Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы icon

Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралыНазваниеЖаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы
Дата конвертации22.01.2013
Размер19.97 Kb.
ТипДокументы
источник

Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 8 ќарашадаєы № 1172 Ќаулысы


"Казахстанская правда" от 27.11.2010 г., № 323-324 (26384-26385); "Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 30 ќарашадаєы № 506-512 (26355); Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2010 ж., N 59, 582-ќўжат


      «Жер ќойнауы жјне жер ќойнауын пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2010 жылєы 24 маусымдаєы Заѕыныѕ 16-бабы 25) тармаќшасына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасы бекітілсін.
      2. «Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ережесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2005 жылєы 15 наурыздаєы № 233 ќаулысыныѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2005 ж., № 12, 131-ќўжат) кїші жойылды деп танылсын.
      3. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-Министрі                              К. Мјсімов

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ    
2010 жылєы 8 ќарашадаєы
№ 1172 ќаулысымен
бекітілген    

^ Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасы

      1. Осы Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасы «Жер ќойнауы жјне жер ќойнауын пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2010 жылєы 24 маусымдаєы Заѕына сјйкес јзірленді жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы су объектілерініѕ жаєалау жиегін айќындау тјртібін аныќтайды.
      2. Жаєалау жиегі - судыѕ барынша толу (толыќ су) нјтижесінде пайда болатын су объектісініѕ жаєалау жиегі.
      3. Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жері ќўрєаќ жер бетініѕ су объектілерініѕ (теѕіздер, кґлдер, ґзендер, тоєандар жјне су ќоймалары) бетімен ќиылысќан оныѕ белгілі бір деѕгейіне (кемеріне) ќарай белгіленетін шартты жиегі болып табылады.
      4. Теѕіздіѕ жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жері судыѕ барынша кґтерілген уаќытында еѕ жоєарєы деѕгейіне жеткен кезіндегі су кемерініѕ жиегі, ал кґтерілу-тїсу ќўбылыстары болмаєан кезде - соќпа толќын жиегі болып табылады.
      5. Ґзендердіѕ жјне оларєа теѕестірілген арналардыѕ, кґлдердіѕ, тоєандардыѕ жаєалау жиегі су неєўрлым жоєары болатын маусымдаєы су кемері болып табылады.
      Жаз айларында суалып ќалатын ґзендердіѕ жаєалау жиегі негізгі арнаныѕ айќын кґрінген жиегі болып табылады.
      6. Су ќоймаларыныѕ жаєалау жиегі су ќоймасын пайдалануєа ќажетті су деѕгейіне сјйкес келетін сїйеу кґкжиегініѕ жиегі болып табылады. Егер су ќоймасы сїйеу кґкжиегініѕ деѕгейіне дейін толмаєан болса, онда оныѕ жаєалау жиегі су ќоймасыныѕ суєа толєан сјтіндегі су деѕгейініѕ жай-кїйі бойынша кґрсетіледі жјне картографиялыќ материалдарда тўраќсыз жјне айќындалмаєан жаєалау жиегініѕ шартты белгісімен бейнеленеді.
      7. Жаєалау жиегі тереѕ жырымдалєан жјне иректелген немесе жаєалаудыѕ бойында жјне оєан тікелей жаќын жерде аралдар тізбегі болса, аумаќтыќ теѕіздіѕ ені ґлшенетін бастапќы жиегі тиісті нїктелерді ќосатын бастапќы тура жиектер јдісімен айќындалады.Похожие:

Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconКелісімшарт бойынша жўмыстарды орындау їшін ќажетті Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы єылыми-зерттеу жјне тјжірибелік-конструкторлыќ жўмыстарєа арналєан шыєыстарды айќындау ќаєидасын бекіту туралы
«Жер ќойнауы жјне жер ќойнауын пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2010 жылєы 24 маусымдаєы Заѕыныѕ 16-бабыныѕ 62 тармаќшасына...
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconЕсептік тарифті айќындау, шекті жјне жеке тарифтерді бекіту ережесін бекіту туралы
Электр энергетикасы туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2004 жылєы 9 шілдедегі Заѕыныѕ 4-бабыныѕ 3-1 тармаќшасына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ...
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconАрнайы ќорєау дјрежесін талап ететін баспа ґнімін берушілерді айќындау туралы, сондай-аќ олардан сатып алынатын осындай ґнімніѕ тізбесін бекіту туралы
Азаќстан Республикасыныѕ пїаж-ы, 2007 ж., N 47, 561-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2007 жылєы 26 желтоќсан n 395 (24968)
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconТеѕіздегі єылыми зерттеулерді жїргізу ќаєидасын бекіту туралы
Казахстанская правда от 16. 12. 2010 г., №341-343 (26402-26404); Ќазаќстан Республикасыныѕ пїаж-ы, 2011 ж., N 2, 25-ќўжат
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconПайдаланушыны авиациялыќ жўмыстарєа жіберу ќаєидасын бекіту туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 09 ќарашадаєы №461-468 (26311); "Казахстанская правда" от 12. 11. 2010. г., №306-309 (26367-26370)
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconІлеспе жјне (немесе) табиєи газды алау етіп жаєуєа рўќсат беру ќаєидасын бекіту туралы
Казахстанская правда от 10. 11. 10 г. №300-302 (26361-26363); Ќазаќстан Республикасыныѕ пїаж-ы, 2010 ж., N 59, 584-ќўжат
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconЖер ќойнауын пайдаланушы Ќазаќстан Республикасына заттай нысанда беретін пайдалы ќазбалардыѕ кґлемін айќындау ережесін бекіту туралы
Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 10 желтоќсандаєы Кодексіне (Салыќ...
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconМўнай ґндірудіѕ жјне оныѕ айналымыныѕ бірыѕєай дерекќорын жїргізу ќаєидасын бекіту туралы
Казахстанская правда от 27. 11. 2010 г., №323-324 (26384-26385); Ќазаќстан Республикасыныѕ пїаж-ы, 2010 ж., N 59, 587-ќўжат
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы iconСертификаттау жјне азаматтыќ јуе кемелерін пайдаланушы сертификатын беру ќаєидасын бекіту туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 09 ќарашадаєы №461-468 (26311); "Казахстанская правда" от 12. 11. 2010. г., №306-309 (26367-26370)
Жаєалау жиегініѕ наќты орналасќан жерін айќындау ќаєидасын бекіту туралы icon2011 жылєы ќАЅтар-наурыздаєы ауданныѕ Јлеуметтік-экономикалыќ дамуыныѕ ЌЫСЌаша ќорытындылары экономиканыѕ наќты секторы
Экономиканыѕ наќты секторы. 2011 жылєы ќаѕтар-наурызда 2010 жылдыѕ тиісті кезеѕімен салыстырєанда ґнеркјсіп ґндірісініѕ кґлемі 6,1...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы