Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы icon

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасыНазваниеКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы
Дата конвертации19.02.2014
Размер316.4 Kb.
ТипДокументы
источник

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

туралы № _____шарт жобасы

 

Тараз қ.


2014 ж. «___» _________

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын  Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің «Жер кадастры ғылыми-өндірістік орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Жамбыл филиалы атынан 2014 жылғы 27 қаңтардағы № 21 сенім хат негізінде әрекет ететін Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің «Жер кадастры ғылыми-өндірістік орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Жамбыл филиалының директоры Артаев Нұржан Жарасұлы, бір тараптан және бұдан әрі _____________________Өнім беруші деп атынан, ________________ негізінде әрекет ететін ________________ екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде_____жылы___ _______ өткен осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

  1. Өнім беруші __________ (______________________) теңге мөлшеріндегі сомаға (бұдан әрі - Шарттың бағасы), оның ішінде ҚҚС,

__________ (______________________) теңге мөлшеріндегі сомаға (бұдан әрі - Шарттың бағасы), ҚҚС – сыз, Тапсырыс берушіге Қызметтер көрсетуге міндеттенеді.

___________ (______________) теңге (бұдан- әрі ҚҚС бағасы)Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге міндеттенеді.

2. Осы Шартта төменде аталған ұғымдар мынадай түсініктерді білдіретін болады:

1) «Шарт» - Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтемесі бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

2) «Шарттың бағасы» Тапсырыс берушінің Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төлеуі тиіс соманы білдіреді;

3) «Қызмет көрсету» - Тапсырыс берушінің мұқтажын қанағаттандыруға бағытталған, заттық нәтижесі жоқ қызмет;

4) «Тапсырыс беруші» - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің «Жер кадастры ғылыми-өндірістік орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

5) «Өнім беруші» - ____________________.

3. Төменде аталған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып есептеледі, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын Қызметтердің тізбесі (Шартқа 1-қосымша);

3) техникалық сипаттама (Шартқа 2-қосымша).

4. Көрсетілген Қызметтер төлем жасау көрсетілген қызметтер фактісі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген орындалған қызметтер актісі және шот-фактура негізінде 20 банктік күн ішінде жүргізіледі.

5. Көрсетілген қызметтер үшін төлем осы Шартта көрсетілген Өнім берушінің банктік деректемелеріне теңгемен жүзеге асырылады.

6. Шарт бойынша міндеттемелер орындалған соң тараптар есептерді салыстырып тексеру актін жасайды.

7. Өнім берушінің таңдауына негіз болған сапаның және басқа да талаптардың өзгермейтін шарты жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) қызметтерге берiлетiн бағаны және тиiсiнше шарттың сомасын азайту бөлiгiнде тараптардың өзара келiсуi бойынша;

2) көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алудың талаптарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Осы Шарт шеңберінде берілетін көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың немесе оның қандай да бір ережелерінің мазмұнын, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманың, жоспарлардың, сызбалардың, модельдердің, үлгілердің немесе ақпараттың мазмұнын ашпауы тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуі тиіс.

10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда аталған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауы тиіс.

11. Қызмет көрсетуді Өнім беруші Көрсетілетін қызметтердің тізбесінде айтылған Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

12. Тапсырыс беруші Өнім берушіні қызмет көрсету сапасына байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.

13. Осындай хабарламаны алғаннан кейін Өнім беруші көрсетілген Қызметтердің сәйкессіздіктерін Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да бір шығынсыз 5 жұмыс күні ішінде жоюы тиіс.

14. Егер Өнім беруші хабарлама алып, Тапсырыс беруші талап еткен мерзімде сәйкессіздіктерді түзетпесе, Тапсырыс беруші Өнім берушінің есебінен және Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты Шарт бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарға қандай да болмасын залал келтірместен сәйкессіздіктерді түзету бойынша қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады.

15. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

16. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз толық не ішінара бермеуі тиіс.

17. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық бірлесіп атқарылатын шарттардың көшірмелерін беруі тиіс. Бірлесіп атқарушының болуы Өнім берушіні материалдық немесе Шарт бойынша өзге де жауапкершіліктен босатпайды.

18.Өнім беруші тарапынан Қызметтерді көрсетуді кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Тапсырыс берушінің Шартты бұзуы немесе Қызметтердің дер кезінде көрсетілмегені үшін тұрақсыздық айыбын төлетуі.

19. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші  қызметтерді Шартта көзделген мерзімде көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

20. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға залал келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а) егер Өнім беруші Қызметтерді Шартта көзделген мерзімде (мерзімдерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде көрсете алмаса;

б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

21. Өнім берушіге, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеу немесе Шартты бұзу жауапкершілігі жүктелмейді.

22. Осы Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен қызметтерді беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

23. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін қарастырады.

24. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болып қалса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда Шартты бұзу тез арада жүзеге асылады  және Тапсырыс берушіге, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктелмейді.

25. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта Шартты оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуы тиіс.

26. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

27. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңінде бұзылуы мүмкін. Өнім берушінің мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты шығындар ғана өтемін талап ету құқығы жоқ.

28. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындауы мүмкін барлық келіспеушіліктерді немесе дау-дамайларды тікелей келіссөздер процесінде шешуге бар күш-жігерін жұмсаулары тиіс.

29. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

29-1. Даулар сот ретімен Қ.Р. АІЖК-нің 32 б. 6 тар-на сәйкес Шарттың орындалу орнында қаралуға жатады.

30. Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

31. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

32. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

33. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

34. Осы Шартта Тапсырыс берушімен және Өнім берушімен белгіленген тәртіппен келісілген айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

35. Осы Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 2014 жылдың «31» желтоқсанын қоса қолданылады.

36. Өнім беруші жергілікті қамтуды қамтамасыз етуге және Қызметтерді көрсетіп болғаннан кейін есеп беруге міндеттенеді.

37. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

 

^ Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің «Жер кадастры ғылыми-өндірістік орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Жамбыл филиалы

Заңды және нақты мекен жайы:

  1. 080000, Тараз қ.

  2. 2-ші бұр.Казыбек би, 26

  3. ^ СТН 211500255060 БСН 121041001021 ЖСК KZ04998ТТВ0000126324 БСК TSESKZKA

«Цеснабанк» АҚ

Жамбыл филиалы, Тараз қ.

Кбе 16

Тел: 8 7262 45-35-75, 43-42-20


Директор


___________Н. Артаев

М.О.Өнім беруші:


Проект договора № ______

о государственных закупках Услуг


г. Тараз «____»______ 2014 года


Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Жамбылского филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан Артаева Нуржана Жарасовича, действующего на основании доверенности за №21 от 27.01.2014 г., с одной стороны и ___________________, именуемый(ое) в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего(ей) на основании ______________, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок, прошедших __________ от _________ № ________, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

  1. Поставщик обязуется оказать Заказчику Услугу на сумму в размере: _____________ (___________________________) тенге (далее - цена Договора), с учетом НДС.

_____________ (___________________________) тенге (далее - цена Договора), без учета НДС.

_________ (____________) теңге (далее - цена НДС), сумма НДС

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

4) «Заказчик» - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан;

5) «Поставщик» - _________________.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых Услуг (приложение 1 к Договору);

3) техническая характеристика (приложение 2 к Договору).

4. Оплата за Услуги производится по факту оказания услуг в течение 20 банковских дней на основании счет-фактуры и акта оказанных услуг, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. Оплата за Услуги осуществляется в тенге на банковские реквизиты Поставщика, указанные в настоящем Договоре.

6. После исполнения обязательств по Договору стороны составляют акт сверки расчетов.

7. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на услуги и соответственно суммы договора;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных услуг;

Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

8. Услуги оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической характеристики.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Услуг.

12. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с качеством оказания Услуг.

13. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 рабочих дней устранить несоответствия оказанных Услуг без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

14. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит несоответствия в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению несоответствий за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

15. Никакие отклонения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

16. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

17. Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех со исполнительных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие соисполнителя не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.

18. Задержка с оказанием Услуг со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора либо выплата неустойки за несвоевременное оказание Услуг.

19. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

20. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может оказать Услуги в срок (и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

21. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

22. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на оказание Услуги.

23. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

24. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

25. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

26. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

27. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

28. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

29. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

29-1.Споры подлежат рассмотрению по месту исполнения договора, в судебном порядке согласно ст. 32 п.6 ГПК РК

30. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

31. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

32. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

33. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, .

34. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

35. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2014 года.

36. Поставщик обязуется обеспечить местное содержание и предоставить отчет по окончанию оказания Услуг.

37. Адреса и реквизиты Сторон:


Заказчик:

Жамбылский филиал РГП на ПХВ «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан.

Юр. и факт адрес: Республика Казахстан, 080000 г.Тараз

2-ой пер.Казыбек би, 26

  1. ^ РНН 211500255060 БИН 121041001021 ИИК KZ04998ТТВ0000126324 БИК TSESKZKA

Жамбылский филиал

АО «Цеснабанк» г.Тараз

Кбе 16

Тел: 8 7262 45-35-75, 43-42-20


Директор


___________Н. Артаев

М.П.
Поставщик:


^ Приложение 1 к Договору

____ от «_» _______ 2014 года

Перечень закупаемых услугп/п

Наименование Заказчика

Наименование Услуг

Ед. изм.

Кол-во

Условия оказания Услуг

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)

^ Цена за единицу

Общая сумма

(тенге)

Срок оказания Услуг

Место оказания Услуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

РГП на ПХВ «Научно-производственный центр земельного кадастра» Агенства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами


Услуги по техническому контролю (осмотру) автотранспортов


услуга
Поставщик обязан в соответствии

с Договором оказать услугу Заказчику, предоставить счет-фактуру, а также акт выполненных работ и любые другие доказательства соответствия,

которые могут потребоваться по условиям Договора.

Услуга предоставляется поставщиком, цена поставки и все требуемые материалы включены в цену услуги
С момента подписание договора до 31 декабря 2014 года.

Р.К. 080000 г.Тараз 2-ой пер.Казыбек би, 26

ИТОГО

«Заказчик» «Поставщик»

_____________________ _____________________


2014 жылғы «___» ________ №___

Шартқа № 1 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің тізімі.

Р/сТапсырыс берушінің атауы

Қызмет атауы

Өлшеу

бірлігі

Саны

ИНКОТЕРМ 2000 сәйкес

Қызмет көрсету шарттары

Қызмет

бірлігінің

бағасы

Жалпы сомма (теңге)

Қызмет көрсету мерзімі

Қызмет көрсету орны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің «Жер кадастры ғылыми-өндірістік орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорныны

Автокөліктерді (қарауға) техникалық тексеру қызметі


қызмет
Өнім беруші Тапсырыс берушіге шартқа сәйкес қызмет көрсетуге тиіс, сонымен қатар шарттың талаптары бойынша қажет болуы мүмкін дәлелдеме құжаттар, атқарылған жұмыстар актісі және шот-фактура ұсынылуы қажет. Қызмет Өнімберушінің өзімен орындалады және қызметке қажетті материалдар құны қызмет құнына кіреді.Шартқа қол қойылған күннен бастап 2014 жылдың 31-ші желтоқсанына дейін.

Қ.Р. 080000, Тараз қ. 2-ші бұр.

Казыбек би, 26


Барлығы

«Тапсырыс беруші» «Өнім беруші»


_________________________ _____________________


^ Приложение 2 к Договору

__ от «___» _____ 2014 года


Техническая характеристика закупаемых Услуг

Услуги по техническому контролю (осмотру) автотранспортов.п/п

Марка, модель

Регистра-ционный №

Год выпуска

Категория ТС

Дата окончание

тех.осмотра автомашин

1

ГАЗ 24

452 АВ 08

1985

В

10.03.2014 г.

2

УАЗ 3303

430 АВ 08

1996

С

10.03.2014 г.

3

УАЗ 31514

433 АВ 08

1996

В

10.03.2014 г.

4

ВАЗ 21093

558 АА 08

2000

В

10.03.2014 г.

5

УАЗ 390942

741 АА 08

2001

В

08.04.2014 г.

6

ВАЗ 212130 «Нива»

739 АА 08

1999

В

02.04.2014 г.

7

УАЗ 39094

725 АА 08

2005

В

10.03.2014 г.

8

ВАЗ 212130 «Нива»

704 АА 08

2003

В

10.03.2014 г.

9

УАЗ 39099

570 АА 08

2003

В

07.06.2014 г.

10

ВАЗ 21214

734 АА 08

2008

В

10.03.2014 г.

11

^ AUDI-100 D

443 АВ 08

1991

В

10.03.2014 г.

12

Tayota Camry

403 АВ 08

2000

В

10.03.2014 г.

13

Tayota Land Cruiser Prado

040 АВ 08

2007

В

10.03.2014 г.

14

Volkswagen Santana

055 АВ 08

2007

В

10.03.2014 г.

15

ВАЗ 212114 «Нива LADA»

732 АА 08

2012

В

10.03.2014 г.

16

ВАЗ 212114 «Нива»

729 АА 08

2009

В

13.04.2014 г.

17

^ LEXUS GS-300

550 АА 08

1998

В

10.03.2014 г.

18

ГАЗ 330202 244

442 АD 08

2013

В

10.03.2014 г.

19

Kia Sorento

405 АD 08

2013

В

10.03.2014 г.

20

Lada 21214

411 АD 08

2013

В

10.03.2014 г.

Поставщик обязуется провести технический контроль (осмотр) автотранспортов по оканчанию срока, соласно переченю.


«Заказчик» «Поставщик»


_______________ ________________


2014 жылғы «__» ___________

___ Шартқа 2 қосымша


Cатып алынған Қызметтердің техникалық сипматтамасы

Жол транспорт көлігін (қарауға) атқарулар техникалық тексеру қызметі
р/с

Маркасы, моделі

Тіркелген №

Шығарылымның жылы

Санат ТС

Автокөліктердің тех.тексеру аяқталу мерзімі

1

ГАЗ 24

452 АВ 08

1985

В

10.03.2014 г.

2

УАЗ 3303

430 АВ 08

1996

С

10.03.2014 г.

3

УАЗ 31514

433 АВ 08

1996

В

10.03.2014 г.

4

ВАЗ 21093

558 АА 08

2000

В

10.03.2014 г.

5

УАЗ 390942

741 АА 08

2001

В

08.04.2014 г.

6

ВАЗ 212130 «Нива»

739 АА 08

1999

В

02.04.2014 г.

7

УАЗ 39094

725 АА 08

2005

В

10.03.2014 г.

8

ВАЗ 212130 «Нива»

704 АА 08

2003

В

10.03.2014 г.

9

УАЗ 39099

570 АА 08

2003

В

07.06.2014 г.

10

ВАЗ 21214

734 АА 08

2008

В

10.03.2014 г.

11

^ AUDI-100 D

443 АВ 08

1991

В

10.03.2014 г.

12

Tayota Camry

403 АВ 08

2000

В

10.03.2014 г.

13

Tayota Land Cruiser Prado

040 АВ 08

2007

В

10.03.2014 г.

14

Volkswagen Santana

055 АВ 08

2007

В

10.03.2014 г.

15

ВАЗ 212114 «Нива LADA»

732 АА 08

2012

В

10.03.2014 г.

16

ВАЗ 212114 «Нива»

729 АА 08

2009

В

13.04.2014 г.

17

^ LEXUS GS-300

550 АА 08

1998

В

10.03.2014 г.

18

ГАЗ 330202 244

442 АD 08

2013

В

10.03.2014 г.

19

Kia Sorento

405 АD 08

2013

В

10.03.2014 г.

20

Lada 21214

411 АD 08

2013

В

10.03.2014 г.

Өнім беруші автокөліктерге техникалық бақылауды (тексеруді) тізімге сәйкес мерзімінің аяқталуына қарай жүргізуге міндетенеді.


Тапсырыс беруші Өнім беруші


________________________ ______________________Похожие:

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Р «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы” Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
«Өнім беруші» әрекет ететін, атынан екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы