1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011Название1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
страница2/4
Дата конвертации28.11.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4
25. PABCD пирамида табанында ABCD тіктөртбұрышы жатыр, PCABCD. Пирамиданың қанша жағы тікбұрышты үшбұрыш болатынын табыңыз.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) ешқандай


МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА1. Центрге тартқыш үдеудің модулі және бағыты

A) , жылдамдық бағытымен.

B) , жылдамдық бойымен.

C) , радиус бойымен центрден сыртқа қарай.

D) , радиус бойымен центрге қарай.

E) , траекторияға жанама бойымен.

2. Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе кемісе, тартылыс күші

A) 2 есе артады.

B) 4 есе артады.

C) 2 есе кемиді.

D) өзгермейді.

E) 4 есе кемиді.

3. Ұзындығы 10 м көлбеу жазықтық бойымен жүкті 5м биіктікке көтереді. (Үйкеліс ескерілмесін). Бұл кезде күштен

A) 2,5 есе ұтыс аламыз.

B) 0,5 есе ұтыс аламыз.

C) 4 есе ұтыс аламыз.

D) 3 есе ұтыс аламыз.

E) 2 есе ұтыс аламыз.

4. Цельсий шкаласы бойынша (0оС) нөл градусқа тең деп қабылданған температура

A) броундық қозғалысты тоқтату температурасы.

B) 273С температура.

C) -273С температура.

D) мұздың еру температурасы.

E) судың қайнау температурасы.

5. Кедергілері: R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом екі өткізгіш тізбектеп ќосылған. Тізбектегі ток күші 1 А болса, тізбектің толыќ кернеуі

A) 6 В

B) 3 В

C) 5 В

D) 10,2 В

E) 2 В

6. Детекторлы радиоқабылдағышта детектор міндетін атқарушы –

A) сыйымдылығы айнымалы конденсатор.

B) индуктивтік катушка.

C) қабылдаушы антенна.

D) жартылай өткізгішті диод.

E) сыйымдылығы тұрақты конденсатор.

7. Линзаның оптикалық күші 4 дптр. Фокус аралығы

A) 0,25 см.

B) 2 м.

C) 4 см.

D) 4 м.

E) 0,25 м.

8. Жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалатын санақ жүйелеріндегі дене өлшемдерінің қысқаруының релятивистік эффектісінің формуласы

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

9. реакциясындағы белгісіз бөлшек

A) 

B)

C) 

D)

E)

10. Арақашықтығы 90 м A және B нүктелерінен бір уақытта бір бағытта 5 м/с және 2 м/с жылдамдықпен шыққан, бірінші дененің екіншіні қуып жету уақыты

A) 40 с.

B) 20 с.

C) 10 с.

D) 50 с.

E) 30 с.

11. Массасы 2 т вагонетка бір қалыпты қозғала отырып, жолдың горизонталь бөлігінде 100 м-ге орын ауыстырады. Yйкеліс коэффициенті 0,01-ге тең жолдың осы бөлігінде атқарылған жұмыс (g = 10 м/с2)

A) 200 кДж.

B) 200 Дж.

C) 2 кДж.

D) 20 Дж.

E) 20 кДж.

12. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділігінің графигі арқылы, массасы 20 т автобустың кинетикалық энергиясының өзгерісіA) 6 МДж

B) 4 МДж

C) 3 МДж

D) 5 МДж

E) 2 МДж

13. Массасы 70 кг адам суда тыныш тұрған қайықтан жағаға 3 м/с жылдамдықпен секірді. Егер қайық массасы 35 кг болса, кісі секірген соң қайықтың жылдамдығы

A) 9 м/с.

B) 1,5 м/с.

C) 4 м/с.

D) 3 м/с.

E) 6 м/с.

14. U = A + Q теңдеуіндегі изохоралық процесс кезінде нөлге тең болатын шаманы көрсетіңіз

A) A.

B) Q.

C) U.

D) P.

E) T.

15. Ядросының заряды 810-18 Кл болатын элементтің реттік номері

(e=1,610-19 Кл)

A) 50.

B) 12.

C) 57.

D) 37.

E) 120.

16. Кедергісі 0,2 Ом контур арқылы өтетін магнит ағыны, онда 4 А ток тудырады. Егер магнит ағынының өзгерісі 0,4 Вб болса, онда оған кеткен уақыт

A) 1,6 с.

B) 0,8 с.

C) 2 с.

D) 1 с.

E) 0,5 с.

17. Ток күші 4 есе артса контурдың магнит өрісінің энергиясы

A) 16 есе артады.

B) өзгермейді.

C) 4 есе кемиді.

D) 16 есе кемиді.

E) 4 есе артады.

18. Нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі:

Тербеліс периоды

A) 0,25 с.

B) 0,125 с

C) 0,02 с.

D) 1 с.

E) 0,2 с.

19. Жиілігі 2 МГц электромагнитті толқын, біртекті ортада км/с жылдамдықпен тарайды. Толқын ұзындығы

A) 150 м.

B) 480 м.

C) 200 м.

D) 48 м.

E) 120 м.

20. Катер көл бойымен солтүстік – шығысқа қарай 2 км, сонан соң солтүстік бағытта тағы 1 км жүзді. Катердің көл бойымен орын ауыстыруы:

A) 2 км

B) 2,8 км

C) 5,2 км

D) 3,8 км

E) 3 км

21. Қатаңдықтары k және 2k, бір-бірімен тізбектей қосылған екі серіппеге массасы m жүк ілінген. Тепе-теңдік күйінде жүктің төмен түсу ара қашықтығы (Серіппелер салмақсыз)A) 3mg/4k.

B) mg/2k.

C) 3mg/k.

D) mg/k.

E) 3mg/2k.

22. Оқтың кедергіге тигенге дейінгі температурасы 100°С. Соғылу кезінде оқтың энергиясының 60%-ы ішкі энергияға айналады. Егер қорғасын оқ кедергіге тигенде балқып кетсе, оның жылдамдығы ()

A) 518 м/с

B) 319 м/с

C) 220 м/с

D) 621 м/с

E) 426 м/с

23. Қуаты 55 кВт болатын «Волга» автокөлігі 1кВт∙сағ-қа 0,31 кг бензин жұмсаса, оның қозғалтқышының ПӘК-і (qб = 4,6∙10 7 Дж/кг)

A) 2,5 %

B) 0,25 %

C) 25 %

D) 55 %

E) 5,5 %

24. Бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан кішкентай екі шардың бірдей теріс зарядтары бар және олар 0,23 мН күшпен өзара әсерлеседі. Әр шардағы артық электрондардың саны: ()

A) 106.

B) 109.

C) 1015.

D) 1011.

E) 1013.

25. Серіппеге ілінген жүк, жиілігімен тербеледі. Серіппенің ең үлкен созылуын анықтайтын формула

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .


ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ1. Ацетилен алу үшін метанды

A) жағады

B) гидрлейді

C) тотықтырады

D) дегидрлендіреді

E) гидраттандырады

2. Реттік нөмірі 13-ке тең элементтің сыртқы электрон қабатындағы электрондар саны ...

A) 5

B) 1

C) 2

D) 4

E) 3

3. «Экологиялық таза» деп саналатын отын

A) мұнай

B) бензин

C) тас көмір

D) сутек

E) табиғи газ

4. Ерітіндінің тығыздығын есептеуге арналған формула

A) ωер. зат = mер.зат /m ерітінді · 100%

B) Vерт. = mерт. / ρ

C) η = mпр. /m теор. · 100%

D) ρ = mерт. /Vерт.

E) m ерітінді = mер.зат / ωер. зат · 100%

5. Өзгерістер тізбегінің осы стадиясында қышқыл қатысады

N2 NH3 NH4Cl NH3 N2.

A) 1.

B) 1, 4.

C) 2.

D) 4.

E) 3.

6. Галогендер қатары

A) F, O, N, C, B

B) Mn, Br, I, Re

C) F, Cl, Mn, At

D) F, Cl, Br, I, At

E) I, Fe, Sb, Sn, Zn

7. Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар

A) F,Cl, Br, I, At

B) Mn, Tc, Re,V, Mo

C) Be, Mg, Ca, Ba, Fe

D) Ii, Na, K, Pb, Cs

E) B, Al, Ga, In, Ti

8. Көмірсутектерге жатады:

1. C6H6; 2. C6H5-OH; 3. CH3-CH2-OH; 4. CH3-CH2-CH2-CH=CH2;A) 1, 2.

B) 1, 3.

C) 1, 5.

D) 3, 5.

E) 1, 4.

9. Полимерлену реакциясына түсе алатын зат:

A) C2H6

B) C3H8

C) C4H10

D) C2H2

E) C6H6

10. Берілген жүйеде 2СО + О2 ↔ 2СО2 + Q қысымды көбейту, температураны төмендету, оттектің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті

A) солға ығыстырады

B) ығыстырмайды

C) солға да, оңға да ығыстырады

D) оңға да, солға да ығыстырады

E) оңға ығыстырады

11. 64 г мыс және 63 г сұйылтылған азот қышқылы әрекеттескенде алынған тұздың массасы

A) 18,8 г

B) 376 г

C) 188 г

D) 70,5 г

E) 37,6 г

12. Темір (ІІ) сульфатымен барий гидроксидінің арасында жүретін ион алмасу реакциясының толық иондық теңдеулеріндегі коэффициенттердің қосындысы

A) 8

B) 9

C) 5

D) 7

E) 6

13. 96 г күйені жаққанда түзілген көміртек (ІV) оксидінің (қ.ж.) көлемі (л)

A) 177,2.

B) 178,2.

C) 176,2.

D) 175,2.

E) 179,2.

14. Сынап (ІІ) нитратының ерітіндісін электролиздеу теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 10

B) 12

C) 8

D) 9

E) 11

15. Сумен 1 моль сілтілік металл әрекеттескенде бөлінетін сутектің (қ.ж.) көлемі:

A) 12 л.

B) 5,6 л.

C) 22,4 л.

D) 11,2 л.

E) 44,8 л.

16. 27 г көміртектен шығымы 97 % болатын метан алынды, өнімнің көлемі:

A) 58,7 л.

B) 48,9 л.

C) 42,5 л.

D) 68,6 л.

E) 40 л.

17. Гидрлегенде 18г пентан түзілген болса,бастапқы алынған пентадиеннің массасы

A) 17 г

B) 11 г

C) 22 г

D) 33 г

E) 44 г

18. Фотосинтез кезінде ағаш ең көп дегенде тәулігіне 66 г көмірқышқыл газын көмірсуға айналдырады. Осы кезде бөлінетін оттектің (қ.ж.) көлемі:

A) 20,75 л

B) 33,60 л

C) 35,45 л

D) 30,55 л

E) 40,50 л

19. 33,75 г метиламоний хлоридің алу үшін қажет тұз қышқылының массасы:

A) 17,75 г

B) 19,50 г

C) 18,25 г

D) 17,25 г

E) 18,50 г

20. Берілген сызбанұсқа бойынша:

KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 10 моль калий перманганатынан алынатын хлордың зат мөлшері

A) 5 моль

B) 10 моль

C) 15 моль

D) 20 моль

E) 25 моль

21. 200г 10%-ті кальций хлориді ерітіндісімен әрекеттесетін 20%-ті натрий карбонатының массасы

A) 95,1 г

B) 85,4 г

C) 95,3 г

D) 85,5 г

E) 95,5 г

22. 10 г литий нитриді сумен әрекеттескенде шығымы 95 болса, бөлінетін аммиактың (қ.ж.) көлемі:

A) 6,34 л

B) 6,08 л

C) 6,00 л

D) 6,17 л

E) 6,25 л

23. 57,25 г пикрин қышқылын алу үшін қажет фенол мен азот қышқылының массалары

A) 24,2 г; 41,35 г

B) 23,5 г; 47,25 г

C) 21,7 г; 45,35 г

D) 22,3 г; 40,25 г

E) 24,6 г; 43,4 г

24. Массасы 8,5г құмырсқа мен сірке қышқылының қоспасын күміс оксидімен әрекеттестіргенде 10,8г күміс түзілсе, қоспадағы құмырсқа қышқылының массалық үлесі (%)

A) 27,1

B) 28,2

C) 27,7

D) 29,2

E) 39,1

25. Төмендегі өзгерістер схемасындағы А, В, С қосылыстар атауларының нөмірлерінің қатары1. Хлорэтан

2. Құмырысқа қышқылы

3. Сірке альдегиді

4. Этилацетат

5. Формальдегид

6. Диэтил эфирі

A) 1 5 2

B) 4 3 2

C) 3 4 6

D) 3 1 2

E) 2 1 3


ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


БИОЛОГИЯ1. Безгек паразитінің таралуы

A) эритроциттер

B) ішектер

C) тері

D) бауыр

E) адам өкпесі

2. Қанның ядросы жоқ қызыл түсті жасушалары:

A) Фагоциттер

B) Лейкоциттер

C) Тромбоциттер

D) Эритроциттер

E) Лимфоциттер

3. Ағзаның жасушаларынан ағзалық заттарды сорып қоректенетін бактериялар

A) Спорофиттер

B) Симбиоздар

C) Паразиттер

D) Псилофиттер

E) Сапрофиттер

4. Орамжапырақгүлділердің жемісі:

A) Қауашақ

B) Қабақ

C) Бұршаққын

D) Тұқымша

E) Жидек

5. Ұша алмайтын, бірақ құрлықта өте жылдам жүгіретін құс

A) Пингвин

B) Түйеқұс

C) Тырна

D) Дегелек

E) Сұңқар

6. Жорғалаушылардың негізгі тыныс алу мүшесі

A) Өкпесі

B) Желбезегі, терісі

C) Желбезегі

D) Демтүтік

E) Терісі

7. Көз ауруларын емдейтін дәрігер.

A) Гемотолог.

B) Уролог.

C) Офтальмолог.

D) Стоматолог.

E) Травмотолог.

8. Адам ағзасындағы сілекей безінің саны:

A) 2 жұп.

B) 4 жұп.

C) 3 жұп.

D) 8 жұп.

E) 10 жұп.

9. D дәрумені жетіспегенде пайда болатын ауру

A) Туберкулез

B) Іш сүзегі

C) Мешел

D) Дизентерия

E) Тырысқақ

10. Өсімдіктерге беріктік қасиет беретін ұлпа

A) Түзуші

B) Жабын

C) Қорға жинаушы

D) Фотосинтездеуші

E) Тірек

11. Жанама тамыр өсіп шығады:

A) Негізгі тамырдың жан-жағынан.

B) Сабақтан.

C) Ұрық тамыршасынан.

D) Ұрық бүршікшесінен.

E) Тұқым жарнағынан.

12. Жапырақ сағағына ұқсаған гүлдің жіңішкерген жері

A) Гүл сағағы

B) Аналық

C) Тостағанша

D) Күлте жапырақша

E) Гүл табаны

13. Ағаштың діңіне, тасқа жабысып өсетін қына

A) Сақалды

B) Жапырақ тәрізді

C) Қабыршақты

D) Сабақ тәрізді

E) Бұта тәрізді

14. Жүйке ұлпасына тән қасиет.

A) Серпімділік

B) Беріктік

C) Қорғаныш

D) Құрылыс

E) Қозғыштық

15. Көкірек қуысы көлемінің ұлғаюы:

A) қабырға аралық бұлшық ет жиырылуынан

B) төрт басты бұлшық ет жиырылуынан

C) екі басты бұлшық ет жиырылуынан

D) алыстан көргіш ет жиырылуынан

E) жалпақ арқа бұлшық етінің жиырылуынан

16. Жүректің кіші қанайналым шеңбері басталатын бөлігі

A) Оң жақ қарынша.

B) Сол жақ құлақша.

C) Қолқа.

D) Оң жақ құлақша.

E) Сол жақ қарынша.

17. Жыныс жасушасындағы хромосома саны:

A) 21

B) 22

C) 43

D) 46

E) 23

18. Көмірсудың жасушада атқаратын қызметі

A) Тасымалдаушы

B) Қозғалыс

C) Катализаторлық

D) Тұқымқуалаушылық қасиет сақтау

E) Энергетикалық

19. Қыналар денесіндегі саңырауқұлақтар мен балдырлардың өте тығыз бірігіп тіршілік етуі.

A) Бәсекелестік.

B) Нақты селбестік.

C) Арамтамақтық.

D) Паразиттік.

E) Жыртқыштық.

20. Қосарлы ұрықтануды ашқан ғалым

A) А.Ф.Ковшарь

B) К.А.Навашин

C) В.А.Грачев

D) А.А.Слудский

E) С.Г.Тимирязев

21. Бұта болып өсетін ашық тұқымды өсімдік

A) Жатаған шырша

B) Майқарағай

C) Самырсын

D) Балқарағай

E) Қарағай

22. “Мутация” ұғымын қалыптастырған голландиялық ғалым

A) Г. де Фриз

B) Г. Мендель

C) У. Бэтсон

D) Г. Морган

E) Ч. Дарвин

23. Алғаш құс-көнеқұс пайда болды

A) Архей.

B) Протерозой.

C) Палеозой.

D) Мезозой.

E) Кайнозой.

24. Тұяқты жануарлардың тарихын зерттеген ғалым

A) Ч.Дарвин

B) Ф.Мюллер мен Э.Геккель

C) К.М.Бэр

D) В.П.Кузьмин

E) В.О.Ковалевский

25. Бірінші ретті консументтер (тұтынушылар)

A) Автотрофтылар

B) Хемосинтездеушілер

C) Өсімдікқоректі жануарлар

D) Етқоректі жануарлар

E) Бір жасушалы балдырлар


БИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ГЕОГРАФИЯ1. География ғылымы бөлінеді...

A) 5 салаға

B) 2 салаға

C) 3 салаға

D) 4 салаға

E) 1 салаға

2. Географиялық карталарды су объектілері ... түспен бейнеленген.

A) Жасыл.

B) Әр түрлі түстермен.

C) Қызыл.

D) Сары.

E) Көк.

3. Биосфера деп ... айтамыз.

A) тропосфераның жоғары қабатын

B) мұхит түбіндегі ойпат жерлерді

C) географиялық қабықтың тірі ағзалар тіршілік ететін бөлігін

D) вулкандық жыныстармен жабылған географиялық қабықтың бір бөлігін

E) жердің беткі қабатын

4. Жер қыртысыныњ ежелгі, біршама тұрақты әрі тегіс учаскесі

A) плита

B) рифт

C) құрлық

D) континент

E) платформа

5. Қазіргі кезде географиялық қабықты өзгертетін негізгі фактор:

A) Жер бедері.

B) Климат.

C) Ішкі процесс.

D) Сыртқы процесс.

E) Антропогендік.

6. Хантәңірі шыңына дейін барған зерттеуші

A) Ш. Уәлиханов

B) П.П Семенов-Тяншанский

C) П. Паллас

D) Л. Берг

E) Қ. Сәтбаев

7. Қазақстан аумағы табиғат зоналарында орналасқан

A) Ылғалды экваторлық, Тайга, Сельвас

B) Тропиктік шөлдер

C) Саванналар, Кампос, Льянос

D) Арктикалық шөлдер

E) Орманды дала, дала, шөлейт, шөл

8. Жеңіл өнеркәсіптегі басты сала

A) Тері илеу

B) Тігін

C) Мақта-мата

D) Тоқыма

E) Былғары

9. Күріш тазалайтын зауыт:

A) Талдықорғанда.

B) Жамбылда.

C) Балқашта.

D) Павлодарда.

E) Қызылорда.

10. Табиғи күйінде ағаш өсімдігі негізгі орын алатын табиғат зона:

A) Дала

B) Орман

C) Шөлейт

D) Тундра

E) Шөл

11. Солтүстік Америкадағы Эри мен Онтарио көлдерін қосып тұрған өзен.

A) Ниагара.

B) Миссури.

C) Маккензи.

D) Юкон.

E) Колорадо.

12. Жаңа Гвинея аралының байырғы тұрғындары:

A) Пигмейлер

B) Папуастар

C) Ағылшындар

D) Канадалықтар

E) Маори

13. Қазақстан климатының шұғыл континентті болу себебі:

A) Еуразия материгінің ортасында орналасуы

B) Солтүстік мұзды мұхитының жақындығы

C) Атлант мұхитының әсері

D) Тынық мұхитының әсері

E) Жер бедерінің тегістігі

14. Қазақстандағы ас тұзының мол қоры

A) Атырауда

B) Ақтөбеде

C) Қызылорда

D) Маңғыстауда

E) Көкшетауда

15. Бағалы қасиеті бар түйе сүті:

A) Шұбат.

B) Қаймақ.

C) Қымыз.

D) Айран.

E) Қатық.

16. Федеративті республикасы

A) Венгрия.

B) Франция.

C) Ресей.

D) Польша.

E) Италия.

17. Атом электр станциясында энергия өндірісінің абсолюттік көлемі жөнінен ... елі алда келеді.

A) Италия.

B) Үндістан.

C) Дания.

D) Франция.

E) Оңтүстік Корея.

18. Қытай Халық Республикасы ... провинциядан тұрады:

A) 19

B) 30

C) 50

D) 28

E) 22

19. Африкадағы ірі аралдық мемлекет:

A) Эритрея.

B) Сейшель аралдары.

C) Кабо-Верде.

D) Комор аралдары.

E) Мадагаскар.

20. Төмен түскен ойыстар мен жарықтарда пайда болған көлдер:

A) Реликті

B) Мұздық

C) Тектоникалық

D) Қар көлдер

E) Суффозиялық

21. Сарыарқада негізгі граниттен тұратын меридиан бағытындағы ірі антиклинальдың қалдығы:

A) Қарқаралы

B) Баянауыл

C) Шыңғыстау

D) Ұлытау

E) Қызыларай

22. Сарыарқаның шөлейтті жазықтарында орналасқан ұлттық парк

A) Алматы

B) Іле Алатауы

C) Көкшетау

D) Баянауыл

E) Алтынемел

23. Семей қаласындағы Ертіс өзеніне көпір салуға қаражат бөлген ел.

A) Италия

B) АҚШ

C) Жапония

D) Үндістан

E) Канада

24. Украина өнеркәсібінің басты саласы:

A) Машина жасау

B) Химия өнеркәсібі

C) Құрылыс өнеркәсібі

D) Тамақ өнеркәсібі

E) Отын-энергетика

25. Қант қамысын өндіретін ел

A) Куба

B) Уругвай

C) Парагвай

D) Аргентина

E) Чили


ГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ1. “Адасқан ұлдың қайтып оралуы” шығармасының авторы:

A) Рафаэль Санти

B) Альбрехт Дюрер

C) Веласкес Диего

D) Рембрандт

E) Леонардо да Винчи

2. Тарихта тұңғыш рет «Адам және азамат құқықтарының декларациясын» қабылдаған республика:

A) Англия

B) Испания

C) Франция

D) Италия

E) АҚШ

3. Біріккен Герман империясының бірінші канцлері:

A) Отто фон Бисмарк

B) Фридрих Вильгельм

C) Альбрехт фон Роон

D) Гельмут фон Мольткен

E) Фердинанд Лассаль

4. Императорын Көк тәңірінің ұлы деп есептеген мемлекет:

A) Монголия

B) Қытай

C) Жапония

D) Тайланд

E) Корея

5. XX ғасырдың басындағы Түркиядағы антиимпериалистік ұлт-азаттық революцияны басқарған:

A) Мұстафа Кемал.

B) Сүлеймен Омар.

C) II Әбділ Хамит.

D) Әбділ Мажит.

E) Решид паша.

6. КСРО құрылған жыл:

A) 1918 ж.

B) 1920 ж.

C) 1926 ж.

D) 1922 ж.

E) 1924 ж.

7. 1944 жылы КСРО одақтастарының фашистік Германияға қарсы ашқан майданы:

A) Белорусь майданы.

B) Украин майданы.

C) Шығыс майдан.

D) Екінші майдан.

E) Оңтүстік майдан.

8. ГФР-дің мемлекеттік басқару формасы:

A) Президенттік республика

B) Канцлерлік республика

C) Конституциялық монархия

D) Президентті-парламенттік республика

E) Парламенттік монархия

9. 1989 жылдан мұнай экспорттайтын елдер ұйымының мүшелері:

A) Алжир, Ливия

B) Египет, Марокка

C) Судан, Оңтүстік Африка Республикасы

D) Мавритания, Марокка

E) Ливия, Тунис

10. Әлемдегі ең ежелгі жазу жүйесі қалыптасты:

A) Египетте.

B) Үндістанда.

C) Қытайда.

D) Кіші Азияда.

E) Қосөзенде.

11. «Бес өзен елі» деп аталатын Үндістандағы аймақ:

A) Пенджаб

B) Макараштра

C) Бенгалия

D) Бихар

E) Гуджарат

12. VIII ғасырларда Европада жазу қағазының орнына қолданылған зат:

A) Жалпақ ағаш.

B) Папирус.

C) Саз тақтайшасы.

D) Ақ мата.

E) Иленген бұзау, қой терісі.

13. Кресшілер Иерусалимді басып алған жыл:

A) 1079 ж.

B) 1086 ж.

C) 1099 ж.

D) 1094 ж.

E) 1090 ж.

14. ХVІІІ ғ. басында Ресейдің теңізге шығу жолындағы бәсекелестері:

A) Түркия, Швеция.

B) Франция, Англия.

C) Испания, Греция.

D) Голландия, Дания.

E) Пруссия, Австрия.

15. Англияның Үндістанды толық отарлауды аяқтаған уақыты:

A) XIX ғасырдың ортасы.

B) XVIII ғасырдың басы.

C) XVIII ғасырдың аяғы.

D) XX ғасырдың ортасы.

E) XVII ғасырдың ортасы.

16. 1915 ж. құрылған "Төрттік Одаққа" енген елдер:

A) Франция, АҚШ, Англия, Испания.

B) Жапония, АҚШ, Греция, Канада.

C) Германия, Түркия, Болгария, Австро-Венгрия.

D) Ресей, Сербия, Польша, Финляндия.

E) АҚШ, Жапония, Германия, Ресей.

17. 1917 жылдың басында Иран аумағын бөлісіп, басып алған елдер:

A) Ұлыбритания, Германия, Ресей.

B) Франция, Италия, Жапония.

C) Ресей, Франция, Италия.

D) АҚШ, Ресей, Италия.

E) Ұлыбритания, АҚШ, Германия.

18. 1968 жылғы Чехословакияда болған қозғалыс:

A) «Таза қол».

B) «Мамыр қозғалысы».

C) «Қызыл қалампыр».

D) «Полковниктер төңкерісі».

E) «Прага көктемі».

19. Кеңестер Одағында түсірілген ең алғашқы дыбысты фильм:

A) «Потемкин Броненосеці»

B) «Өмірге жолдама»

C) «Біз Кронштадтанбыз»

D) «Максимнің қайта оралуы»

E) «Ана»

20. Ежелгі грек философы Демокриттің әлемде тұңғыш рет жасаған ғылыми тұжырымдамасы:

A) Әлемнің тартылысы заңы.

B) Геоцентрлік жүйесі.

C) Өзгермелі шамалар.

D) Атом қозғалысы.

E) Жұлдыздар жүйесінің картасы.

21. Араб халифаты бірнеше тәуелсіз мемлекеттерге ыдыраған кезең:

A) VIII ғасыр.

B) VII-IX ғасыр.

C) VIII-X ғасыр.

D) IX-X ғасыр.

E) X- XI ғасыр.

22. Орыс жерлерінің Москва төңірегіне бірігуі аяқталды:

A) XV ғасырдың аяғы XVІ ғасырдың басы.

B) XІV ғасырдың басы.

C) XVІІІ ғасырдың басы.

D) XVІІ ғасырдың басы.

E) XІІІ ғасырдың соңы.

23. Орта ғасырдағы Иран жеріндегі егіншілікпен айналысатын шаруалар:

A) Иляттар.

B) Шаруалар.

C) Райяттар.

D) Дихандар.

E) Егіншілер.

24. XVII-XVIII ғасырлардағы Еуропа мәдениетіндегі бірін-бірі ауыстырып отырған үш көркем бағыт:

A) Классицизм, романтизм, реализм.

B) Идеализм, гуманизм, реализм.

C) Материализм, эмпиризм, идеализм.

D) Утопиялық көзқарас, романтизм, идеализм.

E) Утопиялық көзқарас, эмпиризм, материализм.

25. 1961 жылы АҚШ Президенті Джон Кеннеди латынамерикандық мемлекеттерге ұсынған бағдарлама:

A) «Даму жолындағы одақ»

B) «Өзара достық туралы»

C) «Өзара экономикалық Кеңес»

D) «Достық пен бейбітшілік»

E) «Әлеуметтік көмек»


^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ1. Ер Төстіктің қалыңдығының атын табыңыз.

A) Құртқа.

B) Қаракөзайым.

C) Гүлбаршын.

D) Назым.

E) Кенжекей.

2. М. Дулатовтың 1909 жылы Уфа қаласында басылып шыққан кітабын анықтаңыз.

A) “Оян, қазақ”.

B) “Терме”.

C) “Қирағат”.

D) “Есеп құралы”.

E) “Азамат”.

3. Төрт бөлім, қырық жеті тараудан тұратын С.Сейфуллиннің шығармасын белгілеңіз.

A) «Жемістер».

B) «Альбатрос».

C) «Аққудың айырылуы».

D) «Қызыл ат».

E) «Көкшетау».

4. Қасым Аманжоловтың туған елдің өсу жолын, жаңаруын шабытпен жырлаған өлеңін белгілеңіз.

A) «Нұрлы дүние».

B) «Балдақты жігіт».

C) «Дариға».

D) «Өзім туралы».

E) «Жиырма бес».

5. Немістің ұлы ақыны Гетемен ой бөлісетін қаламгерді табыңыз.

A) Б.Бұлқышев.

B) А.Құнанбайұлы.

C) Ж.Саин.

D) Қ.Аманжолов.

E) Г.Бельгер.

6. С. Мұқановтың «Адасқандар» романындағы басты кейіпкерлерді табыңыз.

A) Еркін, Шоқпыт.

B) Итбай, Кулаков.

C) Асқар, Ботагөз.

D) Бүркіт, Бәтес.

E) Алтай, Сұлушаш.

7. Ғ.Мұстафиннің ’’Шығанақ’’ романының бас кейіпкері-Шығанақтың прототипі кім екенін белгілеңіз.

A) Ыбырай Жақаев.

B) Сәкен Сейфуллин.

C) Шығанақ Берсиев.

D) Саттар Ерубаев.

E) Қайырғали Сарталиев.

8. Жоқтау қандай өлең екенін көрсетіңіз.

A) Ауыз әдебиетінің бір түрі.

B) Тек төрт тармақтан тұратын өлең.

C) Міндетті түрде музыканы қажет етеді.

D) Ауыр қазалы адамның дүниеден өткен адамға деген қадір-құрметін білдіретін өлең.

E) Жазба әдебиетінде ғана қалыптасқан, ауыз әдебиетінде жоқ.

9. Тармақтың соңғы сөздерінің дыбыстық жағынан үндесуі қалай аталатындығын табыңыз.

A) Буын.

B) Ырғақ.

C) Ұйқас.

D) Бунақ.

E) Шумақ.

10. Рабғузидың прозалық туындысы қалай аталатынын табыңыз.

A) ’’Құтты білік’’.

B) ’’Қисса-сул әнбия’’.

C) ’’Оғыз-наме’’.

D) ’’Кодекс куманикус’’.

E) ’’Ақиқат сыйы’’.

11. Ақжүністің мінезінің көп қыры қай сәтте байқалатындығын анықтаңыз.

A) Анасына айтқан сырында.

B) Сыпыра жырауға айтқан сөзінде.

C) Әкесіне айтқан сөзінде.

D) Қартқожаққа айтқан монологында.

E) Тарғынмен сөйлескенде.

12. Жиембет жырау Бортоғашұлының атқарған қызметін табыңыз.

A) Әнші.

B) Хан.

C) Қолбасшы, әскер басы.

D) Данагөй.

E) Уәзір.

13. 1847-1853 жылдары Шоқан қай оқу орнында оқығанын белгілеңіз.

A) Омбыдағы Кадет корпусы.

B) Семейдегі семинария.

C) Уфадағы медресе.

D) Омбыдағы мұғалімдер семинариясы.

E) Орынбор.

14. Абайдың жас ұрпақты достыққа, махаббатқа үгіттеген өлеңін көрсетіңіз.

A) «Интернатта оқып жүр».

B) «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол».

C) «Сабырсыз, арсыз, еріншек».

D) «Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да».

E) «Өкінішті көп өмір кеткен өтіп».

15. «Аласыз қара көзі айнадайын» деген жолдағы (Абай) қолданған тіл айшығын табыңыз.

A) Әсірелеу.

B) Астарлау.

C) Алмастыру.

D) Теңеу.

E) Кейіптеу.

16. Шәкәрімді жауыздар қалай қорлағанын белгілеңіз.

A) Сүйегін құдыққа тастайды.

B) Жер аударып жібереді.

C) Иесіз қораға қамайды.

D) Аштыққа ұшыратады.

E) Түрмеге қамайды.

17. ^ ... Мен бақытсыз бола қойман сірә а,

Туған елім болса екен бақытты !...- деген өлең жолдары Мұқағали ақынның қай өлеңінен алынғанын табыңыз.

A) «Қайырлы түн».

B) «Елім барда».

C) «Анау – аспан, мынау – бақ».

D) «Барлығы да сендердікі».

E) «Үш бақытым».

18. «Біздің жақта қыс ұзақ» шығармасы кімдікі екенін анықтаңыз.

A) С.Жүнісов.

B) О.Бөкейұлы.

C) Ә.Кекілбаев.

D) Қ.Жұмаділов.

E) М.Мағауин.

19. Ш.Мұртазаның «Бесеудің хаты» драмасындағы совнарком председателінің орынбасарын анықтаңыз.

A) Мүсірепов.

B) Голощекин.

C) Құрамысов.

D) Хұсни.

E) Рысқұлов.

20. Ақан серінің ’’Сырымбет’’, ’’Үш тоты’’, ’’Балқадиша’’ тағы басқа ән өлеңдерінің тақырыбын белгілеңіз.

A) Туған жер.

B) Ерлік.

C) Әйел бостандығы.

D) Кек.

E) Достық сезім.

21. Ж.Аймауытов ұсталған жылды табыңыз.

A) 1931ж.

B) 1929ж.

C) 1937ж.

D) 1938ж.

E) 1930ж.

22. І.Жансүгіровтің ²Құқ² жинағы қандай шығарма екенін белгілеңіз.

A) Өлеңдер жинағы.

B) Поэмалар жинағы.

C) Сықақ әңгімелер мен фельетондар.

D) Мысал өлеңдер.

E) Зерттеу еңбегі.

23. Мұхтар Әуезов әкесі қайтыс болған соң кімнің тәрбиесінде болғанын табыңыз.

A) Нағашысы.

B) Немере ағасы Қасымбек.

C) Әжесі.

D) Аталас туысы.

E) Анасы.

24. М.Әуезовтің табиғат құбылыстарын адам психологиясымен астастыра суреттеу әдісі қолданылған шығармасын белгілеңіз.

A) «Қаралы сұлу».

B) «Қорғансыздың күні»

C) «Ескілік көлеңкесінде».

D) «Еңлік-Кебек».

E) «Бәйбіше-тоқал».

25. ’’Абай жолы’’ романында Абай әкесі Құнанбайдың қаталдығын алғаш рет қай жерде көргенін анықтаңыз.

A) Бөжейдің асында.

B) Қодар мен Қамқа өлімінде.

C) Әмірді өлтірмекші болған кезі.

D) Кәмшатты Айғыздан айыруы.

E) Бөжейді сабататын тұста.


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ1. «U» әріпі екінші буындағы түрде тұр

A) bus

B) tulip

C) Turkey

D) turn

E) pupil

2. Төмендегі тематикалық топқа жатпайтын сөзді көрсетіңіз.

A) favourіte.

B) hobby.

C) laugh.

D) collectіng.

E) іnterest.

3. Берілген сөздермен мақал құраңыз.

Begun / done / half / is / well

1 2 3 4 5

A) 2)1)3)4)5)

B) 3)4)1)2)5)

C) 5)3)1)2)4)

D) 4)5)1)2)3)

E) 5)1)4)3)2)

4. Артикльдердіњ д±рыс н±сқасын қойыњыз.

… go to … teacher’s desk.

A) the/a.

B) -/the.

C) a/the.

D) a/an.

E) the/the.

5. "Help" сөзінің туынды сөзі:

A) Rehelp.

B) Helply.

C) Helpіatіon.

D) Helpless.

E) Іmhelp.

6. “30”саны

A) thirty-three

B) three

C) thirteen

D) theeteen

E) thirty

7. Сөйлемді аяқтаңыз.

My sister is … .

A) My sister’s daughter.

B) My parents’ daughter.

C) My parent’s daughter.

D) My uncle’s son.

E) My mother’s brother.

8. Дұрыс нұсқасы

Mrs.Johnson…(that) she…for an American company

A) said/worked

B) says/work

C) said/working

D) says/working

E) say/worked

9. “to be going to do smth” д±рыс формада қойыњыз.

They … to buy a book tomorrow.

A) were going.

B) am going.

C) is going.

D) are going.

E) was going.

10. Берілген әріптерден дұрыс құралған сөз табыңыз.

y, і, d, a, r.

A) іadyr.

B) dіary.

C) dyrіa.

D) іrday.

E) yіard.

11. Сөйлемді аяқтаңыз:

Ben іs a real football ...

A) fun.

B) fan.

C) play.

D) pupіl.

E) worker.

12. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

More people use the bus because … the fuel shortage.

A) From.

B) On.

C) For.

D) To.

E) Of.

13. Етістік қай суффикс арқылы жасалады?

A) - er.

B) - іse.

C) - ful.

D) - ness.

E) - ly.

14. Есімдіктің дұрыс нұсқасын табыңыз.

Lend them ... dіctіonary; they have left ... at home.

A) theіr, my.

B) mіne, hers.

C) your, theіrs.

D) her, theіr.

E) our, theіr.

15. Сөйлемді сәйкес есімдікпен толықтырыңыз:

She hasn’t ... to read іn the evenіng.

A) somebody.

B) nothіng.

C) anybody.

D) some.

E) anythіng.

16. Етістік:

A) Cold.

B) Fog.

C) Hot.

D) Freeze.

E) Pleasant.

17. Future in the Past-тағы сөйлем

A) He wanted to know which book I had taken

B) She asked me to talk more quietly

C) He asked me to check the bill

D) I like having holidays abroad

E) Jane said she would tell them the news

18. Алдыңғы сөйлемнің мағынасын ескере отырып, сөйлемді мағынасына сай аяқтаңыз.

George іs a detectіve. He enjoys hіs work. He lіkes ... .

A) to solvіng mysterіes.

B) to have solvіng mysterіes.

C) solves.

D) to be solvіng mysterіes.

E) solvіng mysterіes.

19. Инфинитивтің, инфинитивтік, герундиалық немесе есімше тіркестің дұрыс түрін көрсетіңіз.

But you promіse not ... for dіnner.

A) beіng late.

B) to have been late.

C) wіll be late.

D) to be late.

E) are late.

20. Берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді көрсетіңіз.

To praіse.

A) prіce.

B) to adore.

C) to defend.

D) to іnsult.

E) to forget.

21. “He who laughs last laughs best” мақалын аударыңыз:

A) Ашулансаң жүзге дейін сана

B) Аз сөйлеп, көп жұмыс істе

C) Ақымақтарға заң жазылмаған

D) Кім іздейді, сол табады

E) Соңғы күлген күледі

22. Дұрыс аудармасын табыңыз:

Кешіккеніме кешірім сұраймын.

A) Excuse me for being late.

B) Excuse me being late.

C) Excuse me being for late.

D) Excuse me be late.

E) Excused my being late.

23. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

Our car is ten years old We ___ a new one

A) are going to dance

B) are going to beat

C) are going to buy

D) is going to dance

E) is going to buy

24. Мәтінді оқып тапсырманы орындаңыз.

Murіllo was a great paіnter іn Spaіn. He paіnted beautіful

pіctures and he had many students.

Once he found a very good pіcture іn hіs studіo and asked hіs

students who had paіnted that pіcture but nobody answered. Then

he asked hіs slave Sebastіan іf he had seen somebody іn the

studіo the nіght before.The slave dіd not answer. Then Sebastіan began to paіnt. Suddenly Murіllo appeared and saw hіm.

Murіllo understood that the slave was a very talented paіnter and

gave hіm freedom.

Сөйлемді мәтіннің мағынасына сай аяқтаңыз.

Murіllo asked Sebastіan ... .

A) іf somebody had been іn the studіo the nіght before.

B) who had taken hіs paіnts.

C) where the students had been the nіght before.

D) who phoned hіm.

E) іf he paіnted thіs pіctures.

25. The hіghest mountaіn on the Brіtіsh Іsles іs:

A) The Chevіot Hіlls.

B) The Pennіnes.

C) The Southern Uplands.

D) Snowdon.

E) Ben Nevіs.


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ
1   2   3   4Похожие:

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1113 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1114 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7002 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7005 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
Төл сөздің алдында келген автор сөзінен кейін қойылатын тыныс белгіні белгілеңіз
1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
Мұстафин былай деді Жазушы болу үшін негізгі үш шарт: ой, алғыр тіл, талант керек
1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы