Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» icon

Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак»НазваниеСтандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак»
страница3/4
Дата конвертации20.02.2014
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4
Үміткердің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін үміткер сауалнамасы/Анкета претендента для участия в конкурсе на присуждение международнойстипендии «Болашак»

_
Фотография 3,5*4,5


(міндетті түрде/обязательно)


___________________________________________________________


Тегі/фамилия Аты/Имя/Әкесінің аты/Отчество (болған жағдайда/при наличии)

(жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес/

согласно документу, удостоверяющему личность)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________Ел

страна

________________________________________________________________

(Болжанып отырған оқу/тағылымдамадан өту елін көрсетіңіз/

Укажите предполагаемую страну обучения/прохождения стажировки)


Оқу тілі

Язык обучения

________________________________________________________________

(Болжанып отырған оқу/тағылымдамадан өту тілін көрсетіңіз/

Укажите предполагаемый язык обучения/прохождения стажировки)


Оқу бағдарламасы/тағылымдама Программа обучения/стажировка

_____________________________________________

_____________________________________________

Мамандық

Специальность

_____________________________________________ __________________

_______________________________________________________________

(«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін басым мамандықтар тізбесіне сәйкес мамандықтың толық атауы және коды/

Полное наименование специальности и код согласно Перечню приоритетных специальностей для присуждения международной стипендии «Болашак»)


Шетелдегі жоғары оқу орны/шетелдік ұйым

Высшее учебное заведение за рубежом/зарубежная организация


________________________________________________________________

(Шетелдік жоғары оқу орындарына/мекемелерге оқу/тағылымдамадан өту үшін өз беттерімен түскен тұлғалар толтырады

Заполняется лицами, самостоятельно поступившими в зарубежные вузы/организации на академическое обучение/для прохождения стажировки)

«Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде санат алуға үміткер тұлғалар қатысу санатын көрсетулері қажет:

Лицам, претендующим на академическое обучение/прохождение стажировки в рамках международной стипендии «Болашак», необходимо указать категорию участника:

Академиялық оқу/Академическое обучение

Тағылымдама/Стажировка
^ Шетелдегі ЖОО-ға өз бетімен түскен үміткер

Самостоятельно поступивший в зарубежный ВУЗ претендент
^ Педагог қызметкерлер

Педагогические работники
Ғылыми қызметкерлер

Научные работники
Мемлекеттік қызметкерлер

Государственные служащие

Ғылыми немесе педагог қызметкерлер

Научные или педагогические работники

^ Инженерлік-техникалық қызметкерлер

Инженерно-технические работники
^ Медицина қызметкерлері

Медицинские работники

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орынының ағымдағы жылғы түлегі/

Выпусник высшего учебного заведения Республики Казахстан текущего годаБұл кестені «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ қызметкерлері толтырады

Данная таблица заполняется сотрудниками АО «Центр международных программ»
Ескертпелер/Замечания: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тексерді _____________________________________________________________________________________

Проверил (Жауапты қызметкердің аты-жөні, лауазымы/^ Ф.И.О., должность ответственного сотрудника)

Қолы ______________________________________ Тексерген күні __________________________

Подпись Дата проверки


^ 1. Жеке куәліктің деректері/Данные удостоверения личности


Сәйкестендіру нөмірі/ Идентификационный номер ______________________________________

Нөмірі

Номер


Берген мекеме/Кем выдан ______________________________________________________________________________


Берілген күні - қолданылу мерзімі/Дата выдачи - срок действия _______________________________________


^ 2. Төлқұжат деректері / Паспортные данные


Нөмірі/ Номер __________________________________________


Берген мекеме/ Кем выдан ___________________________________________


Берілген күні - қолданылу мерзімі/Дата выдачи - срок действия ___________________________________________


^ 3. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі/ Регистрационный номер налогоплательщика

___________________________________________

^ 4. Туған күні/айы/жылы/ День/месяц/год рождения _______________________________

5. Ұлты/ _______________________________

Национальность

^ 6. Отбасылық жағдайы ___________________

Семейное положение

* Байланыс деректеріңіз өзгерген жағдайда ол туралы 5 күн аралығында «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ның қызметкерлерін ескерту қажет.

* В случае изменения контактных данных в течение 5 дней необходимо оповестить сотрудников АО «Центр международных программ».

^ 7. Байланыс деректері*/ Контактные данные*

Коды, үй телефоны /Код, домашний телефон

___________________________________

Ұялы телефоны/Мобильный телефон

______________________________________________________________________________________________


^ Коды, жұмыс телефоны /Код, рабочий телефон

___________________________________

Қосымша байланыс телефондары/ Дополнительные контактные телефоны _______________________________________________

e-mail* ____________________________________________________________________________________

(Электрондық почтанызды үнемі тексеру қажет/ Необходимо регулярно проверять электронную почту)

* Міндетті түрде. В обязательном порядке.

^ 8. Тұрғылықты орны (толық мекен-жайы, индексі)

Место проживания (полный адрес, индекс)

_______________________________________


9. Тіркелген орны (толық мекен-жайы, индексі)

Место прописки (полный адрес, индекс)

____________________________________


^ 10. Ата-анаңыздың/қамқоршылардың қызмет саласын көрсетіңіз:

Укажите сферу деятельности родителей/попечителей:


Әкесі/Отец

Анасы/Мать

Қамқоршылары/Попечители

 • Әскери қызметші/Военнослужащий

 • Мемлекеттік қызметші/Государственный служащий

 • Бюджеттік мекеме қызметкері/Работник бюджетной организации

 • Жеке құрылым қызметкері/Работник частной структуры

 • Мемлекеттік кәсіпорын қызметкері/ Работник государственного предприятия

 • Зейнеткер/Пенсионер

 • Жұмыссыз/Безработный

 • Ата-анасы жоқ/Нет родителей

 • Басқа/Другое
 • Әскери қызметші/Военнослужащий

 • Мемлекеттік қызметші/Государственный служащий

 • Бюджеттік мекеме қызметкері/Работник бюджетной организации

 • Жеке құрылым қызметкері/Работник частной структуры

 • Мемлекеттік кәсіпорын қызметкері/ Работник государственного предприятия

 • Зейнеткер/Пенсионер

 • Жұмыссыз/Безработный

 • Ата-анасы жоқ/Нет родителей

 • Басқа/Другое______________________________________________________


 • Әскери қызметші/Военнослужащий

 • Мемлекеттік қызметші/Государственный служащий

 • Бюджеттік мекеме қызметкері/Работник бюджетной организации

 • Жеке құрылым қызметкері/Работник частной структуры

 • Мемлекеттік кәсіпорын қызметкері/ Работник государственного предприятия

 • Зейнеткер/Пенсионер

 • Жұмыссыз/Безработный

 • Ата-анасы жоқ/Нет родителей

 • Басқа/Другое____________________________________________________


^ 11. Жақын туған-туысқандары /ата-аналары, аға-інілері, апалары, жұбайы, балалары, қамқоршылары/ туралы мәліметтер:

Сведения о ближайших родственниках /родители, братья, сестры, супруг/а/, дети, попечители:


^ Туысқандық дәрежесі

Степень родства

Аты-жөні,

туған жылы

ФИО, год рождения

Жұмыс/оқу орны,

қызметі, қызметтік телефоны

Место работы /учебы/,

должность, телефон, код

Мекен-жайы,

телефоны, қаланың коды

Домашний адрес, телефон, код

Әкесі

Отец
Анасы

Мать
^ Аға-інілері, апа-сіңлілері

Братья, сестры
Жұбайы

Супруга
Балалары

Дети
Қамқоршылары

Попечители

^ II. БІЛІМІ/ОБРАЗОВАНИЕ


12. Жоғары білім/ Высшее образование

Жоғары оқу орнының атауы, орналасқан жері/Наименование вуза, местонахождение

_______________________________________________________________________________

^ Оқу бағдарламасы/ Программа обучения___________________________________________

Оқу тілі/Язык обучения __________________________________________________________

Мамандығы/Специальность _____________________________________________________

^ Оқу шарттары/Условия обучения ________________________________________________

(Мемлекеттік білім беру гранты/ақылы бөлім/ Государственный образовательный грант/платное отделение)


^ Жоғары оқу орнына түскен/бітірген жылдары/ Годы поступления/окончания вуза

______________________________________________________________________________________

Диплом қосымшасы бойынша орташа балы/ Средний балл по приложению к диплому _______________________________________________________________________________

^ 13. Жоғарыдан кейінгі білім/Послевузовское образование


Сіз жоғары оқу орнынан кейін аяқтаған барлық білім бағдарламаларды (магистратура, PhD докторы, бейін бойынша доктор, резидентура және басқа да) атаңыз/Перечислите все послевузовские программы (магистратура, доктор PhD, доктор по профилю, резидентура и другие), которые Вы завершили:

________________________________________________________________________________

Мамандық/Специальность_________________________________________________________

Дәреже/Степень __________________________________________________________________

Бағдарлама/ Программа ___________________________________________________________

^ Оқу мерзімі/Период обучения ______________________________________________________

Оқу орнының атауы/ Наименование учебного заведения ___________________________________

_______________________________________________________________________________

^ Орналасқан жері/Местонахождение ________________________________________________ІІІ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІ


^ Айы және жылы/Месяц и год

Жұмыс орнының атауы/Наименование места работы

Лауазымы/

Должность

^ Жұмыс орнының орналасқан жері/

Адрес места работы

Келген/Приема

Кеткен/Ухода^ IV. КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ/ ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ


^ 15. Шетел тілі бойынша бұдан дейін Сіз арнайы емтихан немесе тест (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, DSH, DELF жəне т.б.) тапсырдыңыз ба?

Сдавали ли Вы раньше специализированные экзамены или тесты (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, DSH, DELF и др.) по иностранному языку?

Иә/Да


прямоугольник 8Жоқ/Нет

прямоугольник 7

^ 16. Егер тапсырсаңыз, онда келесі кестені толтырыңыз/ Если сдавали, то заполните следующую таблицу:

^ Тесттің ресми атауы

Официальное наименование теста

Нәтижесі

Результат

Тапсырған күні

Дата сдачи^ 17. Конкурс бойынша тілдік тестілеуден өтуге ниет білдірілген орын/


Место желаемого прохождения языкового тестирования по конкурсу

Астана

прямоугольник 6


Алматы

прямоугольник 6


^ Шетелдік жоғары оқу орындарына/мекемелерге оқу/тағылымдамадан өту үшін өз беттерімен түскен тұлғалар толтырады/Заполняется лицами, самостоятельно поступившими в зарубежные вузы/организации на академическое обучение/для прохождения стажировки)

1   2   3   4Похожие:

Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconСтандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»
«Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconСтандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на получение высшего образования»
Государственная услуга «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на получение высшего образования»...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconСтандарту государственной услуги
«Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на получение высшего образования»
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconПравила отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак» пункт 1 постановления
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года №573...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconЗУтвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
«Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на получение высшего образования»
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconПрохождение стажировок
Ао «Центр международных программ» администратор международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» объявляет прием...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconСтандарт государственной услуги «Прием документов и присуждение государственного гранта «Лучший преподаватель вуза»
Государственная услуга «Прием документов и присуждение государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» (далее – государственная...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconПояснительная записка к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года №573 «Об утверждении Правил...
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconАкционерное общество «центр международных программ»
20 года, даю свое согласие на перечисление стипендии за месяц обладателя международной стипендии «Болашак»
Стандарт государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» iconУважаемые претенденты! Предлагаем вашему вниманию Перечень приоритетных специальностей для присуждения международной стипендии «Болашак» в 2010 году. Обратите внимание на примечания к сноскам Перечня
Уважаемые претенденты! Предлагаем вашему вниманию Перечень приоритетных специальностей для присуждения международной стипендии «Болашак»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы