Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт icon

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шартНазваниеКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Дата конвертации25.08.2014
Размер255.25 Kb.
ТипДокументы
источник

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

туралы № _____ шарт

 

Астана қ.


2014 ж. «__» _____

Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» атынан Жарғы негізінде әрекет ететін бас дәрігер Ж. С. Исмаилова, тұлғасында, және екінші тараптан «Орындаушы» деп аталатын директор ________ атынан Жарғы негізінде әрекет ететін «_______» ЖШС екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар», ҚР «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен бекіту туралы шешімі «».____.2014 жылғы № _______негізінде және мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт (бұдан әрі Келісім-шарт) жасап, төмендегі келісімдерге келді:

1. Орындаушы ________ (__________) теңге ҚҚС төлеуші болып табылады/табылмайды. мөлшердегі сомаға (бұдан әрі - Шарттың бағасы) Тапсырыс берушіге қызметтер көрсетуге міндеттенеді.

2. Осы Шартта төменде аталған ұғымдар мынадай түсініктерді білдіретін болады:

1) «Шарт» - Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

2) «Шарттың бағасы» Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Орындаушыға өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;

3) «Қызмет көрсету» - Тапсырыс берушінің мұқтажын қанағаттандыратын, заттық нәтижеге ие емес, қызмет;

4) «Тапсырыс беруші» - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар,  дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

5) «Орындаушы» - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, Тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта оның агенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

3. Төменде аталған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып есептеледі, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын Қызметтердің тізбесі;

3) техникалық сипаттама.

4. Қызметтер үшін төлем жасау Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес ресімделген шот-фактуралар мен көрсетілген қызметтер актісі негізінде 20 банктік күн ішінде нақты көрсетілген қызметтер бойынша жүргізіледі.

5. Көрсетілген қызметтер үшін төлем осы Шартта көрсетілген Өнім берушінің банктік деректемелеріне теңгемен жүзеге асырылады.

6. Шарт бойынша міндеттемелер орындалған соң тараптар есептерді салыстыру актілерін жасайды.

7. Орындаушының таңдауына негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:2012.13.01. № 543-ІV ҚР Заңымен 1) тармақша жаңа редакцияда (ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

1) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге берiлетiн бағаны және тиiсiнше шарттың сомасын азайту бөлiгiнде тараптардың өзара келiсуi бойынша;2012.13.01. № 543-ІV ҚР Заңымен 2) тармақша өзгертілді (ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

2) Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Осы Шарт шеңберінде берілетін көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

9. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

10. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.

11. Қызмет көрсетуді Өнім беруші Көрсетілетін қызметтердің тізбесінде айтылған Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

12. Тапсырыс беруші Орындаушыны қызмет көрсету сапасына байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.

13. Осындай хабарламаны алғаннан кейін Орындаушы ақау шыққан Тауарды немесе оның бөлігін Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел жөндеуге немесе алмастыруға тиіс.

14. Егер Орындаушы хабарлама алып, Тапсырыс беруші талап еткен мерзімде ақауды(ларды) жөндемесе, Тапсырыс беруші Орындаушы есебінен және Тапсырыс беруші Орындаушығы қатысты Шарт бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөніндегі қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады.

15. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

16. Орындаушы қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

17. Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық бірлесіп атқарылатын шарттардың көшірмелерін беруі тиіс. Бірлесіп атқарушының болуы Орындаушыны материалдық немесе Шарт бойынша өзге де жауапкершіліктен босатпайды.

18. Қызметтерді көрсетуді Орындаушы кестеге сәйкес жүзеге асыруы тиіс.

19. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: тұрақсыздық айыбын төлеп немесе айыпты ұстап Шарттың күшін жою.

20. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Орындаушы  тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

21. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Орындаушығы міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а) егер Орындаушы Қызметтің бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде орындай алмаса;

б) егер Орындаушы Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

22. Орындаушы, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

23. Осы Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» Орындаушының есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Орындаушы тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

24. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Орындаушы Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Орындаушы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.

25. Тапсырыс беруші, егер Орындаушы банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Орындаушыға тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Орындаушығы қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

26. Тапсырыс беруші Орындаушыға тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

27. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

28. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

29. Тапсырыс беруші мен Орындаушы тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

30. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

31. Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

32. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

33. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

34. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

35. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Орындаушы белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

36. Осы Шарт қол қойылған сәттен бастап және 2014 жылдың «31» желтоксанына дейін қолданылады.

37. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:
^ ТАПСЫРЫС БЕРУШІ :
Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

ИКК KZ 246010111000047821

СТН031 400 074 337

^ БИК HSВKKZKX

БСН 941 240 000 718

АҚ «Халық жинақ банкі» Астана .қ

010000 Астана қ. Ы. Дүкенұлы,12
Бас дәрігер
________________________________ Ж. Исмаилова

ОРЫНДАУШЫ:
ТОО «___________»_________
ЖСН: ______________________

БСН: ______________________

ЖСК: _____________________
Банк: "_____________________
Мекен-жайы: ________________
тел: _________________________

Директор
_______________________________


Договор № _____

о государственных закупках Услуг
г. Астана «__» ______2014 года
^ ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Астаны, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Исмаиловой Ж. С., действующей на основании Устава с одной стороны и ТОО «________.», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________.., действующи на основании Устава, с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона РК «О государственных закупках» (далее- Закон) и решения об утверждении итогов государственных электронных закупок способом запроса ценовых предложений № ______ от «__».____.2014 года заключили настоящий договор о государственных закупках (далее- Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услугу на сумму в размере ______ (_____________) тенге с/без НДС (далее - цена Договора).

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

4) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

5) «Исполнитель» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых Услуг;

3) техническая характеристика.

4. Оплата за Услуги производится по факту оказания услуг в течение 20 банковских дней на основании счет-фактуры и акта оказанных услуг, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. Оплата за Услуги осуществляется в тенге на банковские реквизиты Исполнителя, указанные в настоящем Договоре.

6. После исполнения обязательств по Договору стороны составляют акт сверки расчетов.

7. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на услуги и соответственно суммы договора;^ В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 13.01.12 г. № 543-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования) (см. стар. ред.)

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных услуг;

Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

8 Услуги оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Услуг.

12. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменном виде обо всех претензиях, связанных с качеством оказания Услуг.

13. После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение 5 рабочих дней произвести устранение дефектов оказанных Услуг без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

14. Если Исполнитель, получив уведомление, не исправит дефект (ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Исполнителя и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Исполнителя.

15. Никакие отклонения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

16. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

17. Исполнитель должен предоставить Заказчику копии всех соисполнительных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие соисполнителя не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.

18. Предоставление Услуг должно осуществляться Исполнителем в соответствии с графиком.

19. Задержка с оказанием Услуг со стороны Исполнителя может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием неустойки либо выплата неустойки за несвоевременное оказание Услуг.

20. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

21. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Исполнитель не может оказать Услуги в срок (и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Исполнитель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

22. Исполнитель не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

23. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителья, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителья и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки Товаров.

24. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

25. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

26. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

27. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

28. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом.

29. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

30. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и /или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

32. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

33. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

34. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

35. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Исполнителем в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

36. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2014года.

37. Адреса и реквизиты Сторон:


ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Астаны.

010000 г. Астана, ул. Дукенулы, 12

РНН 031 400 074 337

БИН 941 240 000 718

^ БИК HSВKKZKX

ИИК KZ246010111000047821

АО «Народный Сберегательный банк Казахстан» г. Астана
Главный врач
_______________________________ Ж. Исмаилова

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «_________________»__________________
Адрес____________________________________

ИИН: ____________________________________

ИИК: ____________________________________

Банк______________________________________

БИК: _____________________________________

тел: ______________________________________

Директор
_______________________________


№ 1 қосымша

келісім шарттың № ____ мемлекеттік

сатып алу қызметі туралы

2014 жылдың "___" _____
Приложение № 1

к договору о государственных

закупках товаров № ___

от «___» _____ 2014 года


^ Техникалық сипатамасы\ Техническое характеристика

қызметтің атауы/ Наименование услуг


Өлшем бірлігі

Ед. Изм.

Саны\

Кол-во


Бірлік бағасы\ Цена за единицу

Соммасы

(тенге)

Сумма

(тенге)

Орташа медициналық қызыметкерлердің мамандығын жетiлдiру 101 үйренушi/ Повышение квалификации среднего медицинского персонала 101 обучающихся


қызмет Услуга

101

16000

1616000

^ Барлығы \ Итого

Тема УСО

Кол-во часов

Цена

(тенге)

Сумма

(тенге)

Продолжительность обучения

1

«Лечебное дело» «Работа фельдшера скорой неотложной медицинской помощи»

20

20

20

16000

16000

16000

320000

320000

320000

2 недели(108 ч.)

2 недели(108 ч.)

2 недели(108 ч.)


2

«Лечебное дело» «Неотложная медицинская помощь на догоспитательном этапе»

20

20


16000

16000


368000

320000


2 недели(108 ч.)

2 недели(108 ч.)


3

«Сестринское дело» «Неотложная доврачебная помощь на догоспитательном этапе»

1

16000

16000

2 недели(108 ч.)

Итого

101

16000

1616000^ ТАПСЫРЫС БЕРУШІ :
Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

ИКК KZ 246010111000047821

СТН031 400 074 337

^ БИК HSВKKZKX

БСН 941 240 000 718

АҚ «Халық жинақ банкі» Астана .қ

010000 Астана қ. Ы. Дүкенұлы,12
Бас дәрігер
________________________________ Ж. Исмаилова

ОРЫНДАУШЫ:
ТОО «___________»_________

ЖСН: ______________________

БСН: ______________________

ЖСК: _____________________
Банк: "_____________________
Мекен-жайы: ________________
тел: _________________________

Директор_______________________________


ЗАКАЗЧИК:
^ ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Астаны.

010000 г. Астана, ул. Дукенулы, 12

РНН 031 400 074 337

БИН 941 240 000 718

БИК HSВKKZKX

ИИК KZ246010111000047821

АО «Народный Сберегательный банк Казахстан» г. Астана
Главный врач
_______________________________ Ж. Исмаилова


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «_________________»__________________

Адрес____________________________________

ИИН: ____________________________________

ИИК: ____________________________________

Банк______________________________________

БИК: _____________________________________

тел: ______________________________________

Директор_______________________________
Похожие:

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы” Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
«Өнім беруші» әрекет ететін, атынан екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы»
«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы және спецификасы бойынша осы Мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы