткен персоналдыѕ нормативтік санына салыстырма талдау жјне нормативтік жјне наќты ќорєаныс ќўралдарыныѕ санын наќты, салыстырма талдау) ќамтамасыз етілгендігі;
      7) ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы орган ґкілдерініѕ жјне кїзгі-ќысќы кезеѕнен ґтуді ќамтамасыз ететін жабдыќты диагностикалаудыѕ аккредиттелген сарапшылыќ ўйымдардыѕ техникалыќ кујландыруды жїргізуі;
      8) ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы орган ґкілдерініѕ міндетті ќатысуымен жасалєан ґрт сґндіру жјне ґрт дабылы жїйелерініѕ јзірлік актісініѕ болуы (акті кґшірмесі);
      9) кјбіл шаруашылыєыныѕ, отын-кґлік жјне мазут шаруашылыєыныѕ, ќазандыќ цехыныѕ, турбогенераторлардыѕ, коммутациялыќ аппараттардыѕ газ-май жїйелерініѕ, турбиналардыѕ, трансформаторлар мен реакторлардыѕ май жїйелерініѕ ґрт жарылыс ќауіпсіздігі талаптарын ќамтамасыз ету;
      10) автоматиканыѕ релелік ќорєаныс (бўдан јрі – АРЌ) жјне аварияєа ќарсы автоматиканыѕ (бўдан јрі – АЌА) ќўрылєыларына, жылу автоматикасы жјне ґлшеу ќўралдарына (бўдан јрі – ЖҐА) техникалыќ ќызмет кґрсетуді толыќ кґлемде орындау актісініѕ болуы. Бар болєан жаєдайда єимараттар мен ќўрылыстардыѕ, байланыс ќўралдарыныѕ, диспетчерлік технологиялыќ басќару ќўралдарыныѕ (бўдан јрі – ДТБЌ), энергия ресурстарын баќылау жјне есепке алудыѕ автоматтандырылєан жїйесініѕ (бўдан јрі – ЭБЕАЖ) јзірлігі (пайдалануєа енгізу жјне техникалыќ жай-кїйін баєалау жылын кґрсете отырып техникалыќ кујландырудан ґткен жабдыќтар тізбесі);
      11) жергілікті атќарушы органдармен келісілген температуралыќ кестеніѕ болуы;
      12) негізгі жабдыќты жылу оќшаулау бойынша жўмыстарды орындау актісініѕ болуы;
      13) кїл їйінділерініѕ ќажетті сыйымдылыєыныѕ болуы (ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы орган ґкілдерімен гидроќўрылыстарєа кїзгі комиссиялыќ тексеру жїргізу);
      14) жылу механикалыќ жабдыќтыѕ жўмысы їшін нормативті су режимін ќамтамасыз ету;
      15) объектілік аварияєа ќарсы жаттыєу жїргізу нјтижелерініѕ оѕ баєалануы;
      16) мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ ўйєарымдары жјне еѕ жоєары жїктемелер кезеѕінде энергетика объектілері жўмысыныѕ сенімділігіне јсер ететін технологиялыќ бўзылыстарды тексеру актілері бойынша іс-шаралардыѕ толыќ орындалуы;
      17) ґзіндік электр жјне жылу ќажеттіліктері жабдыєыныѕ жобалыќ талаптар мен схемаларєа сјйкестігі;
      18) егер бўл тўтынушыларды кїзгі-ќысќы кезеѕде жылумен жабдыќтауды шектеуге алып келуі мїмкін болса, 15 ќыркїйекке ќарай станциялар мен жылу желілерініѕ негізгі жабдыќтарын 30 тјуліктен асатын жоспардан тыс (авариялыќ) жґндеулердіѕ болмауы.
      2. Энергия беруші ўйымдар.
      Электр желілік компаниялар їшін:
      1) тиісті актілермен (ќайта жаѕартудан ґткен жабдыќтарды пайдалануєа ќабылдап алу актілерініѕ, жабдыќты кїрделі жґндеуден ќабылдап алу актілерініѕ, кґпжылдыќ жоспарлы жґндеулер кестесініѕ кґшірмелері) ресімделген, белгіленген нормаларєа сјйкес ќажетті кґлемде, кезеѕділік пен сапада ќосалќы станцияларды (бўдан јрі – ЌС), тарату пункттерін (бўдан јрі – ТП), трансформаторлыќ ќосалќы станцияларды (бўдан јрі – ТЌС), кешенді трансформаторлыќ ќосалќы станцияларды (бўдан јрі – КТЌС) жјне электр беруші желілерді жоспарлы жґндеудіѕ орындалуы;
      2) сыртќы ауаныѕ тґмен температурасы жаєдайында жабдыќтыѕ, технологиялыќ схема мен ќўрылыстар бїлінуініѕ алдын алу бойынша жоспарланєан іс-шаралардыѕ орындалуы (орындалєан іс-шаралар тізбесі);
      3) электр жїктемелері кестесін орындауєа јзірлік, яєни жўмыс пен резервте жїктемелер кестесін орындау жјне электр беруші желілер мен трансформаторлардыѕ ґткізу ќабілеті шегінде электр энергиясы мен ќуатты беру їшін ќажетті жабдыќ ќўрамыныѕ болуы (КЌК кезеѕде 10-110 кВ бойынша режимдік (ќалыпты) схемалар, режимдік схема кезінде ґткен жылєы 22 маусым мен 22 желтоќсанда жїктемелерді ґлшеулер);
      4) 10-110 кВ жјне одан жоєары режимдік (ќалыпты) схемалардыѕ сенімділік, статикалыќ жјне серпінді тўраќтылыќ талаптарын ќамтамасыз ету (есептеулер мен талдаулар);
      5) 6-500 кВ электр желілері ќосалќы станцияларыныѕ авариялыќ ќорыныѕ, ЭЭБЖ 0.4 кВ-500 кВ резервтік материалдары мен жабдыєыныѕ, жабдыќќа ќўйылєан 2%-дан кем емес кґлемде трансформаторлыќ майдыѕ тґмендемейтін ќорыныѕ болуы (ўйым жабдыєыныѕ бекітілген жјне наќты авариялыќ ќорына салыстырма талдау);
      6) жўмыс орындарыныѕ оќытылєан жјне аттестатталєан персоналмен жасаќталєандыєы. Персоналдыѕ жеке жјне ўжымдыќ ќорєаныс ќўралдарымен, арнайы киіммен, аспаптар жјне ќўралдармен, нормативтік-техникалыќ жјне жедел ќўжаттамамен, нўсќаулыќтармен, ґрт сґндіру схемаларымен жјне бастапќы ќўралдарымен (табиєи монополиялар салаларындаєы жјне реттелетiн нарыќтардаєы басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттiк орган бекіткен персоналдыѕ нормативтік санына салыстырма талдау жјне нормативтік жјне наќты ќорєаныс ќўралдарыныѕ санын наќты, салыстырма талдау) ќамтамасыз етілгендігі;
      7) электр желілерініѕ жабдыєына нормативтік ќўжаттарда кґзделген кґлем мен мерзімде уаќтылы сынаулар жїргізу;
      8) АРЌ жјне АЌА ќўрылєыларына толыќ кґлемде техникалыќ ќызмет кґрсетуді орындау, бар болєан жаєдайда єимараттар мен ќўрылыстардыѕ, байланыс ќўралдарыныѕ, ДТБЌ, ЭБЕАЖ јзірлігі (актілер кґшірмелері);
      9) технологиялыќ жјне авариялыќ бронь актілерін жасау бойынша жўмыстар (їздіксіз электрмен ќамтамасыз ету объектілерініѕ тізбесімен технологиялыќ жјне жасалєан авариялыќ бронь актілеріне салыстырма талдау);
      10) энергия кґздері ќуатыныѕ тапшылыєы туындаєан кезде, сондай-аќ электр желілеріндегі авариялыќ жаєдайда тўтынушыларды шектеудіѕ (веерлі (ажыратулар) келісілген кестелерініѕ болуы (шектеу кестелерініѕ кґшірмелері);
      11) электр ќондырєыларыныѕ, ЈЖ, кјбілдік желілердіѕ, АРЌ ќўрылєыларыныѕ, єимараттар мен ќўрылыстардыѕ кестелер мен кезеѕділікке сјйкес энергия кјсіпорындары жўмыс комиссияларыныѕ электр ќондырєыларына толыќ техникалыќ кујландыруды жїргізуі (пайдалануєа енгізу жјне техникалыќ жай-кїйін баєалау жылын кґрсете отырып, техникалыќ кујландырудан ґткен жабдыќтар тізбесі);
      12) аварияєа ќарсы объектілік жаттыєу жїргізу (жїргізілген жаттыєулар таќырыптамалары мен персоналдыѕ іс-ќимылын баєалау);
      13) мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ ўйєарымдары жјне мерзімі 15 ќыркїйекке дейін белгіленген технологиялыќ бўзылыстарды тексеру жґніндегі актілері бойынша іс-шаралардыѕ орындалуы (орындалмаєан іс-шаралар жјне олардыѕ себептері кґрсетілген ўйєарымдардыѕ орындалуы туралы мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ аумаќтыќ департаментімен келісілген аныќтама);
      14) автономды электрмен ќамтамасыз ету кґздері бар тўтынушылармен авариялыќ жаєдайлар кезінде ґзара іс-ќимыл жасау ережелерініѕ болуы (аќпарат);
      15) 15 ќыркїйекке ќарай 35 кВ жјне жоєары ЌС негізгі жабдыєыныѕ, 35 кВ жјне жоєары электр тарату желілерініѕ 15 тјуліктен астам жоспардан тыс (авариялыќ) жґндеулерініѕ болмауы;
      16) электр тарату јуе желілерінде мўзды еріту схемаларыныѕ жўмысќа јзірлігі;
      17) жедел-кґшпелі жјне желілік бригадалардыѕ кґлік ќўралдарымен жјне байланыс ќўралдарымен ќамтамасыз етілгендігі;
      18) 110-500 кВ ажыратќыштар тірек-ґзекті оќшаулаєыштардыѕ бўзылуын алдын алу жґніндегі нормативтік-техникалыќ жјне ґкімдік ќўжаттама талаптарыныѕ орындалуын жјне саќталуын ќамтамасыз ету;
      19) электр станцияларыныѕ жўмыс ќуаттылыєын орындау жґніндегі бекітілген кестелердіѕ болуы (жылдыќ, айлыќ, тјуліктік);
      20) диспетчерлік технологиялыќ басќару жїйелері мен кепілдендірілген электрмен ќоректену жїйелерініѕ жўмысќа јзірлігі;
      21) электр желісініѕ баќыланатын ќимасындаєы еѕ жоєары рўќсат берілген токтыѕ артуы кезіндегі іс-ќимылды ќоса алєанда, оралымды-диспетчерлік басќаруды жїзеге асыру, персоналдыѕ технологиялыќ бўзылыстардыѕ алдын алу жјне оны жою бойынша іс-ќимыл жасау тјртібін айќындайтын ќўжаттардыѕ болуы жјне белгіленген талаптарєа сјйкестігі;
      22) жедел-аќпараттыќ кешенніѕ ќалыпты жјне авариялыќ режимде аќпарат берудіѕ белгіленген сапасы кезінде тўраќты жўмыс істеуге жјне іс-ќимылєа јзірлігі.
      Жылу энергиясын тасымалдауды жјне таратуды (жылу желілері) жїзеге асыратын ўйымдар їшін:
      1) тиісті актілермен (ќайта жаѕартудан ґткен жабдыќтарды пайдалануєа ќабылдау актілерініѕ, жабдыќты кїрделі жґндеуден ќабылдап алу актілерініѕ, кґпжылдыќ жоспарлы жґндеу кестесі актілерініѕ кґшірмелері) ресімделген ќажетті кґлемде жјне белгіленген нормаларєа сјйкес сапада негізгі жјне ќосалќы жабдыќты жоспарлы жґндеудіѕ орындалуы;
      2) сыртќы ауаныѕ тґмен температурасы жаєдайында жабдыќтыѕ, технологиялыќ сызба мен ќўрылымдардыѕ бїлінуініѕ алдын алу бойынша жоспарланєан іс-шараларды орындау;
      3) жабдыќтыѕ авариялыќ ќорыныѕ болуы;
      4) жўмыс орындарыныѕ оќытылєан жјне аттестатталєан персоналмен жасаќталєандыєы. Персоналдыѕ жеке жјне ўжымдыќ ќорєаныс ќўралдарымен, арнайы киіммен, аспаптар жјне ќўралдармен, нормативтік-техникалыќ жјне жедел ќўжаттамамен, нўсќаулыќтармен, ґрт сґндіру схемаларымен жјне бастапќы ќўралдарымен (табиєи монополиялар салаларындаєы жјне реттелетiн нарыќтардаєы басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттiк орган бекіткен персоналдыѕ нормативтік санына салыстырма талдау жјне нормативтік жјне наќты ќорєаныс ќўралдарыныѕ санын наќты, салыстырма талдау) ќамтамасыз етілгендігі;
      5) ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы орган ґкілініѕ ќатысумен жасалєан ґрт сґндіру жјне ґрт дабылы жїйелерініѕ јзірлігі актісініѕ болуы;
      6) бар болєан жаєдайда єимараттар мен ќўрылыстардыѕ, байланыс ќўралдарыныѕ, ДТБЌ, ЭБЕАЖ јзірлігі;
      7) энергия кґздері ќуаттылыєыныѕ мен жылу желілерініѕ ґткізуші ќабілетініѕ тапшылыєы туындаєан кезде жергілікті атќарушы органдар келіскен тўтынушыларды шектеу кестелері;
      8) жергілікті атќарушы органдар бекіткен температуралыќ кестеніѕ болуы;
      9) жылу таратушы ўйымдардыѕ аталєан жердегі КЌК температураларыныѕ барлыќ диапазондарында жылу желілері мен жылу кґздерініѕ температуралыќ кестелерді орындауды ќамтамасыз ету жґніндегі актісініѕ болуы;
      10) жылу желілерін жґндеу, диагностикалау мен технологиялыќ сынаудыѕ жоспарлы кґлемдерін орындау актісініѕ болуы;
      11) жылу оќшаулау бойынша жўмыстарды орындау актісініѕ болуы;
      12) аварияєа ќарсы объектілік жаттыєуларды жїргізу нјтижелерін баєалау;
      13) мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ ўйєарымдары бойынша іс-шараларды жјне мерзімі 15 ќыркїйекке дейін белгіленген еѕ жоєары жїктемелерді орындау кезеѕінде энергетика объектілері жўмысыныѕ сенімділігіне јсер ететін технологиялыќ бўзылыстарды тексеру актілерініѕ орындалуы;
      14) егер бўл тўтынушыларды КЌК жылумен жабдыќтауды шектеуге алып келуі мїмкін болса, 15 ќыркїйекке ќарай жылу желілерініѕ негізгі жабдыќтарын жоспардан тыс (авариялыќ) 30 тјуліктен асатын мерзімде жґндеудіѕ болмауы.

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші
ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда
жўмысќа јзірлігі паспортын алу  
ќаєидаларына жјне мерзіміне    
4-ќосымша              

Нысан

^ Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы
жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспорттарын тіркеу
журналы*

Берілген кїні

Бланк нґмірі

Ўйым атауы

Јзірлік паспортын берген адамныѕ Т.А.Ј. жјне ќолы

Јзірлік паспортын алєан ўйым ґкілініѕ ќолы

Бланкті ќайтару белгісі      *Журнал нґмірленуі, тігілуі, мемлекеттік энергетикалыќ баќылау жґніндегі органныѕ жјне/немесе оныѕ аумаќтыќ бґлімшесініѕ мґрімен жјне басшысыныѕ ќолымен бекiтілуі тиіс.Похожие:

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconЌазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге
Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕын іске асыру жґніндегі шаралар туралы" Ќазаќстан...
Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconАќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы
Азаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ 2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы №20 бўйрыєы
Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconШЫҒыс қазақстан облысының Әкімдігі шығыс қазақстан облысының 2007-2015 жылдарға арналған энергия үнемдеу бойынша
Энергия тұтынуды стандарттау мен жабдықтарды сертификаттау және олардың энергия үнемдеудегі рөлі
Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconЖұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің тарифтік-біліктілік бірыңғай анықтамалығы 9-шығарылым І бөлім Бөлімдер: «Электр станциялардың және желілердің жабдықтарын пайдалану, энергия пайдаланушыларға қызмет көсету»
«Жылу электр станциялары», «Гидроэлектр станциялар», «Электр желілері», «Жылу желілері», «Энергия өткізу және оны пайдалану жөніндегі...
Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconЭнергия үнемдеу Энергия үнемдеу
Мемлекет басшысы энергия үнемдеу саласында жалпы ішкі өнімді үнемдеуді 2015 жылға қарай 10%-ға, 2020 жылға қарай 25%-ға төмендету...
Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының Заңы Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы
Осы Заңды іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесін қараңыз
Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconМўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы
Азаќстан Республикасы Энергетика жјне минералдыќ ресурстар министрлігініѕ 2005 жылєы 27 ќазандаєы n 283 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ...
Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconТема: «Тепловые явления»
А энергия становится равной 0; б механическая энергия превращается во внутреннюю
Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы iconМедициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

Энергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы icon"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын
Республикасы Їкіметініѕ "Жол шаруашылыєын ќўќыќтыќ ќамтамасыз етуді жетілдіру туралы 1998 жылєы 5 ќыркїйектегі №845 жјне "Жеке жјне...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы