Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) icon

Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001)НазваниеСәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001)
Дата конвертации29.03.2014
Размер67.7 Kb.
ТипДокументы
источник

Қосымша №1

Мемлекеттік қызмет көрсетудің төл құжаты

Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001)

Мемлекеттік орган

«Павлодар облысының жұмыспен қамтуды уйлестіру және әлеуметтікбағдарламалар басқармасы». Көші-қон бөлімі. (kense.dsz@pavlodar.gov.kz)

Қызмет алушылар

Шетел жұмыс күші және шетел жұмыс күшін тартатын жұмысберушілер

Қызмет көрсілетін орын

- «Павлодар облысының жұмыспен қамтуды уйлестіру және әлеуметтікбағдарламалар басқармасы» ММ

- «электрондық үкімет» порталы

- Қазақстан Республикасының «электрондық лицензиялау» орталы

Қызмет бағасы

төлемсіз

Қызмет көрсетілетін мерзімі

15 жұмыс күнінің ішінде

«Лицензияланған электрондық» порталда қызмет көрсету

да

^ Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

1. Өткен және ағымдағы күнтiзбелiк жылдар үшiн берiлген рұқсаттардың орындалу мерзiмi келген ерекше шарттарының (олар болған жағдайда) орындалуы туралы ақпарат.
      2. Тегi, аты, әкесiнiң аты (оның iшiнде латын әрiптерiмен), туған күнi мен жылы, азаматтығы, паспортының (жеке басын куәландыратын құжаттың) нөмiрi, берiлген күнi және берген орган, тұрақты тұратын елi, шыққан елi, бiлiмi, орталық атқарушы орган бекiтетiн Қазақстан Республикасында қолданылатын Басшылар, мамандар және басқа да қызметшiлер лауазымдарының бiлiктiлiк анықтамалығына, ұйымдардың басшылары, мамандары мен басқа да қызметшiлерi лауазымдарының үлгiлiк бiлiктiлiк сипаттамаларына, Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсiптерiнiң бiрыңғай тарифтiк-бiлiктiлiк анықтамалығына, жұмысшылар кәсiптерiнiң тарифтiк-бiлiктiлiк сипаттамаларына және 01-99 «Кәсiптер сыныптауышы» Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сыныптауышына сәйкес мамандығының, бiлiктiлiгiнiң (лауазымының) атаулары көрсетiле отырып, тартылатын шетелдiк қызметкерлер туралы мәлiметтер.

3. Тартылатын шетелдiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн растайтын құжаттар:

1) Қазақстан Республикасының күшiне енген халықаралық шарттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен заңдастырылған бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды куәландырылған, сканермен көшiрiлген аудармалары (егер құжат мемлекеттiк немесе орыс тiлiнде толтырылған болса, көшiрмелерi);

2) оның бұрын iстеген жұмыс берушiсiнiң ресми бланкiсiнде жазылған қызметкердiң еңбек қызметi туралы жазбаша растауы қоса берiлген қызметкердiң еңбек қызметi туралы ақпарат (тиiстi кәсiп бойынша жұмыс стажы жөнiнде бiлiктiлiк талаптары болған кезде) немесе Қазақстан Республикасында танылатын өзге де растаушы құжаттардың сканермен көшiрiлген түрi.

4. Шетелдiк жұмыс берушi мен тартылатын шетелдiк қызметкер арасында жасалған еңбек шартының (мемлекеттiк немесе орыс тiлiндегi аудармасымен) сканермен көшiрiлген нотариалды куәландырылған көшiрмесi (егер шетелдiк қызметкер осы Қағидалардың 14-тармағына сәйкес тартылса).

5. Жұмысты орындауға, қызмет көрсетуге арналған келiсiмшарттың сканермен көшiрiлген (мемлекеттiк немесе орыс тiлiндегi аудармасымен) нотариалды куәландырылған көшiрмесi (егер шетелдiк қызметкер осы Қағидалардың 14-тармағына сәйкес тартылса).

6. Кадрлардағы қазақстандық қамту туралы ақпарат.

7. Жұмыс берушiнiң басқа әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер аумағында жұмыстарды орындауға, қызметтердi көрсетуге арналған шартының, келiсiмшартының (мемлекеттiк немесе орыс тiлiндегi аудармасымен) сканермен көшiрiлген нотариалды куәландырылған көшiрмесi (егер шетелдiк қызметкер осы Қағидалардың 30-тармағына сәйкес тартылса).

8. Белгiленген нысаны бойынша рұқсат берудiң ерекше шарттарын келiсу.

Мыналарды:

1) осы Қағидалардың 18-тармағында көзделген жағдайларда осы қосымшаның 1-тармағында көзделген

2) маусымдық шетелдiк қызметкерлер тартылған жағдайда осы қосымшаның 1, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-тармақтарында көзделген құжаттарды ұсыну талап етiлмейдi.

^ ХҚКО арқылы қызмет көрсету

Көрсетілмейді

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсат Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға арналған рұқсатПриложение №1

Паспорт государственной услуги

Выдача, переоформление и продление разрешения иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение инотсранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы (00702001)

^ Государственный орган

ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области». Отдел миграции. (kense.dsz@pavlodar.gov.kz)

^ Получатели услуги

Иностранная рабочая сила и работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу

Место предоставления услуги

- Портал «электронного правительства»;
- Портал «электронного лицензирования» РК;
- ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области».

^ Стоимость услуги

Бесплатно

Срок оказания услуги

15 рабочих дней

^ Оказание услуги на портале «электронного лицензирования»

да

Оказание услуги через госорган

1. Информация о выполнении особых условий разрешений, выданных за предыдущий и текущий календарные годы, срок исполнения которых наступил (при их наличии).

2. Сведения о привлекаемых иностранных работниках с указанием фамилии, имени, отчества (в том числе латинскими буквами), даты рождения, гражданства, номера, даты и органа выдачи паспорта (документа, удостоверяющего личность), страны постоянного проживания, страны выезда, образования, наименования специальности, квалификации (должности) в соответствии с применяемым в Республике Казахстан Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих и Государственным классификатором Республики Казахстан 01-99 "Классификатор занятий", утверждаемым центральным исполнительным органом.
      3. Документы на привлекаемых иностранных работников, подтверждающие их квалификацию:

1) нотариально заверенные переводы (копии, если документ заполнен на государственном или русском языке) документов об образовании в сканированном виде, легализованных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, за исключением случаев, предусмотренных вступившими в силу международными договорами Республики Казахстан;

2) информация о трудовой деятельности работника (при наличии квалификационных требований по стажу работы по соответствующей профессии) с приложением в сканированном виде письменного подтверждения о трудовой деятельности работника на официальном бланке работодателя, у которого ранее работник работал, или иных подтверждающих документов, признаваемых в Республике Казахстан.

4. Нотариально засвидетельствованная копия (с переводом на государственный или русский языки) трудового договора, заключенного между иностранным работодателем и привлекаемым иностранным работником (в случае, если иностранный работник привлекается согласно пункту 14 настоящих Правил) в сканированном виде.

5. Нотариально засвидетельствованная копия (с переводом на государственный или русский языки) контракта на выполнение работ, оказание услуг в сканированном виде (в случае, если иностранный работник привлекается согласно пункту 14 настоящих Правил).
      6. Информация о казахстанском содержании в кадрах.

7. Нотариально засвидетельствованная копия (с переводом на государственный или русский языки) договора, контракта работодателя на выполнение работ, оказание услуг на территории других административно-территориальных единиц в сканированном виде (в случае, если иностранный работник привлекается согласно пункту 30 настоящих Правил).

8. Согласование особых условий выдачи разрешения по установленной форме.

Не требуется представления документов, предусмотренных:

1) пунктом 1 настоящего приложения, в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил;

2) пунктами 134567 и 8 настоящего приложения, в случае привлечения сезонных иностранных работников.

Оказание услуги через ЦОН

Не оказывается

Результат оказания госуслуги

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы Разрешение иностранному работнику на трудоустройствоПохожие:

Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) icon«Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру, қайта ресімдеу және ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) icon«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру, қайта ресімдеу және ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік...
Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) iconШетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға арналған РҰҚсат
«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел қызметкеріне жұмысқа орналасуға және жұмыс...
Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) icon23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы
Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу қағидаларын және Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және...
Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) icon«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел қызметкеріне жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге шетел жұмыс күшін тартуға рұқсат беру, қайта ресімдеу және ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел қызметкеріне...
Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) icon«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел қызметкеріне жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге шетел жұмыс күшін тартуға рұқсат беру, қайта ресімдеу және ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел қызметкеріне...
Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) icon«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел қызметкеріне жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге шетел жұмыс күшін тартуға рұқсат беру, қайта ресімдеу және ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел қызметкеріне...
Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) iconШетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат берудің
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан...
Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) iconҚазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу қағидаларын және Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге
Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан...
Сәйкес әкімшілік-территориялық бірлік территориясында еңбек іс-әрекетін іске асыру үшін шетелдік жұмыс күшіне жұмысқа орналасуға және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмысберушілерге рұқсат беру, қайта рәсімдеу және мерзімін ұзарту (00702001) iconЕҢбек және халықТЫ
Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы №836 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы