Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница6/14
Дата конвертации24.08.2014
Размер2.19 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

              беру

      Инвестициялар жґніндегі ујкілетті орган мемлекеттік заттай гранттарды «Инвестициялар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына сјйкес ґтеусіз пайдалануєа береді.

      ^ 78-бап. Мемлекеттік мїлікті мердігерлік шарты бойынша
              беру

      Мемлекеттік мїлікті мердігерлік шарты бойынша беру тапсырыс берушініѕ – мемлекеттіѕ жўмыстарды орындауда мердігерге жјрдем кґрсету жґніндегі міндеттемелерді орындауы шеѕберінде мердігерлік шартында кґзделген кґлемде жјне тјртіппен жїзеге асырылады.

      ^ 79-бап. Мемлекеттік мїлікті концессия шарты бойынша беру

       Мемлекеттік мїлікті концессия шарты бойынша беру «Концессия туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына сјйкес жїзеге асырылады.

      ^ 80-бап. Табиєи ресурстарды пайдалануєа беру туралы
              шарттар

      Жер учаскелерін, жер ќойнауы учаскелерін, су объектілерін, мемлекеттік орман ќоры учаскелерін пайдалануєа беру мїліктіѕ јрбір тїрі туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен тиісті шарттардыѕ негізінде жїзеге асырылады.

      ^ 81-бап. Мемлекеттік мїлікті саќтау шарты жјне саќтауєа
              ќабылдау туралы шарт

      1. Мемлекеттік мїлік саќтау шарты немесе мемлекеттік мїлікті саќтауєа ќабылдау туралы шарт бойынша оныѕ саќталуын ќамтамасыз ету їшін жеке жјне заѕды тўлєаларєа берілуі мїмкін. Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ саќтау туралы ќаєидалары осы бапта белгіленген ерекшеліктерімен ќоса мемлекеттік мїлікті саќтау туралы ќатынастарєа ќолданылады.
      2. Мемлекеттік мїлікті саќтау оны саќтау шарты немесе мемлекеттік мїлікті (заттарды) саќтауєа ќабылдау туралы шарт негізінде жїзеге асырылады.
      Мемлекеттік мїлікті саќтау оныѕ саќталуын ќамтамасыз етуге ќабілетті кез келген тўлєаєа жїктелуі мїмкін.
      Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген жаєдайларда, мемлекеттік мїлікті саќтауды кјсіпкерлік ќызмет ретінде саќтау жґніндегі ќызметтер кґрсететін мамандандырылєан ўйымдар єана жїзеге асыра алады.
      3. Мемлекеттік мїлікті саќтау нысанасы жылжымалы заттар болуы мїмкін.
      Жылжымайтын мїлікті кїзетуге осы баптыѕ кїші ќолданылмайды.
      4. Мемлекеттік мїлікті саќтау шарты жјне саќтауєа ќабылдау туралы шарт жазбаша нысанда жасалады. Саќтаушы жїк берушіге саќтау ќолхатын, тїбіртекті, кујлікті, саќтаушы ќол ќойєан ґзге де ќўжатты беру арќылы шарттыѕ жасалєанын кујландыруы мїмкін.
      5. Мемлекеттік мїлікті саќтау мерзімі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында немесе мемлекеттік мїлікті саќтау шарттарында не саќтауєа ќабылдау туралы шарттарда айќындалады. Саќтау мерзімі ґткеннен соѕ мемлекеттік мїлікті саќтау немесе саќтауєа ќабылдау туралы шарттар, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, тиісті шарттарда ґзгеше кґзделмесе немесе мемлекеттік мїліктіѕ саќталуын ќамтамасыз ету жґніндегі міндеттемелердіѕ мјнінен туындамаса, сол мерзімге жасалєан деп есептеледі.
      Жїк беруші болып табылатын немесе оныѕ жазбаша тапсырмасы бойынша ґкілдік ететін ујкілетті мемлекеттік орган кез келген уаќытта саќтаушыдан мїлікті (затты) талап етуге ќўќылы. Бўл жаєдайда, егер мемлекеттік мїлікті саќтау немесе саќтауєа ќабылдау туралы шарттарда ґзгеше кґзделмесе, жїк беруші міндеттеменіѕ мерзімінен бўрын тоќтатылуынан туындаєан залалдарды саќтаушыєа ґтеуге міндетті.
      6. Мемлекеттік мїлікті саќтау шарты жјне саќтауєа ќабылдау туралы шарт ґтеулі болып табылады. Саќтаушыєа берілетін сыйаќыныѕ мґлшері тараптардыѕ келісімімен, ал Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жаєдайларда, ставкалар мен тарифтерге сјйкес айќындалады.
      7. Егер саќтау шартында ґзгеше кґзделмесе, саќтаушы жїк берушініѕ келісімінсіз затты їшінші тўлєаныѕ саќтауына беруге ќўќылы емес, жїк берушініѕ мїдделерінде мјн-жайларєа байланысты ол осыєан мјжбїр болєан жјне оныѕ келісімін алуєа мїмкіндігі болмаєан жаєдайлар бўєан кірмейді. Саќтаушы заттыѕ їшінші тўлєаєа саќтауєа берілгендігі туралы жїк берушіні дереу хабардар етуге міндетті. Саќтаушы ґзі затты саќтауєа берген їшінші тўлєаныѕ іс-јрекеті їшін ґзініѕ іс-јрекетіндей жауап береді.
      8. Саќтаушы ґзіне берілген мемлекеттік мїліктіѕ саќталуын ќамтамасыз ету їшін шартта кґзделген барлыќ шараны, сондай-аќ басќа да ќажетті шараларды ќабылдауєа міндетті. Мемлекеттік мїліктіѕ саќталуы техникалыќ нормативтер мен саќтау жјне (немесе) ќорєау шарттары жґніндегі талаптарєа сјйкес ќамтамасыз етілуге тиіс.
      Саќтаушы саќтауєа ќабылдаєан мемлекеттік мїліктіѕ жоєалєаны, жетіспеушілігі немесе бїлінгені їшін жауап береді. Ол, егер заттыѕ жоєалуы, жетіспеушілігі немесе бїлінуі ґзініѕ кінјсінен болмаєанын дјлелдейтін болса, жауаптылыќтан босатылады.
      Саќтаушы саќтауєа берілген мемлекеттік мїлік жетіспеген кезде мемлекеттік мїлікті саќтау немесе саќтауєа ќабылдау туралы шарттарда, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында айќындалєан мерзімде жетіспейтін мїлікті заттай ґтеуге, ал ондай мїмкіндік болмаєан кезде – жоєалєан немесе жетіспейтін мемлекеттік мїліктіѕ ќўны мґлшерінде ґтеуге міндеттенеді.
      9. Осы баптыѕ ќаєидалары, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ґзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мїлікті саќтаудыѕ жекелеген тїрлеріне ќолданылады.
      10. Мемлекеттік материалдыќ резервтіѕ материалдыќ ќўндылыќтары мемлекеттік материалдыќ резервтіѕ материалдыќ ќўндылыќтарын саќтау шарты негізінде мемлекеттік материалдыќ резерв жїйесіне басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттік органныѕ ведомстволыќ баєынысындаєы ўйымдарда немесе саќтау пункттерінде (мемлекеттік материалдыќ резервтіѕ материалдыќ ќўндылыќтарын саќтауды жјне оларєа ќызметтер кґрсетуді шарт негізінде жїзеге асыратын заѕды тўлєаларда) саќталады.
      Мемлекеттік материалдыќ резервтіѕ материалдыќ ќўндылыќтарын саќтау шартынан туындайтын ќатынастар Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексімен жјне «Мемлекеттік материалдыќ резерв туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен реттеледі.

      ^ 82-бап. Жалпы пайдаланудаєы мемлекеттік мїлікті пайдалану
              ќўќыќтарын жїзеге асыру

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жалпы пайдаланудаєы мемлекеттік мїлікке:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында орналасќан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен жалпы пайдаланудаєы мїлікке жатќызылєан ґсімдіктер мен жануарлар јлемі, ґзге де табиєи ресурстар;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен ені белгіленген жаєалау белдеулері бар кеме жїзетін жјне сал аєызылатын ґзендердіѕ арналары, сондай-аќ кґлдер, ќойнау-ќолаттар мен ґзге де табиєи су айдындары;
      3) порттар, айлаќтар, шыєанаќтар, рейдтер мен ќойнаулар, сондай-аќ бґгеттер, молдар, толќын бґгеттері мен ґзге де жаєалау ќўрылыстары;
      4) иеліктен шыєарылєан белдеулері жјне ќосымша ќўрылыстары мен ќызметтері бар жалпы пайдаланудаєы жолдар, тас жолдар мен кґпірлер;
      5) жер суландыру, мелиорациялау маќсатында жјне ґзге де ќоєамдыќ пайдалы маќсаттарда салынєан орлар, тоєандар, су ќоймалары, каналдар, їймелер мен шўѕќырлар;
      6) алаѕдар, тротуарлар, кґшелер, ќоєамдыќ саябаќтар мен демалыс орындары, зираттар жјне ґзге де ќоєамдыќ ќўрылыстар мен їйлер;
      7) храмдар мен ќоєамдыќ маќсаттаєы ґзге де єибадатханалар;
      8) кґркем, тарихи жјне археологиялыќ ескерткіштер;
      9) ўлттыќ саябаќтар, ќорыќтар, ќаумалдар, резерваттар;
      10) ўлттыќ ґнер бўйымдары;
      11) мўраєаттар, мўражай экспонаттары, кґркем жјне єылыми коллекциялар, оныѕ ішінде єылыми жјне мјдени ќўндылыќтарєа жататын жекелеген ќўжаттар, ќолжазбалар, жарияланымдар, карталар мен басќа да жылжымалы заттар;
      12) жалпы пайдаланудаєы сервитуттар (кґпшілік сервитуттар);
      13) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен жалпы пайдаланатын мїлікке жатќызылєан ґзге де мїлік жатќызылуы мїмкін.
      Жалпы пайдаланудаєы мїлікті пайдалану ќаєидаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ жалпы пайдаланудаєы мїліктіѕ жекелеген тїрлері туралы  заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жјне тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ жергілікті ґкілді немесе атќарушы органдары белгілейді.
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік органдары Ќазаќстан Республикасыныѕ жалпы пайдаланудаєы мїлкініѕ жекелеген тїрлері туралы заѕнамасында белгіленген ґз ќўзыреті шегінде жалпы пайдаланудаєы мїлікті басќаруды жјне пайдалануды ўйымдастырады.

^ 4-БҐЛІМ. МЕМЛЕКЕТТІЅ МЇЛІКТІК ЌЎЌЫЌТАРЫНЫЅ ТОЌТАТЫЛУЫ

9-тарау. МЕМЛЕКЕТТІЅ МЇЛІКТІК ЌЎЌЫЌТАРЫНЫЅ ТОЌТАТЫЛУ НЕГІЗДЕРІ

      83-бап. Мемлекеттіѕ мїліктік ќўќыќтарыныѕ тоќтатылу
              негіздерініѕ тізбесі

      1. Мемлекеттіѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ) мїліктік ќўќыќтарыныѕ тоќтатылу негіздері:
      1) мемлекеттік (республикалыќ немесе коммуналдыќ) мїлікті жекешелендіру немесе ґзге де иеліктен шыєару;
      2) мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ ґздері ґндірген тауарларды немесе негізгі ќўралдарєа жатпайтын жјне жекешелендіру объектісі болып табылмайтын ґзге де мїлікті жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа иеліктен шыєарып беруі;
      3) жер учаскелерін жеке меншікке беру;
      4) республикалыќ немесе коммуналдыќ мїлікке жататын мемлекеттік заттай грантты жеке меншікке беру;
      5) мемлекеттік мїліктіѕ бўзылуы немесе жойылуы;
      6) мемлекеттік мїлікті ґндіріп алу;
      7) шартты бўзєан немесе ґзгерткен кезге дейін міндеттемелері бойынша мемлекет пайдасына контрагенттіѕ орындаєанын ќайтару;
      8) жарамсыз деп танылєан мјміле бойынша алынєан мїлікті ќайтару;
      9) мемлекеттік материалдыќ резервтен материалдыќ ќўндылыќтарды пайдалану немесе шыєару;
      10) Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделген ґзге де негіздер болып табылады.
      2. Осы Заѕныѕ 120, 214-баптарында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару ґтеулі болып табылады.

      ^ 84-бап. Мемлекеттік мїлікке ќўќыќтардан бас тартуєа тыйым
              салу

      1. Мемлекет ґзіне тиесілі мїлікке ќўќыќтардан бас тарта алмайды. Мемлекеттік органдардыѕ, олардыѕ ґкілдері мен лауазымды адамдарыныѕ мемлекеттік мїлікке мемлекеттіѕ ќўќыќтарынан бас тартуы заѕсыз болып табылады.
      2. Мемлекеттік органдардыѕ, олардыѕ ґкілдері мен лауазымды адамдарыныѕ мемлекеттік меншік ќўќыќтарын жјне мемлекеттіѕ ґзге де мїліктік ќўќыќтарын жїзеге асырудан бас тартуын айќын білдіретін іс-јрекеттері Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген тјртіптік жјне ґзге де жауаптылыќќа јкеп соєады.

      ^ 85-бап. Мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ мїлікті иеліктен
              шыєаруы

      Мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ ґндірістік-шаруашылыќ ќызметті жїзеге асыру кезінде, ґздері ґндірген ґнімді, шикізатты, тауарлыќ-материалдыќ ќўндылыќтарды жјне негізгі ќўралдарєа жатпайтын жјне жекешелендіру объектісі болып табылмайтын ґзге де мїлікті ќоса алєанда, мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа жјне жеке тўлєаларєа мїлікті иеліктен шыєарып беруі иеліктен шыєарылєан мемлекеттік мїлікке мемлекеттіѕ ќўќыќтарын тоќтатуєа јкеп соєады жјне жекешелендіру болып табылмайды.

      ^ 86-бап. Жеке меншікке табыстау (беру) нјтижесінде жер
              учаскесіне жјне ґзге де мїлікке мемлекеттіѕ
              ќўќыќтарын тоќтату

      1. Жер учаскелері Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексінде кґзделген жаєдайларда жјне тјртіппен жеке меншікке табысталуы мїмкін.
      2. Мемлекеттік заттай грант тїрінде табысталєан жер учаскесін ќоса алєанда, мемлекеттік мїлікке мемлекеттіѕ ќўќыќтары грант алушыныѕ инвестициялыќ міндеттемелерін орындауы кезінде «Инвестициялар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында кґзделген жаєдайларда жјне тјртіппен тоќтатылуы мїмкін.

      ^ 87-бап. Мемлекеттік мїліктіѕ бўзылуы немесе жойылуы

      1. Мемлекеттік мїліктіѕ бўзылуы жјне жойылуы мемлекеттіѕ осы мїлікке ќўќыќтарыныѕ тоќтатылуына јкеп соєады.
      2. Дїлей зілзалалар мен авариялар салдарынан физикалыќ немесе моральдыќ тозуынан жарамсыз болєан мемлекеттік мїліктіѕ жекелеген тїрлерініѕ бўзылуы жјне жойылуы Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілеген тјртіппен ресімделеді.
      3. Осы баптыѕ ќаєидалары заттарєа ќолданылады.

      ^ 88-бап. Мемлекеттіѕ міндеттемелері бойынша мемлекеттік
              мїлікті ґндіріп алу

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ жјне јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ міндеттемелері бойынша мемлекеттік мїлікті ґндіріп алу сот тјртібімен жїргізіледі.
      2. Бюджет ќаражаттарын ќоспаєанда, мемлекеттік немесе жергілікті ќазынаны ќўрайтын мїлік ґндіріп алынбайды. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґндіріп алынбайтын мемлекеттік мїліктіѕ ґзге де тїрлері белгіленуі мїмкін. Бўл жаєдайларда Ќазаќстан Республикасы немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґлініс ґндіріп алуєа болмайтын мїлік ќўныныѕ шегінде бюджет ќаражаттарымен жауаптылыќта болады.
      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ жјне јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ ґндіріп алынатын мемлекеттік мїлікке ќўќыќтары мемлекеттік мїлікті ґндіріп алу кезінде ќўќыќтар ґтетін тўлєа осы мїлікке ќўќыќтарєа ие болєан кезден бастап тоќтатылады.

      ^ 89-бап. Реквизициялау нјтижесінде алынєан мемлекеттік
              мїлікке ќўќыќтарды тоќтату

      1. Тўлєа бўрын ґзіне тиесілі болєан, реквизициялау кезінде мемлекет ие болєан мїлікті осы Заѕныѕ 44-бабыныѕ ќаєидалары бойынша талап еткен кезде, осы мїлікке мемлекеттіѕ ќўќыќтары тоќтатылады.
      2. Реквизициялау кезінде алып ќойылєан мїлікті ќайтару осы Заѕныѕ 44-бабыныѕ ќаєидалары бойынша жїзеге асырылады.

      ^ 90-бап. Тјркілеу нјтижесінде алынєан мемлекеттік мїлікке
              ќўќыќтарды тоќтату

      Соттыѕ мїлікті мемлекет меншігіне тјркілеуге негіз болєан актініѕ кїшін жоюы (тиісті бґлігіне ґзгеріс енгізуі) мемлекеттіѕ тјркіленген мїлікке мїліктік ќўќыќтарын тоќтатуєа негіз болып табылады.
      Тјркіленген мїлікті ќайтару немесе оныѕ ќўнын ґтеу осы Заѕныѕ 213-бабы 5-тармаєыныѕ ќаєидалары бойынша жїргізіледі.

      ^ 91-бап. Мемлекеттік материалдыќ резервтегі материалдыќ
              ќўндылыќтарды пайдалану немесе одан шыєару
              жолымен мемлекеттік мїлікке ќўќыќтарды тоќтату

      1. Мемлекеттік материалдыќ резервтегі материалдыќ ќўндылыќтарєа мемлекеттіѕ ќўќыќтары мемлекеттік материалдыќ резервтегі материалдыќ ќўндылыќтарды пайдалану немесе одан шыєару нјтижесінде тоќтатылады.
      2. Мемлекеттік материалдыќ резервтен материалдыќ ќўндылыќтарды шыєару:
      1) оларды жаѕартуєа байланысты;
      2) ќарызєа алу тјртібімен;
      3) броньнан шыєару тјртібімен жїзеге асырылуы мїмкін.
      3. Мемлекеттік материалдыќ резервтен материалдыќ ќўндылыќтарды шыєару «Мемлекеттік материалдыќ резерв туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік материалдыќ резервтегі материалдыќ ќўндылыќтарды иеліктен шыєару олардыѕ ќўны толыќ тґленген немесе аккредитив ашылєан не екінші деѕгейдегі банктер кепілдік берген жаєдайда жїргізіледі.
      5. Мемлекеттік материалдыќ резервтен шыєару кезінде материалдыќ ќўндылыќтарды ґткізуден алынєан ќаражат бюджет есебіне жатќызылады.
      6. Тґтенше жаєдайлардыѕ алдын алу жјне олардыѕ зардаптарын жою кезiнде пайдаланылєан мемлекеттiк материалдыќ резервтiѕ материалдыќ ќўндылыќтары Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ шешiмiмен белгiленген мерзiмде заттай тїрде бюджет ќаражаты есебiнен ґтелуге жатады.
      7. Даєдарысты ќўбылыстар жјне ішкі нарыќтаєы сўраныс пен ўсыныс арасында їйлесімсіздік ќаупі туындаєан жаєдайда мемлекеттік материалдыќ резервтіѕ ресурстары Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі негізінде жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес нарыќќа реттеушілік ыќпал ету їшін пайдаланылуы мїмкін.

      ^ 92-бап. Мемлекеттік мїлікті акционерлік ќоєамдардыѕ
              акцияларын тґлеуге жјне жауапкершілігі шектеулі
              серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына беру

      Мемлекеттік мїлікті акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын тґлеуге жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына беру осы Заѕныѕ 114-бабыныѕ ќаєидалары бойынша жїргізіледі.

^ 10-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІКТІ ИЕЛІКТЕН ШЫЄАРУ

1-параграф. Жалпы ережелер

      93-бап. Мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару субъектiлерi

      1. Сатушы (мїлікті иеліктен шыєаруды жїргізуші тўлєа) жјне сатып алушы (ие болушы) мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару субъектiлерi болып табылады.
      2. Сатушы (мїлікті иеліктен шыєаруды жїргізуші тўлєа) – мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган не жергілікті атќарушы орган.
      3. Сатып алушы (ие болушы) – мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару процесінде мїлiктi сатып алатын жеке тўлєа немесе мемлекеттiк емес заѕды тўлєа.
      Сатып алушы (ие болушы) жаєына бiрнеше тўлєа ќатысќан кезде олар ынтымаќтаса јрекет етеді.
      4. Мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару кезінде Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына немесе ќўрылтай ќўжаттарына сјйкес жїзеге асырылуы мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару объектісін сатудыѕ (иеліктен шыєарудыѕ) шарты болып табылатын ќызмет тїрлерімен айналысуєа ќўќыєы жоќ заѕды тўлєалар сатып алушылар (ие болушылар) бола алмайды.
      5. Сатушы (мїлікті иеліктен шыєаруды жїргізуші тўлєа) мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару процесін ўйымдастыру їшін делдал тартуєа ќўќылы.

      ^ 94-бап. Мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєарудыѕ тїрлері

      1. Мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару мынадай:
      1) мемлекеттік мїлікті аукцион жјне тендер нысанындаєы сауда-саттыќта сату, ќор биржасындаєы сауда-саттыќ, екі кезеѕді рјсiмдер жолымен ґтетін конкурс, туынды баєалы ќаєаздарды сату арќылы жекешелендіру;
      2) мемлекеттік мїлікті тiкелей атаулы сату арќылы жекешелендіру;
      3) осы тараудыѕ 3-параграфында кґзделген тјртіппен жјне жаєдайларда мемлекеттік мїлікті сауда-саттыќ жїргізбестен иеліктен шыєарудыѕ ґзге де тјсілдері тїрлерінде жїзеге асырылады.
      2. Мемлекеттiк мїлiктi сатуєа тiкелей алып келмейтін, бiраќ оныѕ кейiннен сатылуын кґздейтiн іс-јрекеттер (мемлекеттiк мїлiктi мїлiктiк жалдауєа (жалєа алуєа) тапсыру не оны тиiсiнше жалдаушыныѕ (жалєа алушыныѕ) не сенiмгерлікпен басќарушыныѕ кейiннен сатып алу ќўќыєымен сенiмгерлікпен басќаруєа беру) жекешелендiрудiѕ тїрлерi ретiнде емес, оныѕ алдын ала жїргізілетін сатылары ретiнде ќарастырылады.
      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес тек ќана мемлекетке тиесілі мемлекеттік мїлік, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілеріне сјйкес иеліктен шыєаруєа жатпайтын мемлекеттік мїлік иеліктен шыєару объектісі болмайды.
      Иеліктен шыєаруєа жатпайтын объектілердіѕ тізбесін Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті бекітеді.

^ 2-параграф. Мемлекеттік мїлікті жекешелендіру

      95-бап. Жекешелендiру жїргiзудiѕ негiзгi принциптері

      Жекешелендiру жїргiзудіѕ негiзгi принциптері жариялылыќ, бјсекелестiк, ќўќыќтыќ мўрагерлік, лауазымды тўлєалардыѕ жекешелендiру жїргiзудiѕ заѕдылыєы їшін жауапкершiлiгi жјне жекешелендiру объектiлері туралы ўсынылєан деректердіѕ дјйектілігі болып табылады.

      ^ 96-бап. Жекешелендiру объектiсi

      1. Мемлекеттiк мїлiктiѕ мынадай тїрлерi:
      1) мїлiктiк кешен ретіндегі кјсіпорын;
      2) жекешелендiрілуі тўйыќ технологиялыќ тiзбекті бўзбайтын мїлiктiк кешен ретiндегi кјсiпорынныѕ ґндiрiстiк жјне ґндiрiстiк емес бґлiмшелерi мен ќўрылымдыќ бiрлiктерi;
      3) осы Заѕныѕ 85, 135, 145, 153, 161-баптарында кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ мїлкі;
      4) акционерлік ќоєамдардыѕ акциялары;
      5) жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестері;
      6) мемлекетке тиесiлi акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларына ќўќыќты кујландыратын туынды баєалы ќаєаздар жекешелендiру объектілерi болып табылады.
      2. Мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган не жергілікті атќарушы орган мемлекет мїлікті жекешелендiру туралы шешiм шыєарєан кїннен бастап мемлекеттік мїлік жекешелендiру объектiсi болады.
      Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жекешелендіруге жатпайтын тек мемлекеттік меншікте єана болатын мемлекеттік мїлік, сондай-аќ мемлекеттік меншікте болатын жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілеріне сјйкес иеліктен шыєаруєа жатпайтын мїлік жекешелендіру объектілері бола алмайды.
      Мїлiктiк кешендер ретінде кјсіпорындарды немесе табиєи монополия субъектілері немесе тиісті тауар нарыєында їстем немесе монополиялыќ жаєдайды иеленетін нарыќ субъектілері болып табылатын ўйымдардыѕ мемлекетке тиесілі акцияларын жекешелендiру туралы шешiмдi Ќазаќстан Республикасыныѕ Yкiметi ќабылдайды жјне ол жекешелендiрудiѕ тїрiне нўсќауды ќамтуєа тиiс.

      ^ 97-бап. Мїліктік кешен ретіндегі кјсіпорынды
              жекешелендіру

      1. Мїліктік кешен ретіндегі кјсіпорынды жекешелендіруге осы баптыѕ 2-тармаєында жјне осы Заѕныѕ 93, 95, 96, 99 - 101, 103, 107 - 112-баптарында кґзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 25-тарауы 6-параграфыныѕ ќаєидалары ќолданылады.
      2. Жекешелендіруге жататын мїліктік кешен ретіндегі кјсіпорынныѕ ќўрамына мемлекеттік материалдыќ резервтіѕ онда саќталатын материалдыќ ќўндылыќтары енгізілмейді.
      3. Мїліктік кешен ретіндегі кјсіпорынныѕ ќўрамына јлеуметтік-мјдени жјне коммуналдыќ-тўрмыстыќ маќсаттаєы объектілер енгізілуі мїмкін.
      4. Егер осы Заѕда жјне сатып алу-сату шартында ґзгеше кґзделмесе, сатып алушы мїліктік кешен ретінде жекешелендірілген кјсіпорынныѕ азаматтыќ ќўќыќтары мен міндеттерініѕ ќўќыќтыќ мўрагері болады.

      ^ 98-бап. Акционерлік ќоєамдардыѕ мемлекетке тиесiлi
              акциялары жјне мемлекеттiѕ жауапкершiлiгi
              шектеулi серiктестiктердiѕ жарєылыќ капиталына
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы