Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы icon

Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралыНазваниеМедициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы
Дата конвертации03.11.2012
Размер194.47 Kb.
ТипДокументы
источник

Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы № 1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2009 жылєы 30 желтоќсандаєы № 2301 Ќаулысы


"Егемен Ќазаќстан" газеті 15.01.2010 ж., № 10-11 (25857); "Казахстанская правда" от 27.01.2010 г., № 17 (26078); Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2010 ж., N 4, 51-ќўжат


      «Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2009 жылєы 18 ќыркїйектегі Кодексіне жјне «Лицензиялау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ^ ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) медициналыќ ќызметті лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптары;
      2) фармацевтикалыќ ќызметті лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптары;
      3) Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті лицензиялау ережесі бекітілсін.
      2. «Лицензиялау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕын іске асыру туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы № 1894 ќаулысына (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1995 ж., № 41, 515 ќўжат) мынадай ґзгерістер енгізілсін:
      кґрсетілген ќаулымен бекітілген, лицензиялауєа жататын ќызметтіѕ тїрлеріне, лицензиялар беруге ґкілеттік берілген мемлекеттік органдардыѕ (лицензиярлардыѕ) тізбесінде:
      реттік нґмірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігі»;
      3-баєан мынадай редакцияда жазылсын:
      «Алматы ќаласыныѕ аумаєында жїзеге асырылатын ќызметтен басќа, медициналыќ ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлері:
      санитариялыќ-гигиеналыќ жјне эпидемияєа ќарсы медициналыќ ќызмет: халыќты гигиеналыќ оќыту, санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау ќўралдары мен препараттарын, сондай-аќ оларды пайдалануєа байланысты жўмыстар мен ќызметтердіѕ тїрлерін шыєару, ќайта шыєару жјне ґткізу;
      санитариялыќ-гигиеналыќ жјне зертханалыќ зерттеулер: бактериялогиялыќ, вирусологиялыќ, физикалыќ факторларды (шуді, дірілді, электромагниттік ґрісті жјне басќаларын) ґлшеу, паразитологиялыќ, радиометрия жјне дозиметрия, санитариялыќ-химиялыќ, токсикологиялыќ;
      сараптама: сот-медициналыќ, психиатриялыќ (оныѕ ішінде сот-психологиялыќ-психиатриялыќ, наркологиялыќ жјне сот-наркологиялыќ);
      еѕбекке уаќытша жарамсыздыќ пен кјсіптік жарамдылыќ сараптамасы;
      республикалыќ денсаулыќ ўйымдары жїзеге асыратын медициналыќ ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлері:
      алєашќы медициналыќ-санитариялыќ кґмек: дјрігерге дейінгі, білікті, жедел медициналыќ кґмек;
      диагностика: радиологиялыќ, рентгенологиялыќ, ультрадыбыстыќ, функционалдыќ, эндоскопиялыќ, патологиялыќ анатомия;
      зертханалыќ диагностика: бактериологиялыќ, биохимиялыќ, иммунологиялыќ зерттеулер, адамныѕ иммун тапшылыєы вирусыныѕ зертханалыќ диагностикасы (АИТВ-диагностикасы), жалпы клиникалыќ, серологиялыќ, цитологиялыќ зерттеулер;
      ќан мен оныѕ компоненттерін дайындау, консервациялау, ќайта ґѕдеу, саќтау жјне ґткізу;
      ересектерге жјне (немесе) балаларєа мынадай мамандыќтар бойынша консультациялыќ-диагностикалыќ жјне (немесе) стационарлыќ медициналыќ кґмек:
      акушерлік жјне гинекология;
      педиатрия;
      инфекциялыќ аурулар;
      терапия: жалпы терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология (иммунология), гематология, кјсіптік патология, отбасылыќ дјрігер;
      хирургия: жалпы хирургия, трансплантология, кардиохирургия,
ангиохирургия, пластикалыќ хирургия, жаќ-бет сїйегі хирургиясы, нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология жјне ортопедия;
      дерматовенерология (дерматокосметология);
      психиатрия: наркология, психотерапия, сексопатология, медициналыќ психология;
      фтизиатрия;
      онкология;
      стоматология;
      дјстїрлі медицина: гомеопатия, трудотерапия, мануалды терапия, рефлексотерапия, фитотерапия жјне табиєи текті ќўралдармен емдеу;
      медициналыќ реабилитология: физиотерапия, массаж, емдік дене шыныќтыру;
      спорттыќ медицина;
      анестезиология жјне реаниматология;
      фармацевтикалыќ ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлері:
      дјрілік заттарды шыєару;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды шыєару;
      медициналыќ техниканы шыєару;
      дјрілік заттарды кґтерме саудада ґткізу;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды кґтерме саудада ґткізу;
      медициналыќ техниканы кґтерме саудада ґткізу;
      есірткі ќўралдарыныѕ, психотроптыќ заттар мен прекурсорлардыѕ айналымына байланысты денсаулыќ саќтау жїйесіндегі ќызметтіѕ кіші тїрлері: денсаулыќ саќтау жїйесіндегі есірткі ќўралдарын, психотроптыќ заттар мен прекурсорларды шыєару, тасымалдау, сатып алу, саќтау, бґлу, ґткізу, пайдалану, жою».
      реттік нґмірі 27-1-жолда:
      3-баєанныѕ оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «республикалыќ денсаулыќ саќтау ўйымдары жїзеге асыратындардан басќа, медициналыќ ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлері:
      алєашќы медициналыќ-санитариялыќ кґмек: дјрігерге дейінгі, білікті, жедел медициналыќ кґмек;
      диагностика: радиологиялыќ, рентгенологиялыќ, ультрадыбыстыќ, функционалдыќ, эндоскопиялыќ, патологиялыќ анатомия;
      зертханалыќ диагностика: бактериялогиялыќ, биохимиялыќ, иммунологиялыќ зерттеулер, адамныѕ иммун тапшылыєы вирусыныѕ зертханалыќ диагностикасы (АИТВ-диагностикасы), жалпы клиникалыќ, серологиялыќ, цитологиялыќ зерттеулер;
      ќан мен оныѕ компоненттерін дайындау, консервациялау, ќайта ґѕдеу, саќтау жјне ґткізу;
      ересектерге жјне (немесе) балаларєа мынадай мамандыќтар бойынша консультациялыќ-диагностикалыќ жјне (немесе) стационарлыќ медициналыќ кґмек:
      акушерлік жјне гинекология;
      педиатрия;
      инфекциялыќ аурулар;
      терапия: жалпы терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология (иммунология), гематология, кјсіптік патология, отбасылыќ дјрігер;
      хирургия: жалпы хирургия, трансплантология, кардиохирургия, ангиохирургия, пластикалыќ хирургия, жаќ-бет сїйегі хирургиясы, нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология жјне ортопедия;
      дерматовенерология (дерматокосметология);
      психиатрия: наркология, психотерапия, сексопатология, медициналыќ психология;
      фтизиатрия;
      онкология;
      стоматология;
      дјстїрлі медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануалды терапия, рефлексотерапия, фитотерапия жјне табиєи текті ќўралдармен емдеу;
      медициналыќ реабилитология: физиотерапия, массаж, емдік дене шыныќтыру;
      спорттыќ медицина;
      анестезиология жјне реаниматология;
      фармацевтикалыќ ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлері:
      дјрілік препараттарды дайындау;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды дайындау;
      дјрілік заттарды бґлшек саудада ґткізу;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды бґлшек саудада ґткізу;
      медициналыќ техниканы бґлшек саудада ґткізу».
      3. Осы ќаулыєа ќосымшаєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп танылсын.
      4. Осы ќаулы алєаш рет ресми жарияланєаннан кейін жиырма бір кїнтізбектік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-Министрі                               К. Мјсімов

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2009 жылєы 30 желтоќсандаєы
№ 2301 ќаулысымен  
бекітілген     

^ Медициналыќ ќызметті лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік
талаптары

      Медициналыќ ќызметті лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптары (бўдан јрі - біліктілік талаптары) мыналардыѕ болуын ќамтиды:
      1) меншік ќўќыєындаєы їй-жай немесе єимарат немесе їй-жайєа (єимаратќа) немесе оны жалдауєа меншік ќўќыєын кујландыратын ќўжаттыѕ нотариат кујландырєан кґшірмелерімен расталєан жалдау шарты немесе кґрсетілген їй-жайдыѕ (єимараттыѕ) ќабаттыќ жоспары;
      2) мјлімделетін медициналыќ ќызметтіѕ кіші тїрлеріне сјйкес медициналыќ жјне (немесе) арнайы жабдыќтар, аппаратуралар мен ќўрал-саймандар, аспаптар, жиhаздар, мїкјммал, кґлік жјне басќа ќўралдар;
      3) осы біліктілік талаптарына ќосымшаєа сјйкес медицина ќызметкерлері туралы мјліметтермен расталатын медицина ќызметкерлерініѕ штаты;
      4) мјлімделетін медициналыќ ќызметтіѕ кіші тїрлеріне сјйкес тиісті білім;
      5) мјлімделетін медициналыќ ќызметтіѕ кіші тїрлері бойынша соѕєы 5 жылда мамандануы немесе жетілдірілуі жјне біліктілігін арттырудыѕ басќа тїрлері;
      6) жеке тўлєаларда мјлімделетін медициналыќ ќызметтіѕ кіші тїрлері бойынша мамандыєы бойынша кемінде 5 жыл жўмыс ґтілі;
      7) маманныѕ тиісті сертификаты.

Медициналыќ ќызметті   
лицензиялау кезінде ќойылатын
біліктілік талаптарына 
ќосымша        

^ Медицина ќызметкерлері туралы мјліметтер

____________________________________________
(денсаулыќ саќтау субъектісініѕ атауы)
(2009 жылєы «___» __________ жаєдай бойынша)

р/с


Тегі, аты, јкесініѕ аты

Атќарып отырєан лауазымы

Білімі

Мамандыєы бойынша ґтілі

Соѕєы бес жылдыѕ ішінде біліктілігін арттыру туралы ќўжаты

Біліктілік санаты берілмеген жјне біліктілік санаты берілген маман сертификатыныѕ болуы

1

2

3

4

5

6

7

      Басшы __________________________________________________
                        (ќолы, Т.А.Ј.)
      М.О.
      Кадр бґлімініѕ бастыєы (кадр жґніндегі маман) _______________
                                                     (ќолы, Т.Ј.А.)

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2009 жылєы 30 желтоќсандаєы
№ 2301 ќаулысымен   
бекітілген     

^ Фармацевтикалыќ ќызметті лицензиялау кезінде ќойылатын
біліктілік талаптары

      Фармацевтикалыќ ќызметті лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптары (бўдан јрі - біліктілік талаптары) мыналардыѕ болуын ќамтиды:
      1. меншік ќўќыєындаєы їй-жай немесе єимарат немесе їй-жайєа (єимаратќа) немесе оны жалдауєа меншік ќўќыєын кујландыратын ќўжаттыѕ нотариат кујландырєан кґшірмелерімен расталєан жалдау шарты немесе кґрсетілген їй-жайдыѕ (єимараттыѕ) ќабаттыќ жоспары;
      2. санитариялыќ-гигиеналыќ киім, ґртке ќарсы мїкјммал жјне персоналды ќауіпсіздік техникасы мен ґрт ќауіпсіздігіне оќыту жґніндегі нўсќаулыќтар;
      3. дјрілік заттардыѕ айналысы саласындаєы нормативтік ќўжаттарєа сјйкес дјрілік заттардыѕ сапасын баќылауды жјне ґндіру, дайындау, саќтау жјне ґткізу шарттарын саќтауды ќамтамасыз етуге арналєан жабдыќ пен жиhаз, мїкјммал, аспаптар мен аппаратура;
      4. мемлекеттік денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ дјрілік препараттарды дайындауды жїзеге асыратын дјріханаларында дайындалєан дјрілік препараттарды ќўрылымдыќ бґлімшелерге бґлуге арналєан ќабылдау-экспедициялыќ їй-жай;
      5. дјріхананыѕ кґзге салынатын жјне кґру ќабілетін тїзейтін линзаларды ґткізуді жїзеге асыруы їшін сауда залында кґзге салынатын жјне кґруді тїзейтін линзаларды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґткізуге арналєан жеке сґре;
      6. жеке жјне заѕды тўлєаныѕ штаттыќ кестесі;
      7. тиісті білімі жјне (немесе) жўмыс ґтілі бар фармацевтикалыќ ќызметті жїзеге асыратын мамандар:
      1) дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы шыєаратын ўйымдар їшін:
      дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техника шыєарумен айналысатын бґлімшелердіѕ басшыларында жоєары фармацевтикалыќ немесе химия-технологиялыќ, химиялыќ білімі жјне мамандыєы бойынша кемінде їш жыл жўмыс ґтілі немесе медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техника шыєарумен тікелей айналысатын бґлімшелердіѕ басшыларында техникалыќ білімі;
      дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ сапасын баќылауды жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары фармацевтикалыќ немесе химиялыќ, биологиялыќ білімі немесе медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ сапасын баќылауды жїзеге асыратын ќызметкерлерде техникалыќ білімі;
      дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы шыєарудыѕ технологиялыќ їдерісінде пайдаланылатын жабдыќтарєа ќызмет кґрсету жґніндегі маманныѕ техникалыќ білімі;
      2) дјрілік препараттарды дайындайтын дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласындаєы субъектілер (бўдан јрі - дјрілік препараттарды дайындайтын дјріханалар) їшін:
      дјрілік препараттарды дайындауды жїзеге асыратын дјріхананыѕ жјне оныѕ ґндірістік бґлімдерініѕ басшыларында, сондай-аќ дјрілік препараттардыѕ жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдардыѕ сапасын баќылауды жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары фармацевтикалыќ білімі жјне мамандыєы бойынша кемінде їш жыл жўмыс ґтілі;
      дјрілік препараттарды тікелей дайындауды жјне дайындалєан дјрілік препараттарды жіберуді жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары немесе орта фармацевтикалыќ білімі;
      аудан орталыєында жјне ауылдыќ жерде жоєары фармацевтикалыќ білімі бар маман болмаєан жаєдайда дјріхананыѕ жјне оныѕ ґндірістік бґлімдерініѕ басшыларында орта фармацевтикалыќ білімі жјне кемінде їш жыл жўмыс ґтілі;
      3) дјріхананалар їшін:
      дјріхананыѕ немесе оныѕ бґлімдерініѕ басшысында жоєары фармацевтикалыќ білімі жјне мамандыєы бойынша кемінде їш жыл жўмыс ґтілі;
      аудан орталыєында жјне ауылдыќ жерде жоєары фармацевтикалыќ білімі бар маман болмаєан жаєдайда дјріхананыѕ басшысында орта фармацевтикалыќ білімі жјне мамандыєы бойынша кемінде їш жыл жўмыс ґтілі;
      дјрілік заттарды жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґткізуді жїзеге асыратын мамандарда жоєары немесе орта фармацевтикалыќ білімі;
      4) алєашќы медициналыќ-санитариялыќ, консультациялыќ-диагностикалыќ кґмек кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдарындаєы дјріхана пункті (бўдан јрі - дјріхана пункті) жјне дјріхана жоќ шалєай ауылдыќ жерлерге арналєан жылжымалы дјріхана пункті (бўдан јрі - жылжымалы дјріхана пункті) їшін:
      дјріхана пункті мен жылжымалы дјріхана пунктініѕ меѕгерушісінде, сондай-аќ дјрілік заттарды жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґткізуді жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары немесе орта фармацевтикалыќ білімі.
      Фармацевтикалыќ білімі бар мамандар болмаєан жаєдайда дјріхана пункттері мен жылжымалы дјріхана пункттерінде дјрілік заттарды жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґткізуді денсаулыќ саќтау саласындаєы ујкілетті орган айќындаєан тјртіппен аттестатталєан, медициналыќ білімі бар мамандар жїзеге асырады.
      5) медициналыќ техника мен медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар дїкені їшін:
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґткізуді жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары немесе орта фармацевтикалыќ білімі;
      медициналыќ техника ґткізуді жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары немесе орта фармацевтикалыќ, медициналыќ немесе техникалыќ білімі;
      6) оптика дїкені їшін:
      оптика дїкені меѕгерушісінде жјне кґзге салынатын жјне кґру ќабілетін тїзейтін линзаларды ґткізетін ќызметкерлерде жоєары немесе орта фармацевтикалыќ немесе медициналыќ білімі;
      7) дјріхана ќоймасы їшін:
      дјріхана ќоймасыныѕ басшысында жјне дјрілік заттарды жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґткізуді жїзеге асыратын ќызметкерде жоєары фармацевтикалыќ білімі жјне мамандыєы бойынша кемінде їш жыл жўмыс ґтілі;
      дјріхана ќоймасы бґлімдерініѕ басшыларында жјне дјрілік заттар мен медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ќабылдауды, саќтауды жјне ґткізуді жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары немесе орта фармацевтикалыќ білімі;
      8) медициналыќ техника мен медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар ќоймасы їшін:
      медициналыќ техника мен медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар ќоймасыныѕ басшысында жоєары фармацевтикалыќ немесе медициналыќ білімі жјне кемінде їш жыл жўмыс ґтілі;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґткізуді жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары немесе орта фармацевтикалыќ білімі;
      медициналыќ техниканы ґткізуді жїзеге асыратын ќызметкерлерде жоєары немесе орта фармацевтикалыќ, медициналыќ немесе техникалыќ білімі.
      8. Заѕды тўлєа ќўрмай фармацевтикалыќ ќызметпен айналысуєа їміткер жеке тўлєаларда жоєары немесе орта фармацевтикалыќ білімі жјне мамандыєы бойынша кемінде їш жыл жўмыс ґтілі болуы ќажет.

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2009 жылєы 30 желтоќсандаєы
№ 2301 ќаулысымен  
бекітілген     

^ Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті лицензиялау ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті лицензиялау
ережесі (бўдан јрі - Ереже) «Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2009 жылєы 18 ќыркїйектегі Кодексіне жјне «Лицензиялау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕына (бўдан јрі - Заѕ) сјйкес јзірленді жјне жеке жјне заѕды тўлєаларєа медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметпен (бўдан јрі - медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызмет) айналысуєа лицензиялар беру тјртібі мен шарттарын айќындайды.
      2. Денсаулыќ саќтау саласындаєы ујкілетті орган мыналарды лицензиялауды жїзеге асырады:
      1) мынадай медициналыќ ќызметтіѕ кіші тїрлері:
      санитариялыќ-гигиеналыќ жјне эпидемияєа ќарсы медициналыќ ќызмет: халыќты гигиеналыќ оќыту, санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау ќўралдары мен препараттарын, сондай-аќ оларды пайдалануєа байланысты жўмыстар мен ќызметтердіѕ тїрлерін шыєару, ќайта шыєару жјне ґткізу;
      санитариялыќ-гигиеналыќ жјне зертханалыќ зерттеулер:
      бактериологиялыќ, вирусологиялыќ, физикалыќ факторларды (шуды, дірілді, электромагниттік ґрісті жјне басќаларын) ґлшеу, паразитологиялыќ, радиометрия жјне дозиметрия, санитариялыќ-химиялыќ, токсикологиялыќ;
      сараптама: сот-медициналыќ, психиатриялыќ (оныѕ ішінде сот-психологиялыќ-психиатриялыќ, наркологиялыќ жјне сот-наркологиялыќ);
      еѕбекке уаќытша жарамсыздыќ пен кјсіптік жарамдылыќ сараптамасы;
      2) республикалыќ денсаулыќ саќтау ўйымдары жїзеге асыратын медициналыќ ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлері:
      алєашќы медициналыќ-санитариялыќ кґмек: дјрігерге дейінгі, білікті, жедел медициналыќ кґмек;
      диагностика: радиологиялыќ, рентгенологиялыќ, ультрадыбыстыќ, функционалдыќ, эндоскопиялыќ, патологиялыќ анатомия;
      зертханалыќ диагностика: бактериологиялыќ, биохимиялыќ, иммунологиялыќ зерттеулер, адамныѕ иммун тапшылыєы вирусыныѕ зертханалыќ диагностикасы (АИТВ-диагностикасы), жалпы клиникалыќ, серологиялыќ, цитологиялыќ зерттеулер;
      ќан мен оныѕ компоненттерін дайындау, консервациялау, ќайта ґѕдеу, саќтау жјне ґткізу;
      ересектерге жјне (немесе) балаларєа мына мамандыќтар бойынша консультациялыќ-диагностикалыќ жјне (немесе) стационарлыќ медициналыќ кґмек:
      акушерлік жјне гинекология;
      педиатрия;
      инфекциялыќ аурулар;
      терапия: жалпы терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология (иммунология), гематология, кјсіптік патология, отбасылыќ дјрігер;
      хирургия: жалпы хирургия, трансплантология, кардиохирургия, ангиохирургия, пластикалыќ хирургия, жаќ-бет сїйегі хирургиясы, нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология жјне ортопедия;
      дерматовенерология (дерматокосметология);
      психиатрия: наркология, психотерапия, сексопатология, медициналыќ психология;
      фтизиатрия;
      онкология;
      стоматология;
      дјстїрлі медицина: гомеопатия, трудотерапия, мануалды терапия, рефлексотерапия, фитотерапия жјне табиєи текті ќўралдармен емдеу;
      медициналыќ реабилитология: физиотерапия, массаж, емдік дене шыныќтыру;
      спорттыќ медицина;
      анестезиология жјне реаниматология;
      3) фармацевтикалыќ ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлері:
      дјрілік заттарды шыєару;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды шыєару;
      медициналыќ техниканы шыєару;
      дјрілік заттарды кґтерме саудада ґткізу;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды кґтерме саудада ґткізу;
      медициналыќ техниканы кґтерме саудада ґткізу.
      Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы органдары:
      1) республикалыќ денсаулыќ саќтау ўйымдары лицензиялауды жїзеге асыратындардан басќа, мынадай медициналыќ ќызметтіѕ кіші тїрлерін лицензиялауды жїзеге асырады:
      алєашќы медициналыќ-санитариялыќ кґмек: дјрігерге дейінгі, білікті, жедел медициналыќ кґмек;
      диагностика: радиологиялыќ, рентгенологиялыќ, ультрадыбыстыќ, функционалдыќ, эндоскопиялыќ, патологиялыќ анатомия;
      зертханалыќ диагностика: бактериологиялыќ, биохимиялыќ, иммунологиялыќ зерттеулер, адамныѕ иммун тапшылыєы вирусыныѕ зертханалыќ диагностикасы (АИТВ-диагностикасы), жалпы клиникалыќ, серологиялыќ, цитологиялыќ зерттеулер;
      ќан мен оныѕ компоненттерін дайындау, консервациялау, ќайта ґѕдеу, саќтау жјне ґткізу;
      ересектерге жјне (немесе) балаларєа мына мамандыќтар бойынша консультациялыќ-диагностикалыќ жјне (немесе) стационарлыќ медициналыќ кґмек:
      акушерлік жјне гинекология;
      педиатрия;
      инфекциялыќ аурулар;
      терапия: жалпы терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология (иммунология), гематология, кјсіптік патология, отбасылыќ дјрігер;
      хирургия: жалпы хирургия, трансплантология, кардиохирургия, ангиохирургия, пластикалыќ хирургия, жаќ-бет сїйегі хирургиясы, нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология жјне ортопедия;
      дерматовенерология (дерматокосметология);
      психиатрия: наркология, психотерапия, сексопатология, медициналыќ психология;
      фтизиатрия;
      онкология;
      стоматология;
      дјстїрлі медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануалды терапия, рефлексотерапия, фитотерапия жјне табиєи текті ќўралдармен емдеу;
      медициналыќ реабилитология: физиотерапия, массаж, емдік дене шыныќтыру;
      спорттыќ медицина;
      анестезиология жјне реаниматология;
      2) фармацевтикалыќ ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлері:
      дјрілік препараттарды дайындау;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды дайындау;
      дјрілік заттарды бґлшек саудада ґткізу;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды бґлшек саудада ґткізу;
      медициналыќ техниканы бґлшек саудада ґткізу.
      3. Медициналыќ немесе фармацевтикалыќ ќызметті лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптарына сјйкес келетін медициналыќ немесе фармацевтикалыќ ќызметті жїзеге асыратын жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ќызметі лицензиялануы тиіс.
      4. Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметпен айналысуєа лицензия ќолданылу мерзімі шектелмей берілетін бас лицензия болып табылады. Лицензия иеліктен шыєарылмайды жјне оны лицензиат басќа жеке немесе заѕды тўлєаєа бере алмайды.
      5. Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті лицензиялауды денсаулыќ саќтау саласындаєы ујкілетті орган жјне облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы органдары (бўдан јрі - лицензиар) жїзеге асырады.

^ 2. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беру шарттары
мен тјртібі

      6. Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметке лицензия жјне лицензияєа ќосымша алу їшін мынадай ќўжаттар ќажет:
      1) ґтініш;
      2) заѕды тўлєа їшін - Жарєыныѕ (экспорттыќ жјне импорттыќ операцияларды ќоспаєанда) жјне ґтініш берушіні заѕды тўлєа ретінде мемлекеттік тіркеу туралы кујліктіѕ нотариат кујландырєан кґшірмелері;
      3) жеке тўлєа їшін - жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесі;
      4) жеке кјсіпкер їшін - ґтініш берушіні жеке кјсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы кујліктіѕ (нотариат кујландырєан) кґшірмесі;
      5) ґтініш берушіні салыќ органында есепке ќою туралы кујліктіѕ нотариат кујландырєан кґшірмесі;
      6) жекелеген ќызмет тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін бюджетке лицензиялыќ алымныѕ тґленгенін растайтын ќўжат;
      7) біліктілік талаптарына сјйкес мјліметтер мен ќўжаттар.
      7. Лицензиясы бар медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызмет шеѕберінде лицензияєа ќосымша алу їшін мынадай ќўжаттар ќажет:
      1) ґтініш;
      2) лицензияныѕ нотариат кујландырєан кґшірмесі;
      3) медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметке ќойылатын біліктілік талаптарына сјйкес мјліметтер мен ќўжаттар.
      8. Осы Ереженіѕ 6 жјне 7-тармаќтарында кґрсетілмеген ґзге ќўжаттарды талап етуге тыйым салынады.
      9. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќауіпсіздік саласындаєы органдардыѕ ќорытындыларын, дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласындаєы объектілер їшін ґртке ќарсы ќауіпсіздік саласындаєы органдардыѕ да ќорытындыларын алу їшін, лицензиар ґтініш берушініѕ лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны алуєа ќўжаттарын тіркеген кїннен бастап екі жўмыс кїні ішінде, ал шаєын кјсіпкерлік субъектілері їшін бір жўмыс кїні ішінде ґтініш берушіні мемлекеттік тіркеу орны бойынша ґтініш берушініѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ жјне ґртке ќарсы ќауіпсіздікті ќорєау саласындаєы ќойылатын талаптарєа сјйкестігі туралы ќорытындыны ўсыну туралы санитариялыќ-эпидемиологиялыќ жјне ґртке ќарсы ќауіпсіздікті ќорєау саласындаєы органдарєа сўраныс жолдайды.
      Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ жјне ґртке ќарсы ќауіпсіздік саласындаєы органдар лицензиар сўранысыныѕ негізінде жиырма бес жўмыс кїні ішінде, ал шаєын кјсіпкерлік субъектілері їшін жеті жўмыс кїні ішінде ґтініш берушініѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ жјне ґртке ќарсы ќауіпсіздік саласындаєы ќойылатын талаптарєа сјйкестігін белгілейді жјне тиісті лицензиарєа ґтініш берушініѕ ќойылатын талаптарєа сјйкестігі туралы ќорытындыны жібереді.
      10. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беру їшін тиісті лицензиарєа ўсынылєан барлыќ ќўжаттар тізімдеме бойынша ќабылданады, оныѕ кґшірмесі ќўжаттарды кґрсетілген органныѕ ќабылдаєан кїні туралы белгі соєылып, ґтініш берушіге жіберіледі (табыс етіледі).
      11. Лицензиар лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны осы Ережеде белгіленген тиісті ќўжаттармен бірге ґтініш берілген кїнінен бастап отыз жўмыс кїнінен кешіктірмей, ал шаєын кјсіпкерлік субъектілері їшін он жўмыс кїнінен кешіктірмей береді.
      Лицензиар осы тармаќта белгіленген мерзім ішінде лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруге не лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруден бас тарту себептері туралы жазбаша тїрде дјлелді жауап ќайтаруєа міндетті.
      Егер лицензиар осы Ережеде белгіленген мерзімде ґтініш берушіге лицензияны (немесе) лицензияєа ќосымшаны бермеген не ґтініш берушіні лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруден бас тарту себебі туралы жазбаша тїрде хабардар етпеген жаєдайда, осы Ережеде лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беру їшін белгіленген мерзімдер ґткен кїннен бастап бес жўмыс кїні ґткен соѕ ґтініш беруші тиісті лицензиарды ќызметтіѕ ґзі ґтініш берген тїрін жјне (немесе) кіші тїрін жїзеге асыра бастаєаны туралы жазбаша тїрде хабардар етеді.
      Лицензиар ґтініш берушініѕ жазбаша хабарламасын алєан сјттен бастап бес жўмыс кїнінен кешіктірмей ґтініш беруші жазбаша хабарламада кґрсеткен кїннен бастап лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша беруге міндетті.
      12. Егер:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында субъектілердіѕ осы санаты їшін ќызметтіѕ белгілі бір тїрімен айналысуєа тыйым салынєан;
      2) осы Ережеге сјйкес талап етілетін барлыќ ќўжаттар табыс етілмеген жаєдайда лицензия беруден бас тартылады. Ґтініш беруші кґрсетілген кедергілерді жойєан жаєдайда ґтініш жалпы негізде ќаралады;
      3) ќызмет тїріне лицензия беруге ґтініш берілген жаєдайда ќызметтіѕ жекелеген тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін лицензиялыќ алым енгізілмеген;
      4) ґтініш беруші біліктілік талаптарына сай келмеген;
      5) ґтініш берушіге ќатысты оєан медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметпен айналысуєа тыйым салатын заѕды кїшіне енген сот їкімі болєан жаєдайларда, лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша беруден бас тартады.
      13. Лицензия беруден бас тартќан жаєдайда лицензиар лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша беру їшін белгіленген мерзімдерде ґтініш берушіге жазбаша тїрде дјлелді жауап ќайтарады.

^ 3. Телнўсќаларды ресімдеу, беру, лицензияныѕ жјне (немесе)
лицензияєа ќосымшаныѕ ќолданылуын тоќтату жјне тоќтата тўру

      14. Жеке тўлєаныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты ґзгерген жаєдайда, бірігу, біріктіру, бґліну немесе ќайта ќўру нысанында заѕды тўлєа ќайта ўйымдастырылєан, заѕды тўлєаныѕ атауы ґзгерген, сондай-аќ ќызмет тїрініѕ жјне (немесе) ќызметтіѕ кіші тїрініѕ атауы ґзгерген кезде, егер мўндай ґзгеріс ќызмет тїрі жјне (немесе) ќызметтіѕ кіші тїрі шеѕберінде орындалатын операциялардыѕ мјнініѕ ґзгеруіне јкеп соќпаса, ол кїнтізбелік отыз кїн ішінде аталєан мјліметтерді растайтын тиісті ќўжаттармен ќоса, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу туралы ґтініш беруге міндетті.
      Лицензиат тиісті жазбаша ґтініш берген кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде лицензиар лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдейді.
      15. Лицензиясы жјне (немесе) лицензияєа ќосымшасы жоєалєан, бїлінген жаєдайда лицензиат лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ телнўсќаларын алуєа ќўќылы.
      Лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ жоєалєан, бїлінген бланкілері лицензиат лицензиарєа жазбаша ґтініш (лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ жоєалєан, бїлінген фактісін растайтын ќўжаттармен ќоса) берген кїннен бастап жарамсыз деп есептеледі.
      Лицензиар ґтініш берілген кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде жаѕа нґмір бере отырып жјне жоєарєы оѕ жаќ бўрышында «Телнўсќа» деген жазуы бар лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ телнўсќаларын береді.
      16. Лицензияныѕ ќолданылуын тоќтата тўру, одан айыру Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасында кґзделген тјртіппен жїзеге асырылады.
      17. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша Заѕныѕ 48-бабында кґзделген жаєдайларда ґзініѕ ќолданылуын тоќтатады.

^ 4. Лицензиялыќ баќылау

      18. Лицензиар лицензиаттыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы заѕнамасын саќтауын ќамтамасыз етуге баєытталєан лицензиялыќ баќылауды жїзеге асырады.
      19. Лицензиар берілген, ќайта ресімделген, тоќтата тўрєан, жаѕартылєан жјне ќолданылуы тоќтатылєан лицензиялар туралы мјліметтерді ќамтитын лицензиялар тізілімін жїргізеді.

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2009 жылєы 30 желтоќсандаєы
№ 2301 ќаулысына  
ќосымша       

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кїші жойылєан
кейбір шешімдерініѕ тізбесі

      1. «Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау ќўралдары мен препараттарын дайындау, ґндіру, ќайта ґѕдеу жјне кґтерме сату жґніндегі ќызметті, сондай-аќ оларды пайдалануєа байланысты жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтер тїрлерін лицензиялау ережесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2002 жылєы 12 маусымдаєы № 636 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2002 ж., № 17, 185-ќўжат).
      2. «Медициналыќ, дјрігерлік ќызметті лицензиялау ережесін жјне лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 7 ќарашадаєы № 1057 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2007 ж., № 43, 500-ќўжат).
      3. «Фармацевтикалыќ ќызметті: дјрілік заттарды ґндіруді, дайындауды, кґтерме жјне бґлшек саудада сатуды лицензиялау ережесін жјне оєан ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 28 желтоќсандаєы № 1341 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2007 ж., № 50, 620-ќўжат).
      4. «Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 28 желтоќсандаєы № 1341 ќаулысына толыќтыру енгізу туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2008 жылєы 6 маусымдаєы № 546 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2008 ж., № 29, 284-ќўжат).Похожие:

Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы iconАсыл тўќымды мал шаруашылыєы жјне ветеринария саласындаєы мемлекеттік ќызметтер стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 20 шілдедегі №745 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы

Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы iconАсыл тўќымды мал шаруашылыєы жјне ветеринария саласындаєы мемлекеттік ќызметтер стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 20 шілдедегі №745 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы

Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 17 аќпандаєы №102 Ќаулысы
Мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына толыќтыру...
Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы icon"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын
Республикасы Їкіметініѕ "Жол шаруашылыєын ќўќыќтыќ ќамтамасыз етуді жетілдіру туралы 1998 жылєы 5 ќыркїйектегі №845 жјне "Жеке жјне...
Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007...
Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007...
Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы iconМемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына толыќтыру енгізу туралы

Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге
Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕын іске асыру жґніндегі шаралар туралы" Ќазаќстан...
Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы icon"Денсаулыќ саќтау саласы кадрларыныѕ даярлаудан, біліктілікті жоєарылатудан жјне ќайта даярлаудан ґткені туралы ќўжаттар беру" мемлекеттік ќызмет кґрсету стандартын
Жеке жјне заѕды тўлєаларєа кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ тізілімін бекіту туралы Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы...
Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы iconМемлекеттік тіркеуге, ќайта тіркеуге жатќызылєан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында медициналыќ ќолдануєа рўќсат етілген медицина техникасы мен медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар тізбесі
Р дсм медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті баќылау комитеті Тґраєасыныѕ “Ќазаќстан Республикасында
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы