Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды icon

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттардыНазваниеБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды
Дата конвертации08.04.2013
Размер72.24 Kb.
ТипДокументы
источник

Ќазаќстан Республикасы  
Їкіметініѕ       
2012 жылєы 31 тамыздаєы 
№ 1119 ќаулысымен    
бекітілген     

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім
беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды
қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудіѕ жалпы білім беретін баєдарламалары бойынша оќыту їшін ведомстволыќ баєыныстылыєына ќарамастан білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет)Ќазаќстан Республикасыныѕ орта білім беру ўйымдары кґрсетеді.
      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет мынадай нормативтік ќўќыќтыќ актілермен реттеледі:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы;
      2) «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕы;
      3) «Бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта білім беруЄдіѕ жалпы білім беретін оќу баєдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгі ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 19 ќаѕтардаєы № 127 ќаулысы.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі туралы толыќ аќпарат Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz. ресми сайтында орналастырылады.
      5. Мемлекеттік ќызметті алушыєа берілетін мемлекеттік ќызметтіѕ аяќталу нысаны білім беру ўйымдарыныѕ жалпы орта білім беретін ўйымдарєа оќуєа ќабылдау туралы жалпы бўйрыєы немесе ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Аталєан ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ 7-18 жастаєы азаматтарына (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімі мемлекеттік ќызметті алушылар ќажетті ќўжаттарды тапсырєан уаќыттан бастап бір жўмыс кїнін ќўрайды:
      1) ґтініш берілген кїні (тіркеу кезінде) сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алуєа дейінгі кїту уаќыты – 30 минут;
      2) ґтініш берілген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алушыєа ќызмет кґрсету уаќыты – 30 минуттан аспауы керек.
      Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ соѕєы нјтижесін (білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдау туралы бўйрыќ) алу мерзімі – 3 айдан аспауы керек, себебі оќуєа ќабылдау туралы бўйрыќ барлыќ білім алушылар їшін ортаќ болып табылады.
      8. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудіѕ жалпы білім беру баєдарламалары бойынша оќу їшін ўйымдарєа ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау бойынша мемлекеттік ќызмет барлыќ санаттаєы азаматтар їшін мемлекеттік білім беру ўйымдарында тегін болып табылады.
      9. Мемлекеттік ќызмет кґрсету демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, кїн сайын 9.00-ден 13.00-ге дейін жїзеге асырылады.
      Алдын ала жазылу жјне жеделдетіп ресімдеу ќарастырылмаєан.
      10. Мемлекеттік ќызмет ґтініш берушініѕ тўрєылыќты жері бойынша жјне аталєан білім беру ўйымыныѕ ќызмет кґрсету аумаєын (шаєын аудан) есепке ала отырып, білім беру ўйымдарында кґрсетіледі.
      Кїтуге жјне ќажетті ќўжаттарды дайындауєа ќолайлы болуы їшін єимарат креслолармен жјне орындыќтармен жабдыќталєан.

^ 2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы білім беру ўйымына ґтініш білдірген жаєдайда мынадай ќўжаттарды ўсынады:
      1) баланыѕ заѕды ґкілдерінен ґтініш (еркін нысанда);
      2) туу туралы кујліктіѕ кґшірмесі;
      3) денсаулыєы туралы аныќтама (денсаулыќ паспорты);
      4) тўратын жерінен аныќтама немесе тўратын жерін растайтын басќа ќўжат;
      5) 3х4 кґлеміндегі 2 дана фотосурет.
      Бастауыш білім беру ўйымына 1-сыныпќа келуші баланыѕ заѕды ґкілдерінен ґтініш аєымдаєы жылєы 1 маусымнан 30 тамызєа дейін жїргізіледі.
      1-сыныпќа ќабылдау кезінде жекеменшік білім беру ўйымынан басќа бастауыш білім беру ўйымдары емтихан мен тестілеу жїргізбейді.
      Білім беру ўйымына ќўжаттарды ќабылдау немесе оќуєа ќабылдау бойынша мемлекеттік ќызметті алуєа їміткер мемлекеттік ќызметті алушы таѕдаєан оќыту бейініне сјйкес білім беру ўйымыныѕ мјртебесін, білім беру деѕгейін, сондай-аќ, білім беру ўйымыныѕ ќызмет кґрсету аумаєын (шаєын аудан) ескергені жґн.
      12. Мемлекеттік ќызмет туралы аќпаратты Министрліктіѕ www.edu.gov.kz ресми сайтынан, сондай-аќ білім беру ўйымдарыныѕ аќпараттыќ стенділерінен алуєа болады.
      13. Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ќўжаттары білім беру ўйымыныѕ кеѕсесіне жауапты тўлєаєа тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќўжаттарды тапсыру кезінде мемлекеттік ќызметті алушыєа ќажет ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      1) ґтінішті ќабылдау нґмірі жјне уаќыты;
      2) ќўжаттардыѕ саны мен атауы;
      3) ќўжаттарды ќабылдаушы жауапты тўлєаныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты.
      15. Ќызмет кґрсету нјтижесін жеткізу тјсілі:
      білім беру ўйымдарына ґтініш берушініѕ жеке ќатысуы арќылы.
      16. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартуєа мыналар негіз болуы мїмкін:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєында ќарастырылєан ќўжаттар пакетініѕ толыќ берілмеуі;
      2) ќўжаттарда дјйексіз немесе бўрмаланєан фактілердіѕ (мјліметтердіѕ) аныќталуы;
      3) аталєан білім беру ўйымында сўратылєан білім беру деѕгейініѕ жоќтыєы немесе сјйкес келмеуі;
      4) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ оќу кґрсеткішініѕ таѕдалєан білім беру ўйымыныѕ мјртебесіне сјйкес келмеуі;
      5) аталєан білім беру ўйымыныѕ ќызмет кґрсету аумаєына тўрєылыќты жерініѕ сјйкес келмеуі.
      Аталєан білім беру ўйымдарында ќажетті оќыту бейіні жоќ болса, мемлекеттік ќызметті алушыєа аудан (ќала) аумаєындаєы басќа да жалпы білім беретін мектептерде таѕдаєан оќыту бейіні бойынша бос орындардыѕ болуы туралы аќпарат беріледі.
      Білім беру ўйымына ќабылдау їшін ґтініш берушініѕ ќўжаттарын ќабылдау кезінде басшылар мемлекеттік ќызметті алушыларды білім беру ўйымыныѕ Жарєысымен жјне басќа да білім беру їдерісін реттейтін ќўжаттармен таныстыруы тиіс.

^ 3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Білім беру ўйымдарыныѕ ќызметі мынадай ќаєидаттарєа негізделеді:
      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыєы мен бостандыєын саќтау;
      2) ќызметтік міндетті орындау кезінде заѕдылыќты саќтау;
      3) сыпайылыќ;
      4) жан-жаќты жјне толыќ аќпарат беру;
      5) ќорєау жјне ќўпиялылыќ;
      6) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ мерзімінде алмаєан ќўжаттарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету.

^ 4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.
      19. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапалыќ жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

^ 5. Шаєым беру тјртібі

      20. Ујкілетті лауазымды тўлєаныѕ іс-јрекетіне немесе јрекетсіздігіне шаєымдану ќажет болєан жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы немесе оныѕ заѕды ґкілі ґѕірлік ујкілетті білім беру органдарына: аудандыќ (ќалалыќ) білім бґлімдері (бўдан јрі – аудан (ќала)ББ) хабарласуына болады.
      Егер мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕды ґкілі ќабылданєан шараларєа ќанаєаттанбаса не мјселе жоєары деѕгейде ќарауды талап еткен жаєдайда заѕды ґкіл Астана ќаласы, Орынбор к-сі, 8, 11-кіреберіс мекенжайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне жазбаша тїрде шаєым жолдауына болады.
      Шаєымдар поштамен немесе жўмыс кїндері министрліктіѕ кеѕсесі арќылы хат тїрінде ќолма-ќол ќабылданады.
      22. Мемлекеттік ќызмет кґрсету сапасына наразы болєан жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушылар аудан (ќала) білім бґлімдері бастыєыныѕ атына шаєымданады.
      23. Мемлекеттік ќызметті алушы кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижесімен келіспеген жаєдайда заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Шаєым беру кезінде мемлекеттік ќызметті алушы еркін нысандаєы ґтінішті тапсырады.
      25. Ќабылданєан шаєымдар білім бґлімдерініѕ кіріс хат-хабарлар журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта  
білім берудіѕ жалпы білім беретін   
баєдарламалары бойынша оќыту їшін  
ведомстволыќ баєыныстылыєына     
ќарамастан білім беру ўйымдарына   
ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа    
ќабылдау» мемлекеттік ќызмет    
стандартына ќосымша       

^ Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік маєынасы

Кґрсеткіштіѕ кейінгі жылдаєы маќсаттыќ маєынасы

Кґрсеткіштіѕ есеп беру жылдаєы аєымдыќ маєынасы

1

2

3

4

1. Уаќтылылыќ

1.1. Ќўжат тапсыру кезінен бастап белгіленген мерзімде ќызмет кґрсету жаєдайларыныѕ % (їлесі)


2. Сапа

2.1. Ќызмет кґрсету їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


2.2. Ќўжаттардыѕ дўрыс рјсімделу жаєдайларыныѕ % (їлесі) (есептелген сомалар, есептер ж.б.)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызмет кґрсету сапасы мен ќызмет кґрсетудіѕ реттілігі жґнінде аќпарат жайлы ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3.2 Электронды форматта ќолжетімді болєан ќызметтер, аќпараттар % (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Ќолданыстаєы шаєымдану тјртібімен ќанаєаттанєан тўтынушылар % (їлесі)


5. Јдептілік

5.1. Ќызметші персоналдыѕ јдептілігіне ќанаєаттанєан тўтынушылар % (їлесі)
Похожие:

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды iconБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды
«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды iconБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды
«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруҒдің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды iconБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына...
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды icon«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттiк қызмет регламентi
Осы «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына...
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды icon«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет регламенті
«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды icon«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет регламенті
А, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру...
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды icon«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруҒдің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды icon«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруҒдің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды icon«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет регламенті

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды icon«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыны стылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет регламенті
«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы