Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница2/14
Дата конвертации24.08.2014
Размер2.19 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫЅ МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІКТІ БАСЌАРУ ЖҐНІНДЕГІ ЌЎЗЫРЕТІ

      ^ 11-бап. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ мемлекеттік
               мїлікті басќару саласындаєы ќўзыреті

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі:
      1) мемлекеттік мїлікті тиімді басќару саясатын жїзеге асырады;
      2) ґз ќўзыреті шегінде мемлекеттік мїлікті басќару саласында нормативтік ќўќыќтыќ актілер шыєарады;
      3) мемлекеттік мїлікті басќаруды ўйымдастырады, оны пайдалану жґніндегі шараларды јзірлейді жјне жїзеге асырады, мемлекеттік меншік ќўќыєын ќорєауды ќамтамасыз етеді;
      4) Ќазаќстан Республикасы оларєа ќатысты жалєыз акционер (ќатысушы) болып табылатын республикалыќ заѕды тўлєаларды, ўлттыќ басќарушы холдингтерді, ўлттыќ холдингтерді, ўлттыќ компанияларды, сондай-аќ ґзге де акционерлік ќоєамдарды жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді ќўру, ќайта ўйымдастыру, атауын ґзгерту жјне тарату туралы шешімдер ќабылдайды;
      5) стратегиялыќ объектілерге їшінші тўлєалардыѕ ќўќыќтарымен ауыртпалыќ салуєа рўќсат беру немесе рўќсат беруден бас тарту не оларды иеліктен шыєару туралы шешім ќабылдайды;
      6) акционері мемлекет болып табылатын ўлттыќ басќарушы холдингтердiѕ, ўлттыќ холдингтердiѕ, ўлттыќ компаниялардыѕ даму стратегиялары мен даму жоспарларын јзірлеу, бекіту, сондай-аќ оларды іске асырудыѕ мониторингі мен оны баєалау тјртібін айќындайды;
      7) мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдардыѕ жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ, мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын јзірлеу, бекіту, сондай-аќ оларды іске асырудыѕ мониторингі мен оны баєалау тјртібін айќындайды;
      8) акционері мемлекет болып табылатын ўлттыќ басќарушы холдингтердіѕ, ўлттыќ холдингтердіѕ жјне ўлттыќ компаниялардыѕ даму стратегиялары мен даму жоспарларыныѕ орындалуы бойынша есептерді јзірлеу жјне ўсыну тјртібін айќындайды;
      9) мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдардыѕ, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жјне мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларыныѕ орындалуы бойынша есептерді јзірлеу жјне ўсыну тјртібін айќындайды;
      9-1) мемлекеттік монополия субъектісі ґндіретін жјне ґткізетін тауарларєа (жўмыстарєа, кґрсетілетін ќызметтерге) баєа белгілеу ќаєидаларын бекітеді;
      10) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ басталуы немесе жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ тоќтатылуы туралы ќаулы ќабылдайды;
      11) кјсіпорындарды мїліктік кешендер ретінде немесе нарыќта їстем немесе монополиялыќ жаєдайєа ие, табиєи монополия субъектілері немесе нарыќ субъектілері болып табылатын ўйымдардыѕ мемлекетке тиесілі акциялары мен жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін жекешелендіру туралы шешім ќабылдайды;
      12) республикалыќ мемлекеттік мїлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєамныѕ акцияларын тґлеуге беру туралы шешім ќабылдайды;
      13) акционерлік ќоєамныѕ акцияларын жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін республикалыќ мїліктіѕ ќўрамына сатып алу туралы шешім ќабылдайды;
      14) мемлекеттіѕ акционер (ќатысушы) ретінде ўлттыќ басќарушы холдингтерді, ўлттыќ холдингтерді, ўлттыќ компанияларды, мемлекет ќатысатын ґзге де акционерлік ќоєамдарды жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді басќаруєа ќатысу ќўќыєын жїзеге асырады немесе осы ќўќыќты мемлекеттік мїлікті басќару жґніндегі ујкілетті органєа береді;
      15) жўмылдыру мўќтаждары, табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды жою жґніндегі бірінші кезектегі шараларды ќабылдау, гуманитарлыќ кґмек кґрсету жјне нарыќќа реттеушілік ыќпал ету їшін мемлекеттік материалдыќ резервтіѕ материалдыќ ќўндылыќтарын пайдалану туралы шешім ќабылдайды;
      15-1) аудандыќ маѕызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ јкімініѕ басќаруына берілетін аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ їлгі тізбесін бекітеді;
      16) Конституцияда, осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де  заѕдарында жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.
      Ескерту. 11-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі), 13.06.2013 N 101-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізiледi) Заѕдарымен.

      12-бап. Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ
               мемлекеттік мїлікті басќару жґніндегі ќўзыреті

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне бекітіліп берілген мемлекеттік мїлікті басќару саласындаєы ќатынастарды реттейтін нормативтік ќўќыќтыќ актілерді шыєарады;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне бекітіліп берілген мемлекеттік мїлікті басќарады, мемлекеттік меншік ќўќыєын ќорєауды ќамтамасыз етеді;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне бекітіліп берілген мїлікті иеліктен шыєаруды жїзеге асырады, мїліктік жалдауєа (жалєа алуєа), сенімгерлікпен басќаруєа береді;
      4) ґзі ќўрєан мемлекеттік кјсіпорындарды, акционерлік ќоєамдарды жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді ќўру, ќайта ўйымдастыру, атауын ґзгерту жјне оларды тарату, иеліктен шыєару туралы шешім ќабылдайды;
      4-1) Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ шешімі бойынша Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ ведомстволарын ќайта ўйымдастыруды жјне таратуды жїзеге асырады;
      5) Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан, соныѕ ішінде Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкiнiѕ ґзiне жїктелген функцияларын жїзеге асыруєа ыќпал ететiн жјне (немесе) ќаржы нарыєы инфраќўрылымыныѕ бiр бґлiгi болып табылатын акционерлiк ќоєамдардыѕ жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ ќўрылтайшысы болады, мемлекеттiѕ акционерлiк ќоєамды жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестікті басќаруєа акционер (ќатысушы) ретiнде ќатысу ќўќыєын жїзеге асырады, сондай-аќ осы акционерлiк ќоєамдардыѕ жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ акциясына (ќатысу їлесіне) ие болу не иелiктен шыєару туралы шешiм ќабылдайды;
      6) Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан ґзі ќўрєан мемлекеттік кјсіпорындардыѕ мїлкіне ќатысты республикалыќ меншік ќўќыєыныѕ субъект ќўќыєын жїзеге асырады;
      7) ґзі ќўрєан мемлекеттік кјсіпорындар ќызметініѕ нысанасы мен маќсаттарын, сондай-аќ мемлекеттік кјсіпорынныѕ тїрін (шаруашылыќ жїргізу немесе жедел басќару ќўќыєындаєы) дербес айќындайды, олардыѕ жарєысын, оєан енгізілетін ґзгерістер мен толыќтыруларды бекітеді;
      8) ґзі ќўрєан мемлекеттік кјсіпорынєа бекітіліп берілген мїлікті (ол ґндірген ґнімді сатуды ќоспаєанда) иеліктен шыєаруєа немесе оєан ґзгеше тјсілмен билік етуге, филиалдар мен ґкілдіктер ќўруєа, сондай-аќ дебиторлыќ берешекті беруге жјне есептен шыєаруєа келісім береді;
      9) ґзі ќўрєан мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын жјне олардыѕ ќызметі бойынша есептерді ќарайды жјне бекітеді, сондай-аќ олардыѕ ќаржы-шаруашылыќ ќызметіне тексеру жїргізуді жїзеге асыруєа ќўќылы;
      10) ґзі ќўрєан мемлекеттік кјсіпорындар ґндіретін жјне сататын тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ) баєасын келіседі немесе белгілейді;
      11) мемлекеттік мїлік тізіліміне мемлекеттік мїлік объектілері туралы мјліметтерді береді;
      12) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.
      ^ Ескерту. 12-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.05 N 30-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      ^ 13-бап. Мемлекеттік жоспарлау жґніндегі орталыќ ујкілетті
               органныѕ ќўзыреті

      Мемлекеттік жоспарлау жґніндегі орталыќ ујкілетті орган:
      1) мемлекеттік мїлікті басќару саласында мемлекеттік саясатты ќалыптастыру жґнінде ўсыныстар тўжырымдайды, ґз ќўзыреті шегінде мемлекеттік мїлікті басќару саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді јзірлейді, бекітеді;
      2) мемлекеттік мїлікті басќаруєа талдау жасауды жјне оны баєалауды жїзеге асырады;
      3) мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органмен бірлесе отырып:
      акционері мемлекет болып табылатын ўлттыќ басќарушы холдингтердiѕ, ўлттыќ холдингтердiѕ, ўлттыќ компаниялардыѕ даму стратегиялары мен даму жоспарларын јзірлеу, бекіту, сондай-аќ оларды іске асырудыѕ мониторингі мен оны баєалау;
      мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдардыѕ жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ, мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын јзірлеу, бекіту, сондай-аќ оларды іске асырудыѕ мониторингі мен оны баєалау;
      акционері мемлекет болып табылатын ўлттыќ басќарушы холдингтердіѕ, ўлттыќ холдингтердіѕ жјне ўлттыќ компаниялардыѕ даму стратегиялары мен даму жоспарларыныѕ орындалуы бойынша есептерді јзірлеу жјне ўсыну;
      мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдардыѕ, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жјне мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларыныѕ орындалуы бойынша есептерді јзірлеу жјне ўсыну тјртібін јзірлейді;
      4) мемлекеттік органдардан, мемлекет ќатысатын акционерлік ќоєамдардан, жауапкершілігі шектеулі серіктестерден мемлекеттік мїлікті басќаруєа дјйекті жјне объективті талдау жасау їшін ќажетті аќпаратты сўратады жјне алады;
      5) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.

      ^ 14-бап. Мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ
               ќўзыреті

      Мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган:
      1) ґз ќўзыреті шегінде мемлекеттік мїлікті басќару саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді јзірлейді, бекітеді;
      2) республикалыќ мїліктіѕ нысаналы жјне тиімді пайдаланылуына баќылауды жїзеге асырады;
      3) республикалыќ мїліктіѕ жекешелендірілуін жїзеге асырады, оныѕ ішінде республикалыќ мїлікті жекешелендіру туралы шешім ќабылдайды, объектіні жекешелендіруге дайындау процесінде республикалыќ мїліктіѕ саќталуын ќамтамасыз етеді, жекешелендіру процесін ўйымдастыру їшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін баєалауды ќамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды жјне сатып алу-сату шарттары талаптарыныѕ саќталуын баќылауды жїзеге асырады;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан республикалыќ заѕды тўлєаларєа ќатысты республикалыќ меншік ќўќыєыныѕ субъект ќўќыєын жїзеге асырады;
      5) тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ ўсынуы бойынша республикалыќ мемлекеттік кјсіпорын ќызметініѕ нысанасы мен маќсатын, сондай-аќ осындай ќызметті жїзеге асыратын республикалыќ мемлекеттік кјсіпорынныѕ тїрін (шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы немесе ќазыналыќ кјсіпорын) айќындайды жјне республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ жарєысын, оєан енгізілетін ґзгерістер мен толыќтыруларды бекітеді;
      6) республикалыќ заѕды тўлєаєа берілген немесе шаруашылыќ ќызметініѕ нјтижесінде ол ие болєан мїлікті тиісті саланыѕ ујкілетті органымен келісім бойынша алып ќоюды немесе ќайта бґлуді жїзеге асырады;
      7) мемлекеттік мїліктіѕ нысаналы пайдаланылуын баќылау нјтижелері бойынша аныќталєан, республикалыќ заѕды тўлєалардыѕ артыќ, пайдаланбайтын не маќсатына сай пайдаланбаєан мїлкін, баќылауды жїзеге асырєан кезден бастап алты ай ґткен соѕ тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ келісімінсіз алып ќоюды жїзеге асырады;
      8) республикалыќ мемлекеттік кјсіпорынєа алып ќойылєан мїлікті кїтіп ўстау жјне оны кейіннен баланстан шыєара отырып ґзге тўлєаєа бергенге дейін саќталуын ќамтамасыз ету мерзімін белгілейді;
      9) республикалыќ мїлікті жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа кейіннен сатып алу ќўќыєынсыз, шаєын кјсіпкерлік субъектілерініѕ меншігіне кейіннен сатып алу ќўќыєымен немесе кейіннен ґтеусіз негізде беру ќўќыєымен мїліктік жалдауєа (жалєа алуєа), сенімгерлік басќаруєа береді;
      10) тиісті саланыѕ ујкілетті органына республикалыќ заѕды тўлєаны ќайта ўйымдастыруды жјне таратуды жїзеге асыруєа келісім береді;
      11) республикалыќ мемлекеттік кјсіпорынєа бекітіліп берілген мїлікті (ол ґндірген ґнімді сатуды ќоспаєанда) иеліктен шыєаруєа немесе оєан ґзгеше тјсілмен билік етуге, филиалдар мен ґкілдіктер ќўруєа, сондай-аќ дебиторлыќ берешекті беруге жјне есептен шыєаруєа келісім береді;
      12) республикалыќ мїлік мјселелері бойынша мемлекеттіѕ мїддесін білдіреді, Ќазаќстан Республикасына тиесілі мїліктік ќўќыќтарды ќорєауды жїзеге асырады;
      13) республикалыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген мїлікті мїліктік жалдауєа (жалєа алуєа) беруге талдау жїргізеді;
      14) Ќазаќстан Республикасына тиесілі акцияларєа дивидендтердіѕ уаќтылы жјне толыќ есептелуіне жјне олардыѕ тґленуіне, сондай-аќ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлесі Ќазаќстан Республикасына тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ ќатысушылары арасында таза табыстыѕ бґлінуіне баќылауды жїзеге асырады;
      15) «Экономиканыѕ стратегиялыќ маѕызы бар салаларындаєы меншiктiѕ мемлекеттiк мониторингi туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес экономиканыѕ стратегиялыќ маѕызы бар салаларындаєы меншіктіѕ мемлекеттік мониторингін жїзеге асырады;
      16) республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ, Ќазаќстан Республикасы ќатысатын акционерлік ќоєамдардыѕ жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жўмыс істеуі мен оларды басќару тиімділігініѕ мониторингін ўйымдастыруды жјне жїргізуді жїзеге асырады;
      17) сенімгерлікпен басќарушыныѕ республикалыќ мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты бойынша міндеттемелерініѕ орындалуына баќылауды жїзеге асырады;
      18) Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша акционерлік ќоєамдардыѕ жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ, сондай-аќ республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ ќўрылтайшысы болады;
      19) Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша акционерлік ќоєамдардыѕ орналастырылатын акцияларына тґлем жасауды жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексіне сјйкес аќша енгізу жолымен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына салымды, сондай-аќ республикалыќ мїлікті, оныѕ ішінде акцияларды, ќатысу їлестерін енгізуді жїзеге асырады;
      20) Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ атынан мемлекеттіѕ акционерлік ќоєамды (жауапкершілігі шектеулі серіктестікті) басќаруєа акционер (ќатысушы) ретінде ќатысу ќўќыќтарын жїзеге асырады;
      21) жалєыз акционері (ќатысушысы) Ќазаќстан Республикасы болып табылатын акционерлік ќоєамдардыѕ (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ) тиісті директорлар кеѕесініѕ (байќау кеѕесініѕ) ќўрамына ґз ґкілін таєайындайды, ал Ќазаќстан Республикасы ќатысатын ґзге де акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерде – директорлар кеѕесіне немесе байќау кеѕестеріне кандидатураны акционерлердіѕ немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ќатысушыларыныѕ жалпы жиналысына бекітуге ўсынады;
      22) осы Заѕныѕ 5-тарауында белгіленген жаєдайлар мен шарттарда мемлекет меншігіне алынатын мїлікке ґтем тґлейді;
      23) мемлекеттік мїлік тізілімін жїргізу ќаєидаларын јзірлейді;
      24) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайтын тјртіппен мемлекеттік мїлік тізілімін жїргізеді жјне мемлекеттік мїлік тізілімін пайдаланушыларєа аќпарат ўсынады;
      25) мемлекеттік мїлік тізілімінде мемлекеттік мїліктіѕ бірыѕєай есепке алынуын ќамтамасыз ету жґніндегі жўмысты їйлестіреді жјне ўйымдастырады;
      26) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ  Заѕына сјйкес республикалыќ мїлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттыќ ґткізу туралы хабарламаны жариялау їшін мерзімді баспа басылымын айќындау жґнінде конкурс ґткізеді;
      27) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.

      ^ 15-бап. Тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ ќўзыреті

      Тиісті саланыѕ ујкілетті органы:
      1) тиісті саладаєы мемлекеттік мїлікті басќару жґніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды жїзеге асырады, ґз ќўзыреті шегінде тиісті салада мемлекеттік мїлікті басќару аясындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді јзірлейді, бекітеді;
      2) республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындар жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген жаєдайларда коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындар ќызметініѕ басым баєыттарын жјне бюджеттен ќаржыландырылатын жўмыстарыныѕ (кґрсететін ќызметтерініѕ) міндетті кґлемдерін айќындайды;
      3) республикалыќ мемлекеттік мекеме ќызметініѕ нысанасы мен маќсатын айќындайды;
      4) мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органєа республикалыќ мемлекеттік кјсіпорын ќызметініѕ нысанасы мен маќсатын айќындау бойынша, сондай-аќ осындай ќызметті жїзеге асыратын республикалыќ мемлекеттік кјсіпорынныѕ тїрін (шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы немесе ќазыналыќ кјсіпорын) айќындау жґнінде ўсыныстар енгізеді;
      5) республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын жјне оларды орындау жґніндегі есептерін ќарайды, осы Заѕда кґзделген жаєдайларда келіседі жјне бекітеді;
      6) республикалыќ заѕды тўлєалар мїлкініѕ саќталуын жјне республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларыныѕ орындалуын баќылауды жїзеге асырады;
      7) акционері мемлекет болып табылатын тиісті саладаєы ўлттыќ басќарушы холдингтердіѕ, ўлттыќ холдингтердіѕ, ўлттыќ компаниялардыѕ даму стратегиялары мен даму жоспарларыныѕ орындалуын баќылау мен жјне талдауды жїзеге асырады;
      8) тиісті саладаєы республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ, мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ даму жоспарларыныѕ орындалуын баќылау мен талдауды жїзеге асырады;
      9) мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органєа республикалыќ заѕды тўлєаєа берілген немесе ол ґзініѕ шаруашылыќ ќызметініѕ нјтижесінде сатып алєан мїлікті алып ќоюєа немесе ќайта бґлуге келісімін береді;
      10) республикалыќ заѕды тўлєаларды басќаруды жїзеге асырады;
      11) республикалыќ мемлекеттік мекемелердіѕ жарєысын (ережесін), оєан енгізілетін ґзгерістер мен толыќтыруларды бекітеді;
      12) республикалыќ заѕды тўлєаныѕ жылдыќ ќаржылыќ есептілігін бекітеді;
      13) республикалыќ ќазыналыќ кјсіпорындар ґндіретін жјне сататын тауарларєа (жўмыстарєа, кґрсетілетін ќызметтерге) баєа белгілейді;
      14) республикалыќ мемлекеттік мекемелерді республикалыќ бюджеттен ќаржыландыру жоспарларын бекітеді;
      15) республикалыќ мемлекеттік мекемелердіѕ филиалдар мен ґкілдіктер ќўруына келісім береді;
      16) мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органмен келісім бойынша республикалыќ заѕды тўлєаны ќайта ўйымдастыруды жјне таратуды жїзеге асырады;
      17) Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ стратегиялыќ объектіге ие болудыѕ басым ќўќыєын іске асыру туралы шешімініѕ жобасын јзірлейді;
      18) акциялардыѕ мемлекеттік пакетін (жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін) иелену жјне пайдалану ќўќыќтары ґзіне берілген жаєдайларда, мемлекет жалєыз акционері (ќатысушысы) болып табылатын, акционерлік ќоєамдардыѕ (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ) тиісті директорлар кеѕесініѕ (байќау кеѕесініѕ) ќўрамына ґз ґкілін таєайындайды, ал мемлекет ќатысатын ґзге де акционерлік ќоєамдарда жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерде директорлар кеѕестеріне немесе байќау кеѕестеріне кандидатураны акционерлердіѕ немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ќатысушыларыныѕ жалпы жиналысына бекітуге ўсынады;
      19) мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ ґкілін мемлекет ќатысатын акционерлік ќоєамныѕ директорлар кеѕесініѕ немесе мемлекет ќатысатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ байќау кеѕесініѕ ќўрамына енгізу їшін ќажетті шараларды ќамтамасыз етеді немесе ќабылдайды;
      20) мјліметтерді, оныѕ ішінде, ґзініѕ басќаруындаєы мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ жјне оларєа ќатысты мемлекеттіѕ акционер (ќатысушы) ретінде басќаруєа ќатысу ќўќыєын ґзі жїзеге асыратын мемлекет ќатысатын заѕды тўлєалардыѕ атаулы тізбесін, бўл мјліметтерді мемлекеттік мїліктіѕ тізілімінде кґрсету їшін дайындайды;
      21) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ актілерінде айќындалєан ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.

      ^ 16-бап. Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ,
               астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар
               ќалалардыѕ жергiлiктi ґкiлдi органдарыныѕ
               коммуналдыќ мїлікті басќару жґніндегі ќўзыреті

      Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергiлiктi ґкiлдi органы:
      1) тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ коммуналдыќ мїлікті басќару мјселелері бойынша жергілікті атќарушы органдар басшыларыныѕ есептерін ќарайды;
      2) тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ коммуналдыќ мїлкін дамытуєа баєытталєан ўсыныстар мен ўсынымдарды јзірлейді;
      3) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін сатып алу туралы шарттардыѕ жобаларын келіседі.

      ^ 17-бап. Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ,
               астананыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ
               ќўзыреті

      Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдары:
      1) ґз ќўзыреті шегінде облыстыќ коммуналдыќ мїлікті басќару саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді јзірлейді жјне бекітеді;
      2) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті басќару саласында ґздерініѕ ќўзыретіне кіретін мјселелер бойынша аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ жўмысын їйлестіреді;
      3) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті басќарады, оны ќорєау жґніндегі шараларды жїзеге асырады;
      4) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру туралы шешім ќабылдайды;
      5) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ  Заѕына сјйкес облыстыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттыќ ґткізу туралы хабарламаны жариялау їшін мерзімді баспа басылымын айќындау жґнінде конкурс ґткізеді;
      6) облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларды ќўру, ќайта ўйымдастыру жјне тарату туралы, сондай-аќ акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге ќатысуы, оларды ќўру, ќайта ўйымдастыру, тарату, акционерлік ќоєамдардыѕ ґздеріне тиесілі акцияларын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін иеліктен шыєару туралы шешімдер ќабылдайды;
      7) облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ жарєысын (ережесін), оєан енгізілетін ґзгерістер мен толыќтыруларды бекітеді немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын, облыстыќ коммуналдыќ мїлікке билік етуге ујкілетті атќарушы органєа оcыєан ујкілеттік береді;
      8) облыстыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ ќызметініѕ басым баєыттарын жјне бюджеттен ќаржыландырылатын жўмыстарыныѕ (кґрсетілетін ќызметтерініѕ) міндетті кґлемдерін айќындайды;
      9) облыстыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын жјне олардыѕ орындалуы жґніндегі есептерін ќарайды, бекітеді жјне осы Заѕда кґзделген жаєдайларда келіседі;
      10) облыстыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ, мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ даму жоспарларыныѕ орындалуын баќылау мен талдауды жїзеге асырады;
      11) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіп береді;
      12) облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ филиалдар мен ґкілдіктер ќўруына келісім береді;
      13) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексіне сјйкес аќшаны жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын тґлеуге беру туралы шешім ќабылдайды;
      14) акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін облыстыќ коммуналдыќ мїлік ќўрамына сатып алу туралы шешім ќабылдайды;
      15) осы Заѕныѕ 10-бабында кґзделген жаєдайларда жјне тјртіппен облыстыќ коммуналдыќ мїлікті ауданныѕ, облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ коммуналдыќ мїлкініѕ деѕгейіне беру туралы шешім ќабылдайды;
      16) тарих жјне мјдениет ескерткіштерін меншік иесінен алып ќою туралы талап-арызбен сотќа жїгіну туралы шешім ќабылдайды;
      17) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті пайдалану туралы, оныѕ ішінде оны кепілге, жалєа алуєа, ґтеусіз пайдалануєа жјне сенімгерлікпен басќаруєа беру туралы шешім ќабылдайды;
      18) табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде осы Заѕныѕ 4-тарауында белгіленген талаптар бойынша реквизициялау туралы шешім ќабылдайды;
      19) осы Заѕныѕ 4-тарауында белгіленген жаєдайларда жјне талаптарда реквизицияланатын мїлікке аќшалай ґтем тґлейді;
      20) осы Заѕныѕ 6-тарауында белгіленген жаєдайларда жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті иеліктен шыєарєан кезде ґтем тґлейді;
      21) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ басталуы туралы немесе мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ тоќтатылуы туралы ќаулы ќабылдайды;
      22) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарт жасайды;
      23) облыстыќ коммуналдыќ мїліктіѕ пайдаланылуына жјне саќталуына баќылауды ќамтамасыз етеді;
      24) облыстыќ коммуналдыќ мїліктіѕ есепке алынуын ўйымдастырады, оныѕ тиімді пайдаланылуын ќамтамасыз етеді;
      25) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіруді жїзеге асырады, оныѕ ішінде жекешелендіру процесін ўйымдастыру їшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін баєалауды ќамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісініѕ сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды жјне сатып алу-сату шарттары талаптарыныѕ саќталуын баќылауды жїзеге асырады;
      26) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа кейіннен сатып алу ќўќыєынсыз, шаєын кјсіпкерлік субъектілерініѕ меншігіне кейіннен сатып алу ќўќыєымен немесе кейіннен меншігіне ґтеусіз негізде беру ќўќыєымен мїліктік жалдауєа (жалєа алуєа), сенімгерлікпен басќаруєа береді;
      27) сенімгерлікпен басќарушыныѕ облыстыќ коммуналдыќ мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты бойынша міндеттемелерін орындауын баќылауды жїзеге асырады;
      28) ґзіне осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕнамасында жїктелген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.

      ^ 18-бап. Аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ
               жергілікті атќарушы органдарыныѕ ќўзыреті

      Аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары:
      1) ґз ќўзыреті шегінде аудандыќ коммуналдыќ мїлікті басќару саласындаєы ќатынастарды реттейтін нормативтік ќўќыќтыќ актілерді јзірлейді, бекітеді;
      2) егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, аудандыќ коммуналдыќ мїлікті басќарады, оны ќорєау жґніндегі шараларды жїзеге асырады;
      3) аудандыќ коммуналдыќ мїлік объектілерініѕ тізбесіне енгізілген, облыстыѕ жергілікті атќарушы органыныѕ алдын ала келісімімен жекешелендіру жїргізілуі мїмкін аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру бойынша облыстыѕ жергілікті атќарушы органыныѕ алдын ала келісімін алады;
      4) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру туралы шешім ќабылдайды;
      5) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттыќ ґткізу туралы хабарламаны жариялау їшін мерзімді баспа басылымын айќындау жґнінде конкурс ґткізеді;
      6) егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа кейіннен сатып алу ќўќыєынсыз, шаєын кјсіпкерлік субъектілерініѕ меншігіне кейіннен сатып алу ќўќыєымен немесе кейіннен ґтеусіз негізде беру ќўќыєымен мїліктік жалєа (жалдауєа), сенімгерлік басќаруєа береді;
      7) аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларды ќўру, ќайта ўйымдастыру жјне тарату туралы, сондай-аќ олардыѕ акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге ќатысуы, оларды ќўру, ќайта ўйымдастыру, тарату, акционерлік ќоєамдардыѕ ґздеріне тиесілі акцияларын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін иеліктен шыєару туралы шешімдер ќабылдайды;
      8) аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ жарєысын (ережесін) бекітеді, оєан ґзгерістер мен толыќтырулар енгізеді немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын, аудандыќ коммуналдыќ мїлікке билік етуге ујкілетті атќарушы органєа осыєан ујкілеттік береді;
      9) егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындар ќызметініѕ басым баєыттарын жјне бюджеттен ќаржыландырылатын жўмыстарыныѕ (кґрсетілетін ќызметтерініѕ) міндетті кґлемдерін айќындайды;
      10) аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ пайдаланылуын жјне саќталуын баќылауды ќамтамасыз етеді;
      11) аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын жјне олардыѕ орындалуы жґніндегі есептерін ќарайды, бекітеді жјне осы Заѕда кґзделген жаєдайларда келіседі;
      12) аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ, мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ даму жоспарларыныѕ орындалуын баќылауды жјне талдауды жїзеге асырады;
      13) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіп береді;
      14) аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ филиалдар мен ґкілдіктер ќўруына келісім береді;
      15) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексіне сјйкес аќшаны жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєамныѕ акцияларын тґлеуге беру туралы шешім ќабылдайды;
      16) егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, аудандыќ коммуналдыќ мїлікті пайдалану туралы, оныѕ ішінде оны кепілге, мїліктік жалєа (жалдауєа), ґтеусіз пайдалануєа жјне сенімгерлік басќаруєа беру туралы шешімдер ќабылдайды;
      17) табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде осы Заѕныѕ 4-тарауында белгіленген талаптар бойынша реквизициялау туралы шешім ќабылдайды;
      18) осы Заѕныѕ 4-тарауында белгіленген жаєдайларда жјне талаптарда реквизицияланєан мїлікке аќшалай ґтем тґлейді;
      19) осы Заѕныѕ 6-тарауында белгіленген жаєдайларда жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті иеліктен шыєарєан кезде ґтем тґлейді;
      20) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ басталуы туралы немесе жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ тоќтатылуы туралы ќаулы ќабылдайды;
      21) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарт жасайды;
      22) коммуналдыќ меншікке айналдырылєан (тїскен), Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен иесі жоќ деп танылєан, мемлекетке мўрагерлік ќўќыєы бойынша ґткен аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен коммуналдыќ меншікке ґтеусіз ґткізілген иесіз ќалєан мїліктіѕ, олжаныѕ, ќараусыз ќалєан жануарлардыѕ, ќўрамында мјдени ќўндылыќтарєа жататын зат жоќ кґмбелердіѕ їлестерін есепке алуды, саќтауды, баєалауды жјне одан јрі пайдалануды ўйымдастырады;
      23) сенімгерлікпен басќарушыныѕ аудандыќ коммуналдыќ мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты бойынша міндеттемелерді орындауын баќылауды жїзеге асырады;
      24) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіруді жїзеге асырады, оныѕ ішінде жекешелендіру процесін ўйымдастыру їшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін баєалауды ќамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісініѕ сатып алу-сату шарттарын јзірлеу мен жасасуды жјне сатып алу-сату шарттары талаптарыныѕ саќталуын баќылауды жїзеге асырады;
      25) ґзіне осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕнамасында жїктелген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.
      ^ Ескерту. 18-бапќа ґзгерістер енгізілді - ЌР 13.06.2013 N 101-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізiледi) Заѕымен.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы