Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы icon

Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралыНазваниеМўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы
Дата конвертации23.01.2013
Размер136.13 Kb.
ТипДокументы
источник

Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Энергетика жјне минералдыќ ресурстар министрлігініѕ 2005 жылєы 27 ќазандаєы N 283 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2005 жылєы 24 ќарашада тіркелді. Тіркеу N 3945


"Заѕ газеті" 2006 жыл 17 наурыз N 47-48(854)


      Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрініѕ "Заѕєа тјуелді актілерді жетілдіру жґніндегі шаралар туралы" 2004 жылєы 20 наурыздаєы N 77-ґ  ґкімін орындау їшін  БЎЙЫРАМЫН :
      1. Ќоса беріліп отырєан Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќ бекітілсін.
      2. Нормативтік-ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 463 тіркелген Ќазаќстан Республикасыныѕ Энергетика жјне табиєи ресурстар министрініѕ "Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптауды бекіту туралы" 1997 жылєы 13 тамыздаєы N 99  бўйрыєыныѕ кїші жойылды деп танылсын.
      3. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Геология жјне жер ќойнауын пайдалану комитетініѕ тґраєасы Б.Ґжкеновке жїктелсін.
      4. Осы бўйрыќ оныѕ ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі.

      Министрдіѕ
      міндетін атќарушы

Ќазаќстан Республикасы    
Энергетика жјне минералдыќ  
ресурстар министрініѕ     
2005 жылєы 27 ќазандаєы   
N 283 бўйрыєымен      
БЕКІТІЛГЕН        

  ^ Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ
ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын
сыныптау жґніндегі
НЎСЌАУЛЫЌ

1. Жалпы ережелер

      1. Бўл НЎСЌАУЛЫЌ мўнай, табиєи кґмірсутекті газ (бостан газ, мўнайїсті бїркенбе газдыѕ газы жјне мўнайда еріген газдар) жјне конденсат ќорлары мен ресурстарын зерделеудіѕ (зерттеудіѕ), олардыѕ зерделену (зерттелу) дјрежесіне, игерілуіне ќарай жер ќойнауында мемлекеттік есепке алудыѕ бірыѕєай ќаєидаларын белгілейді.

      2. Нўсќаулыќта ќолданылатын негізгі ўєымдар:
      1) Конденсат - белгілі термобарлыќ жаєдайда газда еріген кїйінде болатын жјне ќысымы конденсациялану ќысымынан тґмендегенде сўйыќ фазаєа айналатын, негізінен жеѕіл кґмірсутегінен тўратын табиєи ќоспа;
      2) Шоєыр - нашар ґткізгіш жыныс ќабаты астында жинауыш - жыныс тїзген жаратылыс кеѕістігіндегі мўнай немесе газдыѕ ќандай да бір табиєи жиынтыєы;
      3) Ќорлар - айќындалєан, барланєан жјне кені игеріліп жатќан шоєырлардаєы стандарт жаєдайєа (0,1 МПа, 20 о С) келтірілген мўнай, конденсат жјне ілеспе ќўрамдастардыѕ массасы жјне газдыѕ кґлемі;
      4) Ресурстар - белгілі кен орындарында немесе баєалау кезінде бўрєылау арќылы ашылмаєан жорамал кеніштердегі, немесе бўрєылауєа даярлаєан алаѕдардаєы, сондай-аќ ірі геологиялыќ ќўрылымдар шегінде мўнай-газдылыєы дјлелденген не жорамалданєан литологиялыќ-стратиграфиялыќ кешендердегі мўнай, конденсат жјне іліспе ќўрамдас бґліктердіѕ жјне газ кґлемініѕ массасы;
      5) Мўнай, газ жјне конденсаттыѕ шыєарып алу коэффициенттері - ґндіру технологиясы мен техникасын ќолданып, сондай-аќ жер ќойнауы мен ќоршаєан ортаны ќорєау талаптарын саќтай отырып, шоєырларды экономикалыќ тўрєыдан тиімді шегіне дейін ќолайлы режимде пайдаланєанда ќорлардыѕ немесе ресурстардыѕ ќандай бґлігін жер астынан шыєарып алуєа болатындыєын кґрсететін шамалар;
      6) Игерудегі - жобаланєан игеру жїйесі мен мўнай, газ жјне конденсат ґндіріліп жатќан кен орындары (шоєырлары);
      7) Игеруге даярланєандар - зерттелуі, мўнай кен орындарын игерудіѕ технологиялыќ схемасын немесе газ кен орындарын тјжірибелі-ґнеркјсіптік пайдалану жобасын жасауды, ќамтамасыз ететін кен орындары (шоєырлары);
      8) Барлаудаєылар - іздестіру-барлау маќсатымен бўрєыланып жатќан, кен орындарын игеруге даярлау маќсатымен жеке барлау ўѕєыларында немесе алдын ала бўрєыланєан пайдалану ўѕєыларында сынамалыќ немесе тјжірибелі-ґндірістік игеру жїргізіліп жатќан кен орындары (шоєырлары). Ќажет болєанда барлаудаєы кен орындарында тјжірибелік-ґнеркјсіптік жўмыстары жјне дјйекті сейсмикалыќ зерттеулер жїргізілуі мїмкін;
      9) Игеруі тоќтатылєандар - барлау немесе игеру жўмыстары уаќытша тоќтатылєан, не игеруі белгілі уаќыт мерзімінде экономикалыќ тўрєыдан аќталмайтын, кен орындары (шоєырлар).

      3. Сыныптама мўнай, газ жјне конденсаттыѕ ќорлары мен ресурстары, олардыѕ топтарын, санаттарын, мґлшерін жјне кен орыны ќўрылысыныѕ кїрделілігін жјне игерілу дјрежесін, кґмірсутекті шикізатты жјне ілеспе ќўрамдас бґліктерді ґндіруде пайда болатын жіктеуді кґздейді.

      4. Геологиялыќ барлау жўмыстары мен кен орындары нјтижелері бойынша есептеледі (баєаланады) де Ќазаќстан Республикасыныѕ пайдалы ќазбалар балансында есепке алынады. Кен орындарыныѕ ќорлары мен мўнай, газ жјне конденсат ресурстары туралы деректер экономика салаларыныѕ даму жјне орналасу схемаларын јзірлеуде, мўнай ґндіруді жобалауда, кґмірсутекті шикізатты тасымалдау жјне ґѕдеуде, геологиялыќ барлау жўмыстарын жоспарлауда пайдаланылады.

      5. Кен орындарыныѕ ќорларын аныќтаєанда мўнай, газ, конденсат жјне олардыѕ ќўрамындаєы, бґліп алуєа тўратындыєы (бґліп алу аќталатындаєы) технологиялыќ жјне техникалыќ-экономикалыќ есептермен негізделген, ќўрамдастардыѕ (этан, пропан, бутан, кїкірт, гелий, металдар) ќорлары міндетті тїрде есептелуге жјне есепке (санаќќа) алынуєа тиіс. Мўнай, газ, конденсат жјне олардыѕ ќўрамындаєы бґліктердіѕ ќорларын есептеу мен санаќќа алу жеке-жеке јр шоєыр мен кен орны бойынша, кен орнын игеру барысында болатын жоєалымы есептелмей, жер ќойнауындаєы жалпы кґлемі бойынша жїргізіледі.

      6. Мўнай, газ, конденсат жјне іліспе ќўрамдастарыныѕ ќорлары мен ресурстары Мемлекеттік сараптамадан ґтуге тиіс.
      Мўнай, газ жјне конденсат ќорлары мен ресурстарыныѕ кґлемі мен сапасын, экономикалыќ ќўндылыєыныѕ оларды ґндірудіѕ кен-техникалыќ, гидрогеологиялыќ жјне экологиялыќ жаєдайларын дўрыс баєалау їшін Мемлекеттік сараптаманы аумаќты геологиялыќ тўрєыдан зерттеу мен кен орындарын игерудіѕ кез келген кезеѕінде жїргізуге болады.
      Ќосымша жїргізілген геологиялыќ ќор жјне (немесе) шыєарып алынатын тиімді ќорлардыѕ А+В+С 1 санаттары бойынша 20 %-дан астам шамаєа ґзгерсе ќорлар ќайта есептеледі де Мемлекеттік сараптамадан ґтеді. Ґнім бергіш ќимада ќорлардыѕ орналасуы туралы, ќорларды ґндіріп алуєа жјне жїзеге асырылып отырєан кен орнын игеру жїйесіне јсер ететін кґзќарас тїбегейлі ґзгергенде де ќорлар ќайта есептеліп, Мемлекеттік сараптамадан ґтеді.

  2. Мўнай, газ жјне конденсат
ќорлары мен ресурстарыныѕ топтары

      7. Жер ќойнауында жатќан мўнай, газ жјне конденсат ресурстары жјне ќорлары геологиялыќ ресурстар деп атайды.

      8. Айќындалєан кен орындарыныѕ геологиялыќ ќорларында, болашаќтыќ жјне болжамдыќ объектілердіѕ ресурстары екі топќа: тиімділер (шыєарып алынатын) жјне тиімсіздер болып бґлінеді.
      Тиімділер (шыєарып алынатын) - жер ќойнауы мен ќоршаєан ортаны ќорєау талаптарын саќтай отырып, осы кїнгі маќўлданєан технология мен техниканы пайдаланєанда шыєарып алуы экономикалыќ тўрєыдан ќорлар мен ресурстар. Геологиялыќ ќорлар мен ресурстардыѕ бўл бґлігі мўнай, газ жјне конденсатты шыєарып алу коэффициенттерімен аныќталады.
      Тиімсіздер - шыєарып алынуы ќазіргі экономикалыќ тўрєыдан аќталмайтын ќорлар мен ресурстар.

      9. Шыєарып алынатын ќорлар мен ресурстардыѕ ќосындысы баєаланєан кездегі шыєарып алынатын кґмірсутектердіѕ ќосындысыныѕ кґлемін ќўрайды. Ол ґндірілген кґмірсутектермен бірге шыєарып алынатын кґмірсутектерініѕ бастапќы кґлемін ќўрайды.

  ^ 3. Мўнай, газ жјне конденсат ќорлары мен
ресурстарыныѕ санаттары

      10. Мўнай, газ, конденсат жјне іліспе ќўрамдастардыѕ ќорлары зерттелу дјрежесі бойынша дјлелденгендерге - А, В, С 1 санаттары жјне алдын ала баєаланєандарєа (барланбаєандарєа) - С 2 санаты - болып бґлінеді.
      1) Дјлелденгендер ішінде ґндірілетіндері (А жјне В санаты) жјне барланєандары (С 1 санаты) ќорлары бґлінеді.
      А санаты - шоєыр ќўрылысын, жинауыштар мен оларды ќаныќтыратын флюидтердіѕ шама-шарттарын, сондай-аќ шоєырдыѕ ґнімділігін жјне мўнай, газ, конденсаттыѕ шыєарып алу коэффициенттерін негіздеуді кґрсететін шама-шарттарды толыќ сипаттаумен ќатар, жеке жинауыш ќабаттар мен ґндіру элементтері шегінде ќорлары шыєарып алуды аныќтайтын шама-шарттар бойынша ќорларды жіктеп баєалау мїмкіншілігін ќамтамасыз ететіндей мўќияттыќпен зерттелген кен кґзін игерудегі шоєырдыѕ (оныѕ бґлігініѕ) ќоры.
      А санатыныѕ ќорлары кен орнын игерудіѕ бекітілген жобасына сјйкес бўрєыланєан шоєыр (оныѕ бґлігі) бойынша есептеледі де мўнай, газ жјне конденсат ќорларын шыєарып алу ісі мен жїйесін жетілдіріп ўтымды ету їшін негіз болады.
      А категориясы ќорларыныѕ шекарасын А категориясыныѕ жјне басќа категориялардыѕ ќорлары бар ўѕєымалардыѕ арасындаєы ортасы арќылы немесе радиусы пайдаланылатын ўѕєымалардыѕ арасындаєы шоєырдыѕ араќашыќтыєыныѕ жартысына теѕ шеѕбер арќылы жїргізеді
      2) В санаты - шоєыр ќўрылысын, жинауыштар мен оларды ќаныќтыратын флюидтердіѕ шама-шарттарын, сондай-аќ шоєырдыѕ ґнімділігін жјне мўнай, газ жјне конденсат шыєарып алу коэффициенттерін негіздеуді кґрсететін шама-шарттарды сенімді сипаттаумен ќатар, ќорлардыѕ ќўрылымын баєалауєа мїмкін ететіндей мўќияттыќпен зерттелген кен кґзін игерудегі шоєырдыѕ (оныѕ бґлігініѕ) ќоры.
      В санатыныѕ ќорлары мўнай кен орнын игерудіѕ бекітілген технологиялыќ мазмўнына немесе, газ кен орнын тјжірибелік игерудіѕ жобасына сјйкес бўрєыланєан шоєыр (оныѕ бґлігі) бойынша есептеледі жјне кен орнын игерудіѕ жобасын жасауєа негіз болады.
      В категориясы ќорларыныѕ шекарасын В категориясыныѕ жјне басќа категориялардыѕ ќорлары бар ўѕєымалардыѕ арасындаєы ортасы арќылы немесе радиусы пайдаланылатын ўѕєымалардыѕ арасындаєы шоєырдыѕ араќашыќтыєыныѕ жартысына теѕ шеѕбер арќылы жїргізеді
      3) С 1 санаты - газ-мўнайлы ўѕєылар мўнай, газ жјне конденсаттыѕ ґндірістік ґнімі негізінде жјне сынамаланбаєан ўѕєыларда жїргізілген геологиялыќ жјне геофизикалыќ зерттеулердіѕ оѕ нјтижелі деректері негізінде баєаланєан шоєырдыѕ (оныѕ бґлігініѕ) ќоры.
      Шоєырдыѕ тїрі, нысаны жјне мґлшері, мўнайлы жјне газды ќабаттардыѕ кеѕістікте орналасу жаєдайлары ўѕєыларды бўрєылау нјтижесінде жјне осы аумаќта тексеруден ґткен геологиялыќ жјне геофизикалыќ зерттеу јдістерімен аныќталєан. Ґнімді ќабаттардыѕ литологиялыќ ќўрамы, жинауыш жыныс тїрі, жинауыштыќ ќасиеттері, мўнай мен газєа ќаныќќан ќалыѕдыќтан алынєан тасбаєан жјне ўѕєыларда жїргізілген геофизикалыќ зерттеулердіѕ материалдары бойынша зерделенген. Мўнай, газ жјне конденсаттыѕ жер ќабатындаєы жјне ќалыпты жаєдайдаєы ќўрамы мен ќасиеттері ўѕєыларды сынамалау деректері бойынша зерделенген. Газды-мўнайлы шоєырлар бойынша мўнайлы бґліктіѕ ґнеркјсіптік ќўндылыєы аныќталєан. Ўѕєылардыѕ ґнімділігі, ќабаттыѕ су ґткізгіштігі, ќысым ґткізгіштігі, ќабаттыќ ќысымы, температурасы, ал мўнай, газ жјне конденсаттыѕ шыєуы ўѕєыларды сынау жјне зерттеу нјтижелері бойынша зерделенген. Гидрогеологиялыќ жаєдайлары ўѕєыларды бўрєылау нјтижелері жјне барланєан іргелес кен орындарына ўќсастыєы аныќталєан.
      С 1 санатындаєы ќорлар геологиялыќ барлау жўмыстары жјне ґндіру їшін бўрєылау нјтижесінде есептеледі, олар мўнай кен орнын игерудіѕ технологиялыќ схемасын немесе газ кен орнын игерудіѕ тјжірибелік-ґнеркјсіптік жобасын жасау їшін алєашќы деректер алуды ќамтамасыз ететіндей дјрежеде зерттелуі тиіс.
      Шоєырдыѕ зерттелмеген тегін бґлігініѕ С 1 санатындаєы ќоры ўѕєыларды игерудіѕ технологиялыќ схемасында, не жобасында белгіленген ўѕєыаралыќ ќашыќтыќтан екі есе алшаќтыќта жїргізілген шекарада бґлінеді.
      С 1 санатындаєы ќорлар бірен-саран ўѕєыларды бўрєылау жјне сынаудан алынєан деректер бойынша, оларда мўнай немесе газдыѕ ґндірістік ќўйылысы алынєан жаєдайда жаѕа алаѕда айќындалуы мїмкін. С 1 санаты ќор есептелетін їлестіѕ шекарасына ўќсас кен орындарында ќабылданєан ўѕєыаралыќ ќашыќтыќтан екі есе радиуспен жїргізіледі;
      С 2 санатындаєы ќорлар - бар екендігі геологиялыќ жјне геофизикалыќ зерттеулердіѕ деректерімен негізделген шоєыр (оныѕ бґлігініѕ) ќоры.
      Шоєырдыѕ кескіні мен аумаєы, жер ќойнауында орналасу жаєдайлары, ќабаттардыѕ ќалыѕдыєы мен жинауыштыќ ќасиеттері, мўнай, газ жјне конденсаттыѕ ќасиеттері геологиялыќ жјне геофизикалыќ зерттеулер немесе барланєан кен орындарына ўќсастыєы бойынша, шоєырдыѕ дјйектірек зерделенген бґлігіндегі деректерді ескере отырып, жалпы сипатта аныќталєан.
      С 2 санатындаєы ќорлар жоєарыраќ санатты ќорлары бар їлестермен ўштасып жатќан барланєан шоєыр бґліктерінде, барланєан кен орындарында ґнеркјсіптік-геофизикалыќ оѕ нјтижелі сипаттамасы бар, екеуі аралыєында жоєары жјне тґмен жатќан сыналмаєан ќабаттарда есептеледі.
      С 2 санатындаєы ќорлар кен орныныѕ болашаєын аныќтау, геологиялыќ барлау жўмыстарын немесе ўѕєыларды жоєарєы ќабаттарєа ауыстырєанда ґнеркјсіптік-геологиялыќ зерттеуді жоспарлау жјне ішінара кен орындарын игеруді жобалау їшін пайдаланылады.
      Ескерту. 10-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Энергетика жјне минералды ресурстар министрдіѕ м.а. 2009.10.30 N 299 (ќолданысќа енгізу тјртібін 3-т. ќараѕыз) бўйрыєымен.

      11. Мўнай, газ жјне конденсат ресурстары олардыѕ негізделу жјне икемделе орналасу дјрежесіне ќарай ыќтималдарєа - С 3 санаты жјне болжамдыќтарєа - Д 0 , Д 1 жјне Д 2 санаттарына - ажыратылады.
      С 3 санатындаєы ќорлар - іздеу маќсатымен бўрєылауєа даярланєан жер їлестерініѕ болашаќ ресурстары.
      Шоєырдыѕ кескіні, мґлшері жјне жер ќойнауында орналасу жаєдайлары геологиялыќ жјне геофизикалыќ зерттеу нјтижесінде жорамалданады, ал ќабаттардыѕ ќалыѕдыєы, жинауыштыќ ќасиеттері, мўнай немесе газдыѕ ќасиеттері барланєан кен орындарымен ўќсастыєымен ќабылданылады.
      С 3 санатындаєы ресурстар мўнайлы-газды аудандар шегінде орналасќан жјне осы ауданда тексерілген геологиялыќ жјне геофизикалыќ зерттеулер јдістерімен шеттеліп тереѕ бўрєылауєа даярланєан аудандарда, сондай-аќ барланєан кен орындарындаєы бўрєыланып ашылмаєан, ал ґнімділігі осы аудандардаєы басќа кен орындарында аныќталєан ќабаттарда есептеледі.
      Болашаќ ресурстар іздестіру жўмыстарын жоспарлауєа пайдаланылады.
      Д 0 санаты - айќындалєан ыќшамды объектілердіѕ (оќшауланєан) болжам ресурстары. Жорамалданєан шоєырлардыѕ кескіні, мґлшерлері жјне ќойнауында орналасу жаєдайлары геофизикалыќ (геологиялыќ) зерттеулер нјтижесінде жалпы сипатта аныќталєан, ал ќабаттардыѕ жинауыштыќ ќасиеттері, мўнай, газ жјне конденсаттыѕ ќасиеттері барланєан кен орындарымен ўќсастыєымен ќабылданылады.
      Д 0 санатты ресурстар Д 1 санатты ресурстары бар аймаќ шегінде айќындалєан ыќшам объектілерде есептеледі жјне ќўрылымды іздестіру їшін, бўрєылауєа дайындау маќсатымен геофизикалыќ іздестіру жўмыстарын жоспарлауєа пайдаланылады.
      Д 1 санаты - ґнеркјсіптік мўнай-газдылыєы дјлелденген ірі аймаќтыќ ќўрылымдар шегінде баєаланатын литологиялыќ-стратиграфикалыќ кешендердіѕ болжам ресурстары.
      Д 1 санатына жататын болжам ресурстардыѕ мґлшерін баєалау аймаќтыќ геологиялыќ-геофизикалыќ зерттеулер нјтижесінде ќабылданєан шама-шарттар бойынша жјне баєаланып отырєан аймаќ шегінде барланєан кен орындармен ўќсастыєымен жїргізіледі.
      Д 2 санаты - ґнеркјсіптік мўнай-газдылыєы јлі дјлелденбеген кен аймаќтыќ ќўрылымдар шегінде баєаланатын литологиялыќ-стратиграфиялыќ кешендердіѕ болжам ресурстары. Бўл кешендердіѕ мўнай-газдылыєы тўрєысынан болашаєы геологиялыќ, геофизикалыќ жјне геохимиялыќ зерттеулер деректері негізінде жорамалданады.
      Д 2 санатты болжамдыќ ресурстардыѕ мґлшерін баєалау жалпы геологиялыќ кґзќарастар негізінде жорамалданєан шама-шарттарымен жјне мўнай мен газдыѕ барланєан кен орындары бар дјйектірек зерттелген аймаќтармен ўќсастыєымен жїргізіледі.

      12. Ќўрылыс кїрделігі бойынша кен орындары (шоєырлар) мынадай болып бґлінеді:
      1) ќарапайым ќўрылысты, біртўтастыєы бўзылмаєан немесе шамалы єана бўзылєан ќўрылымдармен байланысты, ґнім ќабаттарыныѕ ќалыѕдыєы жјне жинауыштыќ ќасиеттері алаѕ мен ќима бойынша тўраќтылыєымен ґзгешеленеді;
      2) кїрделі ќўрылысты, ґнім ќабаттарыныѕ ќалыѕдыєы мен жинауыштыќ ќасиеттері алаѕ мен ќима бойынша ґзгеріштігімен немесе тектоникалыќ жарылымдарыныѕ барлыєымен белгіленеді;
      3) ґте кїрделі ќўрылысты, бўлар да тектоникалыќ жарылымдармен ґзгешеленеді, ґнім ќабаттарыныѕ ќалыѕдыєы мен жинауыштыќ ќасиеттері кеѕінен ауытќиды, жинауыштыѕ кїрделі тїрлері кездеседі.

      13. Ќорлардыѕ кґлемі жјне кен орындарыныѕ (шоєырлардыѕ) геологиялыќ ќўрылысыныѕ кїрделігі геологиялыќ барлау жўмыстарыныѕ јдісін, олардыѕ кґлемін, барлау мен игерудіѕ экономикалыќ кґрсеткіштерін аныќтайды.

      14. Игеру дјрежесі бойынша кен орындары (шоєырлар) игерудегі, игеруге даярландырєандарєа, барлаудаєыларєа жјне игеруі тоќтатылєандарєа бґлінеді, олардыѕ ќорлары мемлекеттік балансќа жеке-жеке есепке алынады.

      15. Барланєан (С 1 санаты) жјне алдын ала есептелген (С 2 санаты) шыєарып алынатын ќорлары бар кен орындарын жер ќойнауын пайдаланушыларєа заѕдарда белгіленген тјртіппен ґнеркјсіптік игеруге берілетін шарттар мыналар:
      1) мўнай, газ жјне конденсаттыѕ ќорлары жјне олардыѕ шыєарып алу коэффициенттерініѕ техникалыќ-экономикалыќ тўрєыдан негізделуі Мемлекеттік сараптамадан ґткен жјне кен орны (немесе оныѕ бґлігі) Мемлекеттік сараптама тарапынан ґндірістік игеруге даяр екендігі тўжырымдалєан;
      2) кен орнын пайдалануда ќоршаєан ортаєа тигізетін јсерініѕ дјрежесі жјне жоспарланып отырєан табиєат ќорєау шараларыныѕ тиімділігі баєаланєан жаєдайларда беріле алады.

      16. Игеруге ќосылєан кен орындарында бўрєылау жјне пайдалану ўѕєыларын зерттеуден алынєан деректер бойынша ќорлар С 2 санатынан С 1 санатына онан јрі В жјне А санаттарына ретімен міндетті тїрде ауыстырылуєа тиіс.

                                     Мўнай жјне табиєи кґмірсутек
                                     газы кен орындарыныѕ ќорларын,
                                     перспективалыќ жјне болжамдыќ
                                     ресурстарын сыныптау жґніндегі
                                              НЎСЌАУЛЫЄЫНА
                                                1 ќосымша

         Ќазаќстан Республикасы мен АЌШ-да пайдаланатын
         "ќорлар" мен "ресурстар" ўєымдарын салыстыру

Ќазаќстан Республикасы

АЌШ

1. А, В, С 1 -санаттыќ ќорлар (дјлелденген)

1. Дјлелденген ќорлар (рrоvеd rеsеrvеs)

2. А, В -санатты ќорлар (дјлелденген)

2. Игерілген ќорлар (developed rеsеrvеs)

3. А, В-санатты ќорлар (пайдаланудаєы шоєыр)

3. Ґндірілудегі ќорлар (producing rеsеrvеs)

4. А, В-санатты ќорлар (консервациядаєы шоєыр)

4. Ґндірілмейтін ќорлар (nonproducing rеsеrvеs)

5. С 1 -санатты ќорлар

3. Игерілмеген ќорлар (undeveloped rеsеrvеs)

6. С 2 -санатты ќорлар (алдынала баєаланєан)
С санатты ресурстар (болашаќ)
Д 0 , Д 1 , Д 2 санатты ресурстар (болжам)

6. Дјлелденбеген ќорлар (unрrоvеd rеsеrvеs)

7. С 2 -санатты ќорлар (алдын ала баєаланєан)

7. Ыќтимал ќорлар (рrоbable rеsеrvеs)

8. С 3 -санатты ќорлар (болжам)
Д 0 , Д 1 , Д 2 -санатты ќорлар (болашаќ)

8. Ќисынды ќорлар (рossible rеsеrvеs)

                                     Мўнай жјне табиєи кґмірсутек
                                     газы кен орындарыныѕ ќорларын,
                                     перспективалыќ жјне болжамдыќ
                                     ресурстарын сыныптау жґніндегі
                                              НЎСЌАУЛЫЄЫНА
                                                2 ќосымша

           ^ Мўнай, газ жјне конденсат кен орындары
         бойынша шыєарып алынатын ќорлардыѕ мґлшері

Шыєарып алынатын ќорлардыѕ мґлшері бойынша кен орындардыѕ кластары

мўнай+конденсат млн.т

Газ млрд.м 3

алып кен орындары

300 млн.т. астам

300 млрд. м 3 астам

ґте ірі кен орындары

100,1-300

100,1-300

ірі кен орындары

30,1-100

30,1-100

орташа кен орындары

10,1-30

10,1-30

шаєын кен орындары

3,1-10

3,1-10

ўсаќ кен орындары

1-3

1-3

ґте ўсаќ кен орындары

1-ге дейін

1-ге дейінПохожие:

Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconМўнай операцияларын жїргізген кезде ілеспе жјне (немесе) табиєи газды жаєудыѕ нормативтері мен кґлемдерін есептеу јдістемесін бекіту туралы
«Жер ќойнауы жјне жер ќойнауын пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2010 жылєы 24 маусымдаєы Заѕыныѕ 16-бабы 38 тармаќшасына...
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconПайдалы ќазбаларды барлау жјне игеру жґніндегі орталыќ комиссия туралы ережені бекіту туралы
Азаќстан Республикасыныѕ Мўнай жјне газ министрініѕ 2010 жылєы 1 ќазандаєы n 341 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде...
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconТабиєи монополиялар салаларындаєы тарифтік саясатты жетілдіру жґніндегі шаралар кешенін бекіту туралы
Жалпыўлттыќ жоспарын жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007-2009 жылдарєа арналєан баєдарламасын орындау жґніндегі іс-шаралар...
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconМўнайды жјне (немесе) мўнай ґнімдерін магистральдыќ ќўбыр жолдары арќылы тасымалдау салаларындаєы реттеліп кґрсетілетін ќызметтермен (тауарлармен, жўмыстармен) технологиялыќ байланысты ќызмет тїрлерініѕ тізбесін бекіту туралы
Ы табиєи монополияларды реттеу агенттігі тґраєасыныѕ 2006 жылєы 18 сјуірдегі n 113-НЌ, Ќазаќстан Республикасы Энергетика жјне минералдыќ...
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconТабиєи газды жеткiзу, тасымалдау жјне сату ережесiн, Сўйытылєан кґмiрсутектi газдарды жеткізу, тасымалдау жјне пайдалану ережесiн бекiту туралы
Оса берiліп отырєан Табиєи газды жеткiзу, тасымалдау жјне сату ережесiн, Сўйытылєан кґмiрсутектi газдарды жеткiзу, тасымалдау жјне...
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconТелевизиялыќ жјне (немесе) радио хабарларын таратуды ўйымдастыру жґніндегі ќызметті лицензиялау ережесін жјне оєан ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Егемен Ќазаќстан" 2007 жылєы 17 тамыз, n 259-260 (24833), "Казахстанская правда" от 4 августа 2007 года n 120 (25365)
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconАќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы
Азаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ 2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы №20 бўйрыєы
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconЌазаќстанда баламалы жјне жаѕартылатын энергетиканы дамыту жґніндегі 2013 2020 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспарын бекіту туралы
Республикасы Президентініѕ ќатысуымен ґткен «Индустриялыќ жјне јлеуметтік-экономикалыќ дамудыѕ кейбір міндеттері туралы» Ќазаќстан...
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconЌуаттылыєы аз табиєи монополиялар субъектілерініѕ ќызметін оѕайлатылєан мемлекеттік реттеу ережесін бекіту туралы
Табиєи монополиялар жјне реттелетін нарыќтар туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 1998 жылєы 9 шілдедегі Заѕыныѕ 15-бабыныѕ 3-тармаєына...
Мўнай жјне табиєи кґмірсутек газы кен орындарыныѕ ќорларын, перспективалыќ жјне болжамдыќ ресурстарын сыныптау жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы iconЌазаќстан Республикасыныѕ азаматтары болып табылатын, келісімшартты орындау кезінде тартылєан ќызметкерлерді оќытуєа, олардыѕ біліктілігін арттыруєа жјне ќайта
Республикасыныѕ азаматтарын оќытуєа баєытталєан шыєыстар мґлшері жґніндегі міндеттемелерді орындау бойынша жер ќойнауын пайдаланушылардыѕ...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы