Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі icon

Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесіНазваниеДокторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі
страница1/4
Дата конвертации01.10.2014
Размер486.91 Kb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігінің

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының

2014 жылғы «24» ақпандағы

№ 329 бұйрығына қосымша
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі
«Халық тарих толқынында» бағдарламасының бағыты:

Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихының тарихи және археологиялық зерттеулерҰсынылатын тақырыптар аталуы
Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихының археологиялық зерттеулер

Археологические исследования древнейшей и средневековой истории Казахстана
Қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің көне түп-тамырын археологиялық дереккөздер негізінде жаңа теориялық-методологиялық парадигмалар тұрғысынан зерделеу

Изучение истоков истории и культуры казахского народа по археологическим данным на основе новых теоретико-методологических подходов и парадигмТарихи сабақтастық парадигма контекстіндегі далалық өркениет

Степная цивилизация в контексте парадигмы исторической преемственностиАрхеологиялық мәдениеттер, тарихи-мәдени қауымдастықтар, мәдени көкжиектер мен оларды бөліктеудің принциптерін зерттеудің теориялық-әдістемелік мәселелері

Теоретико-методологические проблемы изучения археологических культур, историко-культурных общностей, культурных горизонтов и принципы их выделенияҚазақстан археологиясының терминологиясы мен ұғымдық аппараттарының мәселелері

Проблемы терминологии и понятийного аппарата казахстанской археологииҚазақ даласын ежелгі және ортағасырларда мекендеген халықтардың әлемдік тарих пен өркениетке қосқан үлесі

Вклад древних и средневековых народов казахских степей в мировую историю и цивилизацию
Қазақ даласындағы ежелгі мәдени үдерістер және оларды ғылыми тұрғыда қалпына келтіру мәселелері

Тарихи-мәдени процестер дамуының кезеңдеу мен мерзімдеу мәселелері

Процессы культурогенеза в казахских степях в древности и проблемы их научной реконструкции

Проблемы периодизации и хронологии развития историко-культурных процессовЕжелгі және ортағасырлардағы Қазақ даласында орын алған этномәдени үдерістерді зерттеудің теориялық-методологиялық аспектілері

Теоретические и методологические аспекты изучения этнокультурных процессов на территории древнего и средневекового КазахстанаАрхеологиялық деректану мен тарихнаманың теориясы мен әдістемелері негізінде тарихи-мәдени процестердің мерзімдеу мен кезеңдеудегі өзекті мәселелерін зерттеу

Изучение актуальных вопросов хронологии и периодизации историко-культурных процессов на основе теории и методологии археологического источниковедения и историографииЕуразияның орманды дала кеңістігіндегі алғашқы жылқышылар өркениетін зерттеудегі Ботай (Терсек) мәдениеті

Культура Ботай (Терсек) в контексте изучения цивилизации ранних коневодов лесостепной зоны ЕвразииҚазақ даласындағы алғашқы металл дәуірінің мәдени кешендері мен оларды зерттеудің теориялық-әдістемелік мәселелері

Культурные комплексы эпохи палеометалла в казахских степях и теоретико-методологические проблемы их изученияҚола дәуіріндегі археологиялық мәдениеттердің («шұңқырлық», қима, алакөл, андрон, беғазы-дандыбай) қалыптасуы мен алмасуын этномәдени ареалдардың қалыптасуы тұрғысынан зерттеу

Изучение проблем формирования и смены археологических культур бронзового века (ямная, алакульская, андроновская, бегазы-дандыбаевская и др.) в контексте культурогенеза и возникновения этнокультурных ареаловҚола дәуірінен ерте темір дәуіріне «өтер кезең» ескерткіштері

Памятники «переходного периода» от эпохи бронзы к раннему железному векуЕрте сақ кезеңінің мәдени кешендерінің қалыптасуы мен дамуының қайнар көзі

Истоки развития и формирования культурных комплексов раннесакского времениСақтар және сарматтар өркениетінің соңғы кезеңдеріндегі құбылыстарды Еуразиялық тарихи-мәдени трансформациялар контекстінде қарастыру

Изучение культурно-исторических процессов на завершающем этапе сакской и сарматской цивилизаций в контексте историко-культурной трансформацииСавроматтар, сарматтар және дах-массагеттердің тарихи-мәдени кешендерін этномәдени даму мен трансформациялануы тұрғысынан зерттеу

Изучение культурных комплексов савроматов, сарматов и дахо-массагетов в контексте этнокультурного развития и трансформацииҚазақстандағы ғұн-сармат археологиясы мәселелерін Еуразия кеңістігіндегі саяси-әлеуметтік, этномәдени және миграциялық процестер тұрғысынан зерделеу

Вопросы гунно-сарматской археологии Казахстана в контексте изучения социально-политических, этнокультурных и миграционных процессов в Евразии
^ Көне өндірістер мен шаруашылық жүйелерінің қалыптасуы мен дамуы және олардың әртүрлі табиғи-экологиялық ортаға бейімделу механизмдерінің ерекшеліктері

Изучение проблем единства и взаимодействия хозяйственных систем и этносоциокультурных процессов в древности
^ Особенности развития древних производств и формирование хозяйственных систем, а также проблемы их адаптации к различным природно-экологическим нишам

Ежелгі шаруашылық жүйелері мен тарихи-мәдени үдерістердің тұтастығы мен ерекшеліктерін этноәлеуметтік және мәдени процестердің дамуы тұрғысынан талдауҚазақстан территориясындағы көне тас дәуірі индустриясы және оның орталықтары

Древняя каменная индустрия на территории Казахстана и ее основные центрыҚазақстан территориясындағы голоцен тас индустриясының шығу тегі

Генезис каменной индустрии в голоцене на территории КазахстанаНеолит және энеолит дәуірлеріндегі қыш өндірудің технологиясын палеоэкономикалық тұрғыда зерттеу

Изучение технологии керамического производства в эпоху неолита и энеолита в аспекте палеоэкономики древних обществТас және палеометалл дәуірлеріндегі көпқабатты тұрақтар мен қоныстарды стратиграфиялық талдау арқылы әртүрлі шаруашылық жүйелердің даму және қалыптасу мәселелерін зерттеу

Изучение проблем становления и развития различных хозяйственных систем на основе стратиграфического анализа многослойных стоянок и поселений эпохи камня и палеометаллаКөне өндірістік технологияларды жетілдіру мен дамыту тұрғысынан Алтай, Сарыарқа және Мұғалжар өңірлеріндегі қола дәуірінің тау-кен ісі және шикізат ошақтарын зерттеу

Изучение горнорудных и сырьевых центров Алтая, Сарыарки и Мугалжар в контексте развития и совершенствования технологии древних производств в эпоху бронзыҚола дәуіріндегі металлургия өндірісі және алмасу процестерін палеоэконмика және саудалық қарым-қатынастар тұрғысынан зерттеу

Изучение металлургического производства и обмена в эпоху бронзы в контексте развития экономики и торговли в древнем миреҚола дәуіріндегі тұрмыстық баспана, қоныс және ғибадатхана кешендерінің құрылыс ерекшеліктерін, құрамын шарауашылық, архитектуралық, діни-ғұрыптық, сондай ақ өркенитеттік тұрғыдан қарастыру

Жилищно-хозяйственные и поселенческие комплексы, храмы и святилища бронзового века Казахстана в контексте изучения палеоэкономики, архитектуры, религиозно-мифологической системы древнего мираЕрте көшпелілердің шаруашылық-мәдени түрлерінің табиғи ортаға бейімделу мәселелерін сақ қоғамының әлеуметтік-экономикалық дамуын зерттеу тұрғысынан талдау

Анализ проблем адаптации к природным условиям хозяйственно-культурных типов ранних кочевников в контексте изучения социально-экономического развития сакского обществаЕжелгі қоғамдағы палеоэкономиканы зерттеу тұрғысындағы отырықшы мәдениет, егіншілік және басқа шаруашылық жүйелер

Оседлые культуры, земледелие и другие хозяйственные системы в контексте изучения палеоэкономики древних обществЖошы Ұлысының экономикалық жүйесінің қалыптасу ерекшеліктері. Ортағасырдағы экономикалық және геосаяси процестер тұрғысындағы Алтын Орданың қалалары мен сауда-қолөнер орталықтары. Моңғол ұлыстарындағы ақша-тауар қатынастары

Специфика сложения экономической системы Улуса Джучи. Города и торгово-ремесленные центры Золотой Орды в контексте экономических и геополитических процессов в эпоху средневековья. Товарно-денежные отношения в монгольских улусахЕжелгі және ортағасырлардағы колөнер өндірісі

Ремесленное производство в древности и средневековьеКөне суландыру жүйелері мен егін шаруашылығы мәселелерін археологиялық тұрғыдан зерттеу

Археологическое изучение проблем древней ирригации и земледелияАрхеологиялық деректер негізінде мәдени-шаруашылық жүйелердің әртүрлі табиғи-экологиялық жағдайларға бейімделу механизмін зерттеу

Изучение механизмов адаптации культурно-хозяйственных систем к различным природно-экологическим условиям по археологическим источникам
Археологиялық деректер негізінде ежелгі қоғамдардағы этномәдени, әлеуметтік-саяси жүйелердің қалыптасуы мен өзгеру мәселелерін зерттеудің әдіс-әдістемелік аспектілері

Методико-методологические аспекты изучения проблем становления и трансформации этнокультурных, социально-политических систем древних обществах на основе археологических источниковҚазақ даласындағы мәдени-тарихи және тілдік бірлестіктер (үндіеуропалық, индоарийлық, түркі-монголдық және т.б.) мен оларды археологиялық деректер, лингвистика және т.б. пәндер негізінде кешенді зерттеу мәселелері

Культурно-исторические и языковые общности в казахских степях (индоевропейская, индоарийская, тюрко-монгольская и др.) и проблемы их комплексного изучения на основе археологичеких источников, лингвистики и других предметовЕжелгі және ортағасырлардағы миграция мен оның этномәдени салдарлары

Древние миграции и их этнокультурные последствия в древности и средневековьеЕрте темір дәуіріндегі мемлекеттіліктің қалыптасуы мен басқару жүйелерінің мәселелерін зерттеудің археологиялық аспектілері

Археологические аспекты изучения проблем сложения государственности и системы управления в раннем железном векеАрхеологиялық деректер негізінде ежелгі көшпелілер қоғамындағы әлеуметтік жіктелісті қайта жаңғыртудың әдістемелік мәселелері

Методологические проблемы реконструкции социальной стратификации кочевнических обществ на основе археологических источниковҚазақ даласындағы көшпелілер элитасының ескерткіштерін (патшалық обалар, бағалы бұйымдар) олардың әлеуметтік және саяси жүйелерінің қалыптасуы мен ыдырауы тұрғысынан зерттеу

Изучение памятников кочевой элиты на территории Казахстана (царские курганы, престижные вещи) в контексте сложения и распада их социальной и политической системыСақ қоғамындағы әскерилер табының рөлі және ерте темір дәуіріндегі қару-жарақ пен әскери істердің даму мәселелері

Роль военного сословия в сакском обществе и вопросы развития военного дела и вооружения в раннем железном векеҚазақстанның әскери ісінің дамуын зерттеу тұрғысындағы ежелгі және ортағасырлардағы бекіністер мен фортификациялық жүйелер

Древние и средневековые укрепления и система фортификации в контексте изучения развития военного дела в КазахстанеҚаңлы-сарматтардың этномәдени және әлеуметтік-саяси мәселелері

Этнокультурные и социально-политические проблемы кангюев и сарматов
^ Ежелгі дүниетанымдар, сенімдер мен діни-ғұрыптық жүйелерді зерттеудің этноархеологиялық аспектілері

Этноархеологические аспекты изучения древнего мировоззрения, верований и религиозно-обрядовой системыЕжелгі дүниетаным мен діни-ғұрыптық жүйелерді археологиялық деректер негізінде талдау

Изучение древнего мировоззрения и религиозно-обрядовой системы на основе археологических источниковЕжелгі халықтардың жерлеу-ғұрыптық нысандарын, культтерін – ғұрыптық әрекеттерін кешенді зерттеу

Комплексное изучение погребально-поминальных объектов, культов – обрядовой практики древних народовЕжелгі ғұрыптық орындар - ғибадатханалар: қызметтері мен құрылымдық ерекшеліктері

Древние культовые места – храмы-святилища: функции и структурные особенностиҚазақ даласындағы ежелгі көшпелілердің дүниетанымы мен діни-мифологиялық жүйелерін кешенді зерттеу

Комплексное изучение мировоззрения и религиозно-мифологической системы древних кочевников казахских степейҚазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы отырықшы тұрғындарының дүниетанымы, діни нанымдары және табыну орындары

Мировоззрение, религиозные верования и культовые объекты оседло-земледельческого древнего и средневекового населения КазахстанаКөшпенділердің діни танымдары мен көзқарастары

Религиозные представления и мировоззрение кочевниковҚазақ жеріндегі көне түркі билеушілерінің ғұрыптық-еске алу кешендері

Культово-мемориальные комплексы тюркских правителей на территории Казахстана
^ Ежелгі және ортағасырлардағы бейнелеу өнерінің даму ерекшеліктері

Особенности развития изобразительного искусства в древности и средневековьеЕжелгі қоғамдағы діни-нанымдар, дүниетаным, коммуникациялық-нышандық және семиотикалық жүйелер тұрғысынан бейнелеу өнерінің туындыларын зерттеу

Изучение произведений изобразительной деятельности в контексте религиозных верований, мировоззрения, знаково-коммуникативной и семиотической систем в древних обществахҚоғамдық даму тұрғысынан тас және қола дәуірлеріндегі бейнелеу өнері ескерткіштерін (ұсақ пластика, монументальды өнер, ою-өрнек, жартас суреттері) зерттеу

Изучение памятников изобразительного искусства (мелкая пластика, монументальное искусство, орнаменты, петроглифы) эпохи камня и бронзы в контексте общественного развитияЕжелгі қазақ даласының көшпелі халықтарының (савроматтар, сақтар, сарматтар, массагеттер т.б.) көркем өнерінің туындыларының мазмұнын семантикалық және мәдениеттану аспектілері тұрғысынан талдау

Анализ содержания художественных произведений кочевых народов (савроматы, саки, сарматы, массагеты и др.) древнего Казахстана в семантическом и культурологическом аспектахСәндік-қолданбалы өнер туындыларын (торевтика, ою-өрнек және т.б.) сабақтастық теориясы аясында зерттеу

Изучение произведений декоративно-прикладного искусства (торевтика, орнамент и др.) в контексте теории преемственностиАлтын Орда мәдени мұраларын сабақтастық тарих аясында зерттеу

Изучение культурного наследия Золотой Орды в контексте истории преемственности
^ Көне замандағы қатынас жүйелерін зерттеу

Изучение системы коммуникации в древностиҚазақстанның қола дәуіріндегі тайпаларының мәдени-шаруашылық өзара байланыстары мен этномәдени қауымдастықтарының қалыптасу мәселелері

Вопросы формирования этнокультурных общностей и вопросы культурно-хозяйственных взаимосвязей у племен бронзового века КазахстанаКөне замандағы көлік қатынастары (археологиялық деректер бойынша)

Вопросы древних коммуникаций (по археологическим источникам)Еуразиядағы қатынас жүйелері және ортағасырлардағы Ұлы Жібек жолы

Система коммуникации Евразии и Великий Шелковый путь в средневековьеКөшпелі және отырықшы халықтардың шаруашылық жүйелерінің өзара қарым-қатынастарының ерекшеліктерін зерттеу мен модельдеу

Изучение и моделирование особенностей взаимодействия хозяйственных систем кочевых и оседлых народов
^ Археологиядағы пәнаралық зерттеулер

Междисциплинарные исследования в археологииҚола және ерте темір дәуірлеріне қатысты археологиялық және антропологиялық деректер негізінде палеодемографиялық процестерді зерттеу

Изучение палеодемографических процессов на основе археологических и антропологических источников в эпоху бронзы и раннего железного векаКөне және ортағасырлардағы мәдени-тарихи процестерді этноархеологиялық тұрғыдан зерттеу

Этноархеологическое изучение историко-культурных процессов в древности и средневековьеЖаратылыстану ғылымдарының жетістіктері мен әдістерін далалық және лабораториялық жағдайда қолданудың заманауи принциптері (археоботаника, археобиология, антропохимия, археоастрономия, геоархеология, археозоология, дендрохронология, геофизика, спектралдық және металлографикалық зерттеулер, топырақтану, С14, палеомедицина, палеогенетика, палинология, ландшафтық археология, археометаллургия)

Современные принципы использования в полевых и лабораторных условиях достижений и методик естественных наук (археоботаника, антропохимия, геоархеология, археозоология, антропохимия, археоастрономия, геоархеология, археобиология, дендрохронология, геофизика, спектральный и металлографическии анализы, С14, палеомедицина, палеогенетика, палинология, ландшафтная археология, археометаллургия)
  1   2   3   4Похожие:

Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі iconҚазақстан Республикасының бакалавриат және магистрант мамандықтарының жіктеуіші мен жоғары білім беру мамандықтарының жіктеуішінің сәйкестік тізбесі
Республикасының бакалавриат және магистрант мамандықтарының жіктеуіші мен жоғары білім беру мамандықтарының жіктеуішінің сәйкестік...
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі iconҚарағанды қаласындағы 2011-2012 оқу жылындағы тарих және қоғамдық пәндерінің берілісіне талдау 2011-2012 оқу жылында «Тарих», «Қоғамдық білім негіздері»
«Тарих», «Қоғамдық білім негіздері», «Адам және Қоғам» пәндері 2010ж. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік...
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі iconОблыс әкімінің гранты бойынша оқу
«Тарих. Құқық және мемлекеттік негіздер» мамандығы бойынша Семей қаласындағы педагогикалық институтта оқыған Аян Ардақұлы Жанұзақов...
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі iconҚазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші мен Техникалық
Республикасының Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2012 жылғы 27 маусымдағы №303 бұйрығы
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі iconҚазақстан Республикасының Президенті тағайындаған стипендияларды жоғары оқу орындары арасында бөлу
Республикасының Президенті тағайындаған стипендияларды жоғары оқу орындары арасында бөлу
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі iconҚазақстан Республикасының Президенті тағайындаған стипендияларды жоғары оқу орындары арасында бөлу
Республикасының Президенті тағайындаған стипендияларды жоғары оқу орындары арасында бөлу
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі iconЖоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың
Тын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – жоғары оқу орындары) жалпы орта, кәсіптік бастауыш (техникалық және...
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі iconЖоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі
Тын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына (бұдан әрі жоғары оқу орындары) жалпы орта, кәсіптік бастауыш (техникалық және...
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі icon«2010 жылғы Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» конкурсын өткізу туралы хабарландыру Конкурстың тақырыбы: «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»
Конкурстың тақырыбы: «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік гранты (бұдан әрі-Грант)
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі icon«2011 жылғы Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» конкурсын өткізу туралы хабарландыру Конкурстың тақырыбы: «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»
Конкурстың тақырыбы: «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік гранты (бұдан әрі-Грант)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы