Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» icon

Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі»НазваниеТауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі»
Дата конвертации25.08.2014
Размер136.71 Kb.
ТипДокументы
источник

Тауарларды/ қызметтерді
мемлекеттік сатып алу туралы шарт


Ақтөбе қ. «____»___________2014 ж.

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» МКҚК атынан, директор Абилова К.Ш. бірінші тараптан,

және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын _________________атынан, ________________негізінде әрекет ететін _______________., екінші ғы тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының (бұдан әрі - Заң) және мемлекеттік сатып алу баға ұсыныстары тәсілімен қорытындылары негізінде ­«__»_________2014ж – «__»______ 2014 ж өткен осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:


  1. Өнім беруші _______________ (________________) теңге мөлшердегі сомаға тауарларды/ көрсетілетін қызметтерді Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алды.
 2. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:
  1) осы Шарт;
  2) тауарлардың /қызметтердің техникалық ерекшелігі;
 3. Өнім беруші тауарды (қызметтерді) Өнім берушінің өтініміне және осы Шартқа сәйкес санда және сапада сатуды және беруді (көрсетуге), ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

4. Төлеу мерзімі: тауарды қабылдағаннан/қызметті атқарған күннен кейін­ он жұмыс күн ішінде толығымен 100% төленеді.

Ақы төлеу нысаны: аударым.   

  5. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар:
шот-фактура және қабылдау-беру актiсi немесе т.б.
Мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу ҚР қолданысындағы заңнамаларға сәйкес енгізіледі.
6. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.
7. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.
 8. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Тауарларға, егер бұл техникалық ерекшелікте айтылса, олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
  9. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады және Өнім беруші ақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшеліктің талап-тарына сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.
    10. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы Шарт бойынша ке-пілдіктерден немесе басқа да міндеттемелер-ден босатпайды.
   11. Өнім беруші тауарларды оларды соңғы тағайындалған пунктіне тасымалдау кезінде зақымдануды немесе бұзылуды болдырмауға қабілетті орауға қамтамасыз етуі тиіс.
    12. Жәшіктерді орау мен таңбалау, сондай-ақ ішінен және сыртынан құжаттамалау Тапсырыс беруші белгілеген арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс.
    13. Тауарларды беруді Өнім беруші сатып алынатын Тауарлардың/ Көрсетілетін қызмет-тердің тізбесінде айтылған Тапсырыс беруші-нің талаптарына сәйкес мынадай түрде жүзеге асырады:
     Жергілікті Тауарлар үшін:
      1) тауарлардың сипаттамасымен, тауарлардың санын, тауарларға бірлік бағаны және жалпы сомасын көрсетіп, Өнім берушінің шот-фактурасының көшірмесі;
      2) Дайындаушының немесе Өнім берушінің кепілдік сертификаты;
     3) уәкілетті инспекциялық қызмет берген техникалық бақылау өткізу туралы куәлік, сондай-ақ Өнім берушінің зауытында техникалық бақылау өткендігі туралы есеп (егер мұндайлар болса);
    4) тауардың шыққан жері туралы сертификат.
  14. Өнім беруші Тауарларды тағайындалған пунктіне дейін беруге тиіс.Осы тауарларды тағайындалған пунк-тіне дейін тасымалдауды Өнім беруші жүзеге асырады және төлейді, ал оған байланысты шығыстар Шарттың бағасына қосылады.
   15. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгізілуге тиіс.
    16.Тапсырыс беруші Өнім беруші дайындайтын неме-се өткізетін қосалқы бөліктер туралы ақпараттарды, Өнім берушіден таңдай алатын және оларды кепілдік мерзімі өткен-нен кейін пайдалана алатын қосалқы бөліктердің құны мен номенклатурасын беруді Өнім берушіден талап етуі мүмкін.
   17. Өнім беруші Шарт шеңберінде берілген Тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, конструк-циялар мен материал-дардың барлық соңғы түрленулері көрсетілген жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. Өнім беруші, бұдан әрі, осы Шарт бойынша берілген Тауарлар Тапсырыс берушінің елі үшін әдетте қолайлы жағдайларда берілген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде конс-трукцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұ-дан әрі кепілдік береді.
Тапсырыс беруші бер-ген техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте Өнім беруші дайындаған конструкци-яларда, материалдарда ақау пайда болған жағдайда Өнімберуші Тапсырыс берушінің оның техникалық ерекшелігінде жібергені үшін жауап бермейді.
    18. Бұл кепілдік Тауарлардың бүкіл партиясын немесе оның бөлігін нақтылы жағдайға және оларды Шартта көрсетілген тағайындалған нақты пунктіне қабылдағанға орай ______________ішінде жарамды. (кепілдіктің талап етілетін мерзімі көрсетілсін)
  19.Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы кепіл-дікке байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.
   20.Осындай хабарламаны алғаннан кейін Өнім беруші ақау шыққан Тауарды немесе оның бөлігін Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел жөндеуге немесе алмастыруға тиіс.
  21. Егер Өнім беруші хабарлама алып, Тапсы-рыс беруші талап еткен мерзімде ақауды(лар-ды) жөндемесе, Тапсырыс беруші Өнім беруші есебінен және Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты Шарт бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөніндегі қажетті санкция-лар мен шараларды қолдана алады.
  22. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушінің конкурстық өтінімінде ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиіс.
 23.Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мына-дай санкцияларға әкелуі мүмкін:
Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.
 24. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші  тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тап-сырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірмес-тен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы айып түрінде шегеріп тастайды.
  25. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен,Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазба-ша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:
   а) егер Өнім беруші Тауардың бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;
  б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.
    26. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.
   27. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.
   28. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.
   29. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.
30. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіс-сөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша не-месе оған байланысты туындайтын барлық келіспеуші-ліктерді немесе дауларды өзара шешуге тиіс.
     31. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.
32. Шарт қазақ және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиiс.
     33. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған.
      34. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.
      35. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.
    36. Өнім беруші жергілікті қамтуды конкурстық өтінімге(болған кезде) сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.
    37. Өнім беруші бүкіл (барлық) партиясына (партияларына) CT-KZ нысанындағы тауардың шығуы туралы сертификатты ұсынуға міндеттенеді.

38. Осы Шарт қол қойған сәтіне бастап күшіне енеді және екі жақтын міндеттерін толық орындауына дейін жарамды.   39. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:
  

^ ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

 

ӨНІМ БЕРУШІ     

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

_______________
М.О.

     


Договор №

о государственных закупках товаров/услуг

г.Актобе "_____" ____________2014 г.


^ ГККП «Мугалжарский районный дом культуры», в лице директора Абиловай К.Ш.., действующей на основании Устава, с одной стороны, в дальнейшем Заказчик, и «______________»,  в дальнейшем Поставщик, в лице_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений, прошедших с «__»________ 2014 по «__»___________2014г заключили настоящий договор (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары/услуги на сумму в размере ____________(______________) тенге, в т.ч.НДС

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

      1) настоящий Договор;

      2) техническая спецификация товаров/услуг;

 3. Поставщик обязуется продать и поставить (оказать), а Заказчик принять и оплатить услугу в количестве и качестве в соответствии с условиями, содержащимися в данном Договоре о государственных закупках товаров/услуг.
4. Сроки выплат: 100 % в течение десяти рабочих дней после поставки товаров/оказания услуг.

Форма оплаты: перечисление.

 5. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт приемки-передачи т.п.

  Внесения изменений в договор о государственных закупках производится в соответствии с действующим законодательством РК..

6. Товары или услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных технической спецификации.

 7. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

  8. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации, если это оговорено в технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик.

  9. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

    10. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

   11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

    12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

    13. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Товаров/Услуг следующим образом:

Для местных Товаров:

    1) копии счета-фактуры Поставщика с описанием товаров, указанием количества товаров, ценны единицы товаров и общей суммы;

    2) гарантийный сертификат изготовителя или Поставщика;

    3) свидетельство о проведении технического контроля, выданное уполномоченной инспекционной службой, а также отчет о проведении технического контроля на заводе Поставщика (если такое имело место);

   4) сертификат о происхождении товара.

  14. Поставщик должен поставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

   15. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

   16. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

17. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его технической спецификации.

18. Эта гарантия действительна в течение _____ ______ после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии Товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

  19. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

   20. После получения подобного уведомления Поставщик должен как можно скорее произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

  21. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы)в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

 22. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его конкурсной заявке.

 23.Задержка с выполнением поставки со стороны
Поставщика может привести к следующим санкциям:
расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.

  24. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары либо предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

    25. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

      а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

      б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

     26. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

   27. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

 28.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Дого-вора, должен оговариваться объем аннулированных договор-ных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

    29. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

   30. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

    31. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

   32. Договор составляется на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

  33. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

   34. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

    35. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

    36. Поставщик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

   37. Поставщик обязуется представлять сертификат о происхождении товара формы CT-KZ на всю (все) партию (партии) поставляемого товара. 

38. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дейсвтвует до полного исполнения обязательств Сторонами .
 39. Адреса и реквизиты Сторон:

           Заказчик:


ПОСТАВЩИК                   
________________

М.П.
 Похожие:

Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт №
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын мкқК «Шұғыла» мәдениет үйі рнн 150601100312 мемлекеттік тіркеу куәлігінің
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconТауарларды/к өрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconТауарларды/ көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Сайқын ауылы «8» ақпан 2008 жыл (орналасқан жері) Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының ішкі саясат бөлімі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан бөлім меңгерушісі...
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconЖоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. " " Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы және ж. № мемлекеттік сатып алудың бағалық ұсыныс тәсілінің қортындысы туралы Хаттамасы негізінде...
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
«Өнім беруші» әрекет ететін, атынан екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын...
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы»
«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы және спецификасы бойынша осы Мемлекеттік...
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconТауарларды мемлекеттік сатып алу келісім шарт ы №
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Айголек» балабақшасы атынан, менгерушісі Меденова Жанагул Алимбеткызы
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Сайқын селосы 2009 жыл бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының құрылыс бөлімі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының құрылыс бөлімі» мм
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconЖҰмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасы Үржар ауылы 2012 жыл Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сеитканов Кусаин Бейсенұлы тұлғасында, бір тараптан және бұдан ары «Мердігер» деп аталатын (бұдан әрі Шарт) шарт жасасты және мына...
Тауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» iconТауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
А. П. Гуцало тұлғасында екінші тараптан, қосымшалар енгізілген «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы және 2014 жылғы № құндылық ұсыныстар...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы