Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр icon

Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стрНазваниеБюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр
страница1/44
Дата конвертации01.10.2012
Размер5.69 Mb.
ТипБюллетень
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі


Ауыл (село) дамуының мониторингі


1-бөлім


Тоқсан сайынғы статистикалық бюллетень

2009 жылғы қаңтар-желтоқсанМониторинг развития аула (села)


Часть 1


Ежеквартальный статистический бюллетень


Январь-декабрь 2009 года


Астана 2010

Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2009 жылғы қаңтар-желтоқсандағы тоқсан сайынғы статистикалық бюллетень 1-бөлім.

/Редакциясын басқарған Ю.Шоқаманов/ Астана, 2010 - бет.

Мониторинг развития аула (села). Ежеквартальный статистический бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть 1.

/Под редакцией Ю.Шокаманова/ Астана, 2010 - стр.


Бюллетеньде 2009 жылғы қаңтар-желтоқсанда Қазақстан Республикасы және оның өңірлері бойынша ауыл дамуының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері жарияланған.

Ауылдағы демографиялық процестерді, еңбекақы төлеу, халық тұрмысының деңгейін, бөлшек сауда тауар айналымы мен қызмет көрсету көлемін, ауылды жерде орналасқан кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бейнелейтін статистикалық деректер берілген.

Сол сияқты тұтыну рыногындағы бағалар, білім беру және денсаулық сақтау, ауылды жердегі тұрғын үй қоры туралы деректер жарияланған.

В бюллетене публикуются основные социально-экономические показатели развития села по Республике Казахстан и ее регионам за январь-декабрь 2009 года.

Представлены статистические данные, отражающие демографические процессы на селе, оплату труда, уровень жизни населения, объемы розничного товарооборота и услуг, результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, расположенных в сельской местности.

Қабылданған шартты белгілер:

« - » - құбылыс жоқ;

«…» - деректер жоқ;

«0,0» - аз шама.


Принятые условные обозначения:

« - » - явление отсутствует;

«…» - данные отсутствуют;

«0,0» - небольшая величина


Алғы сөз

«Ауыл (село) дамуының мониторингі» статистикалық бюллетенінде Қазақстан Республикасы және оның өңірлері бойынша ауыл дамуының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері тоқсандық негізде жарияланған.

Пайдаланушыларға статистикалық деректерді ұсынудың уақытылылығы мақсатында бюллетень екі бөлімде шығарылады.

Бірінші бөлімде ауыл халқының жұмыспен қамтылуы, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы өндірісінің, көлік пен байланыстың дамуы туралы, негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар туралы, ауылды жерде тіркелген заңды тұлғалар саны туралы деректер келтірілген. Сол сияқты тұтыну рыногындағы бағалар, білім беру мен денсаулық сақтаудың дамуы, негізгі құрал-жабдықтар мен ауылды жердегі тұрғын үй қоры туралы деректер жарияланған.

Бюллетеннің екінші бөлімінде ауылдағы демографиялық процестерді, еңбекақы төлеу, халық тұрмысының деңгейін, бөлшек сауда тауар айналымы мен қызмет көрсету көлемін, ауылды жерде орналасқан кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бейнелейтін статистикалық деректер берілген.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі бюллетеньді мемлекеттік статистика органдары кәсіпорындардан, ұйымдардан алатын деректер, іріктеп зерттеу және статистикалық байқаудың басқа да нысандарының нәтижелері бойынша, сондай-ақ статистикалық қызметті жүзеге асыратын басқа да мемлекеттік органдар ұсынған ақпарат негізінде дайындаған.

Предисловие

В статистическом бюллетене «Мониторинг развития аула (села)» публикуются основные социально-экономические показатели развития села по Республике Казахстан и ее регионам на ежеквартальной основе.

В целях своевременности предоставления статистических данных пользователям бюллетень выпускается в 2-х частях.

В первой части представлены данные о занятости сельского населения, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта и связи, об инвестициях в основной капитал, о количестве юридических лиц, зарегистрированных в сельской местности. Публикуются также данные о ценах на потребительском рынке, развитии образования и здравоохранения, основных средствах и жилищном фонде в сельской местности.

Во второй части бюллетени представлены статистические данные, отражающие демографические процессы на селе, оплату труда, уровень жизни населения, объемы розничного товарооборота и услуг, результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, расположенных в сельской местности.

Бюллетень подготовлен Агентством Республики Казахстан по статистике на основе данных, получаемых органами государственной статистики от предприятий, организаций, по результатам выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, а также информации, предоставленной другими государственными органами, осуществляющими статистическую деятельность.

^ Мазмұны

Содержание


1. Өнеркәсіп


Өнеркәсіп кәсіпорындарының құндық көріністегі өнімдеріне өткізуге арналған өнімдердің (дайын өнімдердің; кәсіпорынның негізгі құрал-жабдықтарын монтаждауға немесе жөндеуге арналған меншікті өндіріс тауарларының; меншікті өндірістің өндіріс құралдарының; өздерінің қызметкерлеріне заттай нысанда еңбек ақы есебінде беруге пайдаланылатын меншікті өндіріс бұйымдарының); әрі қарай өңдеуге арналған тауарлардың (өздері өңдейтін жартылай дайын өнімдердің, қосымша және қосалқы өндіріс өнімдерінің); өнеркәсіптік сипаттағы тауарлардың (қызметтердің) құны жатады.

Тұтастай өнеркәсіп бойынша және оның қызмет түрлері бойынша өнімдердің көлемі заңды тұлғалардың және меншік нысандарына қарамастан олардың оқшауландырылған бөлімшелерінің өндірген өнеркәсіптік сипаттағы өнімдер, тауарлар мен қызметтер туралы деректердің жиынтығы ретінде анықталады. Өнімдердің көлемі туралы деректер нақты қолданыстағы (ағымдағы) бағада келтіріледі.

^ Нақты көлем индекстері – бұл өнеркәсіп өнімдері көлемінің салыстырылатын кезеңдердегі өзгерісін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіштер.

Заттай көріністегі өнеркәсіп өнімдерін өндіру заттай көріністегі өнімдердің нақты түрлерін шығаруды сипаттайды. Бұл, әдетте, осы кәсіпорынның ішіндегі өнеркәсіптік-өндірістік мұқтаждарға шығындалған өнімдерді, яғни, жалпы шығарылымды есепке алумен көрсетіледі. Заттай көріністегі өнеркәсіп өнімдерінің көлемі туралы көрсеткіштер шағын кәсіпорындар мен өнеркәсіптік емес кәсіпорындар (ұйымдар) жанындағы өнеркәсіптік өндірістерді есепке ала отырып, өнеркәсіп өнімдерін шығаратын барлық кәсіпорындар бойынша келтірілген.


1. Промышленность

Продукцией промышленного предприятия в стоимостном выражении считается стоимость продукции, предназначенной для реализации (сбыта) (готовых изделий; товаров собственного производства для монтажа или ремонта основных средств самого предприятия; средств производства собственного производства; изделий собственного производства, используемых для выдачи своим работникам в счет оплаты труда в натуральной форме); товаров, предназначенных для дальнейшей переработки (полуфабрикатов своей выработки и продукции вспомогательных и подсобных производств); товаров (услуг) промышленного характера.

Объем продукции в целом по промышленности и ее видам деятельности определяется как сумма данных об объеме продукции, товаров и услуг промышленного характера, произведенных юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от формы собственности. Данные об объеме продукции приводятся в фактически действующих (текущих) ценах.

^ Индексы физического объема – это относительные показатели, характеризующие изменение объема промышленной продукции за сравниваемые периоды.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении отражает выпуск конкретных видов продукции в натуральном выражении. Показывается, как правило, с учетом продукции, израсходованной на промышленно - производственные нужды внутри данного предприятия, т.е. валовой выпуск.

Показатели об объеме промышленной продукции в натуральном выражении представлены по всем предприятиям, выпускающим промышленную продукцию, с учетом малых предприятий и промышленных производств при непромышленных предприятиях (организациях).

2009 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыстар бойынша өнеркәсіп өнімінің (тауарлар, қызмет) көлемі
Объем промышленной продукции (товаров, услуг) по областям за январь-декабрь 2009 года

Өндірілгені, млн. теңге
Произведено, млн. тенге

Өнімнің нақты көлемінің индекстері
2009ж. қаңтар- желтоқсан %-бен 2008ж. қаңтар- желтоқсанға

Индекс физического объема продукции за январь-декабрь 2009г. в % к январю-декабрю 2008г.

2009 жылғы есепті кезең республикалық көлемге %-бен
В % к республиканскому объему за отчетный период 2009г.

жылдың басынан есепті кезеңде
за отчетный период с начала года

өткен жылғы тиісті кезеңде
за соответствующий период прошлого года

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

Қазақстан Республикасы

8 925 240

3 149 775

5 775 465

10 232 091

3 673 530

6 558 561

101,7

96,9

107,2

35,3

64,7

Ақмола

127 291

91 899

35 392

134 968

95 800

39 168

91,9

96,5

81,3

72,2

27,8

Ақтөбе

702 799

137 572

565 227

878 970

220 603

658 367

105,6

100,3

107,5

19,6

80,4

Алматы

289 783

73 685

216 097

295 440

92 339

203 100

96,0

85,3

100,1

25,4

74,6

Атырау

2 115 084

55 775

2 059 310

2 148 068

65 480

2 082 587

120,5

101,5

122,7

2,6

97,4

Батыс Қазақстан

815 721

55 998

759 722

956 117

52 587

903 530

104,6

112,7

104,0

6,9

93,1

Жамбыл

112 889

77 129

35 760

149 134

116 051

33 083

70,4

66,6

81,5

68,3

31,7

Қарағанды

817 355

764 839

52 516

963 805

909 600

54 205

96,8

97,0

90,3

93,6

6,4

Қостанай

302 517

264 815

37 702

339 597

308 208

31 389

101,8

100,7

110,8

87,5

12,5

Қызылорда

587 191

18 762

568 430

886 551

17 753

868 798

98,2

105,0

98,2

3,2

96,8

Маңғыстау

1 269 398

95 634

1 173 764

1 530 481

87 801

1 442 679

100,0

92,1

100,3

7,5

92,5

Оңтүстік Қазақстан

247 707

131 148

116 559

209 198

126 098

83 100

106,6

101,3

128,1

52,9

47,1

Павлодар

543 012

484 467

58 545

714 621

652 324

62 298

97,1

97,9

86,8

89,2

10,8

Солтүстік Қазақстан

76 833

54 573

22 260

70 656

49 944

20 713

105,1

106,7

105,0

71,0

29,0

Шығыс Қазақстан

481 746

407 565

74 181

480 062

404 518

75 544

99,1

99,8

97,1

84,6

15,4

Астана қаласы

95 380

95 380
110 756

110 756
92,8

92,8
100,0
Алматы қаласы

340 535

340 535
363 667

363 667
91,1

91,1
100,0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44Похожие:

Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр iconБюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 20098 жылғы қаңтар-желтоқсандағы тоқсан сайынғы статистикалық бюллетень 2-бөлім
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр iconБюллетень за январь-март 2010г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр
Охватывает часть элементов изучаемой совокупности и характеризует изменение цен по отдельной группе (большого числа конкретных товаров,...
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр icon2-бөлім Электорондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр icon2-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр iconВ судебной системе
Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора
Бюллетень за январь-декабрь 2009г. Часть /Под редакцией Ю. Шокаманова/ Астана, 2010 стр iconПеречень важнейших индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие Тарбагатайского района за январь-декабрь 2010 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы