Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»НазваниеКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Дата конвертации16.02.2014
Размер221.97 Kb.
ТипДокументы
источник

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

туралы шарт № __


Орал қ « » ________2014 ж.

(Орналасқан жері)


Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «№20 орьа жалпы білім беретін мектеп» ММ атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін мектеп директоры Тлегенова У.Б., бір тараптан және бір жағынан _______________ бұдан әрі «Өнім беруші» әрекет ететін ____________________, атынан екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен шешімі ________ өткен № ___________ негізінде, осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт)

464-«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі»

003-"Жалпы білім беру".

015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарлама бойынша және 159 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшемлік жасасты

1. Өнім беруші көрсетілетін қызметтерді Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алды.Атауы

Саны

Мерзімі

Баға ҚҚС-сыз

Сома ҚҚС-сыз

1

SIP (VoIP) – телефония - 2 телефондық нөмір қою мүмкімдігімен қатар ADSL(ассиметриялық сандық абоненттік желі) технологиясы арқылы кеңжолақты Интернет торабына кіру рұқсаты

2

желі

10 ай

13839,29

276785,80

Барлығы

276785,80

Шарт сомасы 276 785 (Екі жүз жетпіс алты мың жеті жүз сексен бес) теңге 80 тиын.

Егер мемлекеттік сатып алудың жеңуші Өнім берушісі ҚҚС төлеушісі болып табылған жағдайда – шарт бойынша ҚҚС сомасы қосымша төленеді.

2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

1) "Шарт" - Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

2) "Шарттың бағасы" Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;

3) "Қызмет көрсету" - Тапсырыс берушінің мұқтажын қанағаттандыратын, заттық нәтижеге ие емес, қызмет;

4) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

5) "Өнім беруші" - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, Тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта оның агенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) техниқалық спецификация;

4. Өнім беруші тауарды (көрсетілетін қызметтерді) Өнім берушінің өтініміне және техникалық ерекшелікке сәйкес санда және сапада сатуды және беруді (көрсетуге), ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

^ 5. Ақы төлеу нысаны: аударым

6. Төлеу мерзімі: әр айсайын, қаржыландыру жоспарына сай.

7. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: шот-фактура.

8. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу талаптарын көздеуге тиіс. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

2) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерісінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі;

3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

9. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

11. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.

^ 12. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгізілуге тиіс.

13. Өнім берушіге берілген Тауарларға ақы төлеу осы Шарттың 6 тармағында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.

^ 14. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушінің өтінімінде ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиіс.

15. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

16. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

17. Өнім беруші Тапсырыс берушіге, егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмесін беруге тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

^ 18. Өнім берушімен қызметтерді көрсету мерзімі:

2014 жылдың 1 науырызнан 31 желтоқсанына дейін жүзеге асыруға тиіс.

20. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.

21. Егер Шарты орындау кезеңінде Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері (лері) кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткізуге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен қол қойылуы тиіс.

22. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, шарт бойынша міндеттемелерді Өнім беруші орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайларда шарттың жалпы сомасының кешіктірілген әрбір күн үшін 0,1 % мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді. Сонымен қатар Тапсырыс беруші осы тұрақсыздықты сомасын (айып,пеня) әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін шарттың жалпы сомасынан төленуді қамтамасыз етуге міндетті.

23. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

24. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.

25. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

26. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

27. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

28. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

29. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

30. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

31. Шарт орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

^ 32. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс.

33. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

34. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

^ 35. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

36. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті.

37. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

38. Осы шарт қол қойғаннан бастап ҚР ҚМ Қазынашылық Комитетінің территориалдық бөлімінде тіркелгеннен кейін күшіне енеді және 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды.

39. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»

«№20 орьа жалпы білім беретін мектеп» ММ

БҚО, Орал қ, Саратов көшесі, 28 үй

ММ коды 4642035

БСН 980540002115

ЖСК KZ87 0701 03KS N271 8000

ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ММ

^ БСК KKMFKZ2A

тел./факс: 8 (7112) 50-10-96, 51-65-41


ММ директоры:


______________/ Тлегенова У.Б.


М.О

«Өнім беруші»


Договор № ___

о государственных закупках услуг

 

_______г.Уральск________

        (Место нахождения)

«____» ________  2014г.

 

 

^ ГУ «Средняя общеобразовательная школа №20», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тлегеновой У.Б, действующая на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее- Закон) и итогов способа запроса ценовых предложений № ______________ от ____________, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее- Договор) по бюджетной программе:

464- «Отдел образования района (города областного значения)»

003-«Общеобразовательное обучение»

015-«За счет средств местного бюджета»

по специфике 152 "Оплата услуг связи "

 1. Поставщик обязуется оказать Заказчику следующие услуги:Наименование

Кол-во

Период

Цена без НДС

Сумма без НДС

1

Широкополосный доступ к сети Интернет посредством технологии ADSL (ассиметричная цифровая абонентская линия),с предоставлением SIP (VoIP) – телефонии - 2 телефонных номеров

2 линии

10 месяцев

13839,29

276785,80

Итого

276785,80

Сумма договора составит 276 785 (Двести семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят пять)тенге 80 тиын.

^ В случае если Поставщик, признаный Победителем гос.закупок окажеться плательщиком НДС – сумма НДС по договору выплачивается дополнительно

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

4) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

5) «Поставщик» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) техническая спецификация;

4. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услугу в количестве и качестве в соответствии с заявкой Поставщика и технической спецификацией.

5. Форма оплаты: перечисление (безналичный).

6. Сроки выплат: ежемесячно, согласно плана финансирования.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура.

8. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, услуг;

2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, услуги и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые товары, услуги изменились в сторону уменьшения.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

9. Услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.


11. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

^ 12. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

13. Оплата Поставщику за оказанные услуги будет производиться в форме и в сроки, указанные в пункте 6 настоящего Договора.

14. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, соответствуют ценам, указанным Поставщиком в его заявке.

15. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

16. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

17. Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора, если это оговорено в документах конкурсной заявки. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.

18. Предоставление услуг должно быть осуществлено Поставщиком:

с 1 марта по 31 декабря 2014 года.

20. Задержка с предоставлением услуг со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора либо выплата неустойки за несвоевременно предоставленные услуги.

21. Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

22. За исключением форс-мажорных условий, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по данному договору «Поставщик» уплачивает неустойку в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый календарный день просрочки. При этом «Заказчик» обязан обеспечить взыскание данной неустойки (штрафа, пени) от общей суммы договора за каждый календарный день просрочки.

23. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

24. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

25. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

26. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

27. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

28. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

29. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

30. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

^ 32. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

33. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

34. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

35. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

36. Поставщик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

37. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

38. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами и регистрации в территориальном подразделении Комитета Казначенйства МФ РК и действует до 31 декабря 2014г.

39. Адреса и реквизиты Сторон:


«Заказчик»

ГУ « Средняя общеобразовательная школа № 20»

ЗКО, г. Уральск, ул. Саратовская, 28

Тел./факс 8(7112)50-10-96, 51-65-41

E-mail: 20school67@mail.ru

БИН 980540002115

Код ГУ 4642035

ИИК КZ87070103КSN2718000

^ БИК KKMFKZ2A

Комитет Казначейства МФ РК

Директор ГУ «СОШ № 20»

МП

____________________________ Тлегенова У. Б.

«Поставщик»Приложение №1

к договору № ___ от _______

^ Техническая спецификация


1) Предоставление в пользование 2 телефонных номеров. Возможность выхода на междугороднюю, международную и сотовую (мобильную) связь. Обязательное предоставление номеров наземным путем по медным или оптико-волоконным линиям связи. Возможность пользоваться услугами переадресаций, создания серийной группы в зоне действия одной АТС. Соответствие требованиям законодательства РК. Наличае лицензии на предоставление услуг телекоммуникаций.

2) Основные характеристики услуг – предоставление широкополосного доступа к сети Интернет посредством технологии ADSL (ассиметричная цифровая абонентская линия) с пропускной способностью порта 4 Мбит/сек 2 линии, с предоставлением SIP (VoIP) – телефонии - 2 телефонных номеров:

 1. Обязательное наличие наземной связи выхода в Интернет.

 2. Возможность управления услугами посредством Web-портала (Личного кабинета);

 3. Отсутствие ограничения по объему входящего/исходящего трафика на казахстанские и внешние Интернет-ресурсы.

 4. Возможность оплаты стоимости услуги посредством ежемесячных платежей.

 5. Обязательное наличие у Провайдера услуги группы технической поддержки, состоящей из квалифицированного технического персонала для оперативного выезда к Пользователю для устранения нестандартных ситуаций в процессе предоставления Услуги Пользователю;

 6. Подключение посредством сетевого 4-х портового ADSL модема (разъем RJ45, Ethernet) с поддержкой функций Port mapping и Multi PVC (0,40/041 и др.), подключаемого к сетевой карте ПК либо маршрутизатору ЛВС;

 7. Подключение SIP (VoIP) – телефонии посредством SIP-терминала, (VoIP)-шлюза либо программного коммуникатора;

 8. Тип соединения — постоянное (круглосуточное в режиме 365х7х24).

 9. Используемый протокол передачи данных — IP.

 10. Тип интерфейса на стороне Заказчика — 1000 BASE-T Internet

 11. Центральный коммутатор должен поддерживать маршрутизацию IP-трафика между сегментами сети.

3) Место оказания услуг: Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск, ул. Саратовская 28


Заказчик

Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа №20»


_________________/ Тлегенова У.Б.


М. П.

Поставщик
Похожие:

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды/ көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Сайқын ауылы «8» ақпан 2008 жыл (орналасқан жері) Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының ішкі саясат бөлімі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан бөлім меңгерушісі...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы»
«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы және спецификасы бойынша осы Мемлекеттік...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconЖоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. " " Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы және ж. № мемлекеттік сатып алудың бағалық ұсыныс тәсілінің қортындысы туралы Хаттамасы негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт №
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын мкқК «Шұғыла» мәдениет үйі рнн 150601100312 мемлекеттік тіркеу куәлігінің
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды/к өрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Р «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» мкқК атынан, директор Абилова К. Ш. бірінші тараптан
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
А. П. Гуцало тұлғасында екінші тараптан, қосымшалар енгізілген «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы және 2014 жылғы № құндылық ұсыныстар...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы