Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница8/14
Дата конвертации24.08.2014
Размер2.19 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

               бекітіліп берілген мемлекеттік мїлікті иеліктен
               шыєару

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне бекітіліп берілген мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару «Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылады.

      ^ 117-бап. Жекелеген негіздер бойынша мемлекеттік мїліктіѕ
               ќўрамына тїскен мїлікті иеліктен шыєару

      Осы Заѕныѕ 210-бабында кґзделген жекелеген негіздер бойынша мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына тїскен мїлікті иеліктен шыєару осы Заѕныѕ 213-бабында белгіленген рјсімдер шеѕберінде жїзеге асырылады.

      ^ 118-бап. Діни бірлестіктердіѕ меншігіне єибадат їйлерiн
               (єимараттарын) жјне єибадат ету маќсатындаєы
               ґзге де мїлікті беру

      1. Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдары мемлекет меншігіндегі єибадат їйлерiн (єимараттарын) жјне єибадат ету маќсатындаєы ґзге де мїлікті діни бірлестіктердіѕ меншігіне беруге ќўќылы. Діни бірлестіктердіѕ ґздеріне єибадат їйлерiн (єимараттарын) іргелес жатќан аумаєымен ќоса берілуіне басым ќўќыєы бар.
      2. Алынып тасталды - ЌР 2011.10.11 № 484-ІV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен.
      Ескерту. 118-бапќа ґзгеріс енгiзiлдi - ЌР 2011.10.11 № 484-ІV(ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен.

      119-бап. Мемлекеттік заттай грантты жеке меншікке беру

      Республикалыќ немесе коммуналдыќ мїлікке жататын мемлекеттік заттай грантты жеке меншікке беру «Инвестициялар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында кґзделген тјртіппен жјне талаптармен жїргізіледі.

      ^ 120-бап. Мемлекеттік мїлікті шаєын кјсіпкерлік
               субъектілерініѕ меншігіне ґтеусіз беру

      1. Сауда-делдалдыќ ќызметті ќоспаєанда, бір жылдан астам пайдаланылмаєан мемлекеттік меншік объектілері ґндірістік ќызметті ўйымдастыру жјне халыќќа ќызметтер кґрсету салаларын дамыту їшін шаєын кјсіпкерлік субъектілеріне мїліктік жалдауєа (жалєа алуєа) немесе сенімгерлікпен басќаруєа шарт жасалєан кезден бастап бір жыл ґткен соѕ кейіннен меншікке ґтеусіз беру арќылы берілуі мїмкін.
      2. Шаєын кјсіпкерлік субъектісініѕ мїліктік жалдау (жалєа алу) немесе сенiмгерлікпен басќару шарттарыныѕ талаптарын орындауын баќылауды мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ тиісті аумаќтыќ бґлімшелері немесе жергілікті атќарушы орган жїзеге асырады.
      3. Ґндірістік ќызметті ўйымдастыру жјне халыќќа ќызметтер кґрсету салаларын дамыту їшін мїліктік жалдауєа (жалєа алу) немесе сенiмгерлікпен басќаруєа берілген мемлекеттік меншік объектілерін шаєын кјсіпкерлік субъектілерініѕ меншігіне ґтеусіз беру мїліктік жалдау (жалєа алу) немесе сенiмгерлікпен басќару шарттары жасалєан кезден бастап бір жыл ґткеннен кейін, оларда кґзделген талаптар орындалєан жаєдайда жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттiк меншiктiѕ пайдаланылмайтын объектiлерiн ґндiрiстiк ќызметтi ўйымдастыру жјне халыќќа ќызметтер кґрсету салаларын дамыту їшiн кейiннен меншiкке ґтеусiз бере отырып шаєын кјсiпкерлiк субъектiлерiне мїлiктiк жалдауєа (жалєа алуєа) немесе сенiмгерлiкпен басќаруєа беру тјртiбiн Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.

      ^ 121-бап. Мемлекетке тиесілі болмайтын мїлікті жјне
               жекелеген негіздер бойынша мемлекеттік мїліктіѕ
               ќўрамына тїскен мїлікті иеліктен шыєару

      1. Егер Ќазаќстан Республикасы заѕдарыныѕ талаптарына орай мемлекетке тиесілі болмайтын мїлік мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына тїссе, осы мїлікке ќўќыќты иеленген кезден бастап бір жыл ішінде бўл мїлік иеліктен шыєарылуєа тиіс, ал мїлікті ґткізуден тїскен ќаражат бюджет есебіне жатќызылады.
      2. Осы баптыѕ 1-тармаєында кґрсетілген мїлік осы Заѕныѕ 213-бабыныѕ ќаєидалары бойынша иеліктен шыєарылады.

^ 5-БҐЛІМ. МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІКТІЅ ЖЕКЕЛЕГЕН ТЇРЛЕРІН БАСЌАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

11-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ЗАЅДЫ ТЎЛЄАЛАРДЫЅ МЕМЛЕКЕТ МЇЛКІНЕ ЌЎЌЫЌТАРДЫ ЖЇЗЕГЕ АСЫРУЫ

^ 1-параграф. Мемлекеттік заѕды тўлєалар туралы жалпы ережелер

      122-бап. Мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ мїлкіне ќатысты
               мемлекеттік меншік ќўќыєын жїзеге асыру

      1. Республикалыќ заѕды тўлєалардыѕ мїлкіне ќатысты республикалыќ меншік ќўќыєы субъектісініѕ ќўќыќтарын Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган, Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі немесе Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша республикалыќ меншік ќўќыєы субъектісініѕ ќўќыќтарын жїзеге асыратын ґзге де мемлекеттік орган атќарады.
      2. Республикалыќ заѕды тўлєаларды басќаруды тиісті салалардыѕ ујкілетті органдары жїзеге асырады.
      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі тиісті саланыѕ ујкілетті органын айќындамаєан республикалыќ заѕды тўлєаларєа ќатысты, сондай-аќ тиісті саланыѕ ујкілетті органында мемлекеттік заѕды тўлєаларды басќаруды жїзеге асыратын ќўќыќтар тоќтатылєан кезде тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ функцияларын мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган атќарады.
      4. Коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа ќатысты коммуналдыќ меншік ќўќыєы субъектісініѕ ќўќыќтарын облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары жїзеге асырады.
      5. Жергілікті атќарушы орган тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ коммуналдыќ заѕды тўлєаларын басќаруды жїзеге асыратын орган ретінде јрекет етеді.
      Аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларды басќару ауданныѕ, облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ жергілікті атќарушы органыныѕ шешімімен аудандыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, ауылдардыѕ, кенттердіѕ, ауылдыќ округтердіѕ јкімдеріне беріледі.
      ^ Ескерту. 122-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 13.06.2013 N 101-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізiледi) Заѕымен.

      123-бап. Мемлекеттік заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу
               жјне ќайта тіркеу

      1. Мемлекеттік заѕды тўлєа мемлекеттік тіркелген кезден бастап ќўрылды деп есептеледі жјне заѕды тўлєаныѕ ќўќыќтарына ие болады.
      Мемлекеттік заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу туралы заѕнамасында белгіленген тјртіппен жїзеге асырылады.
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде, сондай-аќ «Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында кґзделген жаєдайларда мемлекеттік заѕды тўлєа ќайта тіркелуге жатады.

      ^ 124-бап. Мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ ќўрылтай ќўжаттары

      1. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ ќўрылтай ќўжаты – жарєы, ал мемлекеттік мекеменіѕ ќўрылтай ќўжаты жарєы немесе ереже болып табылады.
      Республикалыќ мемлекеттік мекеменіѕ жарєысын (ережесін) – тиісті саланыѕ ујкілетті органы, ал коммуналдыќ мемлекеттік мекеменіѕ жарєысын (ережесін) жергілікті атќарушы орган бекітеді.
      Республикалыќ мемлекеттік кјсіпорынныѕ жарєысын – мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша республикалыќ меншік ќўќыєы субъектісініѕ ќўќыќтарын жїзеге асыратын ґзге де мемлекеттік орган, ал коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорынныѕ жарєысын жергілікті атќарушы орган бекітеді.
      2. Мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ жарєысында (ережесінде):
      1) мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ тїрі туралы нўсќау;
      2) атауы (фирмалыќ атауы);
      3) ќўрылтайшы жјне тиісті саланыѕ ујкілетті органы туралы мјліметтер;
      4) тўрєан орны;
      5) ќызметініѕ нысанасы мен маќсаттары;
      6) басшысыныѕ ґкілеттігі;
      7) байќау кеѕесі ќўрылєан жаєдайларда оныѕ ґкілеттігі;
      8) жўмыс режимі;
      9) мїліктіѕ ќўралу тјртібі;
      10) ќайта ўйымдастыру жјне тарату талаптары болуєа тиіс.
      Жарєыда (ережеде) заѕды тўлєа мен мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ), заѕды тўлєа мен тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ), заѕды тўлєаныѕ јкімшілігі мен оныѕ еѕбек ўжымыныѕ арасындаєы ґзара ќарым-ќатынастар да айќындалады. Жарєыда (ережеде) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына ќайшы келмейтін басќа да ережелер болуы мїмкін.
      3. Мемлекеттік орган болып табылатын мемлекеттік мекеменіѕ ќўрылтай ќўжатына, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында немесе оны ќўру жґніндегі жеке актіде ґзгеше кґзделмесе, осы баптыѕ ќаєидалары ќолданылады.
      4. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекіткен їлгі жарєыныѕ (жалпы ереженіѕ) негізінде мемлекеттік мекеме тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) шешімі бойынша, ал мемлекеттік кјсіпорын мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) шешімі бойынша ќызметті жїзеге асырады.

      ^ 125-бап. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ фирмалыќ атауы,
               мемлекеттік мекеменіѕ атауы

      1. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ фирмалыќ атауында мемлекеттік меншік тїріне (республикалыќ немесе коммуналдыќ) тиесілілігі, ведомстволыќ баєыныстылыєы кґрсетілуге тиіс. Жедел басќару ќўќыєындаєы кјсіпорынныѕ фирмалыќ атауында оныѕ ќазыналыќ екендігі де кґрсетілуге тиіс.
      Мемлекеттік мекеменіѕ атауында мемлекеттік меншік тїріне (республикалыќ немесе коммуналдыќ) тиесілілігі, ўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысаны жјне ведомстволыќ баєыныстылыєы кґрсетілуге тиіс. Мемлекеттік органдар болып табылатын мемлекеттік мекемелердіѕ атауы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында немесе оларды ќўру жґніндегі жеке актіде айќындалады.
      2. Мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Елтаѕбасы бейнеленген жјне заѕды тўлєаныѕ атауы жазылєан мґрі болады.

      ^ 126-бап. Мемлекеттік заѕды тўлєа ќызметініѕ нысанасы мен
               маќсаттары

      1. Мемлекеттік мекеме ќызметініѕ нысанасы мен маќсаттарын тиісті саланыѕ ујкілетті органы (жергілікті атќарушы орган) айќындайды жјне мемлекеттік мекеменіѕ жарєысында (ережесінде) бекітіледі.
      Республикалыќ мемлекеттік кјсіпорын ќызметініѕ нысанасы мен маќсаттарын, сондай-аќ осындай ќызметті жїзеге асыратын мемлекеттік кјсіпорын тїрініѕ (шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы немесе ќазыналыќ кјсіпорын) аныќтамасын – осы Заѕныѕ 134-бабыныѕ талаптарына сјйкес тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ ўсынуы бойынша мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган, ал коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорын тїрініѕ аныќтамасын жергілікті атќарушы орган айќындайды.
      2. Мемлекеттік заѕды тўлєаларєа (мемлекеттік органдардан басќа) мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау функцияларын беруге жол берілмейді.
      3. Егер осы Заѕныѕ 135-бабыныѕ 3-тармаєында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, мемлекеттік заѕды тўлєа басќа заѕды тўлєаны ќўра алмайды, сондай-аќ оныѕ ќўрылтайшысы (ќатысушысы) бола алмайды.
      4. Мемлекеттік заѕды тўлєаларєа жарєыда (ережеде) бекітілген ґз ќызметініѕ нысанасы мен маќсаттарына сай келмейтін ќызметті жїзеге асыруєа, сондай-аќ мјмілелер жасауєа тыйым салынады.
      5. Мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында немесе ќўрылтай ќўжаттарында белгілі бір шек ќойылєан ќызмет маќсаттарына ќайшы не оныѕ басшысыныѕ жарєылыќ ќўзыретін бўза отырып жасаєан мјмілесі тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ немесе мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) не прокурордыѕ талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мїмкін.
      Мемлекеттік заѕды тўлєа басшысыныѕ заѕды тўлєаныѕ жарєыдан тыс ќызметті жїзеге асыруєа баєытталєан іс-јрекеттері еѕбек міндеттерін бўзу болып табылады жјне тјртіптік жјне материалдыќ жауаптылыќ шараларын ќолдануєа јкеп соєады.

      ^ 127-бап. Мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ мїлкі

      1. Мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ мїлкін заѕды тўлєаныѕ активтері ќўрайды, оныѕ ќўны ґзініѕ балансында кґрсетіледі.
      2. Мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ мїлкі бґлінбейтін мїлік болып табылады жјне салымдар (жарєылыќ капиталдаєы ќатысу їлестері, пайлар) бойынша, оныѕ ішінде мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ ќызметкерлері арасында бґлінбейді.
      3. Мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ мїлкі:
      1) оєан меншік иесі берген мїлік;
      2) ґз ќызметі нјтижесінде ие болєан мїлік (аќшалай табыстарды ќоса алєанда);
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында тыйым салынбаєан ґзге де кґздер есебінен ќалыптасады.

      ^ 128-бап. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєына жјне жедел басќару
               ќўќыєына ие болу жјне оны тоќтату

      1. Егер осы бапта ґзгеше кґзделмесе немесе осы заттыќ ќўќыќтыѕ табиєатына ќайшы келмесе, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєына жјне жедел басќару ќўќыєына ие болу жјне оны тоќтату Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде меншік ќўќыєына жјне ґзге де заттыќ ќўќыќќа ие болу жјне оны тоќтату їшін кґзделген талаптармен жјне тјртіппен жїзеге асырылады.
      2. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен немесе меншік иесініѕ шешімімен ґзгеше кґзделмесе, меншік иесі бўрын ќўрылып ќойєан мемлекеттік заѕды тўлєаєа бекітіп беру туралы шешім ќабылдаєан мїлікке шаруашылыќ жїргізу ќўќыєы немесе оны жедел басќару ќўќыєы осы мемлекеттік заѕды тўлєада мїлік оныѕ балансына бекітіп берілген кезде пайда болады.
      3. Шаруашылыќ жїргiзудегi (жедел басќарудаєы) мїлiктi пайдаланудан алынєан жемiстер, ґнiм мен табыстар, сондай-аќ шарттар немесе ґзге де негiздер бойынша мемлекеттік заѕды тўлєа сатып алєан мїлiк Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында меншiк ќўќыєына ие болу їшін белгiленген тјртiппен мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ шаруашылыќ жїргiзуiне (жедел басќаруына) тїседi.
      4. Мїлiкке шаруашылыќ жїргiзу (жедел басќару) ќўќыєы Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 249-бабында меншiк ќўќыєын тоќтату їшін кґзделген негiздер бойынша жјне тјртiппен, сондай-аќ осы Заѕныѕ 144, 154, 162-баптарында кґзделген жаєдайларда тоќтатылады.

      ^ 129-бап. Мемлекеттік меншік не ведомстволыќ баєыныстылыќ
               тїрініѕ ґзгеруі кезінде мемлекеттік заѕды
               тўлєаныѕ мїлікке ќўќыќтарды саќтауы

      Мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ мїлкін республикалыќ меншіктен коммуналдыќ меншікке немесе керісінше, не тиісті саланыѕ бір ујкілетті органыныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) баєынысынан екіншісініѕ баєынысына берген кезде мўндай мемлекеттік заѕды тўлєа ґзіне тиесілі мїлікке ќўќыќтарды саќтайды.

      ^ 130-бап. Мемлекеттік заѕды тўлєаны ќайта ўйымдастыру жјне
               тарату

      1. Республикалыќ заѕды тўлєаны ќайта ўйымдастыру жјне тарату – Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша, ал коммуналдыќ заѕды тўлєаны ќайта ўйымдастыру жјне тарату жергілікті атќарушы органныѕ шешімі бойынша жїргізіледі.
      Мемлекеттік заѕды тўлєа Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде кґзделген басќа негіздер бойынша да таратылады.
      Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше белгіленбесе, республикалыќ заѕды тўлєаны ќайта ўйымдастыруды жјне таратуды мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ келісімімен тиісті саланыѕ ујкілетті органы жїзеге асырады.
      Коммуналдыќ заѕды тўлєаны ќайта ўйымдастыруды жјне таратуды жергілікті атќарушы орган жїзеге асырады.
      2. Таратылєан мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ кредиторлардыѕ талаптары ќанаєаттандырылєаннан кейін ќалєан мїлкін мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган (жергілікті атќарушы орган) ќайта бґледі.
      Таратылєан мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ мїлкін ґткізу нјтижесінде алынєан ќаражатты ќоса алєанда, осы заѕды тўлєаныѕ кредиторлардыѕ талаптары ќанаєаттандырылєаннан кейін ќалєан аќшасы тиісті бюджет кірісініѕ есебіне жатќызылады.

      ^ 131-бап. Мемлекеттік органдардыѕ заѕсыз јрекеттеріне
               (јрекетсіздігіне) мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ
               шаєымдануы

      Мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ жјне тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ, жергілікті атќарушы органныѕ мїлікті ќайта бґлуге байланысты јрекеттерін (јрекетсіздігін) ќоса алєанда, мемлекеттік органдардыѕ заѕсыз јрекеттеріне (јрекетсіздігіне), сондай-аќ мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ ќўќыќтарын бўзатын басќа да јрекеттерге (јрекетсіздікке) мемлекеттік заѕды тўлєа Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен сотќа шаєымдануєа ќўќылы.

^ 2-параграф. Мемлекеттік кјсіпорын туралы жалпы ережелер

      132-бап. Мемлекеттік кјсіпорындар тїрлері

      Мемлекеттік кјсіпорындарєа:
      1) шаруашылыќ жїргізу;
      2) жедел басќару (ќазыналыќ кјсіпорындар) ќўќыќтарына негізделген мемлекеттік кјсіпорындар жатады.

      ^ 133-бап. Мемлекеттік кјсіпорынды ќўру, ќайта ўйымдастыру
               жјне тарату

      1. Республикалыќ мемлекеттік кјсіпорынды – Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі, коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорынды жергілікті атќарушы орган ќўрады.
      2. Мемлекет ќоєам мен мемлекеттiѕ ќажеттерiне ќарай айќындалатын јлеуметтiк-экономикалыќ мiндеттердi шешу маќсатында мынадай жаєдайларда:
      1) мемлекеттiѕ ўлттыќ ќауіпсіздігін, ќорєаныс ќабiлетiн жјне ќоєам мїддесiн ќорєауды ќамтамасыз етудіѕ ґзге мїмкіндігі жоќ болса;
      2) мемлекетке тиесілі стратегиялыќ объектілерді пайдаланєанда жјне оны кїтіп ўстаєанда;
      3) мемлекеттiк монополияєа жатќызылєан салалардаєы ќызметтi жїзеге асыру їшін;
      4) бјсекелестік жоќ не бјсекелестік жете дамымаєан ќоєамдыќ ґндіріс салаларындаєы тауарларды ґндіруге ќоєамдыќ ќажеттілік болєанда мемлекеттiк кјсiпорындар ќўрады.
      3. Осы баптыѕ 2-тармаєыныѕ 1) тармаќшасында кґрсетілген жаєдайларда мемлекеттік кјсіпорындарды Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі ќўрады.
      Осы баптыѕ 2-тармаєыныѕ 3) тармаќшасында кґрсетiлген жаєдайларда, мемлекеттiк кјсiпорындарды Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi не Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрады.
      Ќалєан жаєдайларда мемлекеттік кјсіпорындарды Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі (республикалыќ кјсіпорындарды) немесе жергілікті атќарушы органдар (коммуналдыќ кјсіпорындарды) ќўрады.
      Мемлекеттік кјсіпорындарды ќўру осы Заѕныѕ 134-бабында белгіленген шектеулер ескеріле отырып, «Бјсекелестік туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында айќындалєан тјртіппен жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік кјсіпорынды ќайта ўйымдастыру жјне тарату осы бапта белгіленген ерекшеліктерімен ќоса, осы Заѕныѕ 130-бабында кґзделген тјртіппен жїзеге асырылады.
      5. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттік кјсіпорынды ќазыналыќ кјсіпорын етіп ќайта ќўру – мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органмен келісілген тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ ўсынуымен Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорынды ќазыналыќ кјсіпорын етіп ќайта ќўру жергілікті атќарушы органныѕ шешімі бойынша жїргізіледі.
      6. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынды ќазыналыќ кјсіпорын етіп ќайта ќўру бойынша барлыќ шыєыстар, сондай-аќ мемлекеттік кјсіпорынныѕ ґзінде жеткілікті ќаражат болмаєан кезде ќайта ќўрылатын мемлекеттік кјсіпорынныѕ ґз кредиторларымен есеп айырысулары тиісті бюджет есебінен жїзеге асырылады.
      7. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ негізінде ќўрылатын ќазыналыќ кјсіпорын оєан бўрын бґлінген мемлекеттік мїлік жјне аќша бойынша, сондай-аќ жер пайдалану, табиєат пайдалану, жер ќойнауын пайдалану, квоталар, лицензиялар беру жјне бўрын жасалєан шарттар бґлігінде, егер осылар жаѕадан ќўрылєан ќазыналыќ кјсіпорын ќызметініѕ нысанасы мен маќсаттарына сјйкес келетін болса, ќайта ќўрылатын мемлекеттік кјсіпорынныѕ ќўќыќтыќ мирасќоры болып табылады.
      8. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынды ќазыналыќ кјсіпорын етіп ќайта ќўру кезінде оєан бекітіліп берілген мїліктіѕ ќўќыќтыќ режимі мемлекеттік кјсіпорынды ќайта ќўру туралы шешім ќабылданєан кезден бастап шаруашылыќ жїргізу ќўќыєынан жедел басќару ќўќыєына ауысады.
      Ескерту. 133-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      134-бап. Мемлекеттік кјсіпорындар ќызметініѕ маќсаты

      1. Осы Заѕныѕ 133-бабы 2-тармаєыныѕ 4) тармаќшасында кґзделген жаєдайларда мемлекеттік кјсіпорындар ќўрылуы мїмкін, ал бўрын ќўрылєандары осы бапта кґзделген ќызмет тїрлерін жїзеге асыру їшін єана жўмыс істеуі мїмкін.
      2. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорындар ґз ќызметін:
      1) елді мекендердіѕ тыныс-тіршілігін (энергиямен, газбен, сумен, жылумен жабдыќтау жјне коммуналдыќ ќалдыќтарды кґму, ќалдыќтар полигондарын ќўру жјне пайдалану) ќамтамасыз ету;
      2) табиєат пайдаланудыѕ жјне орман ґсірудіѕ шектеулі режимі бар орман саябаќтары, жасыл жјне ќорєаныш аймаќтарын ќўру;
      3) Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ, Ќазаќстан Республикасы Президенті Іс басќармасы мен оныѕ ведомстволарыныѕ жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ дипломатиялыќ ќызмет органдарыныѕ ґздеріне жїктелген функцияларын жїзеге асыруына ыќпал ету;
      4) мемлекеттік автомобиль жолдарын кїтіп ўстау;
      5) денсаулыќ саќтау; жоєары жјне жоєары оќу орнынан кейінгі білім беру;
      6) спорттыќ-сауыќтыру объектілерін, мјдениет жјне демалыс саябаќтарын пайдалану;
      7) єылыми зерттеулер;
      8) мемлекеттік жер кадастры їшін жерге орналастыру жўмыстарын, жер ќойнауы жјне жер ќойнауын пайдалану туралы аќпараттыќ деректер базасын, экологиялыќ аќпараттыѕ мемлекеттік ќорын жјне Ќазаќстан Республикасы табиєи ресурстарыныѕ мемлекеттік кадастрларын, Ќазаќстан Республикасы нормативтік ќўќыќтыќ актілерініѕ мемлекеттік тізілімін жїргізу;
      9) мемлекет меншігіндегі су шаруашылыєы жїйелерін жјне ќўрылыстарды кїтіп ўстау, пайдалану, сондай-аќ олардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету;
      10) ґсімдіктерді ќорєау жјне ґсімдіктер карантині, карантинге жатќызылєан ґнімніѕ фитосанитариялыќ сараптамасы;
      11) тарих жјне мјдениет ескерткіштерін єылыми зерттеу, консервациялау, реставрациялау, ќайта жасау, жґндеу жјне бейімдеу жґніндегі жўмыстарды орындау;
      12) теѕіз портыныѕ ќызметі;
      13) Ќазаќстан Республикасыныѕ јуе кеѕістігін пайдаланушыларєа аэронавигациялыќ ќызметтер ўсыну;
      14) мемлекеттік материалдыќ резервті ќалыптастыру жјне саќтау;
      15) техникалыќ реттеу жјне метрология саласында ґндірістік-шаруашылыќ ќызметті жїзеге асыру;
      16) ќылмыстыќ-атќару жїйесі саласында ґндірістік ќызметті жїзеге асыру жјне сотталєандардыѕ жўмыспен ќамтылуын ўйымдастыру;
      17) алып тасталды - ЌР 2013.01.29 N 74-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      18) мынадай функцияларды:
      жануарлар ауруларыныѕ диагностикасы жґніндегі референттік функцияны;
      Ќазаќстан Республикасындаєы жабайы жануарлар ауруларыныѕ эпизоотиялыќ мониторингін;
      саќтаулы микроорганизмдер штаммдарыныѕ Ўлттыќ коллекциясын жїргізуді;
      ветеринариялыќ препараттарды, жемшґп ќоспаларын тіркеу сынаќтарын, байќаудан ґткізуді, сондай-аќ препараттарєа шаєым тїскен кезде олардыѕ серияларын (партияларын) баќылауды;
      тамаќ ґнімдерініѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету жґніндегі мемлекеттік мониторингті, референцияны;
      ветеринариялыќ препараттардыѕ, жемшґп пен жемшґп ќоспаларыныѕ ќауіпсіздік мониторингін;
      жануарлардыѕ аса ќауіпті жјне энзоотиялыќ ауруларына ќарсы ветеринариялыќ іс-шаралар жїргізуді;
      ауыл шаруашылыќ жануарларын бірдейлендіру жїргізуді;
      жануарларды ќолдан ўрыќтандыру бойынша ќызметтер кґрсетуді;
      жануарлардыѕ аса ќауіпті жјне энзоотиялыќ ауруларына ќарсы ветеринариялыќ препараттарды тасымалдау (жеткізу), саќтау, сондай-аќ ауыл шаруашылыєы жануарларын бірдейлендіру жїргізу їшін ветеринариялыќ маќсаттаєы бўйымдар (ќўралдар) мен атрибуттарды тасымалдау (жеткізу) бойынша ќызметтер кґрсетуді;
      тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірліктердіѕ жергілікті атќарушы органдары салєан мал кґмінділерін (биотермиялыќ шўѕќырды), мал соятын алаѕдарды кїтіп-ўстауды;
      ќаѕєыбас иттер мен мысыќтарды аулауды жјне жоюды жїзеге асыру;
      19) алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      20) алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      20-1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќарулы Кїштері, басќа да јскерлері мен јскери ќўралымдары їшін ќаруды, јскери техниканы жјне ґзге де пайдаланылмайтын јскери мїлікті жою (ќўрту, кјдеге жарату, кґму), ќорєаныс объектілерін жалєа беру, ќаруды, јскери техниканы, оќ-дјріні, оларєа ќосалќы жјне жинаќтауыш бўйымдарды, ґнімдерді, жабдыќты жјне ќосарлас ќолданылатын тиісті технологияларды ґткізу (оныѕ ішінде экспорттау) жјне сатып алу (оныѕ ішінде импорттау);
      21) мемлекеттік авариялыќ жўмыс істемей тўрєан кеніштерді жјне кґмір кјсіпорындарын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайтын тізбе бойынша жою жјне консервациялау, сондай-аќ олардыѕ жўмысыныѕ зардаптарын жою;
      22) жеке жјне (немесе) заѕды тўлєаларєа «жалєыз терезе» ќаєидаты бойынша мемлекеттік ќызметтер кґрсету жјне оларды автоматтандыру саласында жїзеге асырады.
      3. Ќазыналыќ кјсіпорындар ґз ќызметін:
      1) тґтенше жјне авариялыќ жаєдайлар кезінде тауда ќўтќару жјне ґзге де арнайы жўмыстарды орындау, ґрттен, су тасќынынан жјне басќа да дїлей зілзалалардан ќорєау;
      2) денсаулыќ саќтау;
      3) мектепке дейінгі тјрбие жјне оќыту, ќосымша білім беру, техникалыќ, кјсіптік жјне орта білімнен кейінгі білім беру;
      3-1) егер олар Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдары болса, жоєары оќу орнынан кейінгі білім беру;
      4) «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес ујкілетті ўйым жїзеге асыратын ќызметті ќоспаєанда, еѕбек ќауіпсіздігі жјне еѕбекті ќорєау, халыќты жўмыспен ќамту, јлеуметтік ќорєау, мјдениет жјне спорт;
      5) єылыми зерттеулер;
      6) биологиялыќ јртїрлілікті жјне тектік ќорды саќтау маќсатында жануарлар, ґсімдіктер дїниесі объектілерін ќорєауды, тўраќты пайдалануды, молайтуды жјне жасанды тїрде ґсіруді, сондай-аќ табиєатты (зоологиялыќ саябаќтарды, ботаникалыќ баќтарды, дендрологиялыќ саябаќтарды) ќорєауды, орман ќорын кїзету жјне ќорєау жґніндегі авиациялыќ жўмыстардыѕ орындалуын ќамтамасыз ету;
      7) топографиялыќ-геодезиялыќ жјне картографиялыќ жўмыстарды жїргізу;
      8) ґмірлік ќиын жаєдайда жїрген адамдар (отбасылар) їшін арнайы јлеуметтік ќызметтер кґрсету;
      9) алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      10) кемелерді сыныптау жјне олардыѕ техникалыќ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету саласында жїзеге асырады.
      4. Мемлекеттік кјсіпорындарєа - табиєи жјне мемлекеттік монополия субъектілеріне осы Заѕда жјне «Табиєи монополиялар жјне реттелетін нарыќтар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделмеген ќызмет тїрлерін жїзеге асыруєа тыйым салынады.
      Ескерту. 134-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.21 N 468-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.01.09 N 535-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.01.12 N 540-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі), 2013.01.29 N 74-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      135-бап. Мемлекеттік кјсiпорынныѕ мїлкiне билік ету

      1. Мемлекеттік кјсіпорын ґзі ґндірген ґнімді дербес ґткізеді.
      2. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ негізгі ќўралдарєа жататын мїлікті сатып алу-сату, айырбастау, сыйєа тарту шарттары негізінде иеліктен шыєаруєа ќўќыєы жоќ.
      3. Республикалыќ мемлекеттік кјсіпорын Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ келісімімен басќа заѕды тўлєа ќўра алады, сондай-аќ оныѕ ќўрылтайшысы (ќатысушысы) бола алады.
      Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорын жергілікті атќарушы органныѕ келісімімен басќа заѕды тўлєа ќўра алады, сондай-аќ оныѕ ќўрылтайшысы (ќатысушысы) бола алады.
      Мемлекеттік кјсіпорын – табиєи монополия субъектісі Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) жјне табиєи монополиялар жјне реттелетін нарыќтар саласындаєы басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттік органныѕ келісімімен басќа заѕды тўлєа ќўра алады, сондай-аќ оныѕ ќўрылтайшысы (ќатысушысы) бола алады.

      ^ 136-бап. Мїлiктiк кешен ретiндегi мемлекеттiк кјсiпорын

      1. Мїлiктiк меншiк ретiнде мемлекеттік кјсiпорынныѕ ќўрамына оныѕ ќызмет етуіне арналєан мїліктіѕ барлыќ тїрлері, оныѕ ішінде єимараттар, ќўрылыстар, жабдыќ, ќўрал-сайман, шикiзат, ґнiм, жер учаскесiне ќўќыќ, талап ету ќўќыќтары, борыштар, сондай-аќ оныѕ ќызметiн дараландыратын белгiлеулерге (фирмалыќ атауы, тауар таѕбалары) ќўќыќтар жјне басќа да ерекше ќўќыќтар кіреді.
      2. Республикалыќ мемлекеттiк кјсiпорынєа ќатысты, онда осы кјсіпорын бiрыѕєай мїлiктiк кешен ретiнде ќатысатын мјмiлелер (кепiлге беру, жалєа алу жјне басќалары) жасау – Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ шешiмi бойынша, ал коммуналдыќ мемлекеттік кјсiпорынєа ќатысты – жергiлiктi атќарушы органныѕ шешiмi бойынша жїргізіледі.

      137-бап. Мемлекеттік кјсiпорынныѕ заѕсыз алєан табыстарын
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы