М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» icon

М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»НазваниеМ емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
Дата конвертации26.09.2014
Размер164.47 Kb.
ТипДокументы
источник

Шарт жобасы
Мемлекеттік сатып алу туралы

келісім-шарт
Петропавл қ. «___»____________2014ж.
«Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Солтүстік Қазақстан филиалы, одан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын 2014 ж.06.01. №202 сенімхат негізінде әрекет ететін директоры А.Е. Кожагулов тұлғасында бір тараптан және одан әрі «Жабдықтаушы» деп аталатын ______ тұлғасында директор ______ ___________ негізінде әрекет ететін, екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы ___ және ___ ____ баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын бекіту туралы шешімінің негізінде төмендегі жайттар туралы шартты жасасты(одан әрі мәтін бойынша «Шарт»):

^ 1.Жалпы ережелер

1.1 Осы шартта төменде көрсетілген ұғымдар келесі түсіндірмелерді білдіретін болады:.

1)«Тапсырыс беруші»-Қазақстан Республикасы ҚОҚМ Су ресурстары комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қазсушар» РМК СҚФ.

2) «Жабдықтаушы» - кәсіпкерлік қызметті (Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленбеген жағдайда) жүзеге асыратын жеке тұлға, өзімен жасалған Мемлекеттік сатып алу туралы шартта Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

3) «Шарт» - Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

4) «Шарттың бағасы» Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Жабдықтаушыге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;
2. Шарттың пәні

2.1. Жабдықтаушы әкелуге міндеттенеді, ал Тапсырыс

беруші қабылдауға және төлеуге түйіншек және автомобильтың және трактордың агрегаттарының жөндеу (Қосымша сәйкес).
^ 3.Осы шартты құрайтын құжаттар

3.1. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) Осы шарт;

2) Қосымша №1- Техникалық сипаттама
^ 4.Есептесу тәртібі

4.1.ҚҚС-сыз есебімен шартың жалпы сомасы _______ (____) теңгені құрайды.

4.2. Төлем жасау үлгісі: Жеткізушінің жеке шотына ақшалай қаражат аудару.

4.3. Төлем жасау мерзімі: көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған және шот-фактурасын берген күннен кейін 10 күнтізбелік күн ішінде.
4.4. Төлем жасауға қажетті құжаттар: көрсетілген қызметтер актісі, шот-фактуралар.
^ 5. Жабдықтаушының құқықтары мен міндеттері

5.1. Тапсырыс беруші және Жабдықтаушы осы Шартты орындау үшін Жабдықтаушының тағайындаған қызметшісін қоспағанда, әлде кімге Шарттың мазмұны немесе ережесі туралы, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа тұлғалар тарапынан ұсынылған техникалық құжаттамаларды, жоспарларды, сызбаларды, үлгілерді, нұсқаулар мен ақпараттарды екінші тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз жарияламауы қажет. Көрсетілген ақпарат шарттағы міндеттерді қаншалықты орындау қажеттілігіне сәйкес, қызметшіге оңаша ұсынылуы қажет.
5.2. Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз, Шартты іске асыру мақсатынан басқа жоғарыда аталған құжаттар мен ақпаратты қолданбауы қажет.
5.3. Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз, осы Шарттағы өзінің міндеттерін толық немесе жартылай қандай да бір тұлғаға бермеуі қажет.
^ 6. Тапсырыс берушінің құқықтары мен міндеттері

6.1. Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарына сәйкес Шарт бойынша көрсетілген қызметтерге төлем жасауға міндетті.

6.2. Тапсырыс беруші Шарттың орындалуы нәтижесінде туындаған мәселелерге келісім беру үшін жауапты өкілін тағайындауға міндетті.

6.3. Тапсырыс беруші кез келген уақытта Жабдықтаушының қызметтерді қалай жүргізіп жатқандығы мен сапасын тексеруге құқылы.

7. Форс-мажор

7.1. Осы Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» Жабдыктаушының есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Жабдықтаушы тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

7.2. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Жабдыктаушы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.
^ 8. Келісім-шартқа өзгеріс енгізу

8.1. Осы шартқа енгізілген кез келген өзгеріс пен қосымша, егер жазба түрде орындалса және екі тараппен қол қойылған жағдайда өз күшіне ие болады.

9. Жауапкершілік

9.1. Осы шарттың талаптарын орындамағаны және тиісті түрде орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауаптылыққа тартылады.

9.2. Шарттың орындалуы форс-мажор жағдайлары салдарынан кешіктірілген болса, Жабдықтаушы Шарт талаптарын орындамағына үшін айыппұл төлеуге немесе шартты бұзуға жауапты емес.

9.3. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Жабдыктаушы  жүмыстарды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Жабдыктаушыга тиісті жазбаша ескертумен шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастауға құқығы бар.

9.4. Осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындамаған және тиісті дәрежеде орындамаған Жабдықтаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, жосықсыз жабдықтаушылар тізіліміне енгізіледі

9.5. Осы Шартта Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе өзге де шарттарға қайшы келмейтін, белгіленген тәртіпте Тапсырыс беруші мен Жабдыктаушы келісілген, басқа да санкциялар көзделген. Айыппұл төлету Жабдықтаушыны осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындаудан босатпайды.

10. Шартты бұзу

10.1. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Жабдыктаушыға Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Жабдықтаушыға мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

10.2. Жабдықтаушының өзіне жүктелген қызмет жеткізуді кешіктіруі келесі санкцияларға әкеп соқтыруы мүмкін: Шарттың орындалуын кешіктіру арқылы Тапсырыс берушінің шартты бұзуы немесе тауарды дер кезінде жеткізбегені үшін айыппұл төлеуі.

^ 11. Дауларды шешу

11.1. Тапсырыс беруші мен Жабдыктаушы тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

11.2. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады. Сонымен қатар, осы Шарттан туындайтын дауларды, соның ішінде Жеткізушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану мәселелері бойынша Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша сотта, яғни Петропавл қаласының маманданған ауданаралық экономикалық сотта шешілуі тиіс.

12. Қорытынды ережелер

12.1. Шарт қазақ және орыс тілінде жасалған. Шартты төрелік сотта қарау қажеттілігі туындағанда, Шарттың орыс тіліндегі нұқсқасы қаралады. Тараптардың арасындағы хат алмасулар мен құжаттар аталған талаптарға сәйкес келуі қажет.
12.2. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.
12.3. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.
12.4. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.
12.5. Осы Шарт тараптардың қол қойған күнінен бастап, Осы шарт тарптармен өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданысқа ие.

^ 13. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:
Тапсырыс беруші

ҚР ҚОҚМ Су ресурстары комитетінің шаруашылық

жүргізу құқығындағы «Қазсушар» РМК

Солтүстік Қазақстан филиалы

Қазақстан Республикасы

Петропавл қ., К.Сүтішев, 58

БСН 110841008983

^ БИК HSBKKZKX

ЖИКKZ066010251000107599

«Қазақстан халық банкі» АҚ

Тел. 8(7152) 463394, 467418

Е-mail: severvodhoz@bk.ru
Директор


________________ А. Кожагулов

Жабдықтаушы


Проект договора
Договор

о государственных закупках
г.Петропавловск «___»____________2014г.
Северо-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Кожагулова А.Е., действующего на основании доверенности №202 от 06.01.2014г., с одной стороны и _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _______. , действующего на основании _________, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» и решения об утверждении итогов государственных закупок, товаров способом запроса ценовых предложений, прошедших с __ по ___ 2014 года заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

^ 1.Общие положения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз»

Комитета по водным ресурсам МООС Республики Казахстан.

2)«Поставщик» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

3) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

4) «Цена Договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
^ 2.Предмет договора

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить работу по ремонту узлов и агрегатов автомобилей и тракторов (согласно Приложения).

^ 3.Документы, составляющие настоящий договор

3.1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;

2) Приложение №1 -Техническая характеристика;
^ 4.Порядок расчетов

4.1 Общая сумма Договора без учета НДС составляет ____ (_______) тенге.

4.2. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Сроки выплат: в течение 10 календарных дней после подписания акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры.
4.4. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ, счет-фактура.
^ 5.Права и обязанности Поставщика

5.1. Заказчик и Поставщик не должны без предварительного письменного согласия другого раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

5.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

5.3. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

^ 6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязуется оплатить Поставщику выполненные по договору работы, в соответствии с условиями настоящего договора.

6.2. Заказчик обязуется назначить ответственного представителя для согласования вопросов, возникающих в результате исполнения настоящего Договора.

6.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых Поставщиком работ.
7. Форс-мажор

7.1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

7.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
^ 8. Внесение изменений в договор

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9. Ответственность

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

9.2. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.3. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может выполнить работу в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора имеет право удержать от цены Договора или начислить неустойку в сумме 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

9.4. Поставщик, не исполнивший либо ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, включается в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9.5. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
^ 10.Расторжение договора

10.1. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

10.2. Задержка с выполнением работ со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.

^ 11.Разрешение споров

11.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе и по вопросу признания Поставщика недобросовестным участником государственных закупок, должны разрешаться в суде по месту нахождения Заказчика, т.е. в специализированном межрайонном экономическом суде города Петропавловск.
^ 12.Заключительные положения

12.1. Договор составлен на казахском и русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

12.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

12.3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
^ 13. Адреса и реквизиты Сторон:  
Заказчик

Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз»

Комитета по водным ресурсам МООС РК

Республика Казахстан

г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58

БИН 110841008983

^ БИК HSBKKZKX

ИИК KZ066010251000107599

АО «Народный банк Казахстана»

Тел. 8(7152) 463394, 467418

Е-mail: severvodhoz@bk.ru


Директор

________________ А. Кожагулов

 

ПоставщикПриложение №1 к Договору №__

о государственных закупках

от «__» ______ 2014г

^ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Требования к Поставщику:

  1. Наличие производственной базы (СТО), оснащенной соответствующим оборудованием в г.Петропавловск, СКО;

  2. Наличие технического персонала;

  3. Компьютерная диагностика;

  4. Все работы должны производиться с предоставлением запасных частей и комплектующих материалов за счет Поставщика. Предоставленные запасные части должны быть гарантированного качества и предъявлены заказчику перед установкой для согласования. Стоимость запасных частей, и материалов необходимых для замены входит в стоимость работ по ремонту узлов и агрегатов;


^ Перечень закупаемых работ:Наименование

Краткое описание работ

^ Срок проведения работ

Место проведения работ

1

Техническое обслуживание и ремонт узлов и агрегатов автомобилей и тракторов

Ремонт с заменой запчастей КПП, ремонт и регулировка топливной аппаратуры, инжекторов, форсунок, карбюратора, сцепления (выжимной, нажимной диски), ходовой части автомобиля

По заявке заказчика в течение 2014 года

г.Петропавловск,

СКОДиректор Директор
_____________ _______________Похожие:

М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМ емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМ емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Р «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
М емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconТауарларды/қызметті мемлекеттік сатып алу келісім-шарты №
«Машиналар, жабдықтар, өндірістік жіне шаруалылық мүккамал құралдарын сатып алу»ерекшелігі бойынша осы мемлекеттік сатып алу туралы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы