Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» icon

Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму»НазваниеЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму»
Дата конвертации25.08.2014
Размер364.05 Kb.
ТипДокументы
источник


Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы

_______________ Шарт ЖОБАСЫ
Астана қ. 2014 жылғы “___” ___________
«Жасыл даму» Акционерлік қоғамы, бұдан әрi «Тапсырыс беруші» деп аталатын 19.12.2013 ж. №31 сенімхат негізінде әрекет ететін Бас директордың орынбасары Цой С.К., бiр жағынан және бұдан әрi «ЖЕТКІЗУШІ» деп аталатын «_____________» ____________________, _________________ атынан __________________, _____________ негізінде әрекет ететін, екiншi жағынан, бірлесе «ТАРАПТАР» деп аталып, “Мемлекеттiк сатып алулар туралы” ҚР Заңының 30-шы бабы негiзiнде (бұдан әрi-Заң) және «___» _____________ 2014 жылғы №_________ баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім негізінде жұмыстарды сатып алуға Шарт жасасты (бұдан әрi – Шарт) және келiсiмге келдi:


 1. ^ Шарттың мәнi
  1. Осы Шарт негiзiнде Жеткізуші Тапсырыс берушіге №1 қосымшаға сәйкес ________ (_____________) теңге сомасы көлемінде, ҚҚС есепке алмағанда (бұдан әрі-Шарттың бағасы) автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындауға міндеттеледі (бұдан әрі-Жұмыстар).

  2. Жеткiзушi 1 қосымшаға сәйкес жұмыстарды орындауға, ал Тапсырыс беруші 1 қосымшаға сәйкес жұмыстарды саны мен сапасы бойынша қабылдап төлеуге мiндеттеледi. Ақы төлеу нысаны: қолма-қол ақшасыз есеп айырысу.

  3. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды әрi оның ажырамас бөлiгi болып табылады, атап айтқанда:

 1. Осы Шарт;

 2. Қосымша 1 (Сатып алынатын жұмыстар тізімі мен техникалық спецификация); 1. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

2.1. Жеткiзушi мiндеттi:

2.1.1. Жеткiзушi Тапсырыс берушіге 1 қосымшаға сәйкес жұмыстарды көрсетуге міндеттеледі. Осы Шарт шеңберiнде көрсетiлетiн жұмыстар техникалық ерекшелiкте орындалған стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиiс.

2.1.2. Жеткізуші Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз, осы Шартты орындау үшiн Тараптар қатыстырған қызметкерлердi қоспағанда, Тараптар басқа Тараптың жазбаша келiсiмiнсiз Шарттың мазмұнын немесе оның ережелерiнiң қандай да бiрiн, сондай-ақ Тараптар немесе олардың атынан басқа адамдар берген ақпаратты ашуға құқығы жоқ. Аталған ақпарат бұл қызметкерлерге құпия және Шарт бойынша мiндеттемелерiн орындау үшiн қажеттi мөлшерде ғана берiлуi тиiс.

2.1.3. Өнiм берушi Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты iске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиiс.

2.1.4. Өнiм берушi қандай да болмасын бiреуге осы Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз не толық не iшiнара бермеуге тиiс.

2.1.5. Өнiм берушi Тапсырыс берушiге, егер бұл конкурстық өтiнiмнiң құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберiнде жасалған барлық қосалқы мердiгерлiк шарттардың көшiрмесiн беруге тиiс. Қосалқы мердiгерлердiң болуы Өнiм берушiнi Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершiлiктен босатпайды.

2.2. Жеткiзушi құқылы:

2.2.1. Осы Шартқа сәйкес Тапсырыс берушіге сұраныстар, ескертпе хаттар жiберуге;

2.2.2. Шарт бойынша мiндеттердi орындау бойынша Тапсырыс берушіден қажеттi нұсқаулықтарды алуға;

2.2.3. Осы Шартта орындалған жұмыстар үшiн төлемдi тәртiп бойынша және мерзiмiнде алуға құқылы.

2.3. Тапсырыс беруші мiндеттi:

2.3.1. О Осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 1 қосымшаға сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдап төлеуге мiндеттi.

2.3.2. Жеткізушінің қызығушылығын тудыратын барлық өзгерiстер туралы ақпараттарды Жеткiзушіге ұсынуға мiндеттi.

2.4. Тапсырыс беруші құқылы:

2.4.1. Осы Шарт бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтай отырып, Жеткiзушiнiң тиiстi мiндеттерiн орындауды талап етуге құқылы;

2.4.4. Егер орындалған жұмыстар техникалық ерекшелiкке жауап бермесе, Тапсырыс берушi олардан бас тарта алады және Өнiм берушi жұмыстарды не алмастырады не Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшелiктiң талаптарына сәйкес қажеттi өзгерiстер енгiзедi.

2.4.5. Егер Шарт бойынша орындалған жұмыстар талаптарға сай келмесе, онда Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардан бас тартуға құқылы;

2.4.6. Тапсырыс берушi Өнiм берушiнi жұмыстарды орындауға байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге мiндеттi. Осындай хабарламаны алғаннан кейiн Өнiм берушi і Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел ескертулерді жоюға тиiс. Егер Өнiм берушi хабарлама алып, Тапсырыс берушi талап еткен мерзiмде ескертулерді жоймаса, Тапсырыс берушi Өнiм берушi есебiнен және Тапсырыс берушi Өнiм берушiге қатысты Шарт бойынша иеленуi мүмкiн басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөнiндегi қажеттi санкциялар мен шараларды қолдана алады.
3.Есептер және төлем тәртiбi

3.1. Төлем түрi: ақша аудару жұмыстыр орындау фактісі бойынша жұмыстарды орындау актісі мен шот/фактураға сәйкес кезекті 10 банктік күн ішінде төленеді.

3.2. Жұмыстарды орындау осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 1 қосымшада көрсетілген асырылады..

3.3. Iлеспе тауарлар/жұмыстардiң бағасы Шарттың жалпы сомасына енгiзiлген.

3.4. Төлем үшiн қажеттi құжаттар: шот-фактура, жұмыстарды орындау актісі.


 1. Тараптардың жауапкершiлiктерi

4.1. Шарт бойынша мiндеттемелердің орындалмағаны үшiн және тиiстi түрде орындалмағаны үшiн Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тараптар жауапқа тартылады.

4.2. Жеткізуші Шарт жөніндегі міндеттерді орындау барысы туралы Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша ақпарат ұсынуға тиісті.

4.3. Жеткізуші Тапсырыс берушіге айтулы Шарт шеңберінде жасасқан барлық субмердігерлік келісім-шарттың көшірмелерін ұсынуға тиісті. Субмердігерлердің болуы Жеткізушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

4.4. Жеткiзушi тарапынан, оған жүктелген, жұмыстарды уақытында орындамағаны үшін келесi санкцияларға әкелуi мүмкiн: Шартты Тапсырыс берушімен бұзу немесе уақытында жеткiзбегенi үшiн тұрақсыздықтың төлемiн төлеу.

4.5. Жеткізушінің тарапынан Шарт шарттарының тиіссіз, толық емес және сапасыз орындалуы, оған жүктелетін келесі санкцияларға: Шарттың бұзылуына және/немесе орындалған жұмыстардың сапасыздығы үшін Шарт сомасынан бұзушылық анықталған күннен бастап, жойылмаған әр күнге 0,1% мөлшерiндегi тұрақсыздық төлем сомасын төлеуге апарып соқтыруы мүмкін.

4.6. Форс – мажор жағдаяттарын қоспағанда, егер Жеткiзушi Шартта орындалған жұмыстарды орындау кестесiн сақтамаса, Тапсырыс беруші Шарт сомасынан Шарт шеңберiндегi өзiнiң басқа құқықтарына зиян келтірмей, дәлелсіз өткiзiп алған әр күнi үшiн уақытында орындалмаған қызметтер сомасының 0,1% мөлшерiндегi тұрақсыздық төлем сомасын бөлiп шығарады.

4.7. Тараптар тежеусiз күш жағдаяттары (форс – мажор жағдаяттары) туындаған жағдайда Осы Шарт бойынша орындалмаған және тиiстi түрде орындалмаған мiндеттер үшiн жауапкершiлiк танытпайды босатылады. Тараптардың күштерiне тәуелдi болмайтын, Тараптардың Осы Шарт бойынша өз мiндеттерiн орындауға кедергi келтiретiн оқиғалар: соғыс, әскери қимылдар, табиғи және дүлей апаттар, эпидемия, тауарды жеткiзуге қойылған карантин және басқа да жағдайлар, сонымен қоса мемлекеттiк органдармен қабылданған заңдар, жарғылар, қаулылар, бiрақ олармен шектелмейдi.

4.8. Форс – мажор жағдаяттары туындаған кезде бірінші Тарап екiншi Тарапқа мұндай жағдаяттары мен оның себептерi туралы кешіктірмей жазбаша хабарлама жолдауға тиіс. Егер Тапсырыс берушінің атынан ешқандай жазбаша нұсқаулықтар жiберiлмесе, онда Жеткiзушi Шарт бойынша өзiнiң мiндеттерiн орындауды жалғастыра бередi, қаншалықты ол орынды болса, және форс-мажор жағдаяттардан тәуелді емес, Шартқа сәйкес балама амалдарын іздеуге.


 1. Шарттың мерзiмi. Шартты бұзу және өзгерту тәртiбi мен талаптары

5.1. Тараптардың өзара келiсiмi бойынша Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, жазбаша түрде, Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленбеген және енгізу барысында заң шығарушылармен еш қайшылыққа әкелмейтін жағдайда.

5.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына енгізілген өзгерiстер үшін осы Шарттың жағдайларына сәйкесінше өзгертулер алып келуі мүмкін.

5.3. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына өнiм берушiнi таңдауға негiз болған сапаның және басқа да жағдайлардың өзгермеу талабымен өзгерiстер енгiзуге мынадай өзара байланысты талаптар сақталған жағдайда:

5.3.1. шарт жобасының сомасын азайту бөлiгiне өзгерiстер енгiзуге жол;

5.3.2. шарт сомасын азайту бөлiгiне өзгерiстер енгiзу туралы шешiм тараптардың өзара келiсуi бойынша қабылданса жол берiледi.

Осы тармақта көзделген талаптарды сақтамай мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзуге жол берiлмейдi.

5.4.Жеткізушінің таңдауы негізінде Мемлекеттiк сатып алулар бойынша бекітілген Шартқа сапасы мен басқа да шарттардың өзгермеген жағдайын да ғана өзгерiстер енгiзiледi:

5.4.1. Шарттың сомасын азайту бөлiгiнде тараптардың өзара келiсуi бойынша.

5.4.2. Сатып алынатын жұмыстардың көлемінде қажеттіліктің төмендеуімен, жоғарлауымен байланысты шарттың сомасының төмендеу, жоғарлау бөлігінде. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алулар туралы Шартта көрсетілген жұмыстардың бірлігіне бағаның өзгермеу жағдайында осы, жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында ескертілген сомалардың шегінде рұқсат.

5.4.3 егер Жеткiзушi жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы онымен жасасқан Шартты орындау үрдiсiнде жұмыстардың бiрлiгiне жақсырақ, сапалы бағаларын ұсынса және жұмыстардың мемлекеттік сатып алулар туралы жасасқан шарттың заты болып келетін техникалық сипаттамалары немесе жұмыстарды көрсету мерзімдері мен жағдайлары.

5.5. Жобаға немесе жасалған тауарларды мемлекеттік сатып алу Шарттына оның мемлекеттік сатып алуды өткізген шарт мазмұнын өзгертетін немесе 1 және 2 тармағы 39 бабы Занның өзге де негізінде көрсетілмеген жеткізуші үшін басты болып табылатын ұсыныстар енгізуге тыйым салынады.

5.6 Екi тарап қол қойған жазбаша өзгерiстердi қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерiстер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшелiктер, тиеу, орау әдiстерi, жеткiзу орны немесе өнiм берушi көрсететiн Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жiберiлмейдi.

5.7. Егер кез келген өзгерiс Шарт бойынша жеткiзiлетiн жұмыстардың бағасының немесе мерзiмiнiң төмендеуiне әкелетiн болса, онда Шарттың бағасы немесе жеткiзу кестесiне сәйкес өзгертiледi, ал шартқа сәйкес өзгертулер енгiзiледi. Осы баптың шеңберiнде Тапсырыс берушіден өзгертулер туралы жарлық алғаннан соң 30 (отыз) күн iшiнде Жеткiзушiнiң барлық сұраныстары жүзеге асырылуы керек.

5.8. Шарттың талаптарын бұзғаны үшiн Тапсырыс беруші басқа санкцияларға зиян келтiрмей Жеткiзушiге орындалмаған мiндеттерi туралы жазбаша ескертпе хат жiбере отыра, осы Шартты толығымен немесе жартылай бұзуы мүмкiн:

5.8.1. егер Шартта көрсетiлген мерзiмде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шартты ұзартқан аралықта жұмыстарды толығымен немесе бөлiгiн жеткiзе алмаса;

5.8.2. егер Жеткiзушi осы Шарт бойынша өзiнiң қандай да бiр мiндеттерiн орындай алмаса.

5.9. Тапсырыс берушi, егер Жеткізуші банкрот немесе төлеуге қабiлетсiз болса, Жеткізушіге тиiстi жазбаша хабарлама жiбере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсырыс берушi, егер Шартты бұзу iс-әрекеттердi жасауға немесе Тапсырыс берушiге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Жеткізушіге қатысты ешқандай қаржылық мiндеттемелер жүктемейдi.

5.10. Тапсырыс берушi Жеткізушіге тиiстi жазбаша хабарлама жiбере отырып, оның бұдан әрi орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебi көрсетiлуге тиiс, күшi жойылған шарттық мiндеттемелердiң көлемi, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшiне енген күн айтылуға тиiс.

5.11. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Жеткізушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкiн. Жеткізушіге мұндай негiздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемiн талап ету құқығына ие емес.

5.12. Тапсырыс берушi мен Жеткізуші тiкелей келiссөздер процесiнде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келiспеушiлiктердi немесе дауларды шешуге бар күш-жiгерiн жұмсауға тиiс.

5.13. Тапсырыс берушi мен Жеткізуші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгенi осы мәселенi Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында шешудi талап ете алады.

5.14. Шарттың әрекет ету мерзiмi 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
6. Қорытынды ережелер

6.1. Осы Шарт 2 данада құралған және тараптардың бiрдей заңды күшi қолы қойылған күннен бастап күшіне енеді.

6.2. Шарт мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жасалады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиiс.

6.3. Шарт бойынша бiр Тарап екiншi Тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама жібергеннен кейiн түпнұсқасы берiле отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрiнде жолданады.

6.4. Хабарлама жеткiзiлгеннен кейiн немесе күшiне енудiң белгіленген күнi (егер Хабарламада көрсетiлсе) күшiне енедi.

6.5. Бюджетке салынатын салықтар және басқа да мiндеттi түрдегi төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленедi.

6.6. Осы Шартта Тапсырыс берушi мен Жеткізуші белгiленген тәртiппен келiсiлген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де шарттар көзделуi мүмкiн.

6.7. Шарттың мемлекеттік пен орыс тіліндегі мәтіндері сәйкес келмеген жағдайда Шарттың орыс тіліндегі мәтініне басымдылық беріледі.

^ Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:
Тапсырыс беруші:

«Жасыл даму» Акционерлік қоғамы
Заңды/ тұрғылықты мекенжайы: Астана қ., Орынбор к-сі 11/1, Қазгидромет ғимараты

Тел: 8 7172 79 79 43, 79 79 42, 27 80 31

БСН 040340008429

ЖБК KZ229261501151229004

ЖБК KZ339261501151229000

^ «КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ

БЖК KZKOKZKX

Тапсырыс берушіден

Бас директордың орынбасары
___________________________ С. К. Цой

2014 ж.«____»_________________


Жеткізуші:

__________________________________________
заңды мекен-жайы/тұрғылықты мекен-жайы: _______________________________________________________

Тел./факс: ___________________________________________

БСН ______________________________________

СТН ______________________________________

ЖБК _________________________________ «___________» филиалы

БЖК _____________________________________
Жеткізушіден
_____________________________

2014 ж. «____»_____________________

ПРОЕКТ Договор №__________

о государственных закупках работ
г.Астана “___” ________ 2014 г.
Акционерное общество «Жасыл даму», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Заместителя Генерального директора Цой С.К., действующего на основании доверенности №31 от 19.12.2013 года, с одной стороны и ________________________ «_____________» в лице __________________ _______________, именуемое в дальнейшем “ПОСТАВЩИК”, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно именуемые “СТОРОНЫ”, на основании статьи 30 Закона РК “О государственных закупках” (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений №_______ от «___» ________ 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:


 1. ^ Предмет Договора
  1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется выполнить Заказчику работы по техническому обслуживанию автомобилей (далее - Работы) согласно приложения №1, на сумму в размере _______ (_____________) тенге, без учета НДС (далее - цена Договора).

  2. Поставщик обязуется выполнить работы Заказчику, а Заказчик принять и оплатить данные работы в количестве и качестве в соответствии с приложением №1. Форма оплаты: безналичный расчет.

  3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;

2) Приложение №1 (Перечень закупаемых работ и техническая спецификация);
^ 2.Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставщик обязуется выполнить Заказчику работы согласно приложения №1. Работы, выполняемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

2.1.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать кому- либо содержание Договора или какого- либо из его положений, а также технической документации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

2.1.3. Поставщик не имеет право без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

2.1.4. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

2.1.5. Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Направлять уведомление, запросы Заказчику в соответствии с настоящим Договором.

2.2.2.Получать от Заказчика необходимые инструкций по выполнению обязательств по Договору.

2.2.3. Получать оплату за выполненные работы, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии приложением №1 являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.2. Предоставлять Поставщику информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Поставщика.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

2.4.4. Если выполненные работы не отвечают требованиям технической спецификации и/или к качеству выполненных работ имеются претензии, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет работы, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

2.4.5. Заказчик имеет право отказаться от выполненных работ, если выполненные работы Поставщиком не отвечают установленным требованиям Договора.

2.4.6. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с выполнением работ. После получения подобного уведомления Поставщик должен как можно скорее устранить замечания без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит замечания в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
^ 3.Расчеты и порядок оплаты.

3.1.Форма оплаты: Оплата производится по факту выполненных работ на основании актов приема выполненных работ и счет-фактуры в течение 10-ти банковских дней.

3.2. Срок выполнения работ указан в приложении №1 являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Цены на сопутствующие товары/работы включены в общую сумму Договора.

3.4.Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт приема выполненных работ.
^ 4.Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Поставщик должен по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.3. Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.

4.4. Задержка с выполнением работ со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора либо выплата неустойки за несвоевременное выполнения работ.

4.5. Ненадлежащее, неполное и некачественное исполнение условий Договора со стороны поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Договора и/или выплата неустойки за некачественно выполненную работу в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день не устранения выявленных нарушений со дня обнаружения.

4.6. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не выполнил работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вправе удержать с суммы оплаты по настоящему Договору неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

4.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если их исполнению препятствовали форс- мажорные обстоятельства, как: война, военные действия, террористические акты, стихийные природные бедствия, забастовка, эпидемия, карантин и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, а также принятие государственными органами законов, указов, постановлений и предписаний, препятствующих Сторонам выполнить свои обязательства по настоящему Договору.

4.8. При возникновении форс- мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс- мажорных обстоятельств.
^ 5. Срок действия Договора. Порядок и условия изменения и расторжения Договора.

5.1. Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон, в письменном виде, только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий с законодательством.

5.2. Изменения в действующем законодательстве Республики Казахстан влекут за собой соответствующие изменения положений настоящего Договора.

5.3. Внесение изменения в проект договора о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

5.3.1. внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора;

5.3.2. решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

5.4. Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

5.4.1. по взаимному согласию сторон в части уменьшения суммы Договора.

5.4.2. в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме выполненных работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанной в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ.

5.4.3. в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора о государственных закупках работ предложил при условии неизменности цены за единицу работы более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках работ.

5.5. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

5.6 Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

5.7. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для выполнения работ по Договору, то цена Договора или график выполнения работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

5.8. Без ущерба, каким либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

5.8.1. если Поставщик не может выполнить работы в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

5.8.2. Если Поставщик не может выполнить какие –либо другие свои обязательства по Договору.

5.9. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

5.10. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

5.11. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

5.12. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

5.13. Если Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астана.

5.14. Срок действия настоящего Договора по 31 декабря 2014 г.
^ 6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу
с даты подписания обеими сторонами.

6.2. Договор составляется на государственном и русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

6.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

6.4. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в Уведомлении).

6.5. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

6.6. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

6.7. В случае несоответствия текстов Договора на государственном и русском языках, приоритет отдается тексту Договора на русском языке.

Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:

Акционерное общество «Жасыл даму»
юр./ факт. адрес: 010000, г. Астана, ул. Орынбор 11/1.

здание Казгидромет

Тел:8 7172 79 79 43, 79 79 42, 27 80 31

БИН 040340008429

ИИК KZ229261501151229004

ИИК KZ339261501151229000

в АО «Казкоммерцбанк»

^ БИК KZKOKZKX

от Заказчика

Заместитель Генерального директора
___________________________ С.К. Цой

«______»__________________2014 г.

Поставщик:

_______________________________________
юр. Адрес/факт.адрес: ___________________________

Тел./факс: _________________________________________

БИН _________________________________________________

РНН _________________________________________________

ИИК ___________________________________ в «_____________» филиал

БИК ____________________________________

от Поставщика

___________________________

«____»_____________________2014 г.
Приложение № 1

к Договору № _________

от «____» ___________ 2014 г.
^ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

п/п

Наименование работ

Срок выполнения работ

Место выполнения работ

Ед.изм

Кол-во

Цена

за единицу без НДС

Общая сумма без НДС

1

Техническое обслуживание автомобилей

с даты подписания Договора по 31 декабря 2014 года

г.Астана

работа

1ИТОГО: ___________________________ (__________________________________) тенге без учета НДС.

^ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническое обслуживание автомобиля Skoda Superb 1,8 L; гос. номер 036RD01, 2012 года выпуска

^ Перечень работ

количество

1

2

3

1

Полная диагностика автомобиля

2 раза в год

2

Замена моторного масла и масляного фильтра

2 раза в год

3

Замена воздушного фильтра

1 раза в год

4

Замена фильтра салона

1 раза в год

5

Замена топливного фильтра

1 раза в год

6

Замена свечи зажигания

1 раза в год

7

Замена шин сезонная

2 раза в год

^ Расходные материалы

ед.изм

Кол-во

1

Масло ДВС

л

10

2

фильтр масляный

шт

2

3

фильтр воздушный

шт

1

4

Фильтр салона

шт

1

5

Фильтр топливный

шт

1

6

Тормозная жидкость

л

1

7

Свечи зажигания

шт

4

^ Техническое обслуживание автомобиля Nissan Almera 1,6L; гос. номер 546RA01, 2006 г. выпуска

Перечень работ

количество

1

2

3

1

Полная диагностика автомобиля

2 раза в год

2

Замена моторного масла и масляного фильтра

2 раза в год

3

Замена воздушного фильтра

1 раза в год

4

Замена фильтра салона

1 раза в год

5

Замена топливного фильтра

1 раза в год

6

Замена свечи зажигания

1 раза в год

7

Замена шин сезонная

2 раза в год

^ Расходные материалы

ед.изм

Кол-во

1

Масло ДВС

л

10

2

фильтр масляный

шт

2

3

фильтр воздушный

шт

1

4

Фильтр салона

шт

1

5

Фильтр топливный

шт

1

6

Тормозная жидкость

л

1

7

Свечи зажигания

шт

4

- Skoda Superb в количестве 1 ед.

- Nissan Almera в количестве 1 ед.

Примечание:

- Работы приобретаются Заказчиком по мере необходимости на основании заявки, запчасти и материалы приобретаются за счет средств Поставщика.

- Поставщик должен:

1) иметь в наличии не менее 1 подъемников, авто-слесарный цех с полным оборудованием, масло заменяющим насосом, компьютерной диагностикой с программным обеспечением.

2) использовать в работе оригинальные запчасти.


Заказчик

АО «Жасыл даму»


___________________________ Цой С.К.

М.П.

Поставщик

________________________________________________________________
____________________________

М.П.Похожие:

Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconҚызметтерді мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жылғы “ ” «Жасыл даму»
«Жасыл даму» Акционерлік қоғамы, бұдан әрi «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 19. 12. 2013 ж., №31 сенімхат негізінде әрекет ететін,...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму» iconҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы