Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы icon

Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралыНазваниеМемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы
Дата конвертации15.01.2013
Размер175.09 Kb.
ТипДокументы
источник

Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы N 1243 Жарлыєы


Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2003 ж., N 47, 524-ќўжат


      "Мемлекеттiк ќызмет туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шiлдедегi Заѕыныѕ 20-бабына сјйкес ќаулы етемін:

      1. Ќоса берiлiп отырєан Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы ереже бекiтiлсiн.

      2. Ќосымшаєа сјйкес ќўрамда Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн кандидаттарды iрiктеу жґнiндегi комиссия ќўрылсын.

      3. "Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметшiлердiѕ лауазымына орналасуєа арналєан кадрлар резервi туралы ереженi бекiту туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ 2000 жылєы 4 аќпандаєы N 330 Жарлыєыныѕ кїшi жойылды деп танылсын (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2000 ж., N 5-6, 61-ќўжат; 2001 ж., N 18, 222-ќўжат; 2003 ж., N 15, 149-ќўжат).

      4. Осы Жарлыќ ќол ќойылєан кїнiнен бастап кїшiне енедi.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Президенті

Ќазаќстан Республикасы    
Президентiнiѕ        
2003 жылєы 4 желтоќсандаєы  
N 1243 Жарлыєымен      
БЕКIТIЛГЕН          

 ^ Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы
ЕРЕЖЕ

      Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы ереже мемлекеттiк саяси жјне јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiн жасаќтау жјне осы резервке алынєан азаматтардыѕ мемлекеттiк лауазымдарєа орналасу мјселелерiн реттейдi.

^ Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервi

 1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервi - бўл осы Ережемен айќындалєан тјртiппен тїзiлген жїйелi тiзiмге олар жґнiндегi деректер енгiзiлген Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары (бўдан јрi - азаматтар).

      2. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алынєан азаматтар, олар алынєан кїннен бастап їш жыл iшiнде мемлекеттiк саяси лауазымєа таєайындала алады.

      3. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервi Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадрлар резервiне алу їшiн кандидаттарды iрiктеу жґнiндегi комиссияныѕ (бўдан јрi - Комиссия) шешiмi негiзiнде мыналар:
      1) А-1, А-2, В-1, В-2, В-3 санаттарына жатќызылєан лауазымдарєа орналасќан мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметшiлер, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк орталыќ органдарыныѕ департамент бастыќтары орынбасарларынан тґмен емес лауазымдарєа орналасќан лауазымды тўлєалар жјне облыстар, Астана, Алматы ќалалары мемлекеттiк органдарыныѕ жетекшiлерi;
      2) департамент директорларыныѕ орынбасарларынан тґмен емес лауазымдарєа орналасќан ўлттыќ компаниялардыѕ лауазымды тўлєалары;
      3) ќойылатын талаптар Комиссияныѕ арнайы шешiмiмен бекiтiлетiн ўйымдардыѕ жетекшiлерi арасынан жасаќталады.

      4. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алу туралы Комиссия шешiмi ќабылдаєан сјттен бастап резервке алуєа ґтiнiш берген азамат мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алынєан адам (бўдан јрi - резервшi) мјртебесiне ие болады жјне оныѕ мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiнде тўруы їш жылєа дейiн созылады.

      5. Резервшi туралы деректер жїйелендiрiлген тiзiмге енгiзiледi жјне оєан мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi ујкiлеттi орган (бўдан јрi - ујкiлеттi орган) Ќазаќстан Республикасы Президентi Јкiмшiлiгiмен келiсiм бойынша бекiткен тиiстi тiркеу нысандары толтырылады.

      6. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiнде болу кезiнде резервшi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен белгiленген тјртiппен мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде мемлекеттiк ќызметшiлердi даярлау жјне ќайта даярлау мемлекеттiк баєдарламалары бойынша оќуєа жiберiлуi мїмкiн.

      7. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiмен жўмысты ўйымдастыру Комиссияныѕ жўмыс органы болып табылатын Ќазаќстан Республикасы Президентi Јкiмшiлiгiнiѕ Ўйымдастыру-баќылау жўмысы жјне кадр саясаты басќармасыныѕ Кадр саясаты бґлiмiне жїктеледi.
      ^ Ескерту. 7-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2004 жылєы 7 мамырдаєы N 1362 жарлыєымен.

 2. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн кандидаттарды iрiктеу жґнiндегi комиссияны ќўру жјне оныѕ ќызметi

      8. Комиссияны Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi ќўрады жјне ол Комиссия тґраєасынан, оныѕ орынбасарларынан, Комиссияныѕ хатшысы мен ґзге де мїшелерiнен тўрады. Комиссияєа Ќазаќстан Республикасы Президентi Јкiмшiлiгiнiѕ, Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрi Кеѕсесiнiѕ, ујкiлеттi органныѕ ґкiлдерi, сондай-аќ ґзге де лауазымды тўлєалар кiредi.

      9. Комиссия ґз жўмысын оныѕ тґраєасы бекiткен жоспарєа сјйкес жїргiзедi.

      10. Ќазаќстан Республикасы Президентi Јкiмшiлiгiнiѕ Басшысы лауазымы бойынша Комиссияныѕ тґраєасы болып табылады.
      Тґраєа Комиссия ќызметiне жетекшiлiк жасайды, оныѕ отырыстарына тґраєалыќ етедi, оныѕ жўмысын жоспарлайды, оныѕ шешiмдерiнiѕ iске асуына жалпы баќылауды жїзеге асырады.

      11. Ујкілеттi органныѕ жетекшiсi жјне Ќазаќстан Республикасы Президентi Јкiмшiлiгi Басшысыныѕ орынбасары - Ўйымдастыру-баќылау жўмысы жјне кадр саясаты басќармасыныѕ бастыєы лауазымы бойынша Комиссия тґраєасыныѕ орынбасарлары болып табылады.
      Комиссия Тґраєасы орнында болмаєан кезде немесе оныѕ тапсырмасы бойынша тґраєаныѕ функциясын Комиссия тґраєасы орынбасарларыныѕ бiрi атќарады.
      ^ Ескерту. 11-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2004 жылєы 7 мамырдаєы N 1362 жарлыєымен.

      12. Комиссия хатшысы Комиссия отырысыныѕ кїн тјртiбi бойынша ўсыныстар, ќажеттi ќўжаттар, материалдар јзiрлейдi жјне отырыс ґткiзiлгеннен кейiн хаттамаларын ресiмдейдi.

      13. Комиссия отырыстары ќажеттiлiгiне ќарай, бiраќ жылына кемiнде бiр рет ґткізiледi жјне Комиссия мїшелерiнiѕ жалпы саныныѕ кемiнде їштен екiсi ќатысќан жаєдайда ќўќылы болып есептеледi. Комиссия мїшелерiнiѕ ќатысуы ауысу ќўќыєынсыз жїзеге асады.
      Комиссия мїшелерiнiѕ сырттай дауыс беруiне жол берiлмейдi.

      14. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алу Комиссияныѕ шешiмiмен ашыќ дауыс беру жолымен жїзеге асады жјне тиiстi хаттамамен ресiмделедi.

      15. Комиссияныѕ шешiмi отырысќа ќатысушы Комиссия мїшелерiнiѕ жалпы саныныѕ жјй кґпшiлiк дауысымен ќабылданады. Дауыстар теѕ болєан жаєдайда тґраєа дауыс берген шешiм ќабылданды деп есептеледi. Комиссия мїшелерiнiѕ ерекше пiкiр беруге ќўќы бар, егер оны бiлдiрген жаєдайда жазбаша тїрде баяндалуы тиiс.

      16. Комиссияныѕ шешiмдерi тґраєаныѕ жјне отырысќа ќатысушы оныѕ мїшелерiнiѕ ќолы ќойылатын, отырыс ґткен сјттен бастап жетi жўмыс кїнi iшiнде хаттамамен ресiмделедi.

 3. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшін кандидаттарды iрiктеу ґткiзудiѕ шарттары

      17. Комиссия жылына кемiнде бiр рет мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн кандидаттар iрiктеудi (бўдан јрi - iрiктеу) жїзеге асырады.

      18. Ірiктеуге осы Ереженiѕ 3-тармаєында кґрсетiлген тўлєалардыѕ ќатысу ќўќы бар.

      19. Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн кандидаттарды (бўдан јрi - кандидат) iрiктеу їшiн Комиссияныѕ жўмыс органына келесi ќўжаттар ўсынылады:
      1) кандидаттыѕ ґтiнiшi жјне ујкiлеттi орган бекiткен нысан бойынша толтырылєан сауалдамасы;
      2) мемлекеттiк орталыќ орган басшысыныѕ, не облыстыѕ, Астана, Алматы ќалалары јкiмiнiѕ, не ўлттыќ компания басшысыныѕ, не Комиссия мїшесiнiѕ ўсынымы (осы Ереженiѕ 3-тармаєыныѕ 3) тармаќшасында кґрсетiлген кандидаттар їшiн ўсынымды толтыру барысында кандидат басќаратын ўйымныѕ ќызметi туралы кеѕiнен аќпарат берiледi);
      3) кандидаттыѕ еѕбек кiтапшасыныѕ кґшiрмесi немесе нотариаттыќ кујландырылєан, оныѕ еѕбек ќызметiн растайтын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен белгiленген ґзге де ќўжаттар;
      4) кандидаттыѕ бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариаттыќ кујландырылєан кґшiрмелерi;
      5) кандидаттыѕ денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама;
      6) кандидаттыѕ сотты болмаєанын растайтын ќўжаттар;
      7) кандидаттыѕ 3x4 см. кґлемдi екi фотосуретi.
      Кандидат ґзiнiѕ жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби деѕгейiне, жеке сапалары мен білiмiне ќатысты ќосымша аќпарат ўсына алады (ўсынымдар, мiнездемелер, бiлiктiлiгiн кґтеру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттар кґшiрмесi, єылыми жарияланымдар).

      20. Ірiктеу бiрќатар дјйектi кезеѕдерден тўрады:
      1) Ќазаќстан Республикасы заѕдарын бiлуге жјне логикалыќ ойлау ќабiлетiне ујкiлеттi орган ґткiзетiн тестiлеу;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi жїргiзiп отырєан iшкі жјне сыртќы саясат мјселелерi бойынша Комиссия ґткiзетiн јѕгiмелесу;
      3) Комиссияныѕ шешiм шыєаруы.

      21. Тестiлеу тјртiбiн Ќазаќстан Республикасы Президентi Јкiмшiлiгiмен келiсiм бойынша ујкiлеттi орган белгiлейдi.

      22. Комиссия јѕгiмелесу ґткiзу кезiнде мўныѕ алдындаєы кезеѕнiѕ нјтижелерi ескерiледi, сонымен ќатар кандидаттыѕ кјсiби білiктiлiгiнiѕ сапасы мен бiлiм деѕгейi аныќталады.

 4. Резервшiнi мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ
кадр резервiнен шыєару

      23. Комиссия резервшiнi мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiнен шыєаруды мынадай жаєдайларда:
      1) резервшi мемлекеттiк саяси ќызметке орналасќан;
      2) резервшi мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiнен шыєару туралы ґтiнiш берген;
      3) осы Ереженiѕ 4-тармаєында кґрсетiлген мерзiмдердiѕ ґтуi;
      4) резервшiнiѕ јдейi жалєан аќпарат беруiн айєаќтайтын фактiлер аныќталєан;
      5) "Мемлекеттiк ќызмет туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шiлдедегi Заѕыныѕ 27-бабыныѕ 1-тармаєы 3)-9) тармаќшаларында кґзделген негiздерде мемлекеттiк ќызметтi тоќтатќан;
      6) сыбайлас жемќорлыќ заѕ бўзушылыєын, мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiнде болуєа сай келмейтiн ґзге де јрекет жасаєан жаєдайларда жїзеге асырады.

 ^ Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервi

 5. Жалпы ережелер

      24. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервi - бўл осы Ережемен айќындалєан тјртiппен тїзілген жїйелi тiзiмге олар жґнiндегi деректер енгiзiлген Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары (бўдан јрi - азаматтар).

      25. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алынєан азаматтар бiлiктiлiк талаптарына сай болєан жаєдайда жјне ґздерiнiѕ келiсiмiмен лауазым санатыныѕ бiр тобы шегiнде мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызмет лауазымдарыныѕ тиiстi немесе тґменгi санаты лауазымына бiр жыл iшiнде конкурстан ґтпей таєайындала алады.

      26. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiн ујкiлеттi орган жјне оныѕ аумаќтыќ бґлiмшелерi:
      1) конкурстыќ iрiктеуге ќатысќан жјне конкурстыќ комиссия кадр резервiне алуєа ўсыным берген;
      2) мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде мемлекеттiк ќызметшiлердi даярлау жјне ќайта даярлаудыѕ мемлекеттiк баєдарламалары бойынша оќудан ґткен;
      3) кјсiби дјрежесiн арттыру маќсатында мемлекеттiк органдар халыќаралыќ ўйымдарєа немесе басќа мемлекеттерге жўмысќа жiберген;
      4) аттестациялаудан ґткен жјне аттестациялыќ комиссиялар кадр резервiне алуєа ўсыным берген мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметшiлер болып табылатын азаматтардан жасаќтайды.

      27. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервi Јкiмшiлiк мемлекеттiк ќызметшiлер лауазымдарыныѕ тiзiлiмiне сјйкес мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарыныѕ јрбiр санаты їшiн жасаќталады.

      28. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу азаматтардыѕ ґз ќалауы негiзiнде, Ережеде кґрсетiлген негiздемелер болєан жаєдайда ујкiлеттi органныѕ шешiмiмен жїзеге асырылады.

      29. Ујкiлеттi орган мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу жґнiнде шешiм ќабылдаєан сјттен бастап, мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу туралы ґтiнiш берген азамат мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алынєан адам (бўдан - јрi резервшi) мјртебесiне ие болады жјне оныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiнде тўруы бiр жылдан ўзаќ болмайды.

      30. Резервшi жґнiндегi деректердi ујкiлеттi орган жїйелi тiзiмге енгiзедi жјне оєан ујкiлеттi орган бекiткен тиiстi тiркеу нысандары толтырылады.

      31. Резервшi їшiн сай келетiн јкiмшiлiк лауазым резервшi жатќызылєан санаттаєы лауазым болып табылады. Сай келетiн јкiмшiлiк лауазым наќты мемлекеттiк органдаєы дјл сол конкурс жарияланєан лауазым болуы мiндеттi емес.

      32. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiнде болу мерзiмi iшiнде мемлекеттiк орган резервшiнi мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымына орналасуєа iрiктеп алуы мїмкiн. Резервшiнiѕ белгiленген тјртiппен мемлекеттiк јкімшiлiк ќызметтiѕ бос лауазымына орналасуєа конкурсќа ќатысу ќўќыєы саќталады.

      33. Резервшiнiѕ ґтiнiшi бойынша ол бiлiктiлiк талаптарына сай болєан жаєдайда ујкiлеттi органныѕ оны лауазымдар санатыныѕ бiр тобы шегiнде тґменгi санаттаєы лауазымдарєа орналасуєа мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне ауыстыруєа ќўќыєы бар.

      34. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiмен жўмысты ўйымдастыру ујкiлеттi органєа жјне оныѕ аумаќтыќ бґлiмшелерiне жїктеледі.

      35. Ујкiлеттi орган мен оныѕ аумаќтыќ бґлiмшелерiнiѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiмен жўмысты ўйымдастыру жґнiндегi ґзара iс-ќимыл тјртiбiн ујкiлеттi орган айќындайды.

 6. Конкурстыќ iрiктеуге ќатысќан азаматтар арасынан мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiн жасаќтау

      36. Конкурстыќ комиссияныѕ ујкiлеттi органєа конкурсќа ќатысушыларды мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алуєа, бiраќ јрбiр бос лауазым їшiн бiр кандидаттан артыќ болмайтындай, ўсыным жасауєа ќўќыєы бар. Егер конкурстыѕ нјтижесiнде бос лауазымєа орналасуєа кандидат аныќталмаса, конкурсќа ќатысушылардыѕ ешќайсысына мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн ўсыным беріле алмайды.

      37. Мўндай ўсыным їшiн негiздеме конкурсќа ќатысушыныѕ бос лауазым їшiн тиiстi мемлекеттiк орган белгілеген бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгi, бастапќы бiлiм деѕгейiне жауап беретiн тестiлеу кґрсеткіштерi мен конкурстыќ комиссия жїргiзген јѕгiмелесудiѕ нјтижелерi болып табылады.

      38. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн ўсыным жасау туралы шешiмдi конкурстыќ комиссия дауыс беру жолымен ќабылдайды.

      39. Конкурстыќ комиссияныѕ шешiмi егер отырысќа оныѕ ќўрамыныѕ кемiнде їштен екiсi ќатысќан жјне конкурстыќ комиссияныѕ ќатысып отырєан мїшелерiнiѕ кґпшiлiгi оны ќолдап дауыс берген болса заѕды деп есептеледi. Комиссия мїшелерiнiѕ ќатысуы ауысу ќўќыєынсыз жїзеге асады.
      Комиссия мїшелерiнiѕ сырттай дауыс беруiне рўќсат етiлмейдi.

      40. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн конкурс ґткiзушi мемлекеттiк орган он жўмыс кїнi iшiнде ујкiлеттi органєа мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алуєа ўсыным жасау жґнiндегi конкурстыќ комиссия отырысыныѕ хаттамасынан їзiндiнi, конкурсќа ќатысушыныѕ жеке iспараєын жјне оныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алынуєа жазбаша келiсiмiн ўсынады.

      41. Ујкiлеттi орган жетi жўмыс кїнi iшiнде мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу немесе резервке алудан бас тарту туралы шешiм ќабылдайды. Конкурсќа ќатысушыныѕ осы Ереженiѕ 37-тармаєыныѕ талаптарына сай болмауы немесе мемлекеттiк јкiмшiлiк бос лауазымына орналасуєа кoнкуpc ґткiзудiѕ ујкiлеттi орган бекiткен Ережелерiнiѕ бўзылуы єана резервке алудан бас тарту їшiн негiздеме болуы мїмкiн.

 7. Мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде мемлекеттiк ќызметшiлердi даярлау мен ќайта даярлаудыѕ мемлекеттiк баєдарламалары бойынша оќудан ґткен азаматтардан мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiн жасаќтау

      42. Мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде мемлекеттiк ќызметшiлердi даярлау жјне ќайта даярлаудыѕ мемлекеттiк баєдарламалары бойынша оќудан ґткен азаматтар ујкiлеттi органныѕ шешiмiмен мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алынуы мїмкiн.

      43. Осы Ереженiѕ 42-тармаєында айтылєан азаматтар їшiн мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ тиiстi санаттары лауазымдарыныѕ кадр резервiне алыну ќўќыєы мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде мемлекеттiк ќызметшiлердi даярлау мен ќайта даярлаудыѕ мемлекеттiк баєдарламалары бойынша оќуды аяќтаєан сјттен бастап туындайды жјне олар їшiн їш ай барысында саќталады.

      44. Осы Ереженiѕ 42-тармаєында айтылєан азаматтарды мемлекеттiк јкімшілiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу олар ујкiлеттi орган белгілеген тјртiппен тестiлеуден ґткеннен кейiн жїзеге асырылады.

      45. Осы Ереженiѕ 42-тармаєында аталєан азаматтар мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алыну їшiн ујкiлеттi органєа мынадай ќўжаттар ўсынады:
      1) ґтiнiш жјне ујкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша толтырылєан сауалнама;
      2) кадрларды тiркеу жґнiндегi толтырылєан жеке iспараєы (наќты тўрєылыќты жерiнiѕ мекен-жайы мен телефоны, оныѕ iшiнде байланыс жасау телефоны кґрсетiлген);
      3) бiлiмi туралы ќўжаттарыныѕ нотариаттыќ немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленген ґзгедей тјртiппен кујландырылєан кґшiрмелерi;
      4) еѕбек кiтапшасыныѕ немесе еѕбек ќызметiн растайтын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленген ґзге де ќўжаттыѕ нотариаттыќ немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленген ґзгедей тјртiппен кујландырылєан кґшiрмелерi;
      5) денсаулыќ жаєдайы туралы белгiленген нысандаєы аныќтама;
      6) мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ тиiстi санаттаєы лауазымдары їшiн белгiленген тесттен ґтудiѕ нјтижелерi;
      7) 3x4 см. кґлемдегi екi фотосурет.

      46. Азаматтар ґздерiнiѕ бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби деѕгейi мен жеке бас сапаларына ќатысты ќосымша аќпарат (бiлiктiлiгiн кґтеруi, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар) бере алады.

      47. Ґтiнiш жјне осы Ереженiѕ 45-тармаєында ќарастырылєан ќўжаттар тїскен сјттен бастап он жўмыс кїнi iшiнде ујкiлеттi орган мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ тиiстi санаттары лауазымдарыныѕ кадр резервiне алу немесе мўндай алудан бас тарту туралы шешiм ќабылдайды.

      48. Мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдардыѕ тиiстi санатына ќойылатын бiлiктiлiк їлгi-талаптарына, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк ќызмет туралы заѕдарыныѕ талаптарына сай болмауы немесе осы Ереженiѕ 45-тармаєында кґрсетiлген ќўжаттардыѕ ўсынылмауы мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алудан бас тартуєа негiздеме болып табылады.

      49. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алынуєа ќўќыќ беретiн мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде мемлекеттiк ќызметшiлердi даярлау мен ќайта даярлаудыѕ кезектi кїнтiзбелiк жылєа арналєан мемлекеттiк баєдарламаларыныѕ тiзбесi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес бекiтiледi.

 8. Халыќаралыќ ўйымдарєа немесе басќа мемлекеттерге кјсiби дјрежесiн кґтеру маќсатында мемлекеттiк органдар жўмысќа жiберген азаматтардан мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiн жасаќтау

      50. Халыќаралыќ ўйымдарда немесе басќа мемлекеттерде кјсiби дјрежесiн кґтеру маќсатында мемлекеттiк органдардыѕ жолдамасымен жўмыс iстеген жјне мемлекеттiк органмен еѕбек ќатынасын тоќтатќан азаматтардыѕ ујкілеттi органныѕ шешiмi негiзiнде мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алынуєа ќўќы бар.

      51. Осы Ереженiѕ 50-тармаєында айтылєан азаматтардыѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметiнiѕ кадр резервiне алыну ќўќыєы азаматтардыѕ халыќаралыќ ўйымдардаєы немесе басќа мемлекеттердегi жўмысынан ќайтып оралєан сјтiнен басталады жјне ќайтып оралєаннан кейiн їш ай барысында саќталады.

      52. Осы Ереженiѕ 50-тармаєында айтылєан азаматтарды мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу олар ујкiлеттi орган белгiлеген тестiлеуден ґткеннен кейiн жїзеге асырылады.
      53. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алыну їшiн азаматтар ујкiлеттi органєа мынадай ќўжаттар ўсынады:
      1) олардыѕ жўмыстан босатылєаны жјне халыќаралыќ ўйымдарєа немесе басќа мемлекеттерге жўмысќа жiберiлгенi туралы бўйрыќтардыѕ кґшiрмелерi;
      2) ґтiнiш жјне ујкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша толтырылєан сауалнама;
      3) кадрларды тiркеу жґнiндегi толтырылєан жеке iспараєы (наќты тўрєылыќты жерiнiѕ мекен-жайы жјне телефоны, соныѕ iшiнде байланыс жасау телефоны кґрсетiлген);
      4) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариаттыќ немесе Ќазаќстан Республикасы заѕдарымен белгiленген ґзгедей тјртiппен кујландырылєан кґшiрмелерi;
      5) еѕбек кiтапшасыныѕ немесе еѕбек ќызметiн растайтын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленген ґзге де ќўжаттыѕ нотариаттыќ немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленген ґзгедей тјртiппен кујландырылєан кґшiрмелерi;
      6) мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ тиiстi санаттаєы лауазымдары їшiн белгiленген тесттен ґтудiѕ нјтижелерi;
      7) 3x4 см. кґлемдегi екi фотосурет.

      54. Азаматтар ґздерiнiѕ шетелдегi ќызметiне, сондай-аќ білiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби деѕгейi мен жеке бас санаттарына ќатысты ќосымша аќпарат (бiлiктiлiгiн кґтеруi, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар) бере алады.

      55. Ујкілеттi орган осы ќўжаттар келiп тїскен сјттен бастап он жўмыс кїнi iшiнде мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызмет лауазымдары тиiстi санаттарыныѕ кадр резервiне алу немесе мўндай резервке алудан бас тарту туралы шешiм ќабылдайды.

      56. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызмет лауазымдарыныѕ тиiстi санатына ќойылатын бiлiктiлiк їлгi-талаптарына, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк ќызмет туралы заѕдарыныѕ талаптарына сай болмауы немесе осы Ереженiѕ 53-тармаєында аталєан ќўжаттардыѕ ўсынылмауы мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алудан бас тартуєа негiздеме болып табылады.

 9. Аттестациядан ґткен жјне аттестация комиссиясы кадрлар резервiне алуєа ўсыным жасаєан мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметшiлерден мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiн жасаќтау

      57. Аттестация комиссиясыныѕ аттестациялаудан ґткен жјне атќаратын лауазымында жоєары кјсiби деѕгейге ќол жеткiзген мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметшiлердi (бўдан јрi - аттестацияланєандар) олар осы санаттар їшiн бiлiктiлiк талаптарына сай болєан жаєдайда мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызмет лауазымдарыныѕ жоєары санаты кадр резервiне алу їшiн ујкiлеттi органєа ўсыным жасауєа ќўќы бар.

      58. Аттестация ґткiзген мемлекеттiк орган мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн аттестация комиссиясыныѕ шешiмi бекiтiлген кїннен бастап он жўмыс кїнi iшiнде ујкiлеттi органєа аттестацияланєанныѕ мынадай ќўжаттарын ўсынады:
      1) аттестация комиссиясыныѕ шешiмiн бекiту туралы бўйрыќтыѕ кґшiрмесi;
      2) ујкiлеттi орган белгiлеген нысандаєы ќызметшiнiѕ ґтiнiшi;
      3) мемлекеттiк органныѕ кадр ќызметi кујландырєан кадрларды тiркеу жґнiндегi жеке iспараєы.

      59. Ујкiлеттi орган осы Ереженiѕ 58-тармаєында кґзделген ќўжаттар келiп тїскен кїннен бастап он жўмыс кїнi iшiнде мемлекеттiк јкімшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу немесе мўндай алудан бас тарту туралы шешiм ќабылдайды. Аттестацияланєанныѕ жоєары санаттаєы лауазымєа ќойылатын білiктiлiк талаптарына, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк ќызмет туралы заѕдарыныѕ талаптарына сай болмауы немесе осы Ереженiѕ 58-тармаєында кґрсетiлген ќўжаттардыѕ ўсынылмауы мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алудан бас тартуєа негiздеме болып табылады.

 ^ 10. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алынєан азаматтардыѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа орналасуы

      60. Јкiмшiлiк лауазымныѕ бос орны бар мемлекеттiк орган конкурс ґткiзгенге дейiн тиiстi санатќа резервшiлердiѕ тiзiмiн беру туралы ујкiлеттi органєа сўрату жолдайды. Сўрату ујкiлеттi орган бекiткен нысанда жолданады.

      61. Ујкiлеттi орган сўратуды алєан сјттен бастап екi апта мерзiмде оєан мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызмет лауазымдарыныѕ сўратылєан санаты талаптарына лайыќ резервшiлердiѕ тiзбесi бар жауап жолдайды.

      62. Мемлекеттiк органныѕ резервшiмен јѕгiме ґткiзуге ќўќы бар.

      63. Мемлекеттiк орган јкiмшiлiк ќызметтiѕ бос лауазымына резервшiнi орналастыру туралы шешiм ќабылдаєан кезде осы мемлекеттiк органныѕ конкурстыќ комиссиясыныѕ ўсынымы бойынша мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервiне бўрын алынєан адамдардыѕ кандидатураларын бiрiншi кезекте ќарайды.
      Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiнде лауазымдардыѕ осы санаты бойынша немесе бос лауазымєа мемлекеттiк орган белгiлеген бiлiктiлiк талаптарына сјйкес келетiн резервшiлер болмаєан жаєдайда мемлекеттiк органныѕ конкурс ґткiзуге ќўќы бар.
      Мемлекеттiк орган ќабылданєан шешiм туралы ујкiлеттi органды он жўмыс кїнi iшiнде хабардар етуге мiндеттi.

      64. Жоєарыда аталєан шешiм туралы жазбаша хабарландырудыѕ негiзiнде ујкiлеттi орган мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне тиiстi ґзгерiстер енгiзедi. Ујкiлеттi орган мемлекеттiк орган таѕдап алєан резервшiнi хабардар етедi, оныѕ жеке iспараєын мемлекеттiк органєа жолдайды.

      65. Резервшiнiѕ мемлекеттiк ќызметке кiруi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ќарастырылєан тјртiппен жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк ќызмет туралы заѕдарында белгiленген талаптар саќтала отырып жїзеге асырылады.

 ^ 11. Мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiнен шыєару

      66. Ујкiлеттi орган азаматтарды мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiнен шыєаруды мынадай жаєдайларда:
      1) резервшi мемлекеттiк ќызметтiѕ бос јкiмшiлiк лауазымына орналасќан;
      2) резервшi мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiнен шыєу туралы ґтiнiш берген;
      3) мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алу туралы шешiм ќабылдау сјтiнде беймјлiм болєан немесе орын алмаєан, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес азаматтардыѕ мемлекеттiк ќызметте болуын шектейтiн негiздемелер туындаєан;
      4) осы Ереженiѕ 29-тармаєында кґрсетiлген мерзiм аяќталєан;
      5) мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiне алудыѕ осы Ережемен белгiленген тјртiбi мен шарттары бўзылєан жаєдайларда жїзеге асырады.

Ќазаќстан Республикасы     
Президентiнiѕ         
2003 жылєы 4 желтоќсандаєы  
N 1243 Жарлыєына       
Ќосымша            

^ Мемлекеттiк саяси ќызметтiѕ кадр резервiне алу їшiн кандидаттарды iрiктеу жґнiндегi комиссия
Ќўрамы

      Ескерту. Комиссия ќўрамына ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2004 жылєы 7 мамырдаєы N 1362 жарлыєымен.
      Ескерту. Комиссия ќўрамына ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2004.08.03. N 1415 жарлыєымен.

Тасмаєамбетов             - Ќазаќстан Республикасы Президентi
Иманєали Нўрєалиўлы         Јкiмшiлiгiнiѕ Басшысы, тґраєа

Ныєматулин                - Ќазаќстан Республикасы Президентi
Нўрлан Зайроллаўлы          Јкiмшілігі Басшысыныѕ орынбасары -
                            Ўйымдастыру-баќылау жўмысы жјне кадр
                            саясаты басќармасыныѕ бастыєы,
                            тґраєаныѕ орынбасары енгізiлсiн

Мўхаметжанов              - Ќазаќстан Республикасы Президентi
Бауыржан Јлiмўлы            Јкiмшілігі Басшысыныѕ орынбасары -
                            Мемлекеттiк-ќўќыќ басќармасыныѕ
                            бастыєы

Ахметов                   - Ќазаќстан Республикасы Президентi
Серiк Ныєметўлы             Јкiмшiлiгiнiѕ Ўйымдастыру-баќылау
                            жўмысы жјне кадр саясаты басќармасы
                            Мемлекеттiк инспекциясыныѕ меѕгерушiсi

Ќараєўсова                - Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек жјне
Гїлжан Жанпейiсќызы         халыќты јлеуметтiк ќорєау министрi

Ќасымбеков                - Ќазаќстан Республикасы Президентi
Махмўд Базарќўлўлы          Кеѕсесiнiѕ бастыєы,

Јбдiрахымов               - Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Єабидолла Рахметоллаўлы     Мемлекеттiк ќызмет iстерi
                            жґнiндегi агенттiгiнiѕ тґраєасы,
                            тґраєаныѕ орынбасары

Бектўрєанов               - Ќазаќстан Республикасы Президентi
Ерсўлтан Ґтеєўлўлы          Јкiмшiлiгiнiѕ Ўйымдастыру-баќылау
                            жўмысы жјне кадр саясаты басќармасыныѕ
                            Кадр саясаты бґлiмiнiѕ меѕгерушiсi

Комиссия мїшелерi:

Келiмбетов                - Ќазаќстан Республикасыныѕ
Ќайрат Нематўлы             Экономика жјне бюджеттiк
                            жоспарлау министрi

Ќўлекеев                  - Ќазаќстан Республикасыныѕ
Жаќсыбек Јбдiрахметўлы      Бiлiм жјне єылым министрi

Наєманов                  - Ќазаќстан Республикасыныѕ
Ќажымўрат Ыбрайўлы          Кґлiк жјне коммуникациялар
                            министрi

Пепенин                   - Ќазаќстан Республикасы
Анатолий Сергеевич          Премьер-Министрi Кеѕсесiнiѕ
                            Кадр жўмысы бґлiмiнiѕ
                            меѕгерушiсi

Школьник                  - Ќазаќстан Республикасыныѕ
Владимир Сергеевич          Энергетика жјне минералдыќ
                            ресурстар министрiПохожие:

Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы icon"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер...
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconМемлекеттiк қызметтiң кадр резервi туралы
Мемлекеттiк саяси қызметтің кадр резервi бұл осы Ережеде айқындалған тәртiппен түзiлген, жүйеленген тiзiмге олар жөнiндегi деректер...
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconМемлекеттiк қызметтiң кадр резервi туралы
Мемлекеттiк қызмет туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 20-бабына сәйкес қаулы етемін
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconМемлекеттiк қызмет туралы
«А» корпусы – Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын кадр резервiне iрiктеудiң және конкурстық iрiктеудiң ерекше тәртiбi,...
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconМемлекеттiк қызмет туралы
«А» корпусы – Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын кадр резервiне iрiктеудiң және конкурстық iрiктеудiң ерекше тәртiбi,...
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconҚазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшiлерiн қайта даярлау және олардың біліктiлігін арттыру ережесiн бекiту туралы
Мемлекеттiк қызметшiлердi қайта даярлау және олардың біліктiлiгiн арттырудағы, мемлекеттік қызметтi кәсiби кадрлармен қамтамасыз...
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconҚазақстан Республикасының Президенті жанындағы Кадр саясаты жөніндегі
«А» корпусының кадр резервіне менімен ұсынылған үміткер үшін жауапкершілік аламын
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconҚазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Әкімшілік мемлекеттік қызметтің «Б» корпусының кадр резервiне алу туралы өтініш
Мені әкімшілік мемлекеттік қызметтің «Б» корпусының кадр резервiне санаты (санаттары) бойынша негізінде* алуды сұраймын
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconМаңғыстау ауданының әкімі етіп тағайындауға ұсынылған кандидатураға келісім беру туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 29 наурыздағы №828 «Мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі кадр саясатының кейбір мәселелері туралы»
«Мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі кадр саясатының кейбір мәселелері туралы», 2007 жылғы 4 маусымдағы №339 «Аудандардың, облыстық...
Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы iconҚазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшiлерiн қайта даярлау және
Мемлекеттiк қызметшiлердi қайта даярлау және олардың біліктiлiгiн арттырудағы, мемлекеттік қызметтi кәсiби кадрлармен қамтамасыз...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы