«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon

«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру»Название«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру»
страница1/4
Дата конвертации08.04.2013
Размер452.53 Kb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2012 жылєы 31 тамыздаєы 
№ 1119 ќаулысымен    
бекітілген     

«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат
нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру»» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) меншік нысанына жјне ведомстволыќ баєыныстылыєына ќарамастан (толыќ атауы, заѕды мекенжайы ќўрылтайшылыќ ќўжаттарында кґрсетілген) негізгі орта жјне жалпы орта білім беретін оќу баєдарламаларын іске асыратын орта білім беру ўйымдары (бўдан јрі – білім беру ўйымдары) жјне Астана, Алматы ќалалары мен облыстардыѕ білім басќармалары, аудандардыѕ жјне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері кґрсетеді.
      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Экстернат нысанындаєы оќытуды ўйымдастыру «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі заѕыныѕ 27-бабына, 6-бабыныѕ 3-тармаєыныѕ 25-7) тармаќшасына, 4-тармаєыныѕ 21-3) тармаќшасына сјйкес жјне Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ 2008 жылєы 18 наурыздаєы № 125 бўйрыєымен бекітілген Білім алушылардыѕ їлгерімін аєымдаєы баќылау, аралыќ жјне ќорытынды мемлекеттік аттестаттау жїргізудіѕ їлгі ережесіне сјйкес жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі туралы толыќ аќпарат Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz ресми сайтында орналастырылєан.
      5. Мемлекеттік ќызметтіѕ аяќталу нысаны экстернат нысанында оќуєа рўќсат беру туралы аныќтама немесе ќызметті ўсынудан бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімі мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап он бес жўмыс кїнін ќўрайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, саєат 13.00-ден 14.30-ге дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін кґрсетіледі.
      Алдын ала жазылу жјне жеделдетіп ќызмет кґрсету ќарастырылмаєан.
      10. Мемлекеттік ќызмет аудандыќ (ќалалыќ) білім бґлімініѕ (басќармасыныѕ) аныќтауымен мемлекеттік ќызметті алушы экстернат нысанында білім алуєа ґтініш білдірген білім беру ўйымыныѕ єимаратында жїзеге асырылады.
      Єимараттыѕ ішіндегі ќызмет кґрсетілетін орынжайлар кґлемі, орналасуы жјне кескіні жаєынан сапалы ќызмет кґрсетуге арналєан талаптарєа сай келеді. Кїтуге жјне ќажетті ќўжаттарды дайындауєа ќолайлы болуы їшін креслолар мен орындыќтар ќойылєан.

^ 2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы ґтінішті еркін їлгіде аєымдаєы жылєы 1 желтоќсаннан кешіктірмей білім беру ўйымы басшысыныѕ атына береді.
      Ґтінішке ќоса:
      1) білім алушылардыѕ денсаулыєы туралы медициналыќ-јлеуметтік сараптаманыѕ аныќтама-ќорытындысын;
      2) білім алушылардыѕ ата-аналары немесе оларды алмастыратын тўлєалардыѕ шетелде уаќытша тўратындыєы туралы аныќтаманы, оќушылар алмасу желісі бойынша шетелде білім алєандыєын растайтын ќўжатты;
      3) білім алушылардыѕ соѕєы оќыєан сыныбында берілген їлгерім табелініѕ кґшірмесін (нотариалды расталєан) ўсынады.
      12. Экстернді ќорытынды аттестаттауєа жіберу туралы шешім білім беру ўйымыныѕ педагогикалыќ кеѕесінде ќабылданады.
      Тўлєаларды экстернат нысанындаєы аттестаттауєа жіберу туралы бўйрыќты білім беру ўйымы шыєарады.
      13. Мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ ќўжаттары білім беру ўйымыныѕ кеѕсесіне тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті барлыќ ќўжаттарды тапсырєан кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа алынєан кїні туралы белгі ќойылєан тізімдеме беріледі.
      15. Кґрсетілген ќызмет нјтижесін жеткізу мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке ќатысуымен болады.
      16. Мынадай:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар пакетін толыќ ўсынбаєан жаєдайда;
      2) денсаулыќ жаєдайына байланысты жалпы білім беру ўйымдарында оќуєа мїмкіндігі жоќ тўлєаларєа;
      3) шетелде уаќытша тўратын немесе тўраќты тўруєа кеткен, немесе оќушылардыѕ халыќаралыќ алмасу желісінде шетелде білім алушыларєа;
      4) негізгі орта жјне жалпы орта білім беру ўйымдарында уаќытында оќуын аяќтамаєан тўлєаларєа мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады.

^ 3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Білім беру ўйымыныѕ ќызметі:
      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтау;
      2) ќызметтік борышты орындау барысында заѕдылыќты саќтау;
      3) сыпайылыќ;
      4) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат беру;
      5) ќўжаттарды ќорєау жјне олардыѕ ќўпиялыєын ќамтамасыз ету;
      6) мемлекеттік ќызметті алушы белгіленген мерзімде алмаєан ќўжаттардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету.

^ 4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа 1- ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.
      19. Мемлекеттік ќызмет кґрсететін мемлекеттік мекеменіѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтіѕ сапалыќ жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјні жыл сайын білім саласындаєы жергілікті ґкілді жјне атќарушы органдардыѕ бўйрыєымен бекітіледі.

^ 5. Шаєымдану тјртібі

      20. Білім беру ўйымдары ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты білім беру ўйымыныѕ басшысынан алуєа болады.
      21. Мемлекеттік ќызметті алушы кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесімен келіспеген жаєдайда, осы стандартќа 2-ќосымшада мекенжайлары кґрсетілген тиісті жергілікті атќарушы органныѕ білім бґліміне жїгіне алады.
      22. Шаєымдар жазбаша нысанда поштамен не білім беру ўйымыныѕ немесе мемлекетік органныѕ немесе басќа да ўйымдардыѕ кеѕселері арќылы ќолма-ќол ќабылданады.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижесімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіпте сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24 Азаматтардыѕ ґтініштері, оныѕ ішінде шаєымдары еркін нысанда, жазбаша тїрде ќабылданады. Ќажет болєан жаєдайда мјселеніѕ сипатына байланысты ќосымша ќўжаттар ўсынылуы мїмкін.
      25. Ќабылданєан шаєымдар кіріс хат-хабарлар журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Негізгі орта, жалпы орта білім беру 
ўйымдарында экстернат нысанында    
оќытуєа рўќсат беру»         
мемлекеттік ќызмет стандартына    
1-ќосымша              

^ Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1.Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1.Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

  1   2   3   4Похожие:

«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
...
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
...
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет регламенті Жалпы ереже Осы «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
Осы «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет Регламенті (бұдан...
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
Осы «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет регламентінде (бұдан...
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет регламенті Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік...
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет регламенті
Білім беру ұйымы – меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан негізгі орта, жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын...
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттiк қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
...
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» icon«Негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттiк қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
...
«Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» iconЭкстернат каз
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы