Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» icon

Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак»НазваниеСтандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак»
страница4/4
Дата конвертации20.02.2014
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4

^ 18. Тағылымдамадан өту, оқу мерзімдері/ Сроки обучения/прохождения стажировки

_____________________________________________________________________________________^ 19. Бұдан бұрын Сізге "Болашақ" халықаралық стипендиясы тағайындалды ма?/

Присуждалась ли Вам ранее международная стипендия «Болашак»?

Иә/Да

прямоугольник 6


Жоқ/Нет

прямоугольник 6


^ Егер тағайындалса, онда келесі жолды толтырыңыз: тағайындалған жылы:/

Если присуждалась, то заполните следующие поля: год присуждения: ______________


^ Оқу бағдарламасы/ Программа бучения


___________________


___________________


Тиісті шарттар бойынша міндеттемелер бар ма?/ Имеются ли обязательства по соответствующим договорам?

Иә/Да

прямоугольник 6


Жоқ/Нет

прямоугольник 6


20. Мен ___________________________________________________________________________, Тегі, Аты, Әкесінің аты

«Болашақ» халықаралық стипендиясына үміткер, осы сауалнамада көрсетілген барлық ақпараттың толық және нақты болып табылатынын растаймын.

Біле тұра жалған немесе толық емес деректерді беру конкурстан шығып қалуыма, сондай-ақ тағайындалған жағдайда «Болашақ» халықаралық стипендиясынан айыруға әкеп соғатыны маған мәлім.

Мен Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу ережелерінің және Оқуды ұйымдастыру/ғылыми тағылымдаманы өту туралы шарттың, Жылжымайтын мүлік кепілі туралы шарттың, кепілдік беру шартының талаптарымен таныстым.

^ Маған «Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалған жағдайда, көрсетілген шарттар бойынша барлық міндеттемелерді мойныма аламын.

Мен «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысуым барысында «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ алған менің сауалнамалық деректерімді, тестілеу мен әңгімелесу нәтижелерін Тәуелсіз сараптамалық комиссия мен Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия мүшелеріне және шетелдік серіктестерге, мемлекеттік органдарға, ғылыми-зерттеу институттарына, сарапшыларға және өзге де мүдделі ұйымдарға, «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ іріктеу конкурсы нәтижелерінің ресми сайтында орналастыру жолымен берілуіне қарсы емеспін.

Конкурстық іріктеудің барлық кезеңдеріне келуге дербес жауапкершілікте боламын және ата-анамның/қамқоршылардың және басқа да делдалдардың қатысуынсыз конкурстың барлық кезеңдерінен өз бетімен өтуге міндеттенемін. Конкурстан өту кезінде конкурстың кезеңдерін ұйымдастыруға және өткізуге жауап беретін ұйымдар мен ведомстволардың қызметкерлерімен ізетті болуға міндеттенемін. Осы сауалнаманың 7-тармағында көрсетілген электрондық почтаны тұрақты тексеруге және қажетті сұранысқа уақытылы жауап беруге міндет аламын.

Я__________________________________________________________________________,

Фамилия, Имя, Отчество

претендент(ка) на международную стипендию «Болашак» подтверждаю, что вся информация, представленная мною в данной анкете является полной и достоверной.

Мне известно, что предоставление заведомо ложных или неполных данных ведет к исключению из конкурса, а также к лишению международной стипендии «Болашак» в случае ее присуждения.

Я ознакомлен(а) с требованиями Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии Президента Республики Казахстан и условиями Договора об организации обучения/прохождения стажировки, Договора залога недвижимого имущества, Договора поручительства.

В случае присуждения мне международной стипендии «Болашак», принимаю все обязательства по указанным договорам.

Я не возражаю о передаче моих анкетных данных, результатов тестирований и собеседований, полученных
АО «Центр международных программ» в ходе моего участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак», членам Независимой экспертной комиссии и Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, зарубежным партнерам, государственным органам, научно-исследовательским институтам, экспертам и иным заинтересованным организациям, а также путем размещения на официальном сайте результатов конкурсного отбора АО «Центр международных программ».

Я несу персональную ответственность за явку на все этапы конкурсного отбора и обязуюсь проходить все этапы конкурса самостоятельно, без участия родителей/попечителей или других посредников. При прохождении конкурса обязуюсь быть вежливым с сотрудниками организаций и ведомств, отвечающих за организацию и проведение этапов конкурса. Обязуюсь регулярно проверять электронную почту, указанную в п.7 данной анкеты и своевременно отвечать на запрашиваемую информацию.

^ Төменде өзіңіздің қолыңызбен мынадай мәтінді жазыңыз:

Осы қосымшаны мен өз қолыммен толтырдым, әрбір парағы дәйектелді. Жоғарыда жазылған шарттармен және талаптармен таныстым және келісемін (жеке қолыммен нақтылаймын).

Пожалуйста, напишите ниже собственноручно прописью текст, выделенный курсивом:

Настоящее приложение заполнено мною собственноручно, каждая страница личного листа запарафирована. С вышеперечисленными условиями и требованиями ознакомлен и согласен (подтверждаю личной подписью).

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Үміткердің қолы ______________________________Күні_____________________________ Подпись претендента Дата___________________________________________________

Приложение 3

к стандарту государственной услуги «Прием документов для участия вконкурсе на присуждение международной стипендии

Президента Республики

Казахстан «Болашак»


^ ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ МАМАН ДАЯРЛАУҒА ТАПСЫРЫСЫ

ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТА


________ «___» ______________ 20__ж/г.

Ұйымның атауы/Название организации ____________________________________________

^ Почталық индексі, мекен-жайы/Почтовый индекс, адрес___________________________________

Телефон _____________факс ____________e-mail ____________________________________

Үміткердің тегі, аты, әкесінің аты / Ф.И.О. направляемого претендента
Фотография

3,5 × 4,5

(міндетті түрде/

обязательно)
________________________________________

Тегі/Фамилия (жеке басын куәләндыратын құжатқа сәйкес/

согласно документу, удостоверяющему личность)


_________________________________________________

Аты/Имя Әкесінің аты/Отчество (болған жағдайда/при наличии)

жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес/

согласно документу, удостоверяющему личность)«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу санаты/ Категория участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак»

^ АКАДЕМИЯЛЫҚ ОҚУ/АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ


ТАҒЫЛЫМДАМА/СТАЖИРОВКА
^ Мемлекеттік қызметшілер

Государственные служащие

Педагог қызметкерлер

Педагогические работники

Ғылыми қызметкерлер

Научные работники

Ғылыми немесе педагог

қызметкерлер

Научные или педагогические

работники

^ Инженерлік-техникалық қызметкерлер

Инженерно-технические работники

^ Медицина қызметкерлері

Медицинские работники


Бағыттаушы ұйымдағы жұмыс өтілі /Стаж работы в направляющей организации____________________________________________________________

Үміткер жұмыс істейтін құрылымдық бөлімше/ Структурное подразделение, в котором работает претендент____________________________________________________________


____________________________________________________________

Үміткердің лауазымы/ Должность претендента


___________________________________________________________


^ КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР (үміткер толтырады)/ ДАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (заполняется претендентом)

^ Оқуы болжанған ел/

Предполагаемая страна обучения

Оқуы болжанған бағдарлама/

Предполагаемая программа обучения

^ Оқуы болжанған мамандық/

Предполагаемая специальность обучения

Оқуы болжанған тіл/

Предполагаемый язык обучения^ Бағыттаушы ұйымның «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерге қысқаша ұсынымы/Краткие рекомендации направляющей организации на претендента для присуждения международной стипендии «Болашак»

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

^ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ/ТРУДОУСТРОЙСТВО

Жұмыс орнын сақтауды қамтамасыз етуге міндеттелемін/Обязуюсь обеспечить сохранение места работы.^ Бағыттаушы ұйым басшысының тегі, аты-жөні/

ФИО руководителя

направляющей организации ___________________________________________________________


Бағыттаушы ұйым басшысының қолы/

Подпись руководителя Үміткердің қолы/

направляющей организации __________________ Подпись претендента ___________


М.О/М.П


Приложение 4

к стандарту государственной услуги «Прием документов для участия вконкурсе на присуждение международной стипендии

Президента Республики

Казахстан «Болашак»


^ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ МАМАНДАР ДАЯРЛАУҒА ТАПСЫРЫСЫ

ЗАЯВКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТА


________ «___» ______________ 20__ж/г.


ЖОО-ның толық атауы/Полное наименование ВУЗа _________________________________

^ Почталық индексі, мекен-жайы/Почтовый индекс, адрес___________________________________

Телефон _____________факс ____________e-mail ____________________________________

Үміткердің тегі, аты, әкесінің аты / Ф.И.О. направляемого претендента
Фотография

3,5 × 4,5

(міндетті түрде/

обязательно)
________________________________________

Тегі/Фамилия (жеке басын куәләндыратын құжатқа сәйкес/

согласно документу, удостоверяющему личность)


_________________________________________________

Аты/Имя Әкесінің аты/Отчество (болған жағдайда/при наличии)

жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес/

согласно документу, удостоверяющему личность)^ ЖОО-да оқу кезеңі/

Период обучения в ВУЗе


___________________________________________________________

Факультет

___________________________________________________________


^ Дипломы бойынша мамандығы/

Специальность по диплому


___________________________________________________________

Үміткердің жұмыс істейтін құрылымдық бөлімше/

Структурное подразделение, в котором работает претендент___________________________________________________________

Үміткердің лауазымы/

Должность претендента


___________________________________________________________


КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР (үміткер толтырады)/ ДАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (заполняется претендентом)

^ Оқуы болжанған ел/

Предполагаемая страна обучения

Оқуы болжанған бағдарлама/

Предполагаемая программа обучения

^ Оқуы болжанған мамандық/

Предполагаемая специальность обучения

Оқуы болжанған тіл/

Предполагаемый язык обучения^ Бағыттаушы ұйымның «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерге қысқаша ұсынымы/Краткие рекомендации направляющей организации на претендента для присуждения международной стипендии «Болашак»

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

^ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ/ТРУДОУСТРОЙСТВО

Жұмыс орнын сақтауды қамтамасыз етуге міндеттелемін/Обязуюсь обеспечить сохранение места работы.^ Бағыттаушы ЖОО басшысының тегі, аты-жөні/

ФИО руководителя

Направляющего ВУЗа ________________________________________________________________


Бағыттаушы ЖОО басшысының қолы/

Подпись руководителя Үміткердің қолы/

Направляющего ВУЗа _______________________ Подпись претендента ___________


М.О/М.П


Приложение 5

к стандарту государственной услуги

«Прием документов для участия в

конкурсе на присуждение

международной стипендии Президента

Республики Казахстан «Болашак»


Таблица. Значения показателей качества и эффективности


^ Показатели качества и эффективности

Нормативное значение показателя

Целевое значение показателя в последующем году

Текущее значение показателя в отчетном году
1

2

3

4

1. Своевременность

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа


2. Качество

2.1. % (доля) получателей государственной услуги, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги


3. Доступность

3.1. % (доля) получателей государственной услуги, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги


3.2. % (доля) услуг, информация о которых доступна в электронном формате


^ 4. Процесс обжалования

4.1. % (доля) получателей государственной услуги, удовлетворенных существующим порядком обжалования


5. Вежливость

5.1. % (доля) получателей государственной услуги, удовлетворенных вежливостью персонала_________________________________________________________

Приложение 6

к стандарту государственной услуги «Прием документов для участия в

конкурсе на присуждение

международной стипендии Президента

Республики Казахстан «Болашак»


Контактные данные руководства Акционерного общества

«Центр международных программ»Должность

Телефоны

Приемная президента

69 51 36

44 89 00

Вице-президент

69 51 34

Вице-президент

44 88 95


_____________________________________________

1   2   3   4Похожие:

Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconСтандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»
«Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconСтандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на получение высшего образования»
Государственная услуга «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на получение высшего образования»...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconСтандарту государственной услуги
«Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на получение высшего образования»
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconПравила отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак» пункт 1 постановления
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года №573...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconЗУтвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
«Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на получение высшего образования»
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconПрохождение стажировок
Ао «Центр международных программ» администратор международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» объявляет прием...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconСтандарт государственной услуги «Прием документов и присуждение государственного гранта «Лучший преподаватель вуза»
Государственная услуга «Прием документов и присуждение государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» (далее – государственная...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconПояснительная записка к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года №573 «Об утверждении Правил...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconАкционерное общество «центр международных программ»
20 года, даю свое согласие на перечисление стипендии за месяц обладателя международной стипендии «Болашак»
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconУважаемые претенденты! Предлагаем вашему вниманию Перечень приоритетных специальностей для присуждения международной стипендии «Болашак» в 2010 году. Обратите внимание на примечания к сноскам Перечня
Уважаемые претенденты! Предлагаем вашему вниманию Перечень приоритетных специальностей для присуждения международной стипендии «Болашак»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы