Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы icon

Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралыНазваниеАќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы
Дата конвертации22.08.2014
Размер134.79 Kb.
ТипДокументы
источник

Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ 2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы № 20 бўйрыєы

      Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ «Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы» 2009 жылєы 30 желтоќсандаєы № 2315, «Отандыќ теле-, радиоарналарды есепке, ќайта есепке ќою» жјне «Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына таралатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке, ќайта есепке ќою» мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы» 2012 жылєы 12 ќыркїйектегі № 1183, «Теле-, радиоарналарды тарату жґніндегі ќызметпен айналысу їшін лицензия беру, лицензияны ќайта ресімдеу» мемлекеттік ќызмет стандартын бекіту туралы» 2012 жылєы 8 ќазандаєы № 1263 ќаулыларын іске асыру маќсатында БЎЙЫРАМЫН:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) осы бўйрыќќа 1-ќосымшаєа сјйкес «Мўраєаттыќ аныќтамалар беру»;
      2) осы бўйрыќќа 2-ќосымшаєа сјйкес «Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік мўраєаттарынан шыєатын жјне шетелге жіберілетін мўраєаттыќ аныќтамалар мен мўраєаттыќ ќўжаттардыѕ кґшірмелерін апостильдеу»;
      3) осы бўйрыќќа 3-ќосымшаєа сјйкес «Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарын есепке ќою»;
      4) осы бўйрыќќа 4-ќосымшаєа сјйкес «Облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ аумаєында таратылатын шетелдік мерзімді баспасґз басылымдарын есепке алу»;
      5) осы бўйрыќќа 5-ќосымшаєа сјйкес «Теле-, радиоарналарды тарату жґніндегі ќызметпен айналысу їшін лицензия беру, лицензияны ќайта ресімдеу»;
      6) осы бўйрыќќа 6-ќосымшаєа сјйкес «Отандыќ теле-, радиоарналарды есепке, ќайта есепке ќою»;
      7) осы бўйрыќќа 7-ќосымшаєа сјйкес «Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына таралатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке ќою, ќайта есепке ќою» аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтерді кґрсетудіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсаттыќ мјндері бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігі Аќпарат жјне мўраєат комитеті осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат министрлігініѕ интернет-ресурсына орналастыруды ќамтамасыз етсін.
      3. Осы бўйрыќ ќол ќойылєан кїннен бастап ќолданысќа енгізіледі.

      ^ Министр                                      М.Ќўл-Мўхаммед

Ќазаќстан Республикасы      
Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ
2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы     
№ 20 бўйрыєына         
1-ќосымша            

«Мўраєаттыќ аныќтамалар беру» мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне
тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні

Сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну оќиєаларыныѕ %-ы (їлесі)

90

100
2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
3. Ќол жетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
3.2. Аќпаратќа электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)

100

100
4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан алушылардыѕ  -ы (їлесі)

90

100
5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
Ќазаќстан Республикасы      
Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ
2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы     
№ 20 бўйрыєына         
12-ќосымша            

«Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік мўраєаттарынан шыєатын
жјне шетелге жіберілетін мўраєаттыќ аныќтамалар мен мўраєаттыќ
ќўжаттардыѕ кґшірмелерін апостильдеу» мемлекеттік ќызметтіѕ
сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні

Сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну оќиєаларыныѕ %-ы (їлесі)

90

100
2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
3. Ќол жетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
3.2. Аќпаратќа электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)

100

100
4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
Ќазаќстан Республикасы      
Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ
2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы     
№ 20 бўйрыєына         
3-ќосымша            

«Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарын есепке ќою» мемлекеттік ќызметтіѕ
сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні

Сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну оќиєаларыныѕ %-ы (їлесі)

90

100
2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
3. Ќол жетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
3.2. Аќпаратќа электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)

100

100
4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
Ќазаќстан Республикасы      
Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ
2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы     
№ 20 бўйрыєына         
4-ќосымша            

«Облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ
аумаєында таратылатын шетелдік мерзімді баспасґз басылымдарын
есепке алу» мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік
кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні

Сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну оќиєаларыныѕ %-ы (їлесі)

90

100
2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
3. Ќол жетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
3.2. Аќпаратќа электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)

100

100
4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
Ќазаќстан Республикасы      
Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ
2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы     
№ 20 бўйрыєына         
5-ќосымша            

«Теле-, радиоарналарды тарату жґніндегі ќызметпен айналысу
їшін лицензия беру, лицензияны ќайта ресімдеу» мемлекеттік
ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні

Сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну оќиєаларыныѕ %-ы (їлесі)

90

100
2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
3. Ќол жетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
3.2. Аќпаратќа электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)

100

100
4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
Ќазаќстан Республикасы      
Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ
2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы     
№ 20 бўйрыєына         
6-ќосымша            

«Отандыќ теле-, радиоарналарды есепке, ќайта есепке ќою»
мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ
нысаналы мјні

Сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну оќиєаларыныѕ %-ы (їлесі)

90

100
2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
3. Ќол жетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
3.2. Аќпаратќа электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)

100

100
4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан алушылардыѕ % -ы (їлесі)

90

100
5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
Ќазаќстан Республикасы      
Мјдениет жјне аќпарат министрініѕ
2013 жылєы 23 ќаѕтардаєы     
№ 20 бўйрыєына         
7-ќосымша            

«Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына таралатын шетелдік теле-,
радиоарналарды есепке ќою, ќайта есепке ќою» мемлекеттік
ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні

Сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну оќиєаларыныѕ %-ы (їлесі)

90

100
2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
3. Ќол жетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100
3.2. Аќпаратќа электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)

100

100
4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан алушылардыѕ %-ы (їлесі)

90

100
5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

100


Похожие:

Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы icon"Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі мен жергілікті атќарушы органдардыѕ автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын
Республикасы Їкіметініѕ "Жол шаруашылыєын ќўќыќтыќ ќамтамасыз етуді жетілдіру туралы 1998 жылєы 5 ќыркїйектегі №845 жјне "Жеке жјне...
Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы iconЖергілікті атќарушы органдар кґрсететін јлеуметтік ќорєау саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы
А (бўдан јрі – стандарт) 1-ќосымшада кґрсетілген Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармалары,...
Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы iconЖергілікті атќарушы органдар кґрсететін јлеуметтік ќорєау саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы
А (бўдан јрі – стандарт) 1-ќосымшада кґрсетілген Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармалары,...
Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы iconЖергілікті атќарушы органдар кґрсететін јлеуметтік ќорєау саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы
А (бўдан јрі – стандарт) 1-ќосымшада кґрсетілген Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармалары,...
Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы iconАсыл тўќымды мал шаруашылыєы жјне ветеринария саласындаєы мемлекеттік ќызметтер стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 20 шілдедегі №745 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы

Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы iconАсыл тўќымды мал шаруашылыєы жјне ветеринария саласындаєы мемлекеттік ќызметтер стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 20 шілдедегі №745 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы

Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы icon"Денсаулыќ саќтау саласы кадрларыныѕ даярлаудан, біліктілікті жоєарылатудан жјне ќайта даярлаудан ґткені туралы ќўжаттар беру" мемлекеттік ќызмет кґрсету стандартын
Жеке жјне заѕды тўлєаларєа кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ тізілімін бекіту туралы Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы...
Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы iconЖер ќойнауын пайдалану саласындаєы тјуекел дјрежесін баєалау критерийлерін бекіту туралы
Жылєы 15 аќпандаєы №30 жјне Ќазаќстан Республикасы Экономика жјне бюджеттік жоспарлау министрініѕ 2010 жылєы 18 аќпандаєы №72 Бірлескен...
Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы iconЖергілікті атќарушы органдар кґрсететін јлеуметтік ќорєау саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы
Дарт) тізбесі, мекенжайы 1-ќосымшада кґрсетілген жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімдері (бўдан јрі – ујкілетті орган),...
Аќпарат жјне мўраєат ісі саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндерін бекіту туралы iconЖергілікті атќарушы органдар кґрсететін јлеуметтік ќорєау саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы
Жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімдері (бўдан јрі – ујкілетті орган) кґрсетеді. Тўрєылыќты жері бойынша ујкілетті...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы