Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» icon

Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. " " Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты»НазваниеЖоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. " " Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты»
Дата конвертации25.08.2014
Размер166.59 Kb.
ТипДокументы
источник

ЖОБА
Мемлекеттік сатып алу туралы шарт №
      Шабанбай би .        2014 ж.  "___" _______
    Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі әкімі Койшыбек Жакыпбекулы Рысбеков Ереже негізінде тұлға бір тараптан және ______ директоры атынан ______, бұдан әрі «Өнім беруші»,Жарғы негізінде іс-әрекет жасайтын,  екінші тараптан, 21.07.2007ж №303 "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңы және _____ ж. № _____ мемлекеттік сатып алудың бағалық ұсыныс тәсілінің қортындысы туралы Хаттамасы негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы (бұдан әрі - Шарт) Шарт жасасты және төмендегідей келісімге келді:

1.Осы Шарттың бөлінбес бөлшегі болып табылатын, №1 қосымшаға сәйкес Өнім беруші Тапсырыс берушіге автожодарды қардан тазалау бойынша қызмет көрсетуді міндетке алады.

2. Осы шартта төменде аталатын ұғымдар төмендегiдей түсiнiктемені қамтиды:

1) "Шарт" - жазбаша нысанда бекiтiлген, барлық қосымшалары мен толықтыруларын қоса тараптар қол қойған, сондай-ақ шартта сiлтемелерi бар барлық құжаттарын қоса "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлеріне сәйкес Тапсырыс берушi мен Өнім беруші арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт; 

2) "Шарттың бағасы" Тапсырыс берушінің Өнiм берушiге өзiнiң шарттық мiндеттемелерiн толық орындағаны үшiн Шарт шеңберiнде төлейтiн бағасын бiлдiредi;

3) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттiк органдар, мемлекеттiк мекемелер, мемлекеттiк кәсіпорындар және акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдар, сондай-ақ олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

4) "Өнiм берушi" - Тапсырыс берушімен мемлекеттiк сатып алу туралы жасасқан шартта келісім-шарт жасасушы агент ретiнде әрекет ететін және қызметтерді көрсетуді жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

5) «Күні»- өнім беруші үшін төлемге ұсынылған құжаттың күні берілген құралдар бойынша пошта кәсіпорынының белгісі немесе тіркелген ММ белгісімен белгіленгенде нақты күн болып саналады,

3. Төменде санамаланатын құжаттар мен онда айтылған шарттар осы Шартты құрайды да оның ажырамас бөлігі болып саналады, яғни:

      1) осы Шарт;

      2 сатып алынатын кызметтер тізбесі (Косымша № 1) ;

3) жергілікті ұсталым (Косымша № 2)

 4. ҚР заңында көрсетілген жағдайда сертификаттың және лицензияның болуы. Төлемнiң түрi ақша аудару шарттағы нұскау бойынша Өнім берушінің деректемесіне.

5. Төлемдердің түрлері және мерзімдері: төлемдер орындалған қызметтер актісі және ұсынылған шот-фактура негізінде жұмыстарды қабылдап тапсыру күнінен бастап 10 жұмыс күн ішінде жүргізіледі.

6. Шарттың төленуі бойынша шығын Тапсырыс берушімен іске асырылады және шығыстардын БСК-ы бойынша 123013000159,

Шарттың негізгі соммасы ҚСС есебімен бірге барлығы -______ (Жалпы соммасы).

 7. Төлемнiң алдынан келетiн қажеттi құжаттар: шот-фактура мен қызмет көрсету актісі.

Мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттарының және (немесе) өнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн өзгерiстердi Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негiздемелер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

8. Өнiм берушi, Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз жоғарыда аталып өткен құжаттарды немесе ақпаратты, Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиіс.

9. Өнiм берушi Қызметті сатып алынатын Қызметтер тізбесіне сәйкес 1-қосымша Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүргізеді. Тапсырыс беруші және Өнім беруші көрсетілген қызметті актіні құрастырумен растайды.

10. Өнім жеткізуші қызмет көрсетуді Тапсырыс беруші шартты тіркеген күннен бастап жүзеге асырады.

   11 Форс-мажорлық жағдайлардан басқа, егер Өнiм берушi Шартта көзделген мерзiмдерде Қызметтерді көрсете алмаса, Тапсырыс беруші Шарт шеңберiндегі өзiнiң өзге құқықтарына зиянын тигізбей, айып төлемі түрінде шарттың бағасынан шартың жалпы соммасынан кешіктірүдің әр күні үшін 0,1% соманы, кемітеді. Тапсырыс беруші тұрақсыздық төлем айыбын өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндетті.

12. Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген мерзімде оған тиісті соманы төлемеген жағдайда әр кешіктірген күн үшін кешіктірген бойынша 0,1% төлемін төлейді.

      13. Егер Шарттың шарттарын орындауға кедергі болып форс-мажорлық жағдайлар табылса, Өнім беруші айып төлеміне немесе Шарттың бұзылуына жауапкершілік тартпайды.

     14. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім беруші тарабының бақылауына көнбейтін, Өнім берушінің жаңылысуына немесе салақтығына байланыссыз күтпеген тұтқиыл жағдайды білдіреді. Мұндай жағдайлар мыналарды: әскери әрекеттерді, табиғи немесе зілзала нәубеттерді, эпидемия, тауарға салынған карантин мен эмбаргоны қамтуы, бірақ бұл әрекеттермен шектелмеуі мүмкін.

     15. Форс-мажорлық жағдайлар пайда болғанда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге осындай жағдайлар мен оның себептері туралы жазбаша дереу ескерту жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттерін неғұрлым мақсатқа сай атқара береді және Шартты орындау үшін форс-мажорлық жағдайлардан тәуелсіз балама тәсілдерді іздестіреді.

      16. Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге қажетті жазбаша ескерту жібере отырып, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Шарттың бұзылуы дереу жүзе асырылады, және, егер Шарттың бұзылуы Тапсырыс берушіге зиянын келтiрмеген немесе iс-әрекет жүргiзуге немесе Тапсырыс берушіге тағылған  немесе кейін тағылатын санкцияларды қолдануға қандай да болсын құқықтарын қозғамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнiм берушiге қатысты ешқандай қаржылық мiндеттер атқармайды.

      17. Тапсырыс беруші кез келген уақытта бір тараптық тәртіпте Шарттың әрі қарай орындалуы мақсатқа сай келмейтіндігінен, сонымен қатар міндеттемелерді тиісінше немесе тиісті емес жағдайда орындамаса Өнiм берушiге тиісті жазбаша ескерту жiберiп, кез келген кезде оны бұза алады. Ескертуде Шартты бұзудың себебi, шарттық мiндеттемелердiң жойылған көлемi аталып өтуі тиіс, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетiн күні көрсетiледi.

      18. Шарт осындай жағдайларға байланысты күшiн жойған кезде, Өнiм берушi Шарттың бұзудың себептерiне байланысты, күшi жойылған күнге, нақты шығындарға ғана төлем талап етуге құқылы.

19. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.
20. Тапсырыс беруші мен Өнiм берушi Шарт бойынша немесе оған байланысты барлық өзара келiспеушiлiктер мен талас пiкiрлердi тiкелей келiссөздер барысында шешуге бар ынталарын салуға тиiс.

Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.
  21. Өнім беруші жағынан қызмет көрсету бойынша тоқтап қалса келесідей санкцияға әкеледі, Тапсырыс берушінің Шарттын бұзуға, Шарттың орындаудағы көрсетілген қызметті уақытында орындамай тұрып қалуды төлеуге.

22. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:
      а) егер Өнім беруші Тауардың бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) бере алмаса;
      б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

23.    Шартты орындауға біржақты бас тартылған жағдайда бұл туралы екінші тарапқа Шарттың бұзылу күніне дейін 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей ескертулері тиіс.

24. Шарт қазақ және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда Шарттың қазақ және/немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиiс.
25. Шарт бойынша бiр тарап екiншi тарапқа жiберетiн кез келген ескерту хат, жедел хат, телекс немесе факс түрiнде жiберiледi, оған ілесе түпнұсқасы жiберiледi.

26. Ескерту жеткiзiлген уақыттан немесе онда көрсетiлген күшіне енетін күнінен (егер ескертуде көрсетiлсе), олардың қай күнi кешiрек болғанға байланысты, сол күннен бастап күшiне енедi.

27. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

  28. Осы Шарт Тапсырысшы оны Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі қазынашылықтың жергілікті органдарында тіркегеннен кейін 2014 жылғы 31 желтоқсан бойынша күшінде болады.

     29. Тараптардың мекен-жайлары мен реквизиттері:
Тапсырыс беруші

«Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

Ақтоғай ауданы, Шабанбай би ауылы, А.Бөкейхан көшесі 1 үй

Тел.8(710-37) 26-2-18

БСН

ЖСК KZ67070103KSN3021000

^ БСК KKMFKZ2A

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті ММ


Әкім _________ Қ.Рысбеков

Өнім беруші
БСН

БCК

ЖСК KZ

Банк


Директор __________________

 ^ ПРОЕКТ
Договор о государственных закупках №
С.Шабанбай би "___" _______ 2014 г.
      Государственное учреждение «Аппарат акима Шабанбайбиского сельского округа», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице акима Рысбекова Койшыбека Жакыпбекулы действующей на основании Положения с одной стороны  и _______, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______, действующей на основании Устава с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303 и Решение об утверждении итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений № ______ от ______г. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

 1. Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по чистке от снега автодороги, согласно приложения № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:1) "Договор" - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

      2) "Цена Договора" означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

      3) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

4) "Поставщик" - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках, и осуществляющее оказание услуг, указанных в условиях Договора.

5) «Дата» - датой представления документа к оплате для поставщика считается день фактического передачи по принадлежности, обозначенной в штемпеле почтового предприятия или штемпеля регистрации ГУ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) техническая спецификация (Приложение №1);

3) местное содержание (Приложение №2).

 4. Наличие лицензии и сертификата в случаях предусмотренных законодательством РК. Форма оплаты перечисление на реквизиты Поставщика указанные в настоящем договоре.

 5. Виды и сроки выплат: платежи производятся в течение 10 рабочих дней со дня приемки-сдачи услуг на основании акта оказанных услуг и счета–фактуры.

6. Затраты по оплате Договора осуществляются Заказчиком и производится по КБК расходов 123013000159,

Всего общая сумма договора с учетом НДС – ______ тенге (Сумма прописью).

7. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт оказанных услуг.

Не допускается вносить в договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона ГЗ.

 8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

   9. Оказание Услуги осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в Приложение №1. Оказание услуг подтверждается составлением акта оказанных услуг, подписываемого Заказчиком и Поставщиком.

10. Оказание услуг Поставщиком осуществляется после регистрации договора Заказчиком.

    11. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может оказать услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки или неисполнения Договора.  Заказчик обязан обеспечить взыскание такой неустойки. 

12. В случае если Заказчик не выплачивает Поставщику, причитающуюся ему сумму , в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает неустойку по задержке платежей в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

      13. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

      14. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

     15. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

      16. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

     17. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

  18. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

19. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона ГЗ, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом ГЗ. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.
 20. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      21. Задержка по оказанию услуг со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора, исполнения Договора с выплатой неустойки за несвоевременную оказанную услугу.

22. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств:
      а) если Поставщик не может оказать часть или все услуги в срок(и), предусмотренные Договором;
      б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

23.    В случае одностороннего отказа от исполнения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за 10 календарных дней до даты расторжения Договора.

     24. Договор составляется на казахском и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
     25. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

     26. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

27. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
 28. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и действует по 31 декабря 2014 года.

29. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик

Государственное учреждение «Аппарат акима Шабанбайбиского сельского округа»

Актогайский район, с.Шабанбай би, ул А.Бокейхана 1

Тел. 8(710-37) 26-2-18

БИН

ИИК KZ67070103KSN3021000

^ БИК KKMFKZ2A

ГУ Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан


Аким _____________ К.Рысбеков

Поставщик
БИН

БИК

ИИК KZ

банк

Директор _______________Приложение №1 к договору № ____ от _____________г.Наименование работ, услуг

Краткая характеристика

Сумма

Срок оказания услуг

Место оказания услуг

1

Услуги по чистке от снега и льда автодороги
Участок Касабай 8 км 1 раз,

Внутрий аула по2,7 км 7 раз,

Участок бегазы 20км 1 раз

Участок Сона 33 км 1 раз

Услуги по чистке от снега и льда автодороги с техниками К-700, автогрейдер
февраль-март 2014г.

Актогайский район, с.Шабанбай би«Заказчик» «Поставщик»
Заказчик

Государственное учреждение «Аппарат акима Шабанбайбиского сельского округа»

Актогайский район, с.Шабанбай би, ул А.Бокейхана 1

Тел. 8(710-37) 26-2-18

БИН

ИИК KZ67070103KSN3021000

^ БИК KKMFKZ2A

ГУ Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан


Аким _____________ К.Рысбеков

Приложение №2 к договору № ____ от _____________г.
^ Местное содержание


лота

Наименование работ, услуг

Общая сумма, тенге

Казахстанское содержание

1
Расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг) производится по формуле:
n m

КСр/у= 100%*[ΣCTi *K3+Σ(СДj- CTj-CCДj)*Rj]/S

i =1 j=1

где:

n - общее количество закупок товара, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупок работ, услуг;

і - порядковый номер товара;

CTi - стоимость і-oгo товара;

Ki – доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki -0, в случаи отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

j – порядковый номер договора;

m – общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

СДj – стоимость j – ого договора;

CTj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j – ого договора;

CCДj – суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j – ого договора;

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j – ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке товаров.
Наименование Поставщика

Директор ___________________________

Ф.И.О.
м.п.Похожие:

Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconТауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» мкқК атынан, директор Абилова К. Ш. бірінші тараптан
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconТауарларды/ көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Сайқын ауылы «8» ақпан 2008 жыл (орналасқан жері) Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының ішкі саясат бөлімі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан бөлім меңгерушісі...
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconТауарларды/к өрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Сайқын селосы 2009 жыл бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының құрылыс бөлімі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының құрылыс бөлімі» мм
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconЖҰмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасы Үржар ауылы 2012 жыл Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сеитканов Кусаин Бейсенұлы тұлғасында, бір тараптан және бұдан ары «Мердігер» деп аталатын (бұдан әрі Шарт) шарт жасасты және мына...
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
«Өнім беруші» әрекет ететін, атынан екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын...
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы»
«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы және спецификасы бойынша осы Мемлекеттік...
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт №
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын мкқК «Шұғыла» мәдениет үйі рнн 150601100312 мемлекеттік тіркеу куәлігінің
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Лебяжі ауданының «Зор-Октябрь жалпы негізгі білім беру мектебі»мемлекеттік мекемесі
Жоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. \" \" Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты» iconТауарларды мемлекеттік сатып алу келісім шарт ы №
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Айголек» балабақшасы атынан, менгерушісі Меденова Жанагул Алимбеткызы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы