К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ icon

К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММНазваниеК. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ
Дата конвертации26.01.2013
Размер56.82 Kb.
ТипДокументы
источник


Білім беру ‰рдісі субъектілерініњ шыѓармашылыќ ќабілетін дамыту.

К.А.Магзумова

«№45бейімделген орта мектеп»ММ

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОЌУШЫЛАРЫНЫЊ ШЫЃАРМАШЫЛЫЌ ЌАБІЛЕТІН ДАМЫТУ


Ќазіргі жаѓдайда ќоѓамныњ білім дењгейі мен интеллектуалдыќ єлеуеті халыќ байлыѓын ќ±райтын мањызды сипатќа ие,ал адамныњ білімділігі,кєсіби икемділігі,шыѓармашылыќќа талпынысы жєне єрт‰рлі жаѓдайларда єрекет ете алуы еліміздіњ болашаќ дамуына,т±раќтылыѓына негіз бола алады.

Жаќсы білім алу,ќалаѓан мамандыќты тањдау,сол арќылы маќсатќа жету,µмірдегі µзгермелі жаѓдайѓа икемді болу-ќазіргі µмір талабы. Оѓан сапалы білім,оќушыныњ µміріндегі оќуѓа жєне µз білімін кµтеруге дайындыѓы негізгі ќажеттілік болып табылады. Ќазіргі кездегі білім беру сапасы оќушыныњ т‰рлі єрекет саласында µз бетінше шешім ќабылдауѓа м‰мкіндікті ќамтамасыз ететін ќалыптасќан негізгі ќ±зіреттілік т‰ріндегі білім нєтижелерімен т‰сіндіріледі.

¤скелењ ±рпаќтыњ сапалы білімі еліміздіњ экономикалыќ жєне єлеуметтік дамуыныњ ењ мањызды факторларыныњ бірі болып табылады жєне оны єлемдегі бєсекеге ќабілеттілігін ќамтамасыз етеді.

Ќазіргі кездегі ѓылым мен техникалыќ прогрестіњ дамуына байланысты ерекшеліктіњ бірі-ењбектіњ шыѓармашылыќ сипат алуы.Осыѓан орай мектептердіњ б‰гінгі тањда алда т±рѓан ењ мањызды міндеттерініњ бірі-бастауыш сыныптан бастап балалардыњ µз бетінше ойлау ќабілетін ќалыптастыру,шыѓармашылыќ ойлауын дамыту. Ол ‰шін жас ±рпаќтыњ бойындаѓы ќабілеттілігін,дарындылыѓын тани білуге аса мєн беріледі.

Осы орайда Л.Ф.Обухова, Д.Б.Богоявленская, А.Е.Симановский оќушыныњ шыѓармашылыќ ќабілеті мен шыѓармашылыќ ойлауыныњ даму дењгейін аныќтауда жєне оларѓа баѓыт беріп,жол сілтеу барысында µз бетімен ізденгіштігін,іс-єрекетті орындауда жоѓары дєрежеге жетуін,бейімділігін атап кµрсеткен.

Оќушылардыњ шыѓармашылыќ ойлауын дамыту-мањызды іс болып табылады.¤йткені сабаќта,сабаќтан тыс іс-шаралар кезінде оќушылардыњ ой-µрісі,ќиялы,сµйлеу тілі,µздігінен ж±мыс істеу машыѓы ќалыптасады,ж±мыс істеуге ‰йренеді.

Шыѓармашылыќ ойлау деген не? Осы дењгейге кµтерілу неге байланысты?

Зерттеушілердіњ пікіріне с‰йене келіп, шыѓармашыл т±лѓа бойында батылдыќ,еркіндік,±шќырлыќ,сезімталдыќ,талдап жинаќтай білу сияќты кешенді ќасиеттермен ќатар ерекше ой ќызметі,ќайшылыќтарды т‰сіну, шыѓармашылыќќа деген ќ±штарлыѓы болуы керек екені аныќталды. Б±дан осы ќасиеттерді кез-келген оќушыныњ бойында ќалыптастыру керек екеніне кµзіміз жетеді. «Кіші жастаѓы оќушылардыњ оќуѓа, оќу арќылы шыѓармашылыќ ойлауыныњ дамуына кµп м‰мкіндігі бар. Олардыњ интеллектісі ќарапайым ой операциясы дєрежесінде болады»,-дейді Жан Пиаже.

Психологиялыќ сµздікте: «шыѓармашылыќ ойлау-адамныњ аќыл-ой µзгешеліктері,жања нєрсені ойлап табу,ойдан шыѓару»-делінген.Сонымен «шыѓармашылыќ ойлау» дегеніміз-адамныњ белгісіз нєрсені ойлап табуѓа баѓыт беретін ойы.Ал шыѓармашылыќ ойлау ‰шін, єрине мотив (ќызыѓушылыќты ояту) болу керек.Белгілі бір нєрсені ќажетсінуі,м±рат етуі,соѓан жету ‰шін µзініњ іс-єрекетін,сана-сезімін, мінез-ќ±лќын саналы т‰рде ±йымдастыруы ќажет.Тµменгі сынып оќушыларында кµбінесе тікелей сезімді оятатын ±намды эмоцияѓа негізделген мотивтер басым болады (мадаќтау, маќтау,ќолдау т.б.)

Сурет 1.1 Шыѓармашылыќ ойлаудыњ оќушыныњ дамуына єсері.


Оќушылардыњ шыѓармашылыќ ойлауын дамытуда мына параметрлер ескерілуі тиіс:

1) бастауыш сынып оќушыларыныњ шыѓармашылыќ ќабілеті ќаншалыќты дамыѓанын зерттеу:
2) тиімді єдіс-тєсілдерді д±рыс тањдап,орынды ќолдану:

3) оќушылардыњ шыѓармашылыќ ойлауын дамытуѓа арналѓан ж±мыс т‰рлерін толыѓымен ж‰ргізу:

4) оќушылардыњ шыѓармашылыќ ойлауын дамытуда жања технология м‰мкіншіліктерін ќолдану:

Осы айтылѓан ойларѓа с‰йене отырып, мен бастауыш сыныпта оќушылардыњ шыѓармашылыќ ойлауын дамыту жолдарын педагогикалыќ теория жєне єдістемелік т±рѓыдан ќарастырылуѓа тырыстым.Сол ‰шін арнайы зерттеу, ізденушілік ж±мыстарын ж‰ргіздім.

Зерттеудіњ басталѓан уаќыты: 2006 жыл , 1 сынып

Зерттеудіњ аяќталу уаќыты: 2010 жыл, 4 сынып

1.1 Зерттеу нысанасы:

Оќушыларыныњ шыѓармашылыќ ойлау іс-єрекеті.

    1. Зерттеу маќсаты:

Бастауыш сынып оќушыларыныњ шыѓармашылыќ м‰мкіндіктерініњ артуына жаѓдай жасау, жања технология негізінде ойлауын дамыту.


1.3 Зерттеу болжамы:

Егер оќу ‰рдісінде ±стаз оќушыныњ шыѓармашылыќ ойлауын дамытуда ж‰йелі т‰рде ж‰мыстар атќарса, тµмендегідей жетістіктерге жетуге болады:

  1. оќушыныњ аќыл-ойы кењейеді,рухани,табиѓи нышандары дамиды;

  2. бейімділігі іске ќосылады,образды ойлауы артады:

  3. сенімділігі артады,µседі,интеллектуалдыќ ќабілеті дамиды:

  4. шапшањдыѓы,кµркем сµйлеуі,белсенділігі артады,µз ойын толыќ жеткізе алады,±жымдыќ жєне жеке іс-єрекеттер тєсілдерін ‰йренеді.

  5. белгілі бір іс-єрекетті орындаѓанда жігерлі ењбек етуі,шыѓармашылыќ тапќырлыѓы ‰стей береді:

Шыѓармашылыќ ойлауѓа баѓытталѓан ж±мыс т‰рлері жоспарланды.

Дайындалѓан шыѓармашылыќ тапсырмалардыњ орындалу ж‰йесін тексере келіп, оќушылардыњ шыѓармашылыќ ойлау дењгейініњ жоѓарлаѓанын байќаймыз.

Сурет 1.2 Тєжірибеден кейінгі оќушылардыњ шыѓармашылыќ ойлауыныњ кµрсеткіші .


_


Сонымен оќыту тєжірибесінен кейін жоѓарѓы дењгейдегі оќушылар саны 17 % пайыздан 29% пайызѓа кµтерілсе, орташа дењгейдегі оќушылар саны 40 % пайыздан 42% пайызѓа, ал тµмендеу дењгейдегі оќушылар саны 43 % пайыздан 29% пайызѓа азайѓанын кµреміз.

_Сурет 1.3 Оќуылардыњ шыѓармашылыќ ойлауыныњ салыстырмалы т‰рдегі кµрсеткіші


Осыѓан талдау жасай келе, шыѓармашылыќ ж±мыстардыњ

оќушылардыњ ой-µрісін дамытуда оњ єсері бар екеніне кµзіміз жетті.Шыѓармашылыќ ж±мыстар оќушылардыњ сабаќќа деген ќызыѓушылыѓын оятады, білім сапасын кµтеруге ыќпал етеді.

Сурет 1.4 Шыѓармашылыќ ойлауы дамыѓан оќушы:


Сурет1.5Шыѓармашылыќ ойлаудыњ жеке т±лѓа тєрбиелеуге єсері:


^ ЄДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI

1.Богоявленский Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. /Д.Б.Богоявленский. – Ростов: ун-та, 1983. – 173 с

2.Симановский А.Э. развитие творческого мышления детей. /А.Э.Симановский. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 360 с

3.Маслоу АГ. Мотивация и личность /А.Г.Маслоу. – СПб: Евразия, 1999. – 478 с

4.Выгодский Л.С. Мышление и речь. /Л.С.Выготский. – Москва: Просвещение, 1954. – 543 с

5.Столяров А.М. Эвристические проблемы и методы активизации творческого мышления. /А.М.Столяров. Москва: ВНИИПИ, 1988. – 126 с

6.РубенштейнСЛ. Основы общей психологии. /С.Л.Рубенштейн. – Санкт-Петербург: Питер, 1999. – 720 с
Похожие:

К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconЖ. Умбеткулов, Сарықобда селолық округінің әкім
Селолық округ бойынша 1 – орта мектеп, 1 –мектеп-бақша тіркелсе, ондағы оқушылар саны – 148. Сонымен қатар орта мектеп жанынан ашылған...
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconБаскетбол турнирі
Аталған турнирге 35 жуық қала мектептерінің спортшылары қатысты. Жарыс нәтижелері бойынша І орын – «№1» орта мектеп, ІІ орын – «№3»...
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconСауалнама Сауалнама
...
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconЗайсан ауданы әкімінің атына ұсыныс-пікір жинайтын ілінген жәшіктектердің орналасқан жерлері туралы ақпарат Зайсан қаласы бойынша, орналасқан жері
Боқажанов көшесі 64 үй, М. Дәуленов атындағы орта мектеп – Ноғайбай көшесі 1 үй, пошта үйі – Жанкелдин көшесі 37 үй, Зайсан қала...
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconАудан және қала ауылдық округтерінің әкімдерінің атына түскен ұсыныс-пікір жинайтын жәшіктектердің орналасқан жерлері туралы ақпарат Зайсан қаласы бойынша, орналасқан жері
Боқажанов көшесі 64 үй, М. Дәуленов атындағы орта мектеп – Ноғайбай көшесі 1 үй, пошта үйі – Жанкелдин көшесі 37 үй, Зайсан қала...
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconКелісім шарт №1 «Мукарама атындағы орта мектеп»
«Мукарама атындағы орта мектеп» мм ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconТарбағатай аудандық білім беру бөлімінің 2011 жылдың 4 айында атқарған жұмыстарынан
Аудандық білім беру бөліміне қарасты 50 мектеп, оның ішінде 1 гимназия–интернаты, 36 орта мектеп, 2 негізгі мектеп 11 бастауыш мектеп...
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ icon№34 орта мектеп -22 ұпай
«Ең үздік жас полицейлер» атты қалалық конкурстың 1-ші туры өтті. Барлығы конкурсқа 10 мектеп қатысты. Іріктеу турдың нәтижесі
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconКонкурс интернат үйінде тәрбиеленушілерге сапалы,тапсырысқа сай берілетін уақтылы, күнделікті мерзімді жаңа тағам түрлерін жеткізіп беріп отыратын әлеуетті өнім берушілерді таңдау мақсатында өткізіледі
А. А. Барманбекұлы атындағы орта мектеп гимназиясы және Тасашы орта мектеп жанындағы интернат үйінде тәрбиеленушілерге пайдаланатын...
К. А. Магзумова «№45бейімделген орта мектеп»ММ iconКонкурс арқылы мемлекеттік сатып алудың қортындылары туралы
А. А. Барманбекұлы атындағы орта мектеп гимназиясы және Тасашы орта мектеп жанындағы интернат үйінде тәрбиеленушілерге пайдаланатын...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы