Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге icon

Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілергеНазваниеЌазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге
страница1/2
Дата конвертации21.10.2013
Размер494.56 Kb.
ТипДокументы
источник
  1   2

Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ ќаєидалары мен шарттарын бекіту жјне "Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕын іске асыру жґніндегі шаралар туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 жылєы 19 маусымдаєы № 836 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 13 ќаѕтардаєы № 45 Ќаулысы


"Егемен Ќазаќстан" газеті 2012 жыл 28 аќпан N 72-73 (27145)
^ БАСПАСҐЗ РЕЛИЗІ

      "Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 22 шілдедегі Заѕыныѕ 37-бабыныѕ 4-тармаєына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ^ ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1)Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидалары;
      2) Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ ќаєидалары мен шарттары бекітілсін.
      2. "Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕын іске асыру жґніндегі шаралар туралы"Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 жылєы 19 маусымдаєы № 836 ќаулысына (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2001 ж., № 23, 288-ќўжат) мынадай ґзгеріс енгізілсін:
      1-тармаќтыѕ 1) тармаќшасы алып тасталсын.
      3. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-министрі                                  К. Мјсімов

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ       
2012 жылєы 13 ќаѕтардаєы
№ 45 ќаулысымен    
бекітілген     

Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) "Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕына жјне "Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 22 шілдедегі Заѕына сјйкес јзірленді.
      Ќаєидалар Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу тјртібін айќындайды.
      2. Осы Ќаєидаларда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) еѕбек жґніндегі ујкілетті орган – еѕбек ќатынастары саласындаєы мемлекеттік саясатты Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес жїзеге асыратын Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік органы;
      2) жўмыс беруші – ќызметкермен еѕбек ќатынастарында болатын жеке немесе заѕды тўлєа;
      3) маусымдыќ шетелдік ќызметкер – климат немесе ґзге де табиєат жаєдайларына байланысты белгілі бір кезеѕ (маусым) ішінде, біраќ бір жылдан аспайтын мерзімде атќарылатын маусымдыќ жўмыстарды орындау їшін жўмыс беруші жўмысќа тартатын кґшіп келуші;
      4) ујкiлеттi орган – ґѕірлік деѕгейде халыќтыѕ жўмыспен ќамтылуына жјрдемдесуді жјне жўмыссыздыќтан јлеуметтiк ќорєауды ќамтамасыз ететiн облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ ќўрылымдыќ бґлiмшесi;
      5) шетелдік жўмыс кїші – жўмысќа ґз бетінше орналасатын, сондай-аќ корпоративтік ауысу шеѕберінде уаќытша ауыстырылатын, маусымдыќ шетелдік ќызметкерлерді ќоса алєанда, Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін жўмыс беруші тартатын шетелдіктер мен азаматтыєы жоќ адамдар;
      6) шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квота – Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін тартылатын, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жыл сайын белгілейтін шетелдік жўмыс кїшініѕ саны;
      7) шетелдік ќызметкер – Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін келген немесе жўмыс беруші тартатын кґшіп келуші;
      8) шыєу елі – Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес Ќазаќстан Республикасында еѕбек ќызметін жїзеге асыратын шетелдік азаматы болып табылатын ел.

^ 2. Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу тјртібі

      3. Алдаєы жылєа шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квота экономикалыќ тўрєыдан белсенді халыќ санына пайыздыќ ќатынаспен белгіленеді жјне (немесе) еѕбек нарыєындаєы сўраныс жаєдайыныѕ алдаєы жылєа арналєан болжамына сјйкес басым жобалар бойынша жјне (немесе) шыєу елдері бойынша абсолюттік мјнде белгіленеді.
      4. Јрбір басым жоба бойынша квотаны ќажеттiлiктiѕ туындауына ќарай Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі абсолюттiк мјнде белгiлейді.
      Ескерту. 4-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.21 № 817 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      5. Јрбір басым жоба бойынша квота жеке белгіленеді жјне мердігерлік жјне ќосалќы мердігерлік ўйымдарды ќоса алєанда, басым жобаларды іске асыруды жїзеге асыратын ўйымдарєа ќажетті шетелдік ќызметкерлердіѕ еѕ кґп саны, сондай-аќ жобаны іске асыру мерзімі мен орны айќындалады.
      6. Шетелдік жўмыс кїшініѕ шыєу елдері бойынша квота Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан Еѕбек кґші-ќоны жјне еѕбекші кґшіп-ќонушыларды јлеуметтік ќорєау саласындаєы ынтымаќтастыќ туралы халыќаралыќ шарттар болєан жаєдайда маусымдыќ жўмыстарєа шетелдік ќызметкерлерді тарту їшін еѕбек нарыєындаєы сўраныс жаєдайыныѕ алдаєы жылєа арналєан болжамына сјйкес белгіленеді.
      7. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны ќалыптастыру жўмыс берушілердіѕ жыл сайын бірінші ќыркїйекке дейінгі мерзімде осы Ќаєидалардыѕ 1-ќосымшасына сјйкес санаттар, кјсіптер, мамандыќтар, іске асырылатын жобалар бґлінісінде шетелдік жўмыс кїшініѕ еѕбек ќызметін жїзеге асыруы жоспарланєан тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірліктіѕ ујкілетті органына жіберілген алдаєы жылєа арналєан ґтінімдерініѕ негізінде жїзеге асырылады.
      8. Ујкілетті орган ішкі еѕбек нарыєын талдау жјне жўмыс берушілердіѕ ґтінімдері негізінде жўмыс берушілердіѕ алдаєы жылы шетелдік жўмыс кїшін тарту негіздемесін осы Ќаєидалардыѕ 2-ќосымшасына сјйкес еѕбек жґніндегі ујкілетті органєа жыл сайын бірінші ќазанєа дейінгі мерзімде ўсынады.
      9. Мїдделі мемлекеттік органдар тиісті негіздемесімен ќоса, шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан ўсыныстарын еѕбек жґніндегі ујкілетті органєа жыл сайын бірінші ќазанєа дейінгі мерзімде енгізе алады.
      10. Еѕбек жґніндегі ујкілетті орган ујкілетті органдар мен мїдделі мемлекеттік органдардан келіп тїскен ўсыныстар негізінде алдаєы жылєа арналєан квотаны экономикалыќ тўрєыдан белсенді халыќ санына пайыздыќ ќатынаспен белгілеу туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі шешімініѕ жобасын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне жыл сайын бірінші желтоќсанєа дейін енгізеді.
      Басым жобалар бойынша квота белгілеу туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі шешімініѕ жобаларын еѕбек жґніндегі ујкілетті органмен жјне мїдделі жергілікті атќарушы органдармен келісім бойынша мїдделі орталыќ мемлекеттік органдар ќажеттілігіне ќарай јзірлейді жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне енгізеді.
      Ескерту. 10-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 22.04.2013 № 386 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі).
      11. Еѕбек жґніндегі ујкілетті орган Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаныѕ жыл сайынєы мґлшерін белгілеу туралы шешім ќабылдаєаннан кейін кїнтізбелік он бес кїн ішінде ујкілетті жјне мемлекеттік органдардыѕ ўсыныстарын ескере отырып, квотаны санаттары бойынша облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ арасында бґледі жјне оны бґлгеннен кейін їш жўмыс кїнінен кешіктірмей квотаны бґлу туралы аќпаратты ґзініѕ ресми интернет-ресурсына орналастырады.
      12. Жўмыс берушілердіѕ ўсыныстары негізінде ујкілетті орган не мїдделі мемлекеттік органдар ќажеттілігіне ќарай еѕбек жґніндегі ујкілетті органєа аєымдаєы жылєа арналєан квотаны кґбейту туралы ўсыныс енгізе алады.
      13. Еѕбек жґніндегі ујкілетті орган мїдделі мемлекеттік не ујкілетті органдардыѕ ўсыныстары негізінде бекітілген квотаны облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ арасында Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілеген квота шегінде ќайта бґлуді жїзеге асыра алады.

Ќазаќстан Республикасына
шетелдік жўмыс кїшін   
тартуєа арналєан квотаны 
белгілеу ќаєидаларына  
1-ќосымша         
____________________________
____________________________
(облыстыѕ, Астана, Алматы 
ќалаларыныѕ атауы)    

жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне
јлеуметтік баєдарламалар басќармасына

Кімнен ______________________________________________________________
          (заѕды немесе жеке тўлєаныѕ толыќ атауы, заѕды мекенжайы)

20____ жылєа арналєан
шетелдік жўмыс кїшін тартуєа ґтінім

Р/с


Ќызмет тїрі

Аєымдаєы жылы тартылатын шетелдік жўмыс кїшініѕ саны (бірл.)

20 __ арналєан шетелдік жўмыс кїшіне деген ќажеттілік

Жобалар, келісімшарттар, жоспарлар болєан кезде оларды кґрсете отырып, ќажеттілік негіздемесі

Барлыєы:

Санаттар, лауазымдар, кјсіптер бойынша

1

2

3

4

5

6

Жўмыс беруші
(ўйым басшысы не жеке тўлєа): ___________________________________
                               (ќолы, тегі, аты-жґні, лауазымы)

М.О.

Ќазаќстан Республикасына
шетелдік жўмыс кїшін   
тартуєа арналєан квотаны 
белгілеу ќаєидаларына
2-ќосымша       

Жўмыс берушініѕ _______ жылєа
шетелдік жўмыс кїшін тартуыныѕ негіздемесі

Р/с №

Ўйым (толыќ атауы, заѕды мекен-жайы )

Ќызмет тїрі

Аєымдаєы жылы тартылатын шетелдік жўмыс кїшініѕ саны (бірлік)

20 __ жылы шетелдік жўмыс кїшініѕ ќажеттілігі

Жобалар, келісімшарттар, жоспарлар болєан кезде оларды кґрсете отырып, ќажеттілік негіздемесі

Барлыєы:

Санаттар, ќызметтер, кјсіптер бґлінісінде

1

2

3

4

5

6

7

Ујкілетті органныѕ
басшысы:          _______________________________________
                     (ќолы, тегі, аты-жґні, лауазымы)

М.О.

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2012 жылєы 13 ќаѕтардаєы
№ 45 ќаулысымен    
бекітілген     

Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ ќаєидалары мен шарттары

^ 1. Жалпы ережелер

      1. Осы Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ ќаєидалары мен шарттары (бўдан јрі – Ќаєидалар) "Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕына жјне "Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 22 шілдедегі Заѕына сјйкес јзірленді.
      Ќаєидалар шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ тјртібі мен шарттарын айќындайды.
      2. Шетелдік жўмыс кїшін тарту Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейтін квотаныѕ негізінде жїзеге асырылады.
      3. Осы Ќаєидаларда мынадай негізгі ўєымдар ќолданылады:
      1) бизнес-кґшіп келуші – Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес кјсіпкерлік ќызметті жїзеге асыру маќсатымен келген кґшіп келуші;
      2) бос жўмыс орны – жўмыс берушiдегi бос жўмыс орны (лауазым);
      3) еѕбек жґніндегі ујкілетті орган – еѕбек ќатынастары саласындаєы мемлекеттік саясатты Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес жїзеге асыратын Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік органы;
      4) жўмыс беруші – ќызметкермен еѕбек ќатынастарында болатын жеке немесе заѕды тўлєа;
      5) кадрлардаєы жергілікті ќамтуды ўлєайту жґніндегі баєдарлама – жўмыс берушініѕ кадрлардаєы жергілікті ќамтуды жоспарлы ўлєайту маќсатында жїргізілетін, ґнiмдi бґлу туралы келiсiмге сјйкес ќўзыретті органмен немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметімен жасасќан келісімшарты бар жўмыс беруші жоспарлаєан жјне орындайтын ґз ќызметкерлерін – Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарын кјсіптік даярлауды, ќайта даярлауды немесе біліктілігін арттыруды ќамтитын, ќўзыретті органмен жјне еѕбек жґніндегі ујкілетті органмен келісілген шаралар кешені;
      6) кепілдік жарна – шетелдік ќызметкер мен маусымдыќ шетелдік ќызметкердіѕ шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсаттыѕ жарамдылыєы аяќталєаннан кейін Ќазаќстан Республикасынан тыс жерге кетуіне кепілдікті ќамтамасыз ететін аќшалай жарна;
      7) корпоративтік ауыстыру – корпоративтік ауыстыру туралы хатќа жјне (немесе) келісімге сјйкес шетелдіктіѕ немесе азаматтыєы жоќ адамныѕ жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету їшін шетелдік заѕды тўлєадан оныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында ќўрылєан филиалына, еншілес ўйымына, ґкілдігіне немесе осы шетелдік заѕды тўлєаныѕ аффилиирленген тўлєасына уаќытша ауыстырылуы;
      8) кґшіп келуші – Ќазаќстан Республикасына уаќытша немесе тўраќты тўру їшін келген шетелдік немесе азаматтыєы жоќ адам;
      9)ќўзыретті орган – егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында жјне Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ актiлерiнде ґзгеше белгiленбесе, кеѕ таралєан пайдалы ќазбаларды барлауєа, ґндiруге арналєан келiсiмшарттарды ќоспаєанда, барлауєа, ґндiруге, бiрлескен барлау мен ґндiруге арналєан келiсiмшарттарды жасасуєа жјне орындауєа байланысты ќўќыќтарды Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан жїзеге асыратын, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi айќындайтын орталыќ атќарушы орган;
      10) ќызметкерлердіѕ тізімдік саны – жўмыстарды азаматтыќ-ќўќыќтыќ сипаттаєы шарттар бойынша орындайтын адамдардан, сондай-аќ бiр жўмыс берушiмен ќоса атќарылатын жўмыс туралы еѕбек шартын жасасќан ќызметкерлерден басќа, жасалу мерзіміне байланыссыз еѕбек шарттары негізінде ќабылданєан адамдар саны;
      11) маусымдыќ шетелдік ќызметкер – климат немесе ґзге де табиєат жаєдайларына байланысты белгілі бір кезеѕ (маусым) ішінде, біраќ бір жылдан аспайтын мерзімде атќарылатын маусымдыќ жўмыстарды орындау їшін жўмыс беруші жўмысќа тартатын кґшіп келуші;
      12) ґз бетінше жўмысќа орналасуына арналєан адамдардыѕ тізбесі – осы Ќаєидалардыѕ 1-ќосымшасына сјйкес Ќазаќстан Республикасында шетелдік ќызметкерлердіѕ ґз бетінше жўмысќа орналасуына арналєан кјсіптердіѕ (мамандыќтардыѕ) тізбесі;
      13) ујкiлеттi орган – ґѕірлік деѕгейде халыќтыѕ жўмыспен ќамтылуына жјрдемдесуді жјне жўмыссыздыќтан јлеуметтiк ќорєауды ќамтамасыз ететiн облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ ќўрылымдыќ бґлiмшесi;
      14) шетелдік жўмыс кїші – маусымдыќ шетелдік ќызметкерлерді, жўмысќа ґз бетінше орналасатын ќызметкерлерді, сондай-аќ корпоративтік ауыстыру шеѕберінде уаќытша ауыстырылатын ќызметкерлерді ќоса алєанда, Ќазаќстан Республикасы аумаєында еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін жўмыс беруші тартатын шетелдіктер мен азаматтыєы жоќ адамдар;
      15) шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсат – еѕбек жґніндегі ујкілетті орган бґлген квота шегінде Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тарту їшін жўмыс берушіге жергілікті атќарушы орган беретін осы Ќаєидалардыѕ 2-ќосымшасына сјйкес белгіленген нысандаєы ќўжат;
      16) шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа берілетін рўќсат – шетелдік ќызметкерлердіѕ Ќазаќстан Республикасында ґз бетінше жўмысќа орналасуына арналєан адамдардыѕ тізбесіне кіретін шетелдік ќызметкерге жергілікті атќарушы орган беретін, осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес белгіленген нысандаєы ќўжат;
      17) халыќтыѕ кґші-ќоны мјселелері жґніндегі ујкілетті орган – ґз ќўзыреті шегінде кґші-ќон процестерін реттеуді жјне халыќтыѕ кґші-ќоны саласындаєы жўмысты їйлестіруді жїзеге асырушы мемлекеттік орган;
      18) шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квота – Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жыл сайын белгілейтін, Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін тартылатын шетелдік жўмыс кїшініѕ саны;
      19)шетелдік заѕды тўлєаныѕ аффилиирленген тўлєасы – акциясыныѕ бір бґлігі немесе їлесі тікелей немесе жанама осы шетелдік заѕды тўлєаєа тиесілі Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында ќўрылєан заѕды тўлєа;
      20) шетелдік ќызметкер – Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін келген немесе жўмыс беруші тартатын кґшіп келуші;
      21) шыєу елі – Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында еѕбек ќызметін жїзеге асыратын шетелдік азаматы болып табылатын ел.
      Ескерту. 3-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 08.05.2013 № 467 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      4. Осы Ќаєидалар мынадай шетелдіктер мен азаматтыєы жоќ адамдарєа:
      1) "Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 22 шілдедегі Заѕына (бўдан јрі – Заѕ) сјйкес Заѕныѕ 3-бабында кґзделмеген маќсатпен Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында тоќсан кїннен артыќ болмаєан адамдарды ќоспаєанда, кґшіп келушілер болып табылмайтын;
      2) Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын;
      3) оралман;
      4) бизнес-кґшіп келуші;
      5) босќын немесе пана іздеп жїрген адамныѕ мјртебесiн алєан;
      6) "Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 22 шілдедегі Заѕына сјйкес гуманитарлыќ ујждемелер бойынша келген кґшіп келушілер болып табылатын;
      7) Ќазаќстан Республикасы соттарыныѕ їкімі бойынша бас бостандыєынан айыруєа, шартты, ќоєамнан оќшаулаумен байланысты емес жазалауєа сотталєан;
      8) адам саудасымен байланысты наќты ќылмыстыќ істі жїргізу кезеѕінде сот їкімі заѕды кїшіне енгенге дейін адам саудасыныѕ ќўрбандары болып табылатын;
      9) Ќазаќстан Республикасына отбасын біріктіру маќсатымен келетін кјмелеттік жасќа толєан, Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жўбайы (зайыбы) болып табылатын жјне кемінде їш жыл Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында танылєан некеде тўратын;
      10) Ќазаќстан Республикасыныѕ оќу орындарында кїндiзгi оќу бґлiмiнде оќитын жјне сонымен ќатар оќудан бос уаќытында жўмыс iстейтiн;
      11) жиынтыќ мерзімі кїнтізбелік бір жыл бойы кїнтізбелік бір жїз жиырма кїннен аспайтын іскерлік маќсаттаєы ќызметтік іссапарда жїрген адамдарєа ќолданылмайды.
      5. Осы Ќаєидалар мынадай шетелдік ќызметкерлерге:
      1) Еѕбекші кґшіп-ќонушылар мен олардыѕ отбасыларыныѕ ќўќыќтыќ мјртебесі туралы 2010 жылєы 19 ќарашадаєы келісімге мїше мемлекеттердіѕ азаматтары болып табылатын;
      2) шетелдік заѕды тўлєалар филиалдарыныѕ немесе ґкілдіктерініѕ бірінші басшылары болып жўмыс істейтін;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметімен аќшаєа шаќќанда 50 миллион АЌШ долларынан астам сома инвестицияєа келісімшарт жасаєан ўйымдардыѕ бірінші басшылары жјне ќызметтiѕ басым тїрлерiнде инвестициялыќ ќызметтi жїзеге асыратын жјне инвестициялар жґнiндегi ујкiлеттi органмен келiсiмшарт жасаєан Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕды тўлєаларыныѕ бiрiншi басшылары болып жўмыс iстейтiн;
      4) теѕіз жјне ґзен кемесініѕ, јуе, темір-жол жјне автомобиль кґлігі экипажыныѕ мїшелері болып табылатын;
      5) јртiс, режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, суретшi, репетитор, спортшы мен жаттыќтырушы болып жўмыс iстейтiн;
      6) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен расталєан ќўжаттары бар, орта білімнен кейінгі жјне жоєары білімді, Алматы ќаласыныѕ ґѕірлік ќаржы орталыєында басшы жјне маман лауазымдарында жўмыс істейтін;
      7) Ќазаќстан Республикасыныѕ аэроєарыш ќызметі саласындаєы ынтымаќтастыќ туралы халыќаралыќ шарттары шеѕберінде тартылатын, єарыштыќ зымыран кешенін ќўру жјне жердегі єарыш инфраќўрылымы объектілерін пайдалану жґніндегі мамандар болып табылатын;
      8) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен расталєан ќўжаттары бар жоєары білімді, ўлттыќ басќару холдингінде, "Ўлттыќ медициналыќ холдинг" акционерлік ќоєамында жјне жарєылыќ капиталдарына "Ўлттыќ медициналыќ холдинг" акционерлік ќоєамы жїз пайыз ќатысатын медициналыќ ўйымдарда ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ басшылары лауазымынан тґмен емес лауазымдарда жўмыс істейтін;
      9) ўлттыќ басќару холдингініѕ, "Ўлттыќ медициналыќ холдинг" акционерлік ќоєамыныѕ жјне жарєылыќ капиталдарына "Ўлттыќ медициналыќ холдинг" акционерлік ќоєамы жїз пайыз ќатысатын медициналыќ ўйымдардыѕ директорлар кеѕесініѕ (баќылау кеѕесініѕ) мїшелері ретінде жўмысќа тартылатын;
      10) "Ўлттыќ медициналыќ холдинг" акционерлік ќоєамында жјне жарєылыќ капиталдарына "Ўлттыќ медициналыќ холдинг" акционерлік ќоєамы жїз пайыз ќатысатын медициналыќ ўйымдарда медициналыќ жјне консультативтік ќызмет атќаратын;
      11) жоєары білімді, дербес білім беру ўйымдарында, олардыѕ ўйымдарында, сондай-аќ "Назарбаев Ќорында" басшылар жјне мамандар лауазымдарында жўмыс істейтін;
      12) білім беру баєдарламаларын енгізу жјне іске асыру жјне (немесе) білім беру ќызметтерін кґрсету туралы келісімдер бойынша дербес білім беру ўйымдарына іссапарєа жіберілген;
      13) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен расталєан ќўжаттары бар жоєары бiлiмдi, индустриялыќ-инновациялыќ даму мемлекеттiк баєдарламаларында дамыту кґзделген жоєары оќу орындарында басшылар жјне оќытушылар лауазымдарында жўмыс iстейтiн;
      14) Ќазаќстан Республикасыныѕ бiлiм беру саласындаєы ынтымаќтастыќ туралы халыќаралыќ шарттарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ орта, техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi жјне жоєары бiлiм беру ўйымдарында педагогикалыќ ќызметiн жїзеге асыратын, бiраќ ўйым штатыныѕ 25 пайызынан аспайтын, ал халыќаралыќ кіріктірілген білім берудіѕ оќу баєдарламаларын іске асыратындар їшін ўйым штатыныѕ 50 пайызынан аспайтын;
      15) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен ерекше мјртебе берiлген жоєары оќу орындарыныѕ профессорлыќ-оќытушылар ќўрамы ќатарындаєы;
      16) ґз ќызметін Орта Азияныѕ ґѕірлік экологиялыќ орталыєыныѕ жўмыс шарттары туралы келісімніѕ негізінде жїзеге асыратын Орта Азияныѕ ґѕірлік экологиялыќ орталыєында жўмыс істейтін адамдарєа ќолданылмайды.
      Осы тармаќќа сјйкес шетелдік ќызметкерлерді тарту кезінде жўмыс беруші немесе ол ујкілеттік берген адам ујкілетті органєа осы Ќаєидалардыѕ 4-ќосымшасына сјйкес нысан бойынша аќпарат ўсынады.
      Ескерту. 5-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 08.05.2013 № 467 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

^ 2. Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ тјртібі мен шарттары

Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ жјне ўзартудыѕ шарттары мен тјртібі

      6. Рўќсат берудіѕ жјне ўзартудыѕ шарттары мен тјртібін айќындау маќсатында ќызметкерлердіѕ мынадай санаттары белгіленеді:
      1) бірінші санат – бірінші басшылар жјне олардыѕ орынбасарлары;
      2) екінші санат – басшылар, мамандар мен басќа да ќызметшілер лауазымдарыныѕ біліктілік аныќтамалыєында, ўйымдардыѕ басшылары, мамандары мен басќа да ќызметшілері лауазымдарыныѕ їлгілік біліктілік сипаттамасында белгіленген біліктілік талаптарына сјйкес келетін ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ басшылары;
      3) їшінші санат – басшылар, мамандар мен басќа да ќызметшілер лауазымдарыныѕ біліктілік аныќтамалыєында, ўйымдардыѕ басшылары, мамандары мен басќа да ќызметшілері лауазымдарыныѕ їлгілік біліктілік сипаттамасында белгіленген біліктілік талаптарына сјйкес келетін мамандар;
      4) тґртінші санат – Жўмысшылардыѕ жўмыстары мен кјсіптерініѕ бірыѕєай тарифтік-біліктілік аныќтамалыєында, жўмысшылар кјсіптерініѕ тарифтік-біліктілік сипаттамаларында белгіленген біліктілік талаптарына сјйкес келетін білікті жўмысшылар.
      7. Тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірліктіѕ аумаєында ќолданылатын, бўрын берілген жјне берілетін рўќсаттардыѕ саны тиісті кїнтізбелік жылєа бґлінген квотаныѕ мґлшерінен аспауєа тиіс.
      8. Ујкілетті органныѕ жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсаттарды беруі мынадай араќатынас саќталєан жаєдайда жїзеге асырылады:
      1) 2012 жылєы 1 ќаѕтардан бастап Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ саны бірінші жјне екінші санатќа жататын ќызметкерлердіѕ тізімдік саныныѕ 70 %-ынан кем болмауєа тиіс;
      2) 2012 жылєы 1 ќаѕтардан бастап Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ саны їшінші жјне тґртінші санатќа жататын ќызметкерлердіѕ тізімдік саныныѕ 90 %-ынан кем болмауєа тиіс.
      Кадрлардаєы жергілікті ќамту туралы аќпаратты жўмыс беруші осы Ќаєидалардыѕ 5-ќосымшасына сјйкес нысан бойынша ујкілетті органєа ўсынады.
      Осы тармаќ мыналарєа:
      1) шаєын кјсіпкерлік субъектілеріне;
      2) мемлекеттік мекемелер мен кјсіпорындарєа;
      3) басым жобалар мен шыєу елдері бойынша квоталар шегінде, арнайы экономикалыќ аймаќтыѕ аумаєында, сондай-аќ шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа;
      4) шетелдiк заѕды тўлєалар ґкiлдiктерiне берілетін рўќсаттарєа ќолданылмайды.
      Осы тармаќ Ќазаќстан Республикасы Дїниежїзiлiк сауда ўйымына кiргенге дейiн ќолданылады.
      Ескерту. 8-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 08.05.2013 № 467 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      9. Ќарашыєанаќ, Солтїстік Каспий, Теѕіз жобаларыныѕ жер ќойнауын пайдаланушыларына, сондай-аќ олардыѕ операторларына, мердігерлік жјне ќосалќы мердігерлік ўйымдарына (ќосалќы мердігерлердіѕ ґздері тартатын ўйымдарды ќоспаєанда) ќатысты, олардыѕ кґрсетілген жобаларєа ќатысуын растайтын мына ќўжаттардыѕ бірі:
      1) жер ќойнауын пайдалану келісімшартынан нотариалды кујландырылєан їзінді кґшірме (кґшірмесі);
      2) бірлескен ќызмет туралы шарттан нотариалды кујландырылєан їзінді кґшірме (кґшірмесі);
      3) ќызметтер кґрсету шартынан нотариалды кујландырылєан їзінді кґшірме (кґшірмесі) болєан жаєдайда, осы Ќаєидалардыѕ 8-тармаєы 2015 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін ќолданылмайды.
      10. Шетелдiк жўмыс кїшiн тартуєа арналєан рўќсатты алу їшiн жўмыс берушi не ол ујкiлеттiк берген тўлєа «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекќоры» аќпараттыќ жїйесі арќылы не ќаєаз тїрінде шетелдiк жўмыс кїшiнiѕ еѕбек ќызметiн жїзеге асыру орны бойынша ујкiлеттi органєа осы Ќаєидалардыѕ 7-ќосымшасына сјйкес ќўжаттарды ќоса отырып, осы Ќаєидалардыѕ 6-ќосымшасына сјйкес ґтiнiш бередi.
      Ескерту. 10-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      11. Осы Ќаєидалардыѕ 10, 16, 30, 34, 36, 41 жјне 45-тармаќтарында кґзделген ќўжаттар толыќ кґлемде берiлмеген жјне (немесе) белгіленген нысан бойынша толтырылмаєан жаєдайда ујкiлеттi орган олар келiп тїскен кїннен бастап бес жўмыс кїнi iшiнде рўќсатты беруден, мерзімін ўзартудан бас тартады жјне берілмеген ќўжаттарды жјне (немесе) белгіленген нысан бойынша толтырылмаєан ќўжаттарды кґрсете отырып, ќўжаттарды жўмыс берушiге ќайтарады.
      Ескерту. 11-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      12. Жўмыс кїшіне деген сўранысты ішкі еѕбек нарыєы есебінен ќанаєаттандыру мїмкіндігі болмаєан жаєдайда, ујкілетті орган еѕбек жґніндегі ујкілетті орган бґлген квота шегінде шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат береді.
      13. Ішкі еѕбек нарыєында тиісті кандидатураларды іздестіруді жўмыс беруші "Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕына сјйкес бос жўмыс орындары (бос лауазымдар) туралы мјліметтерді шетелдік жўмыс кїшініѕ еѕбек ќызметін жїзеге асыру орны бойынша ујкілетті органєа жіберу арќылы жїзеге асырады.
      Ујкілетті орган жўмыс берушініѕ шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат беру туралы ґтінішін ќабылдауды бос жўмыс орындары (бос лауазымдар) туралы мјліметтерді берген кїннен бастап кїнтізбелік он бес кїн ґткен соѕ жїзеге асырады.
      Осы тармаќтыѕ јрекеті шетелдік жўмыс кїшін, сондай-аќ этникалыќ ќазаќтар жјне бўрынєы отандастар ќатарынан арнайы экономикалыќ аймаќ аумаєына тартатын жўмыс берушілерге ќолданылмайды.
      14. Ќызметін Ќазаќстан Республикасында филиал, ґкілдік ќўрмай жїзеге асыратын шетелдік заѕды тўлєа – жўмыс беруші ґз ќызметкерлерін жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету їшін келісімшарт бойынша Ќазаќстан Республикасына жіберген жаєдайда, олардыѕ рўќсат алуына ќатысты ќўжаттарды ресімдеуді пайдасына жўмыстар орындалатын, ќызметтер кґрсетілетін заѕды тўлєа (оныѕ ішінде филиалы, ґкілдігі арќылы Ќазаќстан Республикасында ќызметін жїзеге асыратын шетелдік заѕды тўлєа) жїзеге асырады.
      15. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты беру немесе ўзарту кезінде ерекше шарттарда мынадай талаптар кґзделген:
      1) ујкілетті орган бекіткен тізімге сјйкес ґѕірлік еѕбек нарыєында сўранысќа ие техникалыќ жјне кјсіптік білім мамандыќтары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарын кјсіптік даярлау;
      2) ујкілетті орган бекіткен тізімге сјйкес ґѕірлік еѕбек нарыєында сўранысќа ие техникалыќ жјне кјсіптік білім мамандыќтары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарын ќайта даярлау;
      3) Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ біліктілігін арттыру;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары їшін ќосымша жўмыс орындарын ќўру.
      16. Шетелдік ќызметкерді:
      бірінші санат бойынша тартќан кезде жўмыс беруші осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєыныѕ 3), 4) тармаќшаларында кґзделген шарттардыѕ біреуін немесе бірнешеуін таѕдайды;
      екінші немесе їшінші санат бойынша тартќан кезде жўмыс беруші осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєыныѕ 2), 3), 4) тармаќшаларында кґзделген шарттардыѕ біреуін немесе бірнешеуін таѕдайды;
      тґртінші санат бойынша тартќан кезде жўмыс беруші осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєыныѕ 1), 4) тармаќшаларында кґзделген шарттардыѕ біреуін немесе бірнешеуін таѕдайды.
      Ерекше шарттар тартылатын шетелдік жўмыс кїшініѕ санатына ќарай кґзделеді.
      Жўмыс берушімен рўќсат берудіѕ ерекше шарттарын келісу осы Ќаєидалардыѕ 8-ќосымшасына сјйкес нысан бойынша жїзеге асырылады.
      Кјсіптік даярлануєа жјне (немесе) ќайта даярлауєа жјне (немесе) біліктілігін арттыруєа тиіс Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ саны мен (немесе) ќўрылатын ќосымша жўмыс орындарыныѕ саны шетелдік жўмыс кїшін тартуєа берілетін рўќсаттардыѕ санына сјйкес келуге тиіс.
      17. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсаттардыѕ:
      осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєыныѕ 2), 3), 4) тармаќшаларында кґзделген ерекше шарттарын орындау рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі ішінде жїргізілуге тиіс;
      осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєыныѕ 1) тармаќшасында кґзделген ерекше шарттарын орындау рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі ішінде басталуєа тиіс.
      18. Мыналарєа:
      1) шетелдік ќызметкерлер ќатарындаєы:
      "Техникалыќ жјне кјсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмнiѕ кјсiптерi мен мамандыќтарыныѕ жiктеуiшi" 05-2008 Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк жiктеуiшiне енгізілмеген кјсіптер немесе мамандыќтар бойынша жўмыс істейтін;
      этникалыќ ќазаќтар немесе бўрынєы отандастар болып табылатын адамдарєа;
      2) жўмыс берушілер ќатарындаєы:
      кадрлардаєы жергілікті ќамтуды ўлєайту баєдарламасын іске асыратын жјне Ќазаќстан Республикасы азаматтарын жалдау, даярлау жјне шетелдік персоналды ќысќарту бойынша міндеттемелері бар;
      технологиялыќ жабдыќты іске ќосу, ретке келтіру жјне монтаждау бойынша жўмыстарды орындайтын мердігерлерді ќоса алєанда, 2010 – 2014 жылдарєа арналєан Ќазаќстанды индустрияландыру картасыныѕ тізбесіне енгізілген жобаларды іске асыруєа ќатысатын;
      «Ґнімділік 2020» баєдарламасын іске асыруєа ќатысатын, жоєары бiлiктi шетелдiк мамандарды тартуєа мемлекеттік ќолдау кґрсету бойынша оѕ шешім алєан;
      шетелдік жўмыс кїшін басым жобалар жјне шыєу елдері бойынша квота шегінде тартатын;
      шетелдік жўмыс кїшін шетелдiк заѕды тўлєалар ґкiлдiктерiне тартатын;
      Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік мекемелері немесе мемлекеттік кјсіпорындары болып табылатын жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсаттарды ќайта ресімдеу кезінде, сондай-аќ шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат алу немесе ўзарту кезінде ерекше шарттар кґзделмейді.
      Ескерту. 18-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 08.05.2013 № 467 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      19. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсаттар:
      1) екінші жјне їшінші санаттар їшін – он екі ай мерзімге екі реттен асырмай ўзартумен он екі айєа;
      2) тґртінші санат жјне маусымдыќ шетелдік ќызметкерлер їшін – ўзарту ќўќыєынсыз он екі айєа дейінгі мерзімге беріледі.
      20. Шетелдік жўмыс кїшін бірінші санат бойынша тартуєа арналєан рўќсат шаєын кјсіпкерлік субъектілерін ќоспаєанда, жўмыс берушілерге їш жылєа дейінгі мерзімге беріледі.
      Жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін бірінші санат бойынша тартуєа арналєан рўќсатты ўзарту жыл сайын он екі ай мерзімге жїргізіледі.
      Шетелдік жўмыс кїшін бірінші санат бойынша тартуєа арналєан рўќсат шаєын кјсіпкерлік субъектілері болып табылатын жўмыс берушілерге екі реттен асырмай ўзартумен, он екі ай мерзімге беріледі.
      21. Шетелдік жўмыс кїшін басым жобалар бойынша квота шегінде тартуєа арналєан рўќсат оныѕ іске асырылу мерзіміне беріледі.
      22. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты беру не оны беруден бас тарту туралы шешімді ујкілетті орган ќўратын Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты беру жґніндегі комиссияныѕ (бўдан јрі – Комиссия) ўсынымы бойынша ујкілетті орган жўмыс берушініѕ ќўжаттарын ќабылдаєан кїннен бастап он бес жўмыс кїні ішінде ќабылдайды.
      23. Комиссияныѕ ќўрамына міндетті тїрде халыќтыѕ кґші-ќоны, білім беру саласындаєы ујкілетті органныѕ аумаќтыќ органдарыныѕ жјне еѕбек жґніндегі ујкілетті органныѕ ґкілдері ќосылады.
      24. Комиссияныѕ отырысына жўмыс берушініѕ ґкілдері ќатыса алады. Ујкілетті орган отырыс ґтетін кїннен кемінде їш жўмыс кїні бўрын отырыстыѕ ґтетін кїні, уаќыты жјне орны туралы аќпаратты ґзініѕ ресми интернет-ресурсына орналастырады.
      25. Ујкiлеттi орган шетелдiк жўмыс кїшiн тартуєа рўќсат беру не беруден бас тарту, ўзартудан бас тарту туралы ќабылданєан шешiм жґнiнде жўмыс берушiге оны ќабылдаєан кїннен бастап їш жўмыс кїнi iшiнде «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекќоры» аќпараттыќ жїйесі арќылы немесе жазбаша хабарлайды.
      Ескерту. 25-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      26. Шетелдiк жўмыс кїшiн тартуєа рўќсат беруден бас тарту не ўзартудан бас тарту туралы шешiм ќабылданєан жаєдайда ујкiлеттi орган осы Ќаєидалардыѕ 38-тармаєына сјйкес оныѕ негiздерiн кґрсетедi.
      Ескерту. 26-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      27. Жўмыс берушi шетелдiк жўмыс кїшiн тартуєа рўќсат беру туралы хабарламаны алєаннан кейiн ујкiлеттi органєа жиырма жўмыс кїнi iшiнде рўќсаттыѕ ќолданылуы тоќтатылєаннан кейiн шетелдiк жўмыс кїшiнiѕ Ќазаќстан Республикасынан кетуiне кепiлдiк беретiн ќўжаттарды (банк пен жўмыс берушi арасындаєы шарттыѕ, жўмыс берушiнiѕ банк шотына кепiлдiк жарнаныѕ енгiзiлгенiн растайтын ќўжаттыѕ) «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекќоры» аќпараттыќ жїйесі арќылы не ќаєаз тїрінде ўсынады.
      Ескерту. 27-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      28. Ујкiлеттi орган осы Ќаєидалардыѕ 27-тармаєында кґрсетiлген ќўжаттардыѕ кґшiрмесiн алєан кїннен бастап їш жўмыс кїнi iшiнде «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекќоры» аќпараттыќ жїйесі арќылы не ќаєаз тїрінде жўмыс берушiге рўќсат береді.
      Жўмыс берушi їш жўмыс кїнi ґткен соѕ рўќсат алуєа келмеген жаєдайда, ујкiлеттi орган пошталыќ жґнелтiлiмдi алу туралы хабарламаны ала отырып, рўќсатты жўмыс берушiнiѕ тiркелген мекенжайы бойынша пошта арќылы жiбередi.
      Ескерту. 28-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      29. Осы Ќаєидалардыѕ 30-31-тармаќтарында кґзделген жаєдайларды, сондай-аќ жўмыс берушініѕ рўќсат алєан шетелдік ќызметкерлерді басќа јкімшілік-аумаќтыќ бірлік аумаєындаєы кјсіпорындарєа, ўйымдарєа кїнтізбелік бір жыл ішінде кїнтізбелік алпыс кїннен аспайтын мерзімге іссапарєа жіберуін ќоспаєанда, ујкілетті орган берген рўќсатты басќа жўмыс берушілерге беруге болмайды, ол тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірліктіѕ аумаєында єана ќолданылады.
      30. Шетелдік ќызметкерлер функционалдыќ міндеттерін кїнтізбелік бір жыл ішінде кїнтізбелік алпыс кїннен артыќ бірнеше јкімшілік-аумаќтыќ бірліктіѕ аумаєында орындауы їшін ујкілетті орган жўмыс берушініѕ ґтініші бойынша жјне еѕбек жґніндегі ујкілетті органмен келісім бойынша шетелдік жўмыс кїшін екі жјне одан кґп јкімшілік-аумаќтыќ бірлікте еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін тартуєа рўќсат береді немесе ўзартады.
      Екі жјне одан кґп јкімшілік-аумаќтыќ бірлікте ќолданылатын рўќсатты беруге немесе ўзартуєа келісім алу їшін ујкілетті орган жўмыс берушініѕ ќўжаттарын алдын ала ќарау кезеѕінде еѕбек жґніндегі ујкілетті органєа жўмыс берушініѕ басќа јкімшілік-аумаќтыќ бірліктер аумаќтарында жўмыстарды орындауєа, ќызметтер кґрсетуге арналєан шартты, келісімшартты ќоса отырып, рўќсат берудіѕ немесе ўзартудыѕ жазбаша негіздемесін жібереді.
      Еѕбек жґніндегі ујкілетті орган екі жјне одан кґп јкімшілік-аумаќтыќ бірлікте ќолданылатын рўќсатты беру немесе ўзарту негіздемесін алєан кїннен бастап жеті жўмыс кїні ішінде ујкілетті органєа келісу немесе келісуден бас тарту туралы хат жібереді.
      31. Жўмыс берушініѕ жўмыстарды орындауєа, ќызметтерді кґрсетуге арналєан шарттарында, келісімшарттарында шарттыѕ, келісімшарттыѕ басќа јкімшілік-аумаќтыќ бірліктер аумаќтарында ќолданылуы кґрсетілмеген жаєдайда, еѕбек жґніндегі ујкілетті орган екі жјне одан кґп јкімшілік-аумаќтыќ бірлікте еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты беруге келісім беруден бас тартады.
      32. Екі жјне одан кґп јкімшілік-аумаќтыќ бірлікте ќолданылатын шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты ўзарту не ўзартудан бас тарту туралы шешімді ујкілетті орган еѕбек жґніндегі ујкілетті органныѕ келісу немесе келісуден бас тарту туралы хатын алєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде ќабылдайды.
      33. Бір јкімшілік-аумаќтыќ бірлік шегінде ќолданылатын рўќсатты алєан жўмыс беруші оны екі жјне одан кґп јкімшілік-аумаќтыќ бірлікте ќолдану туралы ґтініш берген жаєдайда ујкілетті орган еѕбек жґніндегі ујкілетті органныѕ келісу туралы хатын алєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде жаѕа нґмір бере отырып, бўрын берілген рўќсатты ќайта ресімдеуді жїзеге асырады.
      Бастапќыда берілген рўќсат ујкілетті органєа ќайтарылуєа тиіс.
      34. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсат берілген шетелдік ќызметкер жўмыс орнына келмеген немесе шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі аяќталєанєа дейін онымен еѕбек шарты бўзылєан жаєдайда, осы кјсіп їшін белгіленген біліктілік талаптарына сјйкес келген кезде басќа шетелдік ќызметкерге бастапќыда берілген рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімініѕ ќалєан кезеѕіне осы Ќаєидаларда белгіленген тјртіппен жаѕа нґмір бере отырып, бўрын алынєан рўќсатты ќайта ресімдеуге рўќсат етіледі.
      Бўл ретте жўмыс беруші осы Ќаєидаларда кґзделген ќўжаттарды ўсынады. Бастапќыда берілген рўќсат ујкілетті органєа ќайтарылуєа тиіс.
      35. Ујкілетті орган бўрын берілген шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты басќа шетелдік ќызметкерге ќайта ресімдеу туралы шешімді ќўжаттарды ќабылдаєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде ќабылдайды.
      36. Шетелдiк жўмыс кїшiн тартуєа арналєан рўќсаттыѕ мерзiмiн ўзарту їшiн рўќсаттыѕ ќолданылу мерзiмiнiѕ аяќталуына дейін кемiнде жиырма жўмыс кїнiнен кешіктірмей «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекќоры» аќпараттыќ жїйесі арќылы не ќаєаз тїрінде ујкiлеттi органєа мынадай ќўжаттар жiберiледi:
      1) ґтініш;
      2) ґткен жјне аєымдаєы кїнтізбелік жылдары берілген рўќсаттардыѕ орындалу мерзімі келген ерекше шарттарыныѕ (олар болєан жаєдайда) орындалуы туралы аќпарат;
      3) кадрлардаєы жергілікті ќамту туралы аќпарат;
      4) рўќсаттыѕ мерзімін ўзарту негіздемесі;
      5) сканермен кґшiрiлген рўќсаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмесi.
      Ескерту. 36-тармаќќа ґзгерістер енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); 08.05.2013 № 467 (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) ќаулыларымен.
      37. Ујкілетті орган ўсынылєан ќўжаттардыѕ негізінде ќўжаттарды ќабылдаєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсаттыѕ мерзімін ўзарту немесе ўзартудан бас тарту туралы шешім ќабылдайды.
      Ујкілетті орган оѕ шешім ќабылдаєан жаєдайда шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсат он екі айєа ўзартылады, бўл ретте рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі бўрын берілген рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі аяќталєан кїні басталады.
      37-1. Ујкiлеттi орган шетелдiк жўмыс кїшiн тартуєа арналєан рўќсаттыѕ мерзімін ўзарту туралы шешім ќабылдаєан кїннен бастап їш жўмыс кїнi iшiнде «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекќоры» аќпараттыќ жїйесі арќылы жўмыс берушiге рўќсатты не рўќсаттыѕ мерзімін ўзарту туралы хабарламаны ќаєаз тїрінде жібереді.
      Жўмыс берушi рўќсатты ўзарту туралы жазбаша хабарламаны алєан кїннен бастап їш жўмыс кїнi ґткен соѕ рўќсат алуєа келмеген жаєдайда, ујкiлеттi орган пошталыќ жґнелтiлiмдi алу туралы хабарламаны ала отырып, рўќсатты жўмыс берушiнiѕ тiркелген мекенжайы бойынша пошта арќылы жiбередi.
      Ескерту. Ќаєидалар 37-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      38. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсат:
      1) бґлiнген квота мґлшерiнен асќан;
      2) жўмыс берушi осы Ќаєидалардыѕ 8-тармаєында белгiленген шарттарды саќтамаєан жаєдайда;
      3) жўмыс берушініѕ шетелдік жўмыс кїшін рўќсатсыз тарту фактісі аныќталєан жаєдайда. Мўндай жаєдайда осындай факті аныќталєан кїннен бастап он екі ай бойы жаѕа рўќсаттар берілмейді;
      4) ґткен жјне аєымдаєы кїнтізбелік жылдары берілген рўќсаттардыѕ орындалу мерзімі келген ерекше шарттары (олар болєан жаєдайда) орындалмаєан жаєдайларда;
      5) шетелдiк жўмыс кїшiнiѕ бiлiм деѕгейi (кјсiптiк даярлыєы) мен практикалыќ жўмыс тјжiрибесi (стажы) Жўмысшылардыѕ жўмыстары мен кјсiптерiнiѕ бiрыѕєай тарифтiк-бiлiктiлiк аныќтамалыєы мен Басшылардыѕ, мамандардыѕ жјне басќа да ќызметшiлердiѕ бiлiктiлiк аныќтамалыєына сјйкес жўмысшылардыѕ кјсiптерi мен басшылардыѕ, мамандар мен ќызметшiлердiѕ лауазымдарына ќойылатын бiлiктiлiк талаптарына сјйкес келмеген жаєдайларда берiлмейдi жјне ўзартылмайды.
      Ескерту. 38-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      39. Ујкілетті орган шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан ќолданыстаєы рўќсаттарды кері ќайтарып алуды:
      1) шетелдік ќызметкерді рўќсатта кґрсетілген кјсіпке немесе мамандыќќа сјйкес келмейтін кјсіп немесе мамандыќ бойынша тартќанда.Бўл ретте жўмыс берушіге кері ќайтарылєан рўќсатта кґрсетілген кјсіп немесе мамандыќ бойынша рўќсат беру кері ќайтару кїнінен бастап алты ай бойы жїргізілмейді;
      2) жўмыс берушi осы Ќаєидалардыѕ 8-тармаєында белгiленген шарттарды саќтамаєан жаєдайларда;
      3) жўмыс берушi ґткен жјне аєымдаєы кїнтізбелік жылдары берілген рўќсаттардыѕ орындалу мерзімі келген ерекше шарттарын (олар болєан жаєдайда) орындамаєан жаєдайларда жїргізеді.
      40. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсат:
      1) берілген мерзімі аяќталєан;
      2) рўќсат кері ќайтарылєан;
      3) жўмыс беруші – жеке тўлєа ґз ќызметін тоќтатќан, жўмыс беруші – заѕды тўлєа таратылєан;
      4) осы Ќаєидалардыѕ 32, 34-тармаќтарында кґзделген;
      5) жўмыс беруші рўќсатты ујкілетті органєа ґз еркімен ќайтарєан;
      6) жўмыс беруші осы Ќаєидалардыѕ 27-тармаєында белгіленген мерзімде шетелдік жўмыс кїшініѕ Ќазаќстан Республикасынан кетуіне кепілдік беретін ќўжаттарды ўсынбаєан жаєдайларда ќолданылуын тоќтатады.
      41. Корпоративтiк ауыстыру шеѕберiнде шетелдiк жўмыс кїшiн тартуєа арналєан рўќсатты алу їшiн пайдасына жўмыстар орындалатын, ќызметтер кґрсетiлетiн заѕды тўлєаныѕ ґкiлi осы Ќаєидалардыѕ 9-ќосымшасына сјйкес ќўжаттарды ќоса отырып, «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекќоры» аќпараттыќ жїйесі арќылы не ќаєаз тїрінде ујкiлеттi органєа ґтiнiш береді.
      Ескерту. 41-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      42. Корпоративтік ауыстыру шеѕберінде шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты ресімдеуді пайдасына жўмыстар орындалатын, ќызметтер кґрсетілетін заѕды тўлєа жїзеге асырады, сондай-аќ ол шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты берудіѕ ерекше шарттарын орындауды да жїзеге асырады.
      43. Корпоративтік ауыстыру шеѕберінде шетелдік жўмыс кїшін тарту кезінде ујкілетті органєа шетелдік жўмыс кїшініѕ Ќазаќстан Республикасынан кетуіне кепілдік беретін ќўжаттар ўсынылмайды.
      44. Корпоративтік ауыстыру шеѕберінде шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсат корпоративтік ауыстыру туралы хатта жјне (немесе) келісімде кґрсетілген ауыстыру мерзіміне, біраќ їш жылдан аспайтын мерзімге беріледі.
      Корпоративтік ауыстыру шеѕберінде шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатты ўзарту бiр жўмыс жылынан аспайтын мерзiмге бір рет жїргізіледі.
      44-1. Ујкiлеттi орган, жўмыс берушi корпоративтiк ауыстыру шеѕберiнде шетелдiк жўмыс кїшiн тартуєа рўќсат беру туралы хабарламаны алєан кїннен бастап їш жўмыс кїнi ішінде, жўмыс берушiге «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекќоры» аќпараттыќ жїйесі арќылы не ќаєаз тїрінде рўќсатты береді (жібереді).
      Жўмыс берушi корпоративтiк ауыстыру шеѕберiнде рўќсатты беру туралы жазбаша хабарламаны алєан кїннен бастап їш жўмыс кїнi ґткен соѕ рўќсатты алуєа келмеген жаєдайда, ујкiлеттi орган пошталыќ жґнелтiлiмдi алу туралы хабарламаны ала отырып, рўќсатты жўмыс берушiнiѕ тiркелген мекенжайы бойынша пошта арќылы жiбередi.
      Ескерту. Ќаєидалар 44-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 25.01.2013 № 44 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      45. Корпоративтік ауыстыру шеѕберінде ауыстырылєан шетелдік ќызметкер рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі аяќталєанєа дейін кеткен жаєдайда шетелдік заѕды тўлєаныѕ корпоративтік ауыстыру туралы тиісті хаты жјне/немесе келісімі болєан жаєдайда, бўрын берілген рўќсатты жаѕа нґмір бере отырып, бастапќыда берілген рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімініѕ ќалєан кезеѕіне осы Ќаєидаларда белгіленген тјртіппен басќа шетелдік ќызметкерге ќайта ресімдеуге рўќсат етіледі.
      46. Јрбір басым жоба бойынша шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсат берудіѕ шарттарын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      Басым жоба бойынша квота шегінде шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсаттарды аумаєында басым жоба орындалатын јкімшілік-аумаќтыќ бірліктіѕ ујкілетті органы береді.

^ Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа рўќсат берудіѕ жјне ўзартудыѕ шарттары мен тјртібі

      47. Ќазаќстан Республикасында ґз бетінше жўмысќа орналасуына арналєан адамдардыѕ тізбесіне кіретін шетелдік ќызметкерлерге ујкілетті орган еѕбек жґніндегі ујкілетті орган бґлген квота шегінде жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты їш жылєа дейінгі мерзімге береді немесе ўзартады.
      48. Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа берілетін рўќсат бір јкімшілік-аумаќтыќ бірліктіѕ аумаєында ќолданылады.
      49. Шетелдік ќызметкер жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты алу немесе ўзарту їшін еѕбек ќызметін жїзеге асыру орны бойынша ујкілетті органєа осы Ќаєидалардыѕ 11-ќосымшасына сјйкес ќўжаттарды ќоса отырып, осы Ќаєидалардыѕ 10-ќосымшасына сјйкес ґтініш ўсынады.
      50. Ујкілетті орган шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты берген немесе ўзартќан кезде ерекше шарттар кґзделмейді.
      51. Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты беру немесе ўзарту не беруден немесе ўзартудан бас тарту туралы шешімді ујкілетті орган ќўжаттарды ќабылдаєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде ќабылдайды.
      52. Ујкілетті орган шетелдік ќызметкерге ќабылданєан шешім туралы ол ќабылданєан кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде жазбаша хабарлайды.
      53. Шетелдік ќызметкер хабарлама алєаннан кейін жиырма жўмыс кїні ішінде ујкілетті органєа рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі аяќталєаннан кейін оныѕ Ќазаќстан Республикасынан кетуіне кепілдік беретін ќўжаттарды (банк пен ќызметкердіѕ арасындаєы шарттыѕ, ќызметкердіѕ банк шотына кепілдік жарнаныѕ енгізілгенін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесін) ўсынады.
      54. Ујкілетті орган осы Ќаєидалардыѕ 53-тармаєында кґрсетілген ќўжаттардыѕ кґшірмесін алєан кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты береді.
      Шетелдік ќызметкер їш жўмыс кїні ішінде жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты алуєа келмеген жаєдайда, ујкілетті орган жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты пошталыќ жґнелтілімді алу туралы хабарламаны ала отырып, шетелдік ќызметкердіѕ тіркелген мекенжайы бойынша пошта арќылы жібереді.
      55. Шетелдік ќызметкер жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі ішінде жўмыс берушісін ґзгерткен жаєдайда, ол жаѕа еѕбек шартын жасау кїнінен бастап он жўмыс кїні ішінде бўл туралы ујкілетті органєа жазбаша хабарлауєа тиіс.
      56. Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсат:
      1) мјлімдеген кјсібі немесе мамандыєы шетелдік ќызметкерлердіѕ Ќазаќстан Республикасында ґз бетінше жўмысќа орналасуына арналєан кјсіптердіѕ (мамандыќтардыѕ) тізбесінде болмаєан;
      2) бґлінген квотаныѕ мґлшерінен асќан жаєдайларда берілмейді.
      57. Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсат:
      1) берілген мерзімі аяќталєан;
      2) рўќсат кері ќайтарылєан;
      3) шетелдік ќызметкер рўќсатты ујкілетті органєа ґз еркімен ќайтарєан;
      4) шетелдік ќызметкер осы Ќаєидалардыѕ 53-тармаєында белгіленген мерзімде онын кетуіне кепілдік беретін ќўжаттарды ўсынбаєан жаєдайларда ќолданылуын тоќтатады.
      58. Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсаттыѕ ќолданысын ўзарту жалпы мерзімі бес жылдан аспайтын мерзімге екі ретке дейін жїргізіледі.
      59. Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты ўзарту бґлінген квотаныѕ мґлшерінен асќан жаєдайда, сондай-аќ осы Ќаєидалардыѕ 55-тармаєына сјйкес ујкілетті органєа хабарламай жўмыс берушісін ґзгерткен жаєдайда жїзеге асырылмайды.
      60. Шетелдік ќызметкердіѕ еѕбек ќызметін жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатта кґрсетілгенге сјйкес келмейтін кјсіп немесе мамандыќ бойынша жїзеге асыру, сондай-аќ осы Ќаєидалардыѕ 55-тармаєына сјйкес ујкілетті органєа хабарламай жўмыс берушісін ґзгерту жаєдайы аныќталєан кезде ујкілетті орган шетелдік ќызметкерге он жўмыс кїні бўрын жазбаша хабарлай отырып, жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты кері ќайтаруды жїргізеді.
      Бўл ретте шетелдік ќызметкерге кері ќайтару кїнінен бастап он екі ай бойы жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсат берілмейді.
      61. Кепілдік жарнаны енгізу Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілеген тјртіппен жїзеге асырылады.

3. Ќорытынды ережелер

      62. Ујкілетті органныѕ шешімімен келіспеген жаєдайда жўмыс беруші немесе шетелдік ќызметкер оєан сот тјртібімен шаєымдана алады.
      63. Еѕбек жґніндегі ујкілетті орган ґзініѕ ресми интернет-ресурсына осы Ќаєидаларды бўзуєа жол берген заѕды жјне жеке тўлєалардыѕ деректер базасын орналастырады.
      64. Рўќсаттыѕ тїпнўсќасы жоєалєан немесе бїлінген жаєдайларда рўќсатты ќалпына келтiру ујкілетті органныѕ телнўсќа беруі арќылы жїргізіледі.
      Рўќсаттардыѕ жоєалєан, бїлінген бланкілері жўмыс беруші немесе шетелдік ќызметкер жоєалуына, бїлiнуiне себеп болєан жаєдайларды кґрсете отырып, ујкілетті органєа телнўсќасын беру туралы ґтініш берген кїннен бастап жарамсыз болып есептеледі.
      Ујкілетті орган ґтініш берген кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде жаѕа нґмір бере отырып жјне "Телнўсќа" деген жазу жаза отырып, тиісті рўќсаттыѕ телнўсќасын беруді жїргізеді.
      65. Шетелдік ќызметкердіѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ нґмірі мен сериясы ґзгерген жаєдайда, бўрын берілген жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты ќайта ресімдеуге рўќсат етіледі.
      Шетелдік ќызметкер тегі, аты, јкесініѕ аты, жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ нґмірі мен сериясы ґзгерген кїннен бастап кїнтізбелік он кїн ішінде ујкілетті органєа кґрсетілген мјліметтерді растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмесін ќоса отырып, жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты ќайта ресімдеу туралы ґтініш береді.
      Ујкілетті орган ґтініш берілген кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде жаѕа нґмір бере отырып, рўќсатты ќайта ресімдейді.
      66. Жўмыс беруші – Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕды тўлєасы немесе шетелдік заѕды тўлєаныѕ филиалы (ґкілдігі) бірігу, ќосылу, бґліну немесе ќайта ќўрылу нысанында ќайта ўйымдастырылєан жаєдайда, сондай-аќ оныѕ атауы немесе шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсатта кґрсетілген деректемелері ґзгерген жаєдайда, бўрын берілген рўќсатты ќайта ресімдеуге рўќсат етіледі.
      Жўмыс беруші ќайта ўйымдастырылєан кїннен бастап кїнтізбелік он кїн ішінде ујкілетті органєа кґрсетілген мјліметтерді растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмесін ќоса отырып, рўќсатты ќайта ресімдеу туралы ґтініш береді.
      Ујкілетті орган ґтініш берген кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде жаѕа нґмір бере отырып, рўќсатты ќайта ресімдейді.
      67. Шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан рўќсат алєан жўмыс берушілер немесе жўмысќа орналасуєа арналєан рўќсатты алєан шетелдік ќызметкерлер жўмыс iстейтiн жўмыс берушілер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен жјне мерзімде ујкілетті органєа ведомстволыќ статистикалыќ есептілікті ўсынады.
      68. Ујкілетті орган еѕбек жґніндегі ујкілетті орган белгілейтін нысан бойынша шетелдік жўмыс кїшін тарту жјне шетелдік ќызметкерлерді жўмысќа орналастыру бойынша есепті еѕбек жґніндегі ујкілетті органєа ай сайын ўсынады.

Шетелдік ќызметкерге жўмысќа
орналасуєа жјне жўмыс     
берушілерге шетелдік жўмыс 
кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ 
ќаєидалары мен шарттарына  
1-ќосымша         

Ќазаќстан Республикасында шетелдік ќызметкерлердіѕ ґз бетінше жўмысќа орналасуына арналєан кјсіптердіѕ (мамандыќтардыѕ) тізбесі

Р/с


Кјсіптердіѕ (мамандыќтардыѕ) атауы

1

2

1.

Антрополог

2.

Жїйелік сјулетші

3.

Астроном

4.

Балерина

5.

Драмалыќ, лирикалыќ-драмалыќ сопрано

6.

Драмалыќ, лирикалыќ-драмалыќ тенор

7.

Аудио-бейнемонтаж инженері

8.

Кинотаспаны дайындаушы инженер

9.

Теѕіз жабдыќтарын жїйелік басќару жґніндегі инженер

10.

Теѕіз ќўбырларын салу жґніндегі инженер

11.

Авиациялыќ техникаєа техникалыќ ќызмет кґрсету, жґндеу жјне диагностикалау бойынша баќылаушы-инженер

12.

Климатолог

13.

Мўражайтанушы

14.

Жасаушы баєдарламашы (Computer Science), (Software Design Engineer)

15.

Жоєарєы оќу орындарыныѕ єылыми дјрежесі бар оќытушылары

16.

Радиоастроном

17.

Аќпараттыќ технология жјне электроника саласындаєы маман

18.

Электротехника жјне электрондыќ инженерия саласындаєы маман

19.

Анимация жјне компьютерлік графика жґніндегі маман

20.

Єарыш аппараттарын баллистикалыќ ќамтамасыз ету жґніндегі маман

21.

Єарыш аппараттарыныѕ борттыќ жїйелері жґніндегі маман

22.

Ўшу ќауіпсіздігі жґніндегі маман

23.

Бутафория жасау жґніндегі маман

24.

Компьютерлік арнайы эффектілер жґніндегі маман

25.

Авиациялыќ нормативтер мен жарияланымдарды баќылау жґніндегі маман

26.

Теѕіз ќўбырлары жґніндегі маман

27.

Јуе салоныныѕ жолаушылар салонын жабдыќтау жґніндегі маман

28.

Ўшуды ўйымдастыру жґніндегі маман

29.

Техникалыќ оќыту жјне стандарттар жґніндегі маман

30.

Теѕіз ќўрылыстары жґніндегі супервайзер

Шетелдік ќызметкерге жўмысќа
орналасуєа жјне жўмыс   
берушілерге шетелдік жўмыс  
кїшін тартуєа рўќсат берудіѕ 
ќаєидалары мен шарттарына  
2-ќосымша          

_________________________________________________________________
(рўќсат беруші органныѕ толыќ атауы)

Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс
  1   2Похожие:

Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconЌазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа квота белгілеу ережесі, жўмыс берушілерге рўќсат берудіѕ шарттары мен тјртібі
Ереже "Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕына сјйкес јзірленді жјне Ќазаќстан Республикасына...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге icon23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы
Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу қағидаларын және Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconШаруа (фермер) ќожалыєы туралы
Осы Заѕ Ќазаќстан Республикасына шаруа (фермер) ќожалыќтарын ќўрудыѕ жјне олардыѕ жўмыс iстеуiнiѕ ќўќыќтыќ, ўйымдыќ жјне экономикалыќ...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconҚазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу қағидаларын және Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге
Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconЭнергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы
Егемен Ќазаќстан" 25. 06. 2013 ж. №155 (28094); "Казахстанская правда" от 25. 06. 2013 г. №214-215 (27488-27489); Ќазаќстан Республикасыныѕ...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconЖергілікті атќарушы органдардыѕ, оќитын адам мен жўмыс берушініѕ арасындаєы шетелдік мамандарды алмастыру маќсатында ќайта оќыту жґніндегі ґзара міндеттемелері туралы їш жаќты їлгі шартын бекіту туралы
Жылєы 8 мамырдаєы n 208, Ќазаќстан Республикасы Энергетика жјне минералдыќ ресурстар министрініѕ 2009 жылєы 13 мамырдаєы n 135 Бірлескен...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconКелісімшарт бойынша жўмыстарды орындау їшін ќажетті Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы єылыми-зерттеу жјне тјжірибелік-конструкторлыќ жўмыстарєа арналєан шыєыстарды айќындау ќаєидасын бекіту туралы
«Жер ќойнауы жјне жер ќойнауын пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2010 жылєы 24 маусымдаєы Заѕыныѕ 16-бабыныѕ 62 тармаќшасына...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconЖергілікті атќарушы органдар кґрсететін јлеуметтік ќорєау саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы
А (бўдан јрі – стандарт) 1-ќосымшада кґрсетілген Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармалары,...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconЕҢбек және халықТЫ
Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы №836 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға...
Ќазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге iconЕҢбек және халықТЫ
Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы №836 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы