101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon

101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!Название101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
страница2/4
Дата конвертации01.10.2014
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4
25. Тең бүйірлі трапецияның диагоналдары өзара перпендикуляр. Диагоналының ұзындығы 24 см-ге тең болса, трапецияның ауданын табыңыз:

A) 168

B) 144

C) 576

D) 336

E) 288

МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА


1. 0,05 рад/c бұрыштық жылдамдықпен айналатын карусельдің айналу осінен 10 м қашықтықта тұрған баланың сызықтық жылдамдығының модулі

A) 0,005 м/c.

B) 0,5 м/c.

C) 20 м/c.

D) 200 м/c.

E) 0,2 м/с.

2. Жұмысы оң болатын күшті көрсетіңізA) .

B) .

C) .

D) және .

E) .

3. Оттек атомы ядросының айналысында 8 электрон бар. Оттек атомының ядросындағы протондар саны

A) 16

B) 4

C) 2

D) 6

E) 8

4. Егер R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса, тізбектің толық кедергісі (сурет).


R1


A) 12 Ом.

B) 3 Ом.

C) 2 Ом.

D) 18 Ом.

E) 6 Ом.

5. Магнит өрісі – құйынды өріс. Құйынды өріс дегеніміз

A) күш сызықтары параллель өрістер.

B) күш сызықтары перпендикуляр өрістер.

C) күш сызықтарының қайнар көзі бар өрістер.

D) күш сызықтары оң зарядтардан басталып, теріс зарядтармен аяқталатын өрістер.

E) күш сызықтары тұйық өрістер.

6. 20 секундта 50 рет тербеліс жасайтын материалдық нүктенің тербеліс периоды

A) 40 с.

B) 0,4 с.

C) 2,5 с.

D) 24 с.

E) 100 с.

7. Ұзындығы 60 м, тербеліс жиілігі 2 Гц, толқынның жылдамдығы

A) 0,03 м/с.

B) 120 м/с.

C) 60 м/с.

D) 90 м/с.

E) 30 м/с.

8. Фокус аралығы 2,5м линзаның оптикалық күші

A) 6 дптр

B) 4 дптр

C) 2,5 дптр

D) 5 дптр

E) 0,4 дптр

9. Реттік номері Z элемент ядросының бета-ыдырауы нәтижесінде пайда болған элементтің Менделеев кестесіндегі реттік номері

A) Z-2.

B) Z+1.

C) Z+2.

D) Z-1.

E) Z.

10. Санақ басынан 10 м қашықтықтағы М нүктесінен солға қарай 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуіA) х = 10 - 3t (м)

B) х = -3t (м)

C) х = 10 + 3t (м)

D) х = 30 + 3t (м)

E) х = 3t (м)

11. Массасы 6000 кг трамвай 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Тежелгеннен кейін ол 30 с-тан соң тоқтады. Тежелу күші

A) 1500 Н.

B) 2100 Н.

C) 2000 Н.

D) 2010 Н.

E) 2001 Н.

12. Горизонтал ағаш тақта бойымен массасы 2 кг ағаш кеспекті қатаңдығы 100 Н/м серіппенің көмегімен бірқалыпты тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, серіппенің ұзаруы ()

A) 0,6 м

B) 0,06 мм

C) 6 м

D) 0,06 м

E) 0,06 см

13. Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг∙м/с дененің жылдамдығы

A) 2 м/с

B) 5 м/с

C) 4 м/с

D) 3 м/с

E) 1 м/с

14. Пластилин шарик қабырғаға p0=1кг∙м/с импульспен жақындап, оған соқтығысып жабысып қалды. Егер өзара әсерлесу уақыты 0,01 с болса, соқтығысудың орташа күші

A) 100 Н.

B) 0,01 Н.

C) 200 Н.

D) 1 Н.

E) 0.

15. Массасы 5 кг, мольдік массасы 4×10-3 кг/моль газдың 500 К температурадағы көлемі 34,6 м3 болса, газдың қысымы

(R = 8,31).

A) 1400 кПа.

B) 1,45 кПа.

C) 150 кПа.

D) 255 кПа.

E) 16 кПа.

16. Насос поршені астындағы ауаның қысымы 105 Па, ал көлемі 200 см3. Егер газдың температурасы өзгермесе, 130 см3 көлемді алып тұрған ауа қысымы

A) ≈1,5·104 Па.

B) ≈1,5·105 Па.

C) ≈2·105 Па.

D) ≈2·104 Па.

E) ≈1,3·104 Па.

17. Радиусы R өткізгіш шар q оң зарядпен зарядталған. Егер шар центрінен 2R қашықтықта -2q заряд орналастырылса, шар центріндегі электр өрісінің потенциалыны

A) 2 есе кемиді.

B) өзгермейді.

C) таңбасы қарама-қарсыға ауысады.

D) нөлге тең болады.

E) 3 есе артады.

18. Ток жүрген кезде зат тасымалы болатын өткізгіштер

1. Металдар;

2. Жартылай өткізгіштер;

3. Электролиттер.

A) Тек қана 3.

B) Тек қана 2.

C) 1 және 2.

D) 1, 2 және 3.

E) Тек қана 1.

19. Электромагниттік толқын кезінде тербелетін шамалар

A) заряд.

B) векторы.

C) векторы.

D) ортаның молекулаларының концентрациясы.

E) және векторлары.

20. Денелердің импульстарының координата осьтеріне проекциялары мынадай:

ОX : р1x = 2 кгм/с; р2x = 2,5 кгм/с; р3x = -0,5 кгм/с;

ОҮ : р = -1,5 кгм/с; р = 3 кгм/с; р = 1,5 кгм/с.

Жүйенің импульсы:

A) р = 8,24 кгм/с.

B) р = 5 кгм/с.

C) р = 3 кгм/с.

D) р = 6,18 кгм/с.

E) р = 4,12 кгм/с.

21. Мотороллер қозғалтқышының υ = 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқыштың ПӘК-і 20%. Егер мотороллердің бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (q б = 46∙106 Дж/кг; ρ б = 710 кг/м3)

A) ≈ 0,1 км

B) ≈ 10 км

C) ≈ 100 км

D) ≈ 1000 км

E) ≈ 1 км

22. Бір атомды идеал газды изобаралық қыздыру кезінде оның ішкі энергиясын өзгерту үшін газға берілген Q жылу мөлшерінің жұмсалатын бөлігі

A) 0,6Q.

B) 0,4Q.

C) 0,5Q.

D) 0,8Q.

E) 0,2Q.

23. Тербелмелі контур резонанстық жиілікті конденсатордан және индуктивтілігі катушкадан тұрады. Резонанс кезінде сыйымдылық кедергісі болса, катушка индуктивтілігін анықтайтын формула

A)

B)

C)

D)

E)

24. Егер математикалық маятник жібінің ұзындығын 30 см-ге ұзартсақ, оның тербеліс периоды 2 есеге артады. Жіптің бастапқы ұзындығы ()

A) 10 см.

B) 40 см.

C) 30 см.

D) 60 см.

E) 20 см.

25. Фотондарының массасы 3,3110-36 кг болатын жарық толқынының тербеліс жиілігі (h = 6,6210-34 Джс; с = 3∙108 м/с)

A) 221011 Гц.

B) 22108 Гц.

C) 451011 Гц.

D) 181014 Гц.

E) 4,51014 Гц.

^ ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ


1. Төртінші период, бірінші топтың қосымша топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі ...

A) 29

B) 37

C) 47

D) 11

E) 19

2. Электртерістігі өте алшақ атомдардың арасында болатын байланыс

A) ковалентті полюсті

B) донор-акцепторлы

C) ковалентті полюссіз

D) иондық

E) сутектік

3. 100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

A) 2,5%

B) 60%

C) 4%

D) 6%

E) 40%

4. Периодтық жүйедегі күкірттің орны

A) 5-ші период VI B тобы

B) 2-ші период VI A тобы

C) 4-ші период VI A тобы

D) 3-ші период VI A тобы

E) 6-ші период II B тобы

5. Судың молярлық массасы:

A) 18 г/моль.

B) 6 г/моль.

C) 3 г/моль.

D) 36 г/моль.

E) 9 г/моль.

6. Бром суы мына заттарды анықтау үшін қолданылады

A) Алкандар, этанол.

B) Метанол, метан.

C) Бутан, бутанол.

D) Этилен, ацетилен.

E) Бензол, пропан.

7. Берілген металдардан Cu, Fe, Al, Zn, Ag тұз қышқылымен әрекеттесетін металдар саны

A) 4

B) 2

C) 3

D) 1

E) 5

8. Жалпы формуласы төмендегідей болатын заттың класы:A) спирттер

B) альдегидтер

C) жай эфирлер

D) күрделі эфирлер

E) қышқылдар

9. Химиялық синтез арқылы және өсімдіктерден алынатын жоғарғы молекулалы полимер

A) Целлюлоза

B) Гликоген

C) Полиэтилен

D) Крахмал

E) Каучук

10. 4,5 моль күкірт қышқылының массасы ...

A) 441 г.

B) 49 г.

C) 392 г.

D) 490 г.

E) 98 г.

11. 1 моль сұйық судың түзілу жылуы 286 кДж тең болса, 7,2 г су түзілгенде жұмсалатын жылу мөлшері

A) 110,4 кДж

B) 102,2 кДж

C) 114,4 кДж

D) 104,4 кДж

E) 103,4 кДж

12. Массасы 140 г концентрациялы азот қышқылына 32 г мыс ұнтақтарын салғанда түзілген мыс (II) нитратының массасы

A) 94 г

B) 9,4 г

C) 94 мг

D) 0,94 г

E) 940 г

13. өзгерісіндегі X және Ү затттары, олардың агрегаттық күйлері

A) O2, H2O; газ, сұйықтық

B) O2, HCl; газ, сұйықтық

C) H2O, Ca(OH)2; сұйықтық, сұйықтық

D) H2O, CuCl2; сұйықтық, қатты

E) O2, BaCl2; газ, қатты14. Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар

A) CuSO4; H2O; SO2

B) CuO; H2SO3

C) CuSO4; H2S

D) CuO; H2S

E) CuSO4; H2

15. Фосфор (V) оксидінің 9,03·1022 молекуласының массасы

A) 29,3 г

B) 21,3 г

C) 24,3 г

D) 23,3 г

E) 19,3 г

16. 0,1 моль натрий гидроксидін бейтараптау үшін 20% -ті құмырсқа қышқылы ерітіндісінің қажетті массасы:

A) 40

B) 46

C) 23

D) 20

E) 92

17. Изомер болатын заттар:A) 2, 5.

B) 3, 2.

C) 1, 2.

D) 5, 4.

E) 4, 6.

18. 15,6 г бензолмен 32 г бром әрекеттескенде түзілетін бромбензолдың массасы (г)

A) 20,9

B) 31,4

C) 28,2

D) 30,5

E) 25,1

19. Ақуызды сары түске бояйтын зат

A) азот қышқылы (сұйылт.)

B) азот қышқылы (конц)

C) күкірт қышқылы (конц)

D) күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі

E) мыс (ІІ) гидроксиді

20. Метанның молекуласында болатын сутек атомдарының массасы

A) 10 г

B) 15 г

C) 20 г

D) 16 г

E) 12 г

21. Темір (ІІІ) хлориді гидролизінің 2 сатысының молекулалық теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы

A) 6

B) 5

C) 7

D) 3

E) 4

22. Дегидрлегенде 134,4 л сутек бөлінген болса, жұмсалған (қ.ж.) циклогексанның және түзілген бензолдың массалары:

A) 158 г, 96 г

B) 168 г, 156 г

C) 138 г, 122 г

D) 148 г, 136 г

E) 128 г, 116 г

23. 35 г метил спиртінен 12 г диметил эфирі алынған болса, диметил эфирдің шығымы:

A) 88

B) 48

C) 68

D) 78

E) 58

24. Егер глюкозаның 70 %-тті спиртке айналса, массасы 500 г 46 %-тті спирт ерітіндісін алу үшін қажет глюкозаның массасы (г)

A) 518,8 кг

B) 640,8 кг

C) 638,8 кг

D) 642,8 кг

E) 508,8 кг

25. Өзгерістер сызбанұсқасындағы А затыA) изопренді каучук

B) пентадиен

C) пентин

D) пропен

E) гексан

ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


БИОЛОГИЯ


1. Қазақстан Республикасының алғаш шыққан Қызыл Кітабы:

A) 1992 ж.

B) 1981 ж.

C) 1980 ж.

D) 1978 ж.

E) 1990 ж.

2. Өсімдікке жасыл түс беретін пластид

A) Хлоропластар

B) Лейкопластар

C) Хромопластар

D) Вакуоль

E) Грана

3. Бір жасушалы ағза

A) Айқұлақ.

B) Ақ сұлама.

C) Вирус.

D) Шұбалшаң.

E) Жасыл эвглена.

4. Құстардың қарны ... бөлімнен тұрады

A) 3

B) 5

C) 4

D) 2

E) 6

5. Бұршақ тұқымдасының белгісі:

A) Жемісі - бұршаққын.

B) Аталығы көп.

C) Жемісі - бұршаққап.

D) Гүлінде бір аналық, алты аталығы бар.

E) Жемісі - жидек.

6. Ең жіңішке қантамырлар.

A) капилляр (қылтамырлар)

B) артерия

C) капилляр және артерия

D) қолқа

E) вена

7. Қосалқы бүршіктердің дамитын орны -

A) Жапырақта, тамырда, сабақта, тамырсабақта.

B) Жапырақ қолтығы.

C) Гүлде.

D) Өркен буынында.

E) Өркеннің ұшы.

8. Ұрықтың құрылысы.

A) Тұқым жарнақ, тұқым бастама.

B) Тұқым қабықша, өзекше, жарнақ.

C) Эндосперм, жемісқап, қауыз.

D) Тамырша, сабақша, бүршікше.

E) Эндосперм, жарнақ, бүршік.

9. Тұқымның спорадан айырмашылығын табыңыз.

A) Біржасушалы түзіліс

B) Жыныссыз түзіліс

C) Жынысты түзіліс

D) Қаптама

E) Көп жасушалы түзіліс

10. Дыбыс тербелісін сезгіш ішекқуысты.

A) Актиния.

B) Обелия.

C) Гидра.

D) Цианеа.

E) Медуза.

11. Қыртөссіз құсты анықтаңыз.

A) Ұлар.

B) Пингвин.

C) Түйеқұс.

D) Тоқылдақ.

E) Шағала.

12. Нәруыздың мономері

A) Глюкоза

B) Аминқышқыл

C) Қант

D) Глицерин

E) Май қышқылы

13. Ішкі құлақтағы қуыстар мен иірім өзекшелерден тұратын күрделі жүйе

A) Дыбыс жолдары

B) Құлақ қуысы

C) Жарғақ

D) Құлақ қалқаны

E) Шытырман

14. Қысқа сүйек

A) шыбық сүйек

B) омыртқа

C) асықты жілік

D) бұғана

E) қабырға

15. Бронхы дегеніміз -

A) көкірек қуысының ішкі қабырғасы.

B) ұсақ көпіршіктер.

C) ауаға толы ауатамыр ұштары.

D) өкпенің сыртқы жылтыр, тегіс қабықшасы.

E) кеңірдектің жалғасы.

16. Гликоген қор заты болып жиналады

A) Аш ішекте

B) Бауырда

C) Теріде

D) Асқазанда

E) Мида

17. Ядро мембранасының (жарғақшасының) ішіндегі қуыстарды толтырып тұратын зат:

A) Ядрошық.

B) Ядро шырыны.

C) Цитоплазма.

D) ДНҚ молекуласы.

E) Саңылаулар (жарғақшаның жұқарған жері).

18. Оттексіз ортада тіршілік ететін ағзалар

A) Аэробты

B) Сапрофитті

C) Автотрофты

D) Анаэробты

E) Гетеротрофты

19. Егеуқұйрық санының елді мекенде көбеюі:

A) Механикалық ластану.

B) Химиялық ластану.

C) Биологиялық ластану.

D) Радияциялық ластану.

E) Физикалық ластану.

20. Жасаушадан тысқары жерде зат алмасуы жүрмейді

A) Саңырауқұлақтар

B) Қыналар

C) Балдырлар

D) Бактериялар

E) Вирустар

21. Кладофора балдырын пайдаланатын өндіріс

A) Тамақ өндірісі

B) Қағаз өндірісі

C) Фармацевтика өндірісі

D) Пласмассалау

E) Тоқыма өндірісі

22. Қабырғасы қалың бұлшықетті түтікше пішінді жұп мүше

A) Несепағар (зәрағар)

B) Зәр шығару өзегі

C) Өкпе

D) Бүйрек

E) Қуық

23. Лимон қышқылын айналымына даярлық кезеңі басталады.

A) Пируват молекуласының өзгеруінен басталады.

B) Глюкозаның митохондрияға келіп түсуінен басталады.

C) Митохондрияның сыртқы мембранасына сутек атомдарына толуынан басталады.

D) Митохондрияның сыртқы мембранасына сутек иондарына толуынан басталады.

E) Энергиясы мол органикалық заттар энергиясы аз қарапайым заттарға ыдырауынан басталады.

24. Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясының негізін қалаған

A) Х. Де Фриз

B) К. Корренс

C) Ч. Дарвин

D) И.Н. Вавилов

E) Т. Морган

25. Адамдағы атавизм белгілері-

A) Қалың түктілігі.

B) Үшінші қабақ.

C) Құлақ қалқаны.

D) Соқыр ішек өскіні.

E) Адам қаңқасындағы құйымшақ.

БИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ГЕОГРАФИЯ


1. Қазақтың тұңғыш географ - ғалымы:

A) Қ.Сатпаев

B) Әл-Бируни

C) Ш.Уәлиханов

D) Ұлықбек

E) Әл-Фараби

2. Азимутты ... өлшейді

A) Километрмен.

B) Градуспен.

C) Сағатпен.

D) Пайызбен.

E) Сантиметрмен.

3. Қазақстан тәуелсіздік алған жыл:

A) 02.03.1992

B) 10.12.1993

C) 29.12.1992

D) 16.12.1991

E) 26.08.1936

4. Қазақстанның астанасы орналасқан өзен.

A) Іле.

B) Ертіс.

C) Есіл.

D) Нұра.

E) Жайық.

5. Бурабай курорты орналасқан тау.

A) Баянауыл.

B) Көкшетау.

C) Мұғалжар.

D) Маңғыстау.

E) Қарқаралы.

6. Қазақстандағы миллионер қала.

A) Астана.

B) Қарағанды.

C) Алматы.

D) Тараз.

E) Орал.

7. Мұхитты ең көп ластайтын зат

A) Кемелер

B) Ағзалар

C) Минералдар

D) Мұнай

E) Тұз

8. Табиғи күйінде ағаш өсімдігі негізгі орын алатын табиғат зона:

A) Дала

B) Шөл

C) Шөлейт

D) Тундра

E) Орман

9. Дүниежүзілік мұхиттағы биологиялық өнімділіктің жоғары ауданы

A) Түрлі қаситеттегі судың араласуы

B) Жылы және салқын сулардың түйісу аймақтары

C) Батыс желдердің қуаттылығы

D) Беткі ағыстардың жылу мен ылғалды тасымалдауы

E) Жылы суларды полюстерге қарай бағыттауы

10. Африкадағы кофенің отаны атанған мемлекет.

A) Алжир.

B) Эфиопия.

C) Сенегал.

D) Того.

E) Ботсвана.

11. Қазақстанға тропиктік ауа массасы келеді

A) Күзде

B) Жыл бойы

C) Қыста

D) Жазда

E) Күзде

12. Екібастұз көмірінің ... өзіндік құны төмен:

A) Орталықта орналасуына байланысты.

B) Көмірдің күлінің көп болуына байланысты.

C) Көмір қорының молдығына байланысты.

D) Географиялық орнына байланысты.

E) Жер бетіне жақын орналасуы және ашық әдіспен өндірілуіне байланысты.

13. Түсті металлургияның алғашқы ірі кәсіпорындары

A) Риддер, Қарсақбай

B) Өскемен, Глубокое

C) Желоничка, Өскемен

D) Жуқарай, Балқаш

E) Қоңырат, Саяқ

14. Қазақстан Үндістан елінен алады.

A) түсті металлургия

B) ауыр өнеркәсіб өнімдерін

C) автомобиль бөлшектерін

D) дәрі-дәрмек, шай, тұрмыстық тауарлар

E) құрылыс материалдарын

15. Адамдардың тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы.

A) Демография.

B) Этнос.

C) Еңбек ресурстары.

D) Жастық құрамы.

E) Миграция.

16. Әлемдегі ірі авиалайнер “Боинг-747” шығаратын компания орналасқан ел:

A) Жапония

B) АҚШ

C) Германия

D) Франция

E) Швейцария

17. Ресей халқының %-н орыстар құрайды

A) 60-62

B) 65-67

C) 70-72

D) 75-76

E) 80-82

18. Қытайдың негізгі басты астығы

A) Бидай.

B) Тары.

C) Күріш.

D) Арпа.

E) Жүгері.

19. Мұхит аралдарының сыртқа шығаратын басты өнімі

A) теңіз өнімдері

B) копра

C) табиғи каучук

D) дәнді дақылдар

E) жеміс-жидек

20. Жердің өз білігінен айналуы ...себепші болады.

A) жыл ішіндегі ырғақтылықты

B) желдің қозғалуына

C) ауаның алмасуына

D) тәуліктік ырғақтылыққа

E) су айналымына

21. Тынық мұхиты жағалауындағы мемлекеттер:

A) Эквадор, Чили, Венесуэлла

B) Панама, Чили, Аргентина

C) Перу, Боливия, Чили, Эквадор

D) Чили, Перу, Эквадор

E) Колумбия, Бразилия, Эквадор

22. Шөл зонасындағы өзен аңғарларында әр түрлі өсімдіктерден құралған қалың бұталар:

A) Тоғай

B) Құмды шөл

C) Тақыр

D) Ну орман

E) Тасты шөл

23. Сауыр-Тарбағатай Сарыарқаның қай жағында орналасқан.

A) Батыс.

B) Орталық.

C) Солтүстік-шығыс.

D) Оңтүстік-батыс.

E) Шығыс.

24. Орталық Қазақстанда қала халқының басым болу себебі:

A) Аса маңызды индустрия орталығы.

B) Қуатты жылу электр орталығының болуы.

C) Темір жол магистральдары өтеді.

D) Географиялық орны қолайлы.

E) Жер көлемі үлкен.

25. Темір кен қоры мол мемлекет:

A) Перу.

B) Венесуэла.

C) Аргентина.

D) Мексика.

E) Бразилия.

ГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ


1. VII ғ. басында Үндістанда құрылды:

A) Әмір Темір мемлекеті

B) Гупта мемлекеті

C) Ұлы Моғол империясы

D) Дели сұлтандығы

E) Харши мемлекеті

2. Грек аңызында аргонавтардың алтын жүнді қой терісін әкелу үшін аттанған өлкесі:

A) Қырым.

B) Африка.

C) Кавказ.

D) Орта Азия.

E) Египет.

3. VIII ғасырда арабтар жаулап алған қазіргі Еуропа елі:

A) Италия

B) Англия

C) Грекия

D) Испания

E) Германия

4. XVIII ғ. басындағы Ресейдегі реформалардың авторы:

A) I Елизавета

B) II Петр

C) Александр

D) I Петр

E) II Екатерина

5. Үндіс тайпаларының бірі-инктер мекендеген ел:

A) Аргентина

B) Перу

C) Чили

D) Колумбия

E) Бразилия

6. 1703 жылы салына бастаған қала:

A) Төменгі Новгород.

B) Санкт-Петербург.

C) Кенингсберг.

D) Суздаль.

E) Тверь.

7. І Дарийдің патша тағына отырған кезі.

A) б.з.б. 555 ж.

B) б.з.б. 622 ж.

C) б.з.б. 666 ж.

D) б.з.б. 522 ж.

E) б.з.б. 559 ж.

8. Хлодвиг өзінің жасақшыларымен Христиан дінін қабылдаған жыл:

A) 511 ж.

B) 498 ж.

C) 486 ж.

D) 500 ж.

E) 448 ж.

9. 1302 ж. Францияда пайда болған сословиелік өкілдер органы:

A) Конгресс

B) Бас штаттар

C) Сейм

D) Парламент

E) Кортес

10. Англияға қарсы Америка халқының наразылығын тудырған 1765 жылғы салық:

A) Егін салығы.

B) Герб салығы.

C) Мал салығы.

D) Кіріс салығы.

E) Жер салығы.

11. 1815 ж. Ватерлоо түбіндегі шайқастың нәтижесі:

A) Наполеон жеңіліп Эльба аралына жер аударылды

B) Наполеон жеңіліс тауып, Әулие Елена аралына жер аударылды

C) Одақтастар әскері жеңілді

D) Француз әскері жеңіліп, Рейн өзенінің жағына шегінді

E) Орыс әскерлеріне француз әскерінен төнген қауіпті жойды

12. Орыс-жапон соғысы болған жылдар:

A) 1900-1903 жж.

B) 1902-1905 жж.

C) 1909-1911 жж.

D) 1904-1905 жж.

E) 1907-1909 жж.

13. Германиядағы Коммунистік партияның (ГКП) жетекшілері:

A) К.Либкнехт, Ф.Эберт

B) Э.Тельман, В.Капп

C) Р.Люксембург, В.Куно

D) В.Капп, О.Гротеволь

E) К.Либкнехт, Р.Люксембург

14. 1934 жылы Францияда парламентті басып алуға әрекет жасаған топ:

A) Ұлттық блок

B) Фашистер

C) Солшыл блок

D) «Дирижешілдер»

E) Социалистік партия

15. Монғол Халық Республикасы құрылған жыл:

A) 1921 жыл

B) 1922 жыл

C) 1923 жыл

D) 1924 жыл

E) 1926 жыл

16. 1941 жылы 11 желтоқсанда АҚШ-қа соғыс жариялаған елдер:

A) Франция мен КСРО

B) Жапония мен Корея

C) Италия мен Автро-Венгрия

D) Германия мен Италия

E) Италия мен Греция

17. Жоғарғы деңгейіндегі Кеңес – Американ қатынасы жақсара бастаған жылдар:

A) XX ғасырдың 40-жылдардың аяғы.

B) XX ғасырдың 80-жылдардың ортасы.

C) XX ғасырдың 60-жылдары.

D) XX ғасырдың 70-жылдары.

E) XX ғасырдың 50-жылдардың басы.

18. 1992 жылы Италияда парақорлыққа қарсы қозғалыстың аталуы:

A) “Таза қол”.

B) “Жаңа саясат”.

C) “Қызыл бригада”.

D) “Жаңа жетістік”.

E) “Италия алға!”.

19. Тоталитарлық мемлекеттердегі өнердің мақсаты:

A) Өмірдің нақты шындығын көрсету

B) Өнерді мемлекеттік идеологияға айналдыру

C) Аз ұлттардың өнерін дамытуды

D) Бейбітшілікті насихаттау

E) Үкімет қалайтын шындықты көрсету

20. 1684 жылы Осман империясына қарсы құрылған коалиция:

A) «Қасиетті одақ»

B) «Ұлы ұйым»

C) «Қасиетті лига»

D) «Ұлттар лигасы»

E) «Еуропалық Одақ»

21. XVIII ғ. Англияда капитализмнің мануфактуралық сатысынан фабрикалық жүйесіне өту кезеңі:

A) қайта өрлеу

B) өнеркәсіп төңкерісі

C) дәуірлеу кезеңі

D) ағартушылық дәуірі

E) аграрлық төңкеріс

22. 1889 ж. Стамбулда құрылған «Бірлік және прогресс» қоғамының басты мақсаты:

A) Сауданы дамыту

B) Сұлтан билігін сақтау

C) Білім жүйесіне өзгерістер еңгізу

D) Конституциялық мемлекет құру

E) Империяны тарату

23. 1918-1923 жж. Түркиядағы ұлт-азаттық қозғалыстың басшысы:

A) Тұрғыт Озал

B) Пехлеви

C) Патрон Халил

D) Мұстафа Кемал

E) Нәдір шах

24. Жорж Помпидудың жаңа саяси бағытының атауы:

A) «Байсалды және либералдық даму»

B) «Жаңа лейборизм»

C) «Дұрыс көзқарас»

D) «Сабақтастық және сұхбат»

E) «Дәулетті мемлекет»

25. Біріккен Ұлттар Ұйымының Израиль мен Палестина мемлекеттерін құру туралы шешімі қабылданды:

A) 1947 жылы

B) 1945 жылы

C) 1980 жылы

D) 1952 жылы

E) 1942 жылы

^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ


1. ’’Ақан сері - Ақтоқты’’ трагедиясының авторын табыңыз.

A) А.Құнанбаев.

B) С.Торайғыров.

C) І.Жансүгіров.

D) М.Дулатов.

E) Ғ.Мүсірепов.

2. «Кедей күйі» өлеңінің тақырыбын көрсетіңіз.

A) Кедейлердің аянышты халі.

B) Білім, өнер.

C) Достық.

D) Адамгершілік қасиет.

E) Табиғат, жер.

3. М. Әуезовтің қай шығармасында Жарасбай, Сәлмен, Қатша деген кейіпкерлер кездесетінін белгілеңіз.

A) "Қилы заман".

B) "Қараш-Қараш оқиғасы".

C) "Оқыған азамат".

D) "Ескілік көлеңкесінде".

E) "Қаралы сұлу".

4. ²Абай жолы² романындағы Абай жақсы көрген ойын атын белгілеңіз.

A) Ақсүйек.

B) Көкпар.

C) Қыз қуу.

D) Тоғызқұмалақ.

E) Асық ойнау.

5. а, а, б, а түріндегі ұйқас ұйқастың қай түріне жататындығын табыңыз.

A) Шалыс.

B) Шұбыртпалы.

C) Қара өлең ұйқасы.

D) Ерікті.

E) Егіз.

6. «Аз и Я» атты зерттеу еңбегінің авторын көрсетіңіз.

A) М.Әуезов.

B) Ә.Қоңыратбаев.

C) М.Мағауин.

D) С.Қирабаев.

E) О.Сүлейменов.

7. Әл-Фараби туындысын анықтаңыз.

A) Поэтикалық мадақ .

B) Диуани хикмат .

C) Ақырзаман кітабы .

D) Бақыт кітабы .

E) Китаб аш шеер  (Өлең кітабы ).

8. «Eр Төстік» ертегісіндегі Төстіктің әкесінің жалмауызға беріп кететін затын атаңыз.

A) Егеу.

B) Шақпақ.

C) Қауырсын.

D) Пышақ.

E) Садақ.

9. “Аруақты туған ер болсаң, не қыласың бір қызды,”-деп, Ер Тарғынға тоқтау айтатын жырауды белгілеңіз.

A) Мұрын жырау.

B) Майқы би.

C) Сыпыра жырау.

D) Қазтуған жырау.

E) Бұқар жырау.

10. Жиембет жырау:

’’^ Хан ие, ісің жол емес, жолбарыстай Жиембет құрбандыққа қол емес’’,- деп кімге айтқанын белгілеңіз.

A) Есім ханға.

B) Абылай ханға.

C) Темір ханға.

D) Тәуке ханға.

E) Жәңгір ханға.

11. Ы.Алтынсариннің ²Қыпшақ Сейітқұл² әңгімесіндегі оқиға орнын көрсетіңіз.

A) Түркістан.

B) Қостанай.

C) Үргеніш-Қоқан.

D) Торғайдағы Қабырға өзені.

E) Қалмақ жақ.

12. Абайдың аурулығы себепті өндіртіп жаза алмаған кезін табыңыз.

A) 1880-1904 ж.ж.

B) 1900-1904 ж.ж.

C) 1890-1904 ж.ж.

D) 1903-1904 ж.ж.

E) 1895-1904 ж.ж.

13. ²Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады²,- деп бастап, тән құмары мен жан құмарын көрсететін Абайдың нешінші қарасөзі екенін табыңыз.

A) Оныншы.

B) Он тоғызыншы.

C) Төртінші.

D) Жетінші.

E) Отыз бірінші.

14. ’’...Сәрсенбайдың үйінде бір жақсы бала бар. Сұлулық, ақыл, салтанат үшеуі де бір-біріне муафиқ келіп, сол елдің қызының алды болды...’’ Осы сипаттар лайық деп тапқан кейіпкерді белгілеңіз.

A) Қамар сұлу.

B) Ғайша.

C) Күнікей.

D) Жамал.

E) Шолпан.

15. ’’Рәзия қыз’’, ’’Кемпірдің ертегісі’’, ’’Қанай’’ поэмаларының авторы кім екенін анықтаңыз.

A) С.Торайғыров.

B) Б.Майлин.

C) С.Мәуленов.

D) Қ.Жұмалиев.

E) М.Сералин.

16. «Сөзім – жыр, лебізім – күй ерке едім,

Өз жерім, өз елімде еркеледім,» - үзінді Қасымның қай өлеңінен алынғанын табыңыз.

A) “Көкшетау”.

B) “Өзім туралы”.

C) “Елге хат”.

D) “Күлемін де жылаймын”.

E) “Туған ел”.

17. Ғ.Мүсіреповтің шығармаларындағы Есеней - қай шығарманың кейіпкері екенін табыңыз.

A) ’’Италия сапарынан’’.

B) ’’Ер ана’’.

C) ’’Ұлпан’’.

D) ’’Ақан сері-Ақтоқты’’.

E) ’’Қос Шалқар’’.

18. Монолог дегеніміздің не екенін анықтаңыз.

A) Шығарма кейіпкерлерінің өзара кезектесе сөйлесуі.

B) Әдеби шығармадағы оқиға желісі.

C) Бір адамның ұзақ сөзі.

D) Қалыпты жағдайдан әсірелеп суреттеу.

E) Табиғат көркін суреттеу.

19. Фариза Оңғарсынованың:

«Отан деген не? – дейсің, ұлым, маған,

Ол – сенің ғұмырлы анаң.

Жөргегіңнен жаныңа сіңіп қалған

Әнің мен жырың, балам! – деген шумақ алынған өлеңін анықтаңыз.

A) «Жас ананың әндері»

B) «Теңіз аласапыран»

C) «Өлеңге»

D) «Қыз сөзі»

E) «Оюлар»

20. «Адамнан адам озар немен артып,

Бұл сөзді ақылға сал, кірге тартып …» - деген тармақтардың авторын табыңыз.

A) Ғ.Қараш.

B) А.Құнанбаев.

C) А.Қорамсаұлы.

D) Ш.Құдайбердиев.

E) Ш.Бөкеев.

21. Ж.Аймауытов ұсталған жылды табыңыз.

A) 1931ж.

B) 1930ж.

C) 1937ж.

D) 1929ж.

E) 1938ж.

22. С.Сейфуллиннің ²Көкшетау² поэмасындағы тұтқын қызға риза болған Адақтың еліне қайту үшін мінгізген тұлпарын белгілеңіз.

A) Керкөжек.

B) Тайбурыл.

C) Құлагер.

D) Торытөбел.

E) Қара қасқа ат.

23. М.Әуезовтің 20-жылдардағы пьесалар бәйгесінде Ж.Аймауытовтың «Шернияз» пьесасынан кейін орын алған шығармасын табыңыз.

A) “Тартыс”.

B) “Түнгі сарын”.

C) “Абай”.

D) “Қаракөз”.

E) “Шекарада”.

24. С.Мұқановтың «Есіл бойында» («Өмір мектебінен») шығармасындағы сүйгеніне арнап ән шығарған қыздың атын табыңыз.

A) Ғазиза.

B) Шұға.

C) Ұлпа.

D) Ғалия.

E) Ақтамақ.

25. Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романындағы Тұрардың мектепке барғандағы фамилиясын табыңыз.

A) Қырғызбаев.

B) Сармолдаев.

C) Тоқбаев.

D) Нұргианов.

E) Рысқұлов.

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ


1. Дұрыс жазылған сөз:

A) Hottіest.

B) Hotest.

C) Hootest.

D) Hotіest.

E) Hottest.

2. "To lose" сөзінің антонимы:

A) To found.

B) To hіde.

C) To look for.

D) To fіnd.

E) To lost.

3. Дұрыс толықтырыңыз:

... is made of milk and sugar

A) a ice-cream

B) an ice-cream

C) the ice-cream

D) ice-creams

E) ice-cream

4. Датаның дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:

«7/5»

A) The seventh and May

B) The seventy and May

C) The seventh of May

D) The seven and May

E) The seven of May

5. “To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.

New York … a big city.

A) Am.

B) Am not.

C) Is.

D) Aren’t

E) Are.

6. There is/are қ±рылымыныњ д±рыс н±сқасын табыњыз

… many books on the shelf … only a few.

A) There is/there are

B) There are/there is

C) -/There are

D) There isn’t/ there is

E) There aren’t/there is

7. Диалогтағы сұрақ-жауаптардың дұрысын көрсетіңіз.

"Wіll you get the TV programme, please, and see what's on thіs

evenіng?"

"... . ...?"

A) І lіke programme 2.

B) The TV programme. Do you know іt?

C) The programme, please. Thank you.

D) Sure. Would you lіke programme 1?

E) І'll get the TV set. And wіll you?

8. Қажетті предлогті қойыңыз.

І`m very dіsappoіnted ... hіm.

A) іn.

B) at.

C) of.

D) off.

E) on.

9. Істі атқарушыны білдіретін жұрнақты сөз:

A) Helpіng.

B) Helpness.

C) Helper.

D) Helpless.

E) Helpable.

10. Зат есімді табыңыз

A) dislike

B) director

C) rewrite

D) terrible

E) well - known

11. Күшейтпелі шырайдағы сын есім:

A) Lіghter.

B) Better.

C) Less.

D) More comfortable.

E) The lіghtest.

12. Сұрау есімдігінің дұрыс нұсқасын табыңыз:

By … is this book written?

A) Whom.

B) Whose.

C) Who.

D) Which.

E) What.

13. Отбасының барлық мүшелерін білдіретін сөзді таңдаңыз:

A) The parent

B) The parents

C) The Brown

D) The Browns

E) Browns

14. Зат есімніњ тәуелденуі.

Меніњ інімніњ ойыншықтары қорапта т±р.

A) My brother’s toys were in the box.

B) My brothers’ toys was in the box.

C) My brother’s toys are in the box.

D) My brother’s toys is in the box.

E) My brother toys been in the box.

15. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.

Sasha … the city when he finishes his work.

A) will leave

B) is already leaving

C) already left

D) leaves

E) will already leave

16. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:

You … cross the street when the light is red.

A) Have to.

B) Doesn’t have.

C) Must.

D) Mustn’t.

E) Haven’t.

17. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс вариантын табыңыз:

He says to me,”I live in Almaty.”

A) He says to me he live in Almaty.

B) He says me he lives in Almaty.

C) He tells me he lives in Almaty.

D) He tells me he live in Almaty.

E) He tells to me he lives in Almaty.

18. Инфинитивті, герундийді, есімше ІІ-ні дұрыс қолданыңыз.

Іt was late, so we decіded ... a taxі home.

A) to take.

B) havіng take.

C) takіng.

D) taken.

E) took.

19. The «Speakers’ Corner» іn London іs sіtuated іn:

A) The Trafalgar Square.

B) The Westmіnster Abbey.

C) The Brіtіsh Museum.

D) Hyde-park.

E) The Tower of London.

20. Аудармасын табыңыз.

Алпыс бір грамм.

A) Sіxty-one grams.

B) Sіxty-one of grams.

C) Sіxty one of gram.

D) Sіxty one gram.

E) The sіxty one grams.

21. Өздік есімдікті табыңыз

When you are alone, you have to do everything ___ .

A) yourself

B) your

C) yours

D) you

E) myself

22. Дұрыс жауапты таңдаңыз:

We were told that the train … five minutes later.

A) will arrive

B) would arrive

C) had been arriving

D) would be arriving

E) has arrived

23. Дұрыс жауабты табыңыз:

The chairman of the Commons called the ... .

A) Senate

B) Lords

C) Speaker

D) Members of Parliament

E) Parliament

24. Герундий бар сөйлемді табыңыз:

A) Let’s go to the cіnema іn the evenіng.

B) He was readіng the book then.

C) Why are you lookіng at me.

D) The mornіng was brіght and warm.

E) І go іn for swіmmіng.

25. Мәтінді оқып, сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз:

Mark Twain once said, “When I was a boy of 14, I thought that my father was the most ignorant of all men. But when I got to be 21, I was surprised at how much the old man had learned in seven years.”

What did Mark Twain’s father learn in seven years?

A) He learned very much.

B) His son ignored all men.

C) His son was a writer.

D) All men were surprised at his son.

E) His son was 14.

^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ
1   2   3   4Похожие:

101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon104 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon1114 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon1113 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon7002 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы