Ядролык физика icon

Ядролык физикаНазваниеЯдролык физика
Дата конвертации08.11.2012
Размер145.07 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /ядерная физика.rtfЯдролык физика


Тема: ядролык физика


1. Оттегі изотобының ядросындағы Z протондар саны мен N нейтрондар саны

A) Z=17, N=8

B) Z=8, N=17

C) Z=9, N=8

D) Z=8, N=9

E) Z=8, N=8

Верный ответ: D

2. Радиоактивті үлгінің анализі ондағы Х элементтің 4 тәулікте 0,4 г-нан 0,1 гр-ға дейін азайғандығын көрсетті. Х элементтің жартылай ыдырау периоды:

A) 0,25 тәулік

B) 4 тәулік

C) 2 тәулік

D) 0,5 тәулік

E) 8 тәулік

Âåðíûé îòâåò: C

3. Нейтронның протонға өздігінен айналу нәтижесінде, атом ядросында жүретін реакция:

A) α ыдырау

B) позитрондық β ыдырау

C) электрондық β ыдырау

D) ядролық ыдырау

E) ядролық синтез

Âåðíûé îòâåò: C

4. Жеке нуклондардан жаңа ядро пайда болған жағдайда байқалатын массалар ақауын қанағаттандыратын шарт:

A) ΔМ = 0

B) ΔM > 0

C) ΔM < 0

D) ΔM = Mя

E)

Верный ответ: C

5. Нейтронның протонға өздігінен айналу нәтижесінде, атом ядросында жүретін реакция:

A) α ыдырау

B) позитрондық β ыдырау

C) электрондық β ыдырау

D) ядролық ыдырау

E) ядролық синтез

Âåðíûé îòâåò: D

6. Көмір изотобының ядросындағы Z протондар саны мен N нейтрондар саны:

A) Z= 6, N=6

B) Z=6, N=14

C) Z=8, N=6

D) Z=6, N=8

E) Z=14, N=6

Верный ответ: D

7. Радиоактивті кобальттің жартылай ыдырау периоды 72 тәулік. Массасы 4 г кобальттің 216 тәулікте ыдырайтын бөлігі:

A) 12 г

B) 0,33 г

C) 0,75 г

D) 1,3 г

E) 3,5 г

Âåðíûé îòâåò: E

8. ядросын α бөлшекпен атқылағанда бір нейтрон ұшып шығумен қатар пайда болатын изотоп:

A)

B)

C)

D)

E)

Верный ответ: A

9. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын, 8 кг радиоактивті цезийден 135 жылдан кейінгі қалған атомдарының массасы:

A) 4 кг

B) 25 кг

C) 0,4 кг

D) 1,256 кг

E) 0,25 кг

Âåðíûé îòâåò: E

10. Белгілі бір мөлшердегі күмістің радиоактивті изотопының массасы 810 тәулікте 8 есе кеміген. Радиоактивті күмістің жартылай ыдырау периоды:

A) 37 тәулік

B) 2,7 тәулік

C) 2430 тәулік

D) 270 тәулік

E) 0.0037 тәулік

Âåðíûé îòâåò: D

11. Төменде көрсетілген элементтердің ішінен ядролық реактордың негізгі элементтері болып табылатыныны:

1.Ядролық отын

2.Нейтрондарды баяулатқыш

3.Жылу тасымалдағыш

4.Реакция жылдамдығын реттегіш

5.Турбина

A) 1,2,4

B) 1,3,5

C) 1,2,3,4

D) 1,2,3

E) 1,2,3,4,5

Âåðíûé îòâåò: C

12. Егер берилий изотопы ядросы үшін байланыс энергиясы 56,4 МэВ, литий изотопы ядросы үшін 39,2 МэВ, дейтерий ядросы үшін 2,2 МэВ болса, мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергияны атаңыз

A) 41,4 МэВ

B) 93,4 МэВ

C) 95,6 МэВ

D) 19,4 МэВ

E) 15 МэВ

Верный ответ: B

13. Радиоактивтік апат зонасында противогаз және резеңкеленген киімнің сыртқы факторлардан сақтауы

1. б сәуле шығарудан

2. в сәуле шығарудан

3. ٧ сәуле шығарудан

A) Тек 1

B) 1 және 2

C) 1,2 және 3

D) Ешқайсысынан сақтамайды

E) 1 және 3

Âåðíûé îòâåò: B

14. Ядролық реакция кезінде бөлініп шығатын бөлшек

A) α бөлшек

B) Протон

C) Электрон

D) Нейтрон

E) Позитрон

Верный ответ: B

15. Атом ядросының бар екендігін эксперимент арқылы дәлелдеген

A) Э.Резерфорд

B) А.Беккерель

C) Е.Г.Герц

D) М.Кюри

E) Д.Томсон

Âåðíûé îòâåò: A

16. Реттік номері Z элемент ядросының бета-ыдырауы нәтижесінде пайда болған элементтің Менделеев кестесіндегі реттік номері:

A) Z

B) Z-2

C) Z+2

D) Z+1

E) Z-1

Âåðíûé îòâåò: C

17. α, β, және ٧сәуле шығаруларының өтімділігі үлкені

A) Үшеуінің де

B) Ешқайсысы заттан өтпейді

C) α сәулесі

D) β сәулесі

E) ٧ сәулесі

Âåðíûé îòâåò: E

18. Литий изотопы ядросының байланыс энергиясы 39,24 МэВ. Осы ядроның меншікті байланыс энергиясы:

A) 9,81 МэВ/нуклон

B) 98,1 МэВ/нуклон

C) 130,8 МэВ/нуклон

D) 5,6 МэВ/нуклон

E) 13,08 МэВ/нуклон

Âåðíûé îòâåò: A

19. Нейтрон санының протон санына қатынасы ең үлкен ядро?

A)

B)

C)

D)

E)

Верный ответ: C

20. α, β, ٧ – сәуле шығару түрлерінің қайсысы магнит және электр өрістерін деауытқымайды?

A) α бөлшектер

B) β бөлшектер

C) ٧ бөлшектер

D) Үшеуінікі де шамамен бірдей

E) Дұрыс жауап жоқ

Âåðíûé îòâåò: C

21. α, β, ٧ – сәуле шығару түрлерінің қайсысының өтімділік қабілеті ең жоғары?

A) α бөлшектер

B) β бөлшектер

C) ٧ бөлшектер

D) Үшеуінікі де шамамен бірдей

E) Дұрыс жауап жоқ

Âåðíûé îòâåò: C

22. элементінің ядросының заряды неге тең?Электронның заряды

A) 9е

B) 10е

C) 19е

D) 28е

E) е

Верный ответ: A

23. Д.И.Менделеевтің кестесінде реттік нөмірі Z элементтің ядросының β -ыдырауы нәтижесінде пайда болған элементтің реттік нөмірі қандай?

A) Z+2

B) Z-2

C) Z+1

D) Z-1

E) Z

Âåðíûé îòâåò: C

24. Ядросында 6 протон және 8 нейтрон бар нейтрал атомның электрондар қабатында қанша электрон болатынын анықтаңыз.

A) 0

B) 2

C) 6

D) 8

E) 14

Âåðíûé îòâåò: D

25. Д.И.Менделеев кестесінде реттік нөмірі Z элементтің ядросының ٧ - квант шығаруының нәтижесінде пайда болған элементтің реттік нөмірі қандай?

A) Z+2

B) Z-2

C) Z+1

D) Z-1

E) Z

Âåðíûé îòâåò: E

26. Д.И.Менделеев кестесінде реттік нөмірі Z элементтің ядросының α - ыдырауы нәтижесінде пайда болған элементтің реттік нөмірі қандай?

A) Z+2

B) Z-2

C) Z+1

D) Z-1

E) Z

Âåðíûé îòâåò: B

27. α бөлшегінің құрамы қандай?

A) 2 протон және 2 нейтрон

B) 2 протон және 2 электрон

C) Протон және нейтрон

D) Протон және 2 нейтрон

E) Протон және электрон

Âåðíûé îòâåò: A

28. Массалық сан дегеніміз не?

A) Ядролық массасы

B) Ядродағы протондар саны

C) Ядродағы нейтрондар саны

D) Ядродағы нуклондар саны

E) Ядродағы позитрондар саны

Âåðíûé îòâåò: D

29. Бөлшектердің қандай жұбы нуклондар бола алады?

A) Протон және электрон

B) Электрон және позитрон

C) Протон және нейтрон

D) Протон және нейтрино

E) Электрон және нейтрино

Âåðíûé îòâåò: C

30. Ядродағы нейтрондар санын, қалай табуға болады? Z-элементтің реттік нөмірі, А-массалық саны?

A) N=A/Z

B) N=A-Z

C) N=A+Z

D) N=AZ

E) N=Z/A

Âåðíûé îòâåò: B

31. Ядролық реакцияның екінші өнімін көрсетіңіз:


A) n

B) p

C) e

D) He

E) ٧

Верный ответ: B

32. Бета – сәуле шығару дегеніміз не?

A) Электрондар ағыны

B) Протондар ағыны

C) Гелий атомдары ядроларының ағыны

D) Атом ядролары шығаратын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны

E) Заттағы жылдам электрондарды тежеу кезінде шығарылатын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны

Âåðíûé îòâåò: A

33. Альфа – сәуле шығару дегеніміз не?

A) Электрондар ағыны

B) Протондар ағыны

C) Гелий атомдары ядроларының ағыны

D) Атом ядролары шығаратын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны

E) Заттағы жылдам элкетрондарды тежеу кезінде шығарылатын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны

Âåðíûé îòâåò: C

34. Атомдық ядросында 16 протон мен 15 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон болады.

A) 21.

B) 1.

C) 16.

D) 31.

E) 15.

Âåðíûé îòâåò: C

35. Оттегінің изотобының ядрросында Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z = 8, N = 7.

B) Z = 8, N = 9.

C) Z = 8, N = 17.

D) Z = 17, N = 8.

E) Z = 8, N = 8.

Верный ответ: B

36. U ядросының екіге бөлінуі

A) Синез деп аталады

B) Тізбектік реакция деп аталады

C) ыдырау деп аталады

D) Альфа - ыдырау деп аталады

E) Бета - ыдырау деп аталады

Верный ответ: C

37. Сутегінің изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z = 3, N = 1.

B) Z = 1, N = 3.

C) Z = 1, N = 1.

D) Z = 1, N = 2.

E) Z = 2, N = 1.

Верный ответ: D

38. Тізбекті реакция дегеніміз не?

A) Реакцияны тудыратын бөлшектердің оның нәтижесіне түрінде пайда болатын реакция.

B) Ядро синтезінің реакциясы.

C) Жауаптар арасында дұрысы жоқ.

D) Ядроның бөліну реакциясы.

E) Заттың ядросының изотоптары пайда болатын реакция.

Âåðíûé îòâåò: A

39. Уранның изотобының қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z = 92, N = 143.

B) Z = 92, N = 43.

C) Z = 92, N = 92.

D) Z = 143, N = 92.

E) Z = 235, N = 92.

Верный ответ: A

40. элементінің ядросының құрамын анықтаңыз.

A) 12 нейтрон 11 протон.

B) 23 пртон 11 нейтрон.

C) 23 нейтрон 11 протон.

D) 10 нейтрон 13 протон.

E) 12 протон 11 нейтрон.

Верный ответ: A

41. β - сәулелері дегеніміз не?

A) Прозитрондар ағымы.

B) Электрондар ағымы.

C) Протондар ағымы.

D) Нейтрондар ағымы.

E) Иондар ағымы.

Âåðíûé îòâåò: B

42. Бөлшек және антибөлшек ретінде мына екі бөлшектерді алуға болады.

A) Протон және прозитрон

B) Протон және нейтрон

C) Нейтрон және нейтрино

D) Электрон және позитрон

E) Электрон және протон

Âåðíûé îòâåò: D

43. Радийдің ядросының a - ыдырауы қай теңдеумен берілген.

A)

B)

C)

D)

E)

Верный ответ: C

44. a - ыдырауындағы ығысу ережесінің жалпы формуласы қандай?

A)

B)

C)

D)

E)

Верный ответ: C

45. Атом ядросында нуклондардың (протондар мен нейтрондар) әсерлесуінде қандай күштер басым болады?

A) Ядролық.

B) Графитациялық.

C) Магниттік.

D) Жауаптар арасында дұрысы жоқ.

E) Электростатикалық.

Âåðíûé îòâåò: A

46. Заттың барлық дерлік көлемі

A) Бос кеңестік

B) Электорн мен протондардан тұрады

C) Нейтрондардан тұрады

D) Протондардан тұрады

E) Электрондардан тұрады

Âåðíûé îòâåò: A

47. Сутегінің изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z = 3, N = 1.

B) Z = 2, N = 1.

C) Z = 1, N = 1.

D) Z = 1, N = 1.

E) Z = 1, N = 2.

Верный ответ: A

48. Төмендегі көрсетілген термоядролық реакцияның нәтижесіне паыда болған X - бөлшектерін атаңыз.

A) Позитрондар.

B) α - бөлшектер.

C) Электрондар.

D) нейтрондар.

E) Протондар.

Верный ответ: D

49. Егер ядросында протондарды нейтрондармен, ал нейтрондарды - протондармен алмастырып қойса, пайда болғанядроның атомдық нөмірін, массалық санына және химиялық символын анықтаңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

Верный ответ: A

50. γ – сәлелерінің тыныштық массасы:

A) Нольге тең.

B) Электрон массасына тең.

C) Протон массасына тең.

D) Позитрон массасына тең.

E) Гелий атомы ядросының массасына тең.

Âåðíûé îòâåò: A

51. Термоядролық реакцияны көрсетіңіз.

A) Жауаптар арасында дұрысы жоқ.

B) Протонның нейтронға айналу реакциясы.

C) Сутегі ядроларының жылу бөлу арқылы бірігу реакциясы.

D) Нейтронның пртонға айналу реакциясы.

E) Уран ядроларының жылу бөлу арқылы ыдырау реакциясы.

Âåðíûé îòâåò: C

52. Aтомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон бар?

A) 7

B) 1

C) 4

D) 3

E) 6

Âåðíûé îòâåò: A

53. a, β, γ сәулелерінің қайсысының зат арқылы өту қабілеті ең жоғары мәнде?

A) β - сәуле

B) Барлығында мұндай қасиет жоқ.

C) Барлығында бірдей

D) a - сәуле

E) γ - сәуле

Âåðíûé îòâåò: E

54. Ядродағы нейтрондар санын, қалай табуға болады?

A) N=A-Z

B) N=A+Z

C) N=Z/A

D) N=AZ

E) N=A/Z

Âåðíûé îòâåò: A

55. Сәулелердің қайсысының жиелігі ең аз?

A) Көрінетін жарық

B) Ультракулгін сәулелері

C) Рентген сәулелері

D) γ сәулелері

E) a сәулелері

Âåðíûé îòâåò: A

56. Менеделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны альфа-ыдыраудан кейін қалай өзгереді?

A) Бір орынға оңға жылжиды

B) Екі орынға оңға жылжиды

C) Өзгермейді

D) Екі орынға солға жылдиды

E) Бір орынға солға жылдиды

Âåðíûé îòâåò: D

57. Сутегінің изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша Z нейтрон бар?

A) Z=1, N=2

B) Z=2, N=1

C) Z=1, N=3

D) Z=3, N=1

E) Z=1, N=1

Верный ответ: A

58. Аталған сәуле шығарулардың үш типінің - α,β,γ сәуле шығаруының қайсысы басқаларына қарағанда магниттік және электрлік өрістерде көбірек ауытқиды?

A) α сәуле шығару

B) γ сәуле шығару

C) β сәуле шығару

D) Үшеуі де бірдей ауытқиды

E) Үшеуі де ауытқымайды

Âåðíûé îòâåò: C

59. Атом ядросының ақауы

A) Атом және электрондардың масаларының айырмасына тең

B) Протон және нейтрон масалаларының аыйрмасына тең

C) Атомдағы нуклондар мен электрондарсанының айырмасына тең

D) ядронының және ядроны құрайтын нуклондардың масаларының айырмасына тең

E) Ядро және протондардың массаларының айырмасына тең

Âåðíûé îòâåò: D

60. Менделеев кесіндегі атомдардың химиялық элементерінің орны альфа-ыдыраудан кейін қалай өзгереді?

A) Бір орынға солға жылжиды.

B) Бір орынға оңға жылжиды.

C) Өзгермейді

D) Екі орынға оңға жылжиды.

E) екі орынғасолға жылжиды.

Âåðíûé îòâåò: E

61. Торийдің радиоактивті изотобы х элементінің тұрақты изотобына айналғанда алты α - ыдырауы, төрт β - ыдырауды басынан кешіреді. Бұл изотоптың заряды мен масалық саны неге тең?

A) Z=76, A=210

B) Z=74, A=208

C) Z=82, A=208

D) Z=78, A=208

E) Z=78,A=212

Верный ответ: C

62. Жарық әсерінен химиялық реакцияның жүру немесе тездетілу құбылысы қалай аталады?

A) Электролиз.

B) Фотосинтез.

C) Фотоэффект.

D) Иондалу.

E) Рекомбинация.

Âåðíûé îòâåò: B

63. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын, 8кг радиоактивті цезийден 135 жылдан кейінгі қалған атомдарының массасы:

A) 25 кг

B) 0,25 кг

C) 0,4 кг

D) 4 кг

E) 256 кг

Âåðíûé îòâåò: B

64. Протон массасы мен электрон массасының қатынасы:

A) Массалары бірдей.

B) Электронның масасы протон массасының 1836 есе артық.

C) Элементінің атомдық масасына тең.

D) НРөлге тең.

E) Протонның массасы электронның масасынан 1836 есе артық.

Âåðíûé îòâåò: E

65. Атомның беретін толқын ұзындығының дара шығарылған жарық толқынының ұзындығынан айырмашылығы:

A) Тек фазасында

B) Жиілігі мен фазасында

C) Жиілігі, фазасы және поляризациясында

D) Тек қана жиілігінде

E) Поляризациясында

Âåðíûé îòâåò: C

66. Атомның ядролық моделін ұсынған ғалым:

A) В.Гейзенберг.

B) Д. Томсон.

C) Э.Резерфрод.

D) А.Беккерель.

E) Н.Бор.

Âåðíûé îòâåò: C

67. Термоядролық синтез реакциясында пайда болатын екінші бөлшек:

A) Электрон.

B) Нейтрон.

C) Позитрон.

D) Протон.

E) Нейтрон.

Верный ответ: B

68. реттік нөмері Z элемент ядросының альфа-ыдырауы нәтижесінде пайда болған элементтің Менделеев кестесіндегі реттік нөмері:

A) Z+2

B) Z-2

C) Z+1

D) Z-1

E) Z+8

Âåðíûé îòâåò: B

69. Атомдар бір стационар күйден екіншісіне өткенде электромагниттік сәуле квантын шығарады немесе жұтады.

A) 2және 3

B) 1,2,3

C) Тек қана1

D) Тек қана 3

E) Тек қана 6

Âåðíûé îòâåò: A

70. Оттегі изотобының ядросындағы Z протондар саны мен N нейтрондар саны:

A) Z=17,N=8

B) Z=8,N=8

C) Z=9,N=17

D) Z=7,Z=7

E) Z=8,N=9

Верный ответ: E

71. Төменде аталғандардың қайсылары редактор жұмысы кезінде нейтрондарды баяулатқыш ретінде қолданылады?

1.Графит, уран

2. Кадмий, су

3.Графит, су

A) 1 және 2

B) 2 және 3

C) 2

D) 1

E) Тек қана 3

Âåðíûé îòâåò: E

72. Радиоактивті сәуле шығару көзінен қашықтық 4 есе көбейсе, радиация активтілігі:

A) 4есе көбейеді.

B) 16 есе кемиді.

C) 4 есе кемиді.

D) Өзгеріске ұшырамайды.

E) 16- есе көбейеді.

Âåðíûé îòâåò: B

73. β - сәулесі дегеніміз:

A) Нейтрондар ағыны.

B) Электрондар ағыны.

C) Гелий атомы ядроларының ағыны.

D) Протондар ағыны.

E) Фотондар ағыны.

Âåðíûé îòâåò: B

74. Альфа сәулесі дегеніміз:

A) Нейтрондар ағыны.

B) Гелий атомы ядроларының ағыны.

C) Электрондар ағыны.

D) Протондар ағыны.

E) Фотондар ағыны.

Âåðíûé îòâåò: B

75. Реакциясындағы белгісіз бөлшек:

A) γ

B) е.

C)

D) р.

E) n.

Верный ответ:Похожие:

Ядролык физика iconСемей ядролыќ сынаќ полигонындаєы ядролыќ сынаќтардыѕ салдарынан зардап шеккен азаматтарды јлеуметтік ќорєау туралы

Ядролык физика iconМемлекеттік ќызмет кґрсету регламенттерін бекіту туралы
Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 7 сјуірдегі №394 ќаулысымен бекітілген "Семей ядролыќ сынаќ полигонында ядролыќ сынаќтардыѕ салдарынан...
Ядролык физика iconИсманова Үміт Жақановна
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университетінің физика факультетін бітіріп, физика пәні мұғалімі мамандығын иеленген....
Ядролык физика iconДокументи
1. /физика-каз/7 сынып/ТЕСТ7С.doc
2. /физика-каз/8...

Ядролык физика iconФизика пәнінен облыстық жасөспірімдер олимпиадасы. «Ертіс дарыны»
«Ертіс дарыны» АҒто-ның 2012-2013 оқу жылына арналған күнтізбелік жоспарына сай физика пәнінен облыстық жасөспірімдер олимпиадасының...
Ядролык физика icon2013 жылғы білім беру қызметкерлерінің облыстық тамыз педагогикалық кеңесінің математика және физика мұғалімдері секциясының отырысы
Павлодар қ. дарынды балаларға арналған №3 гимназияда білім беру қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңесі аясында математика және...
Ядролык физика icon1 направление. Научно-технический прогресс, как ключевое звено экономического роста. Секция: физика
Научно-технический прогресс, как ключевое звено экономического роста. Секция: физика
Ядролык физика iconДокументи
1. /атомная физика.rtf
Ядролык физика iconДокументи
1. /Физика ауызша.doc
Ядролык физика iconДокументи
1. /физика (каз).doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы