Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы icon

Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралыНазваниеДінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы
Дата конвертации22.08.2014
Размер76.38 Kb.
ТипДокументы
источник

Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 7 аќпандаєы № 209 Ќаулысы
Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2012 ж., № 33, 424-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2012 жылєы 7 наурыздаєы № 83-84 (27156); "Казахстанская правда" от 07.03.2012 г., № 65 (26884)


      «Діни ќызмет жјне діни бірлестіктер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 11 ќазандаєы Заѕыныѕ 6-бабыныѕ 4-тармаєына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) бекітілсін.
      2. Мыналардыѕ кїші жойылды деп танылсын:
      1) «Дінтану сараптамасын жїргізу ережесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 ќаѕтардаєы № 70 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2007 ж., № 2, 30-ќўжат);
      2) «Ќазаќстан Республикасы Мјдениет министрлігініѕ кейбір мјселелері туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 31 наурыздаєы № 252 ќаулысымен бекітілген Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне енгізілетін ґзгерістер мен толыќтырулардыѕ 7-тармаєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2010 ж., № 25-26, 198-ќўжат);
      3) «Ќазаќстан Республикасы Дін істері агенттігініѕ мјселелері» туралы Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 1 тамыздаєы № 888 ќаулысымен бекітілген Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне енгізілетін ґзгерістер мен толыќтырулардыѕ 2-тармаєы.
      5. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-Министрі                               К. Мјсімов

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 7 аќпандаєы
№ 209 ќаулысымен 
бекітілген    

^ Дiнтану сараптамасын жїргiзу ќаєидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Дiнтану сараптамасын жїргiзу ќаєидалары «Діни ќызмет жјне діни бірлестіктер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 11 ќазандаєы Заѕына сјйкес јзiрлендi жјне дiнтану сараптамасын жїргiзу тјртiбiн айќындайды.
      2. Дiнтану сараптамасы (бўдан јрi – сараптама) ќўрылтай ќўжаттардыѕ, сондай-аќ діни мазмўндаєы басќа да ќўжаттардыѕ, діни білім беру баєдарламаларыныѕ, діни мазмўндаєы аќпараттыќ материалдар мен діни маќсаттаєы заттардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкестiгiн аныќтау маќсатында жїргізіледі.
      3. Сараптама жїргізуді діни ќызмет саласындаєы мемлекеттік реттеуді жїзеге асыратын ујкілетті орган (бўдан јрі - Ујкілетті орган) ќамтамасыз етеді.
      Ескерту. 3-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 18.10.2013 № 1109 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

^ 2. Сараптаманыѕ міндеттері

      4. Сараптама міндеттері:
      1) діни бірлестік ўсынєан ќўрылтай ќўжаттары, діни ілім мен діни жоралар туралы мјліметтер негізінде объект мазмўныныѕ наќты діни ілімге тиесілігін аныќтау, объект мазмўнын баєалау;
      2) діни бірлестік мемлекеттік тіркелу (ќайта тіркелу) кезінде оныѕ наќты ќызметініѕ сјйкестігін тексеру;
      3) сараптама объектісі мазмўныныѕ Ќазаќстан Республикасы Конституциясы мен заѕнамасыныѕ нормаларына сјйкестігін аныќтау болып табылады.
      Сараптама жїргізу кезінде діни бірлестіктерді мемлекеттік тіркеуді (ќайта тіркеуді) жјне олардыѕ ќызметін баќылауды жїзеге асыру кезінде туындайтын жјне сараптамалыќ баєалауды талап ететін басќа да мјселелер ќаралуы мїмкін.

^ 3. Сараптама объектісі

      5. Сараптама объектілеріне:
      1) діни бірлестіктердіѕ ќўрылтай ќўжаттары;
      2) діни мазмўндаєы ќўжаттар (діни бірлестіктердіѕ ќўрылымын, діни ілімініѕ негіздерін, діни практикасын айќындайтын ќўжаттар, сондай-аќ діни ќызметтіѕ нысандары мен јдістерін сипаттайтын ќўжаттар);
      3) діни білім беру баєдарламалары;
      4) діни мазмўндаєы аќпараттыќ материалдар мен јдебиет;
      5) діни маќсаттаєы заттар жатады.

^ 4. Сараптама субъектісі

      6. Сараптаманыѕ субъектілері:
      1) іріктеуді Ујкілетті орган жїзеге асыратын басќа мемлекеттiк органдардыѕ, ќоєамдыќ бiрлестiктер ґкілдерi, дiнтанушылар, заѕгерлер жјне басќа да мамандар арасынан тартылатын сарапшылар;
      2) Ујкілетті орган консультанттар ретінде тартќан діни бірлестіктердіѕ ґкілдері;
      3) Ујкілетті орган басќа мемлекеттерден, шетелдiк жјне халыќаралыќ ўйымдардан сарапшылар ретінде тартќан мамандар;
      4) Ујкілетті орган бґлімшелерініѕ дін саласында арнайы білімі бар ќызметкерлері болып табылады.
      7. Ујкілетті орган сараптама жїргізу їшін кеѕесші-талдау органдарын (сараптамалыќ кеѕес, сараптамалыќ топтар) ќўра алады.

^ 5. Сараптаманы жїргізу негіздері

      8. Сараптама жїргізудіѕ негіздері:
      1) Ујкілетті органєа жеке жјне (немесе) заѕды тўлєалардыѕ ґтініштері;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ кітапхана ќорларына, сондай-аќ Ујкілетті органєа діни јдебиеттіѕ, діни мазмўндаєы ґзге де аќпараттыќ материалдардыѕ келіп тїсуі;
      3) жеке тўлєалардыѕ миссионер ретінде тіркеу (ќайта тіркеу) жјне діни бірлестіктерді тіркеу їшін ґтініштері;
      4) жеке ґзі пайдалануєа арналєан материалдарды ќоспаєанда, діни мазмўндаєы аќпараттыќ материалдардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына јкелінуі;
      5) Ујкілетті орган басшысыныѕ бўйрыєы болып табылады.
      9. Ујкілетті орган сараптама жїргізуге материалдар келіп тїскен сјттен бастап бес жўмыс кїні ішінде:
      1) сараптамаєа ўсынылєан материалдыѕ сот шешімімен Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында ќызметіне тыйым салынєан діни бірлестікке (ўйымєа) жататындыєын не жатпайтындыєын;
      2) сараптамаєа ўсынылєан материалдыѕ сот шешімімен Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында еѕбектеріне тыйым салынєан авторєа тиесілі екендігін не тиесілі еместігін;
      3) сараптамаєа ўсынылєан материалдыѕ (оныѕ ішінде анонимдік) сот шешімімен Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында таратылуына тыйым салынєандыєын не салынбаєандыєын;
      4) сараптамаєа ўсынылєан материалдыѕ Ќазаќстан Республикасы таныєан жјне ратификациялаєан, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ орындауы їшін міндетті болып табылатын халыќаралыќ немесе мемлекетаралыќ актілермен ќызметіне тыйым салынєан діни бірлестікке (ўйымєа) тиесілі екендігін не тиесілі еместігін;
      5) сараптамаєа ўсынылєан материалдыѕ авторы халыќаралыќ-ќўќыќтыќ актілерге сјйкес бейбітшілік пен адамзаттыѕ ќауіпсіздігіне ќарсы ќылмысы їшін, оныѕ ішінде экстремистік жјне террористік јрекеті їшін сотталєан адам болып табылатындыєы жґнінде мјліметтердіѕ бар-жоєын;
      6) ўсынылєан материалды Ќазаќстан Республикасы таныєан жјне ратификациялаєан, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ орындауы їшін міндетті болып табылатын халыќаралыќ немесе мемлекетаралыќ актілермен таратуєа тыйым салынєандыєы туралы мјліметтердіѕ бар-жоєын;
      7) ўсынылєан материалдыѕ толыќ жинаќталмаєан (аќаулы, ішінара немесе толыєымен заќымдалєан болып табылатындыєын не табылмайтындыєын);
      8) ўсынылєан материалдыѕ мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі теѕ тїпнўсќалы аудармасыныѕ болмауын тексереді.
      Жоєарыда кґрсетілген жаєдайлардыѕ болуы сараптама жїргізуден бас тартуєа негіз болып табылады, бўл туралы сўрау салып жїгінген тарапќа жазбаша хабарланады.

^ 6. Cараптаманы жїргiзудiѕ тјртiбi мен шарттары

      10. Ујкілетті орган сараптама жїргізу туралы шешім ќабылдайды, сондай-аќ сараптама жїргізу їшін сарапшыны (сарапшыларды) белгілейді.
      11. Сараптама жїргiзуді Ујкілетті орган бiр немесе бiрнеше сарапшыєа (сараптама комиссиясына) тапсыруы мїмкiн.
      12. Сараптама объектісі бойынша јр тїрлi мамандыќтаєы сарапшылар кешендi сараптама жїргiзуi мїмкiн.
      13. Ујкiлеттi орган сарапшыєа (сарапшыларєа) сараптамаєа жататын объектіні жјне сарапшыєа (сарапшыларєа) ќойылєан сўраќтар тізбесін жолдайды.
      14. Сараптама Ујкілетті органєа сараптама объектісі келіп тїскен кїннен бастап кїнтізбелік отыз кїннен аспайтын мерзiмде жїргiзiледi.
      15. Сараптаманы жїргiзу їшiн сарапшыныѕ (сарапшылардыѕ) ќосымша материалдар мен аќпараттарды зерделеуі ќажет болєан жаєдайда, сараптаманы жїргiзу мерзiмi кїнтiзбелiк отыз кїнге ўзартылуы мїмкiн. Ујкілетті орган мўндай шешім ќабылданєан сјттен бастап їш жўмыс кїні ішінде сўрау салумен жїгінген тарапќа жазбаша хабарлайды.
      16. Ујкiлеттi орган мїдделi дiни бiрлестiктерге, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк органдарына, ўйымдар мен ќоєамдыќ бiрлестiктерге сўрау салулар жiберу арќылы сарапшыєа (сарапшыларєа) ќосымша материалдар мен аќпараттар алуєа жјрдем кґрсетедi. Халыќаралыќ ўйымдарєа тиiстi сўрау салулар Ќазаќстан Республикасы Сыртќы iстер министрлiгi арќылы жолданады.
      17. Ујкілетті орган тўраќты аќпараттыќ ќор ќалыптастыру маќсатында сараптама объектісініѕ бір данасын ґзінде ќалдырады.
      18. Сараптама жїргiзу барысында сарапшы (сарапшылар):
      1) Ујкiлеттi орган ќойєан сўраќтар бойынша дјлелдi, єылыми негізді, объективті жјне толыќ сараптама ќорытындысын дайындайды;
      2) сараптама жїргiзу їшiн ўсынылєан сараптама объектісі, материалдар мен аќпараттар туралы мјлiметтердi жария етпейдi, сондай-аќ оларєа жария баєа беруден тартынады;
      3) Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ нормаларын жјне јдеп ќаєидаларын ќатаѕ саќтайды.
      19. Сараптама жїргiзу мїмкiн болмаєан жаєдайда, сондай-аќ оны жїргiзуге кедергi келтiретiн жаєдайлар туындаєан кезде, сарапшы (сарапшылар) бўл туралы Ујкiлеттi органєа мўндай жаєдайлар аныќталєан сјттен бастап їш жўмыс кїні ішінде жазбаша хабарлайды.
      20. Сараптама ќорытындысында мыналар кґрсетiледі:
      1) сараптама жїргiзген ўйым немесе тўлєа;
      2) сарапшыныѕ ќўзыреттілігін (мамандыєы, єылыми дјрежесі) кґрсететін деректер;
      3) сараптама объектісініѕ діни баєыты;
      4) сараптама объектісініѕ атауы (јдебиет авторы, баспа, шыќќан жылы);
      5) сараптама объектісініѕ саны (дана есебімен), кґлемі (бет саны), тілі;
      6) ќойылєан сўраќтардыѕ негізделген жјне толыќ жауаптары.
      Сараптама ќорытындысында сараптама объектісі бойынша ќосымша мјлiметтер кґрсетілуі мїмкiн.
      Сараптама ќорытындысы сараптама объектісініѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында пайдалануєа жјне таратылуєа ўсынылатыны немесе ўсынылмайтыны кґрсетілетін сарапшыныѕ тўжырымын ќамтиды.
      Егер дінтану сараптамасыныѕ объектісі діни бірлестіктердіѕ мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) кезінде ўсынєан ќўрылтай ќўжаттары болып табылса, онда сараптама ќорытындысында сарапшы ќўрылтай ќўжаттары деректерініѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес келетінін немесе сјйкес келмейтінін кґрсетеді.
      21. Сараптама ќорытындысы сараптама жїргізген ўйымныѕ фирмалыќ бланкiсiнде дайындалады. Сараптаманы жеке тўлєа жїргізген жаєдайда, ќорытындыда сарапшыныѕ ќолы ќойылуы тиіс.
      22. Дiни бiрлестiк ўсынєан ќўжаттарєа сараптама жїргізу кезінде діни бірлестіктерді мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) мерзіміне їзіліс жасалады.
      23. Миссионерлер ўсынєан материалдарєа сараптама жїргізу кезінде миссионерлерді тіркеу мерзімі тоќтатыла тўрады.
      24. Ќылмыстыќ, азаматтыќ iстер жјне јкiмшiлiк ќўќыќ бўзушылыќтар туралы iстер бойынша сараптаманы таєайындау ерекшелiктерi тиiстi заѕнамалыќ актiлермен реттеледi.
      25. Сараптама ќорытындылары ўсыныстыќ сипатќа ие болады.
      26. Сараптама нјтижелері Ујкілетті органныѕ ресми сайтында жариялануы тиіс.

7. Ќорытынды ережелер

      27. Сараптама ќорытындысы негiзiнде Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес дiни бiрлестiктi мемлекеттiк тiркеуге (ќайта тіркеуге) ќатысты тиiстi шешiм ќабылдайды.
      28. Облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы органы сараптама ќорытындысыныѕ негізінде Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында миссионерлік ќызметті жїзеге асыратын Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарын, шетел азаматтары мен азаматтыєы жоќ адамдарды миссионерлер ретінде тіркеуге (ќайта тіркеуге) ќатысты тиісті шешім ќабылдайды.
      Ескерту. 28-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 18.10.2013 № 1109 ќаулысымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      29. Сараптаманы жїргiзудi ќаржыландыру Ќазаќстан Республикасыныѕ бюджеттік заѕнамасына жјне мемлекеттiк сатып алу туралы заѕнамасына сјйкес жїзеге асырылады.Похожие:

Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconЌазаќстанда баламалы жјне жаѕартылатын энергетиканы дамыту жґніндегі 2013 2020 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспарын бекіту туралы
Республикасы Президентініѕ ќатысуымен ґткен «Индустриялыќ жјне јлеуметтік-экономикалыќ дамудыѕ кейбір міндеттері туралы» Ќазаќстан...
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconЌазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге
Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕын іске асыру жґніндегі шаралар туралы" Ќазаќстан...
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconХалы ққ а қ ызмет к ө рсету орталы қ тары ар қ ылы к ө рсетiлуге жататын мемлекеттiк қ ызметтердi iрiктеу қ а ғ идаларын бекiту ж ә не Қ аза қ стан Республикасы Ү кіметіні ң кейбір шешімдеріні ң к ү ші жойылды деп тану туралы
Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетiлуге жататын мемлекеттiк қызметтердi iрiктеу қағидаларын бекiту және Қазақстан Республикасы...
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconЌазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 17 аќпандаєы №102 Ќаулысы
Мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына толыќтыру...
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconТабиєи монополиялар салаларындаєы тарифтік саясатты жетілдіру жґніндегі шаралар кешенін бекіту туралы
Жалпыўлттыќ жоспарын жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007-2009 жылдарєа арналєан баєдарламасын орындау жґніндегі іс-шаралар...
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы
Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы
Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconДiнтану сараптамасын жүргiзу қағидаларын бекiту туралы және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы
Егемен Қазақстан" 2012 жылғы 7 наурыздағы №83-84 (27156); "Казахстанская правда" от 07. 03. 2012 г., №65 (26884)
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconЌазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007...
Дінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы iconЌазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы №561 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы