Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы icon

Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасыНазваниеҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Дата конвертации19.02.2014
Размер169.55 Kb.
ТипДокументы
источник

Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы


_________________ _________ж. _____ _______________
(Орналасқан жерi)


Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» ММ  атынан, 2013 жылдың 03 шілдедегі бастап қолданыстағы № 42/07 ережеге сәйкес, басшының м.а. Ағымбаев Еркебұлан Мүлікұлы, бiр тараптан және бұдан әрi Өнiм берушi деп аталатын ___________________________атынан ______ негiзiнде әрекет ететiн ________________________екiншi тараптан, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрi - Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде_____жылы___ _______ өткен осы Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты және мына төмендегiлер туралы келiсiмге келдi:

     1. Өнiм берушi _______­­­­­(сомасы цифрлармен және жазумен көрсетiлсiн) мөлшердегi сомаға (бұдан әрi - Шарттың бағасы) Жаңаарқа ауданындағы Жұбан Ана қалашығын ғылыми-археологиялық зерттеу жүргізу көрсетiлетiн қызметтердi/ жұмыстарды Тапсырыс берушiге жеткiзудi мiндетiне алды.

2. Жаңаарқа ауданындағы Жұбан Ана қалашығын ғылыми-археологиялық зерттеу жүргізу бойынша қызмет/жұмыс бағасына техникалық сипаттауда көрсетiлген қызметтерді/жұмыстарды жүзеге асыруға кететін барлық шығындар кіруі қажет. 

        4. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлiгi болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) көрсетiлетiн қызметтердiң/атқарыла-тын жұмыстардың тiзбесi;

^ 3) техникалық сипаты;

4) Өнім беруші жасаған, Тапсырыс беруші бекіткен шығындар сметасы.

 5. Өнiм берушi тауарды (көрсетiлетiн қызметтердi) осы Шарттың ажырамас бөлiгi болып табылатын техникалық ерекшеліктерге сәйкес санда және сапада сатуды және берудi (көрсетуге), ал Тапсырыс берушi қабылдауды және төлеудi мiндетiне алады. Ақы төлеу нысаны: аударым.

Қызмет көрсету мерзімі: 2014 жылдың мамыр-қырқүйек айлары.

6. Төлеу мерзiмi 2014 жыл (қызмет көрсету фактысыне орай, өнім беруші орындалған жұмыс/атқарылған қызмет актісін тапсырған соң 30 календарлық күн ішінде)

7. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар:___ (шот-фактура, орындалған жұмыс/атқарылған қызмет актісі немесе қабылдау-беру актiсi н/е т.б.)

Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт Заңда көзделген жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу талаптарын көздеуi тиiс.
      Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттарының және (немесе) өнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн өзгерiстердi Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негiздемелер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

      8. Осы Шарт шеңберiнде берiлетiн тауарлар немесе көрсетiлетiн қызметтер техникалық ерекшелiкте көрсетiлген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиiс.
      9. Өнiм берушi Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бiр ережелерiн, сондай-ақ Тапсырыс берушi немесе осы Шартты орындау үшiн Өнiм берушi тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдердi, үлгiлердi немесе ақпаратты ашпауға тиiс. Көрсетiлген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық мiндеттемелердi орындау үшiн қажеттi шамада берiлуге тиiс.

      10. Өнiм берушi Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты iске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиiс.

     11. Осы Шарттың шеңберiнде Өнiм берушi техникалық сипаттауда көрсетiлген қызметтердi көрсетуге тиiс.

Орындалған жұмыстар/атқарылған қызметтердің кепілдік мерзімі 3 жылдан кем емес.

      12. Iлеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгiзiлуге тиiс.

       13. Тапсырыс берушi Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушiнiң баға ұсынысында ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиiс.
      14. Екi тарап қол қойған жазбаша өзгерiстердi қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерiстер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшелiктер, тиеу, орау әдiстерi, жеткiзу орны немесе өнiм берушi көрсететiн Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жiберiлмейдi.
      15. Егер кез келген өзгерiс Өнiм берушiге Шарт бойынша қызмет көрсету үшiн қажеттi құнның немесе мерзiмнiң азаюына әкелетiн болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесi немесе сол немесе өзгелерi тиiстi түрде түзетiледi, ал Шартқа тиiстi түзетулер енгiзiледi. Осы бап шеңберiнде Өнiм берушiнiң түзету жүргiзуге барлық сауалдары Өнiм берушi Тапсырыс берушiден өзгерiстер туралы өкiм алған күннен бастап 30 (отыз) күн iшiнде көрсетiлуге тиiс.
      16. Өнiм берушi қандай да болмасын бiреуге осы Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз не толық не iшiнара бермеуге тиiс.
      17. Өнiм берушi Тапсырыс берушiге, егер бұл конкурстық өтiнiмнiң құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберiнде жасалған барлық қосалқы мердiгерлiк шарттардың көшiрмесiн беруге тиiс. Қосалқы мердiгерлердiң болуы Өнiм берушiнi Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершiлiктен босатпайды.

       18. Тапсырыс берушi тарапынан берудi орындауды кешiктiру оған жүктелетiн мынадай санкцияларға әкелуi мүмкiн: Шартты орындауды қамтамасыз етудi ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшiн жою.

        19. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнiм берушi  Шартта көзделген мерзiмде қызметтердi көрсете алмайтын болса, Тапсырыс берушi өзiнiң басқа құқықтарына зиян келтiрместен, шарт шеңберiнде әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрiнде шегерiп тастайды.

      20. Шарттың талаптарын бұзғаны үшiн қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтiрместен, Тапсырыс берушi Өнiм берушiге мiндеттемелердi орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жiбере отырып, осы Шартты толық немесе iшiнара бұза алады:
      а) егер Өнiм берушi қызметті Шартта көзделген мерзiмде (дерде) немесе Тапсырыс берушi берген осы Шартты ұзарту кезеңi iшiнде бере алмаса;
      б) егер Өнiм берушi Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзiнiң мiндеттемелерiн орындай алмаса.
      21. Осы Шарттың мақсаты үшiн "форс-мажор" Өнiм берушiнiң есебiне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнiм берушi тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны бiлдiредi. Мұндай оқиғалар әскери iс-қимылдар, табиғи немесе зiлзала апаттары, iндет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты iс-қимылдарды қамтуы мүмкiн, бiрақ олармен шектелмейдi.
      22. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнiм берушi Тапсырыс берушiге мұндай жағдайлар мен олардың себептерi туралы тез арада жазбаша хабарлама жiберуге тиiс. Егер Тапсырыс берушiден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнiм берушi Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсiлдерiн жүргiзедi.
      23. Тапсырыс берушi, егер Өнiм берушi банкрот немесе төлеуге қабiлетсiз болса, Өнiм берушiге тиiстi жазбаша хабарлама жiбере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсырыс берушi, егер Шартты бұзу iс-әрекеттердi жасауға немесе Тапсырыс берушiге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнiм берушiге қатысты ешқандай қаржылық мiндеттемелер жүктемейдi.
      24. Тапсырыс берушi Өнiм берушiге тиiстi жазбаша хабарлама жiбере отырып, оның бұдан әрi орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебi көрсетiлуге тиiс, күшi жойылған шарттық мiндеттемелердiң көлемi, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшiне енген күн айтылуға тиiс.
      25. Жоғарыда көрсетiлген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Өнiм берушi Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.
      26. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнiм берушiге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкiн. Өнiм берушiге мұндай негiздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемiн талап ету құқығына ие емес.
      27. Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi тiкелей келiссөздер процесiнде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келiспеушiлiктердi немесе дауларды шешуге бар күш-жiгерiн жұмсауға тиiс.
      28. Егер осындай келiссөздер басталғаннан кейiн 21 (жиырма бiр) күн iшiнде Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгенi осы мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешудi талап ете алады.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

      29. Отандық тауар өндiрушiлермен немесе отандық қызметтердi көрсетушiлермен шарт жасалған жағдайда, шарт алдын ала ақы төлеу және тауарларды жеткiзгенi не қызметтердi көрсеткенi үшiн толық ақы төлеу туралы шартты қамтуы тиiс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзiмi осы шарт бойынша мiндеттемелердi орындаған күннен бастап отыз күнтiзбелiк күннен аспауы тиiс.
      30. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының резидентi емеспен жасасқан жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресiмдеуге жол берiледi.
      31. Шарт қазақ және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда Шарттың қазақ және/немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиiс.  

32. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиiс.

      33. Шартқа сәйкес тараптардың бiрi екiншi тарапқа жiберетiн кез келген хабарлама кейiннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрiнде жiберiледi.

      34. Хабарлама жеткiзiлгеннен кейiн немесе күшiне ену көрсетiлген күнi (егер хабарламада көрсетiлсе) күшiне енедi, ол бұл күндердiң қайсысы кеш болатындығына байланысты.

      35. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиiс.

37. Өнiм берушi максимально жергілікті мазмұнды қамтамасыз етуге міндеттенеді (при его наличии).

38. Осы Шартта Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi белгiленген тәртiппен келiсiлген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де шарттар көзделуi мүмкiн.

      39. Осы Шарт Тапсырыс берушi оған 2 жақ қол қойған сәттен бастап және оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiнде тiркеуден өткiзгеннен кейiн кейiн күшiне енедi.

40. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:

 ^ Тапсырыс берушi                        

Өнiм берушi

Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы ММ

код-2732251

^ БЖК KKMFKZ2A, ЖСК KZ85070102KSN3001000

БСН 1309400088529

Қарағанды қ., Бухар-жырау даңғ, 32

ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті ММ

тел. 423005, 423000


Басшының м.а. ______________

Е.Ағымбаев
      М.О.                                   М.О.

      Аумақтық қазынашылық органында тiркеу үшiн (мемлекеттiк органдар мен мемлекеттiк мекемелер үшiн):____________________
      Осы Тауарларды/көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт Тапсырыс берушiнiң тауарларды/көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыруы үдерiсiнде Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейдi. Тапсырыс берушi осы Шартты пайдалана отырып, мемлекеттiк сатып алу қорытындылары негiзiнде өзiнiң тауарларды/көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шартының жобасын әзiрлеуге тиiс. Бұл ретте осы Шартқа енгiзiлетiн кез келген өзгерiстер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына, Тапсырыс берушiнiң конкурстық құжаттамасына, Өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiне және Конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуге тиiс. Осы Шартта курсивпен бояп көрсетiлген түсiндiрмелердi Тапсырыс берушi толтыруға тиiс.^ Проект договора о государственных закупках услуг/работ


______________________ "___" _____________ _______ г.

(Место нахождения)


ГУ Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. руководителя Агимбаева Еркебулана Мулюковича, действующего на основании положения № 42/07 от 03 июля 2013г с одной стороны и ____________________ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующего на основании _________________, а с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" и итогов государственных закупок (способом запроса ценовых предложений) прошедшего в _______________________. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги/работы по проведению научно-археологического исследования городища Жубан Ана, в Жанааркинском районе, на сумму в размере _______ (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).

2. В стоимость услуг/работ по проведению научно-археологического исследования городища Жубан Ана, в Жанааркинском районе должно входить все расходы, связанные с оказанием услуг/выполнением работ, указанных в технической спецификации.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

^ 1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых услуг/работ;

3) техническая спецификация;

4) смета расходов, разработанная постав-щиком, утвержденная Заказчиком.

5. Поставщик обязуется продать и поставить (оказать), а Заказчик принять и оплатить товар (услугу) в количестве и качестве в соответствии с технической спецификацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты: перечисление.

Сроки оказания услуг/работ: Май-сентябрь 2014 года.

6. Сроки выплат____2014 год_(по факту оказания услуг/работ, в течение 30 календарных дней после предоставления поставщиком актов выполненных работ/оказанных услуг).

7. Необходимые документы, предшест-вующие оплате:________ (счет-фактура, акт выполненных работ/оказанных услуг или акт приемки-передачи или т.п.)

Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами1 и 2 статьи 39 Закона.

8. Товары или услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги/работы, указанные в технической спецификации.

Срок гарантий на выполненные работы/оказанные услуги – не менее 3 лет.

12. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

13. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложений.

14. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

15. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания услуг по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

16. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

17. Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора, если это оговорено в документах конкурсной заявки. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.

18. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.

19. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

20. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может предоставить услуги в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

21. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

22. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

23. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

24. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

25. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

26. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

27. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

28. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

29. В случае заключения договора о государственных закупках с отечественными товаропроизводителями или отечественными поставщиками услуг/работ, договор должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, либо оказание услуг. При этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

30. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

31. Договор составляется на казахском и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

32. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

33. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

34. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

35. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

37. Поставщик обязуется максимально обеспечить местное содержание.

38. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

39. Настоящий Договор вступает в силу после подписания сторонами и регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

40. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик


Поставщик

ГУ Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области

код-2732251

^ БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ85070102KSN3001000

БИН 1309400088529

г.Караганда, пр. Бухар-жырау, 32

ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

тел. 423005, 423000


И.о.

руководителя _____________ Е. Агимбаев
МП. М.П.

^ Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений):

________________________

Настоящий Типовой договор о государственных закупках товаров/услуг регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком государственных закупок товаров/услуг. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов государственных закупок свой окончательный проект договора о государственных закупках товаров/услуг. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по государственным закупкам, конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Поставщика и Протоколу об итогах конкурса. Выделенные в настоящем Договоре курсивом разъяснения должны заполняться Заказчиком.
Похожие:

Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconҚызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconК өрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы ж. (Орналасқан жерi) Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облыстық мәдениет басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму»
Р заңының 30-шы бабы негiзiнде (бұдан әрi-Заң) және 2014 жылғы № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындыларын...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Қызметтердi/жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы