Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы icon

Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралыНазваниеКонкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы
Дата конвертации27.09.2014
Размер183.33 Kb.
ТипКонкурс
источник

Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/32 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2013 жылы 20 наурызда № 8380 тіркелді

      «Мемлекеттік ќызмет туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шілдедегі Заѕыныѕ 14-бабына сјйкес БЎЙЫРАМЫН:
      1. Ќоса берілген Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары бекітілсін.
      2. Тізілімге сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі (бўдан јрі – Агенттік) Тґраєасыныѕ кейбір бўйрыќтарыныѕ кїші жойылды деп танылсын.
      3. Агенттіктіѕ Мемлекеттік ќызметті ґткеру бґлімі (Т.Ќ. Жўмаєўлов) осы бўйрыќтыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен белгіленген тјртіпте ресми жариялауды ќамтамасыз етсін.
      4. Осы бўйрыќ алєашќы ресми жариялау кїнінен бастап, біраќ 2013 жылдыѕ 26 наурызынан ерте емес ќолданысќа енгізіледі.

      ^ Тґраєа                                           А. Байменов

Ќазаќстан Республикасы     
Мемлекеттік ќызмет істері  
агенттігі Тґраєасыныѕ     
2013 жылєы 19 наурыздаєы 06-7/32
бўйрыєымен          
бекітілген          

^ Мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткiзу
жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаєидалары

      Осы Мемлекеттік јкімшілік лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) «Б» корпусы мемлекеттік јкімшілік лауазымдарына орналасуєа конкурс (бўдан јрі – конкурс) ґткізудіѕ жјне мемлекеттік органдарда конкурс комиссиясын ќалыптастырудыѕ шарттары мен тјртiбiн айќындайды жјне «Мемлекеттiк ќызмет туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шілдедегі Заѕыныѕ 14-бабына сјйкес јзiрлендi.

1. Жалпы ережелер

      1. Конкурс Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ мемлекеттiк ќызметке теѕ ќол жеткiзу конституциялыќ ќўќыєын ќамтамасыз етедi.
      2. Конкурсты «Б» корпусыныѕ бос немесе уаќытша бос мемлекеттік јкімшілік лауазымдары бар (бўдан јрі – бос лауазымдар) мемлекеттік органмен лауазымдардыѕ тиісті санаттарына резервшiлер тiзiмi ќаралєаннан кейiн ґткiзіледi.
      3. Конкурс жариялаєан мемлекеттiк орган бос лауазымдарєа орналасуєа кандидаттарєа iрiктеудi жїзеге асыру їшін конкурс комиссиясын ќалыптастырады.
      4. Конкурс комиссиясыныѕ шешiмi бос лауазымєа орналасудыѕ немесе мўндай лауазымєа орналастырудан бас тартуєа негiз болып табылады.
      5. Мемлекеттік орган ќайта ўйымдастырылєан немесе таратылєан жаєдайда, жарияланєан конкурс оныѕ ґткізудіѕ кез келген кезеѕінде ол туралы міндетті тїрде бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына жарияланып тоќтатылуєа тиіс.

^ 2. Конкурс ґткiзудiѕ шарттары мен тјртiбi

      6. Конкурсќа:
      1) «Мемлекеттiк ќызмет туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шілдедегі Заѕыныѕ 10-бабы 4-тармаєында, 13-бабыныѕ  1-тармаєында кґрсетілген талаптарєа сјйкес;
      2) конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификаты бар Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары ќатысады.
      7. Конкурс туралы хабарландырулар жарияланєаннан кейін мемлекеттік органєа осы Ќаєидалардыѕ 27-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырєан азаматтар конкурс ќатысушылары болып табылады.
      8. Конкурс комиссиясы шешімініѕ негізінде јѕгімелесуге жіберілген конкурс ќатысушылары бос лауазымєа орналасуєа кандидаттар (бўдан јрі – кандидаттар) болып табылады.
      9. Конкурс комиссиясы конкурсќа ќатысушылар берген ќўжаттарды ќарайтын, кандидаттармен јѕгiмелесу ґткiзетiн жјне бос лауазымдарєа орналасуєа кандидаттарєа iрiктеудi жїзеге асыратын алќалы орган болып табылады.
      10. Конкурс мынадай сатылардан тўрады:
      1) конкурс ґткізу туралы хабарландыруларды жариялау;
      2) конкурсќа ќатысуєа тiлек бiлдiрген азаматтардыѕ ќўжаттарын ќабылдау;
      3) конкурсќа ќатысушылар ќўжаттарыныѕ «Б» корпусы мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарына белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгiн алдын ала ќарау;
      4) кандидаттармен конкурс комиссиясы ґткiзетiн јѕгiмелесу;
      5) конкурс комиссиясыныѕ ќорытынды отырысы.
      11. Азаматтар конкурсќа ќатысу шыєындарын (јѕгімелесу ґтетiн жерге келу жјне ќайту, тўратын жер жалдау, байланыс ќызметiнiѕ барлыќ тїрлерiн пайдалану) ґздерiнiѕ жеке ќаражаттары есебiнен жїргiзедi.

^ 3. Конкурс туралы хабарландыру

      12. Орталыќ мемлекеттік органдарда, ведомстволарда жјне олардыѕ аумаќтыќ бґлімшелерінде конкурс ґткізу кезінде хабарландырулар орталыќ мемлекеттік органныѕ жјне мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі  ујкілетті органныѕ (бўдан јрі – ујкілетті орган) интернет-ресурстарында, сондай-аќ мерзімді баспасґз басылымдарында жарияланады.
      Жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы органдарда конкурс ґткізу туралы хабарландырулар жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын атќарушы органдардыѕ жјне ујкілетті органныѕ интернет-ресурстарында, сондай-аќ мерзімді баспасґз басылымдарында жарияланады.
      Персоналды басќарудыѕ бірыѕєай ќызметі (кадр ќызметі) ќўрылєан жаєдайда хабарландыру ќўрылымында тўратын мемлекеттік органныѕ жјне ујкілетті органныѕ интернет-ресурсында жарияланады.
      13. Конкурс ґткізу туралы хабарландырулар жариялаєаннан кейін «Мемлекеттік ќызмет туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 12-бабы 3-тармаєы, 14-бабыныѕ 8-тармаєы жјне 15-1-бабыныѕ 1-тармаєында кґзделген тјртіп бойынша конкурстыќ рјсімдер аяќталєанша, азаматтарды жарияланєан лауазымєа таєайындауєа жол берілмейді.
      14. Конкурс ґткiзу туралы хабарландыру мынадай мјлiметтерден тўрады:
      1) мекен-жайы кґрсетілген конкурс ґткізетін мемлекеттiк органныѕ атауы, почта мекен-жайлары, телефондары мен факс нґмiрлерi, электрондыќ почта мекен-жайлары;
      2) негiзгi функциональдыќ мiндеттерi, еѕбек аќысыныѕ кґлемi мен шарттары кґрсетiлген бос лауазымдар атауы;
      3) мемлекеттiк органмен айќындалєан бiлiктiлiк талаптарына сјйкес конкурсќа ќатысушыєа ќойылатын негiзгi талаптар;
      4) ќўжаттарды ќабылдау мерзiмi (конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн);
      5) осы Ќаєидалардыѕ 26-тармаєында кґрсетілген ќажетті ќўжаттар тізбесі;
      6) јѕгiмелесу ґткiзудiѕ мерзiмi мен орны.
      Конкурс белгілі жўмыс істеу мерзімі бар бос лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жаєдайында, бўл шарт конкурс ґткізу туралы хабарландыруда кґрсетіледі.
      Хабарландыру Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына ќайшы келмейтін ќосымша аќпаратты, оныѕ ішінде конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушыларды ќатыстыру мїмкіндігі туралы аќпаратты ќамтуы мїмкін.

^ 4. Конкурс комиссиясын ќалыптастыру

      15. Конкурс комиссиясы осы Ќаєидалармен айќындалєан тјртiппен тиiстi лауазымєа таєайындауєа ќўќыєы бар тиiстi мемлекеттiк органныѕ басшысымен, ал жауапты хатшы лауазымы енгізілген мемлекеттік органдарда, жауапты хатшымен ќалыптастырылады.
      Аудандарда, ќалаларда, облыстарда тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірліктердіѕ бюджетінен ќаржыландырылатын атќарушы органдар їшін бірыѕєай конкурс комиссиясын ќўруєа жол беріледі. Жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын аудандыќ, ќалалыќ, облыстыќ атќарушы органдардыѕ бірыѕєай конкурс комиссиясы осы атќарушы органдардыѕ басшыларын таєайындауєа ќўќыєы бар тўлєаныѕ шешімімен ќўрылады.
      Орталыќ мемлекеттік органныѕ аудандыќ аумаќтыќ бґлімшелері їшін орталыќ мемлекеттік органныѕ ґѕіраралыќ немесе облыстыќ аумаќтыќ бґлімшелерінде бірыѕєай конкурс комиссиясын ќўруєа жол беріледі. Аудандыќ аумаќтыќ бґлімшелердіѕ бірыѕєай конкурс комиссиясы орталыќ мемлекеттік органныѕ ґѕіраралыќ немесе облыстыќ аумаќтыќ бґлімшесі басшысыныѕ шешімімен немесе жоєары тўрєан органныѕ шешімімен ќўрылады.
      16. Конкурс комиссиясы кемінде бес мїшеден тўрады. Конкурс комиссиясыныѕ тґраєасы осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєында кґрсетілген тўлєамен айќындалады.
      Конкурс комиссиясыныѕ ќўрамына персоналды басќару ќызметініѕ (кадр ќызметініѕ) ќызметкерлері не персоналды басќару ќызметініѕ (кадр ќызметініѕ) міндетін атќару жїктелген тўлєалар, мемлекеттік органныѕ басќа бґлімшелерініѕ ќызметкерлері, сондай-аќ осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєында кґрсетілген тўлєамен айќындалатын ґзге тўлєалар енгізіледі.
      Конкурс комиссиясыныѕ ќўрамына мемлекеттік органныѕ басшысы жјне басшы орынбасары болып табылатын мемлекеттік саяси ќызметші кіре алмайды.
      Конкурс комиссиясыныѕ тґраєасы осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєында кґрсетілген тўлєаныѕ шешімі бойынша персоналды басќару ќызметініѕ (кадр ќызметініѕ) басшысы не ґзге тўлєа таєайындалады.
      Бірыѕєай конкурс комиссиясыныѕ ќўрамына орналасуєа ґткізілетін конкурс бос лауазымдар бар мемлекеттік органдардыѕ немесе мемлекеттік органдардыѕ ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ басшылары ќосылады.
      Конкурс комиссиясыныѕ хатшысы оныѕ жўмысын ўйымдастырушылыќ ќамтамасыз етуді жїзеге асырады жјне дауыс беруге ќатыспайды.
      Конкурс комиссиясыныѕ ќатыспаєан мїшелерін алмастыруєа жол берілмейді.
      17. Конкурс комиссиясыныѕ ќўрамына конкурсќа ќатысушы кіре алмайды.
      18. Конкурс комиссиясы јр жарияланєан бос лауазым їшін сол лауазымєа їміткер кандидаттарєа міндетті тјртіпте жјне бірдей кґлемде ќойылатын сўраќтардыѕ тізбесін бекітеді.
      19. Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєында кґрсетілген тўлєаныѕ келісімі бойынша байќаушыларды ќатыстыруєа жол беріледі.
      Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі маслихат депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ (їкіметтік емес ўйымдардыѕ), коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері ќатыса алады.
      20. Байќаушылар јѕгімелесу ґткізу процесінде кандидаттарєа сўраќтар ќоймайды. Байќаушыларєа конкурс комиссиясыныѕ жўмысына кедергі келтіретін іс-јрекеттер жасауєа, кандидаттардыѕ жеке басы деректеріне ќатысты мјліметтерді жариялауєа, кандидаттар ќатысатын конкурс рјсімдерінде олардыѕ техникалыќ жазба ќўралдарын ќолдануєа жол берілмейді.
      21. Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныѕ отырысына ќатысу їшін тўлєалар јѕгімелесу басталуына 1 жўмыс кїні ќалєанєа дейін кешіктірмей персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу їшін тўлєалар персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесін, осы Ќаєидалардыѕ 19-тармаєында кґрсетілген ўйымдарєа тиесілілігін растайтын ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын немесе кґшірмелерін ўсынады.
      22. Конкурс комиссиясыныѕ хатшысы байќаушыларды јѕгімелесу басталардан бўрын осы Ќаєидаларєа 1-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы жадынамамен таныстырады.
      23. Байќаушылар конкурс комиссиясы отырыстарыныѕ хаттамаларымен танысуєа жјне тиісті мемлекеттік органныѕ басшылыєына жјне ујкілетті органєа конкурс комиссиясыныѕ жўмысы туралы ґздерініѕ пікірлерін жазбаша тїрде бере алады.
      24. Осы Ќаєидалардыѕ 15-тармаєында кґрсетілген тўлєаныѕ келісімі бойынша конкурс комиссиясыныѕ отырысына сарапшылардыѕ ќатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаєан мемлекеттік органныѕ ќызметкері болып табылмайтын, бос лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс тјжірибесі бар тўлєалар, сондай-аќ персоналды іріктеу жјне жоєарылату бойынша мамандар, басќа мемлекеттік органдардыѕ мемлекеттік ќызметшілері, Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламент жјне мјслихат депутаттары ќатыса алады.
      Сарапшылар јѕгімелесуге ќатысады, кандидаттарєа сўраќ ќояды, конкурс комиссиясыныѕ мїшелеріне кандидаттар туралы ґз пікірлерін білдіреді. Конкурс комиссиясыныѕ ќорытынды отырысына бўл тўлєалар ќатыспайды.
      25. Конкурс аяќталєанєа дейін ујкілетті органдарєа аќпарат беруді жјне Ќазаќстан Республикасы заѕдарымен бекітілген басќа да жаєдайларды ќоспаєанда мемлекеттік органныѕ ќызметкерлеріне конкурс комиссияларыныѕ ќўрамы, конкурсќа ќатысушылар туралы жјне олардыѕ жеке деректерін жариялауєа жол берілмейді.
      26. Ујкілетті органныѕ жјне оныѕ аумаќтыќ бґлімшелерініѕ жолдамасы бойынша олардыѕ ќызметкерлерініѕ кандидаттармен јѕгімелесуде жјне конкурс комиссиясыныѕ ќорытынды отырысына ќатысуєа жол беріледі.

5. Ќўжаттарды ќабылдау

      27. Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген азаматтар конкурс ґткiзетiн мемлекеттiк органєа мынадай ќўжаттарын тапсырады:
      1) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы ґтініш;
      2) 3х4 їлгідегі суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама;
      3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi;
      4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi;
      5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама;
      6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі;
      7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат.
      Егер азамат еѕбек ќызметін жїзеге асырмаєан жјне конкурс жарияланєан бос лауазым бойынша жўмыс ґтілі талап етілмейтін жаєдайларда осы тармаќтыѕ 4) тармаќшасында кґрсетілген ќўжатты ўсыну талап етілмейді.
      Ќўжаттардыѕ толыќ емес пакетін ўсыну конкурс комиссиясыныѕ оларды ќараудан бас тартуы їшін негіз болып табылады.
      Мемлекеттік ќызметшілермен тапсырылатын осы тармаќтыѕ 3) жјне 4) тармаќшаларында кґрсетілген ќўжаттарды олар жўмыс істейтін мемлекеттік органдардыѕ персоналды басќару ќызметі (кадр ќызметі) кујландыра алады.
      28. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады.
      29. Азаматтар 27-тармаќта аталєан, ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады.
      30. Азаматтар осы Ќаєидалардыѕ 27-тармаєында аталєан ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ почта мекен-жайына электронды тїрде бере алады.
      Конкурсќа ќатысу їшін осы Ќаєидалардыѕ 27-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді.
      Осы Ќаєидалардыѕ 27-тармаєында аталєан ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.
      31. Конкурс комиссиясыныѕ материалдары, конкурс комиссиясыныѕ оѕ ќорытындысын алєан конкурсќа ќатысушылардыѕ ќўжаттары, сондай-аќ конкурстыќ iрiктеуден ґтпеген тўлєалардыѕ сауалнама, ґтініш жјне ґзге де ќўжаттары персоналды басќару ќызметінде (кадр ќызметінде) саќталады.
      Аталєан ќўжаттарды саќтау мерзімі Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 26 желтоќсандаєы № 1605 ќаулысына сјйкес айќындалады.

^ 6. Конкурсќа ќатысушылардыѕ ќўжаттарын ќарау

      32. Ќўжаттарды ќабылдау аяќталєаннан кейiн конкурс комиссиясы конкурсќа ќатысушылардыѕ ќўжаттарын ќарауды жїзеге асырады.
      33. Конкурс комиссиясы ўсынылєан ќўжаттардыѕ бiлiктiлiк талаптарына жјне осы Ќаєидалардыѕ 27-тармаєында кґрсетілген талаптарєа сјйкестiгiн ќарайды.
      34. Конкурс комиссиясы ўсынылєан ќўжаттарды ќарау ќорытындысы бойынша ќўжаттарды ќабылдау мерзімі аяќталєаннан кейін їш жўмыс кїн ішінде олардыѕ тиiстi «Б» корпусы мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа ќойылєан бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгi мен конкурсќа ќатысушыларды јѕгімелесуге жiберу туралы шешiм ќабылдайды. Шешім хаттама тїрiнде ресiмделеді жјне комиссияныѕ тґраєасы, мїшелерi мен хатшысы ќол ќояды.
      Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттардыѕ тізімі конкурс жариялаєан мемлекеттік органныѕ интернет-ресурсында жјне єимаратында кґпшілікке кґрінетін жерлерде орналастырылады.
      Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар конкурс комиссия шешім ќабылдаєан кїннен бастап екі жўмыс кїн ішінде јѕгімелесу ґткізу кїні туралы конкурс комиссиясыныѕ хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру ќатысушылардыѕ электрондыќ мекен-жайларына жјне ўялы телефондарына аќпарат жіберу жолымен жїзеге асырылуы мїмкін.
      Рўќсат алмаєан конкурс ќатысушылары конкурс комиссиясы шешім ќабылдаєаннан кейін екі жўмыс кїн ішінде бўл туралы конкурс комиссиясыныѕ хатшысымен хабарландырылады.

^ 7. Кандидаттармен јѕгімелесу

      35. Јѕгiмелесудіѕ маќсаты кандидаттардыѕ кјсiби жјне жеке ќасиеттерiн баєалау болып табылады.
      36. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесу жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде конкурс жариялаєан мемлекеттік органдарда ґтеді.
      37. Кандидаттардыѕ кјсiби жјне жеке ќасиеттерiн баєалау кезiнде конкурс комиссиясы бiлiктiлiк талаптарына жјне тиiстi бос лауазымныѕ лауазымдыќ нўсќауларына сїйенедi.
      38. Јрбiр кандидатпен јѕгімелесу барысы жеке тїрдегі хаттамамен ресiмделедi немесе техникалыќ жазба ќўралдары кґмегімен белгіленеді.
      Кандидатпен јѕгімелесу хаттамасына конкурс комиссиясыныѕ тґраєасы, мїшелері, кандидат, сондай-аќ хаттамалауды жїзеге асырушы хатшы ќолдарын ќояды.
      Конкурс комиссиясыныѕ техникалыќ жазба ќўралдарын ќолданылєаны туралы конкурс комиссиясыныѕ ќорытынды отырыс хаттамасында белгі жасалады.
      Јѕгімелесу кезінде кандидат та техникалыќ жазба ќўралдарын ќолдана алады. Техникалыќ жазба ќўралдарын ќолдану конкурс комиссиясы отырысыныѕ ґтуіне кедергі келтірмеуі тиіс.

^ 8. Конкурс комиссиясыныѕ ќорытынды отырысы

      39. Јѕгімелесу ґткiзілгеннен кейiн екi жўмыс кїннен кеш емес ґткiзiлуi тиiс ќорытынды отырыста конкурс комиссиясы кандидаттарды берген ќўжаттары, ґткiзiлген јѕгiмелесудiѕ нјтижелерi негiзiнде баєалайды жјне олардыѕ ќатарынан бос лауазымєа орналастыру їшiн iрiктеудi жїзеге асырады.
      40. Конкурс комиссиясыныѕ шешiмi кандидат ќатыстырылмай, ашыќ дауыс беру жолымен ќабылданады.
      41. Конкурс комиссиясыныѕ шешiмi егер отырысќа оныѕ ќўрамыныѕ 2/3 кем емес бґлiгi ќатысса, заѕды деп есептеледi.
      42. Комиссия ќўрамынан ќатысушылардыѕ кґпшiлiгi дауыс берген жаєдайда кандидат оѕ баєа алады. Дауыстар теѕ болєан жаєдайда конкурс комиссиясы тґраєасыныѕ дауысы шешушi болып табылады.
      43. Конкурс комиссиясы ујкілетті органєа јѕгiмелесуден ґткен кандидаттарды кадр резервiне алуєа ўсыным жасауєа ќўќыєы бар.
      44. Талќылау барысы мен конкурс комиссиясыныѕ шешiмi конкурс комиссиясыныѕ тґраєасы мен мїшелерi, сондай-аќ хаттама жасауды iске асыратын хатшыныѕ ќолдары ќойылєан хаттама тїрiнде ресiмделедi.
      45. Конкурс комиссиясы отырысы хаттамасыныѕ кґшiрмесi ујкілеттi органєа немесе оныѕ аумаќтыќ бґлiмшесiне жiберiледi.
      46. Конкурс комиссиясы јѕгiмелесуден ґткен кандидаттарєа конкурс нјтижесi туралы, оныѕ аяќталєанынан кейiн бес жўмыс кїн iшiнде хабарлайды.
      47. Конкурс комиссиясыныѕ шешімі мен конкурс комиссиясыныѕ оѕ ќорытындысын алєан кандидаттардыѕ тізімі конкурс ґткізілгеннен кейін бес жўмыс кїн ішінде мемлекеттік органныѕ аќпараттыќ ќабырєаларында, баршаєа кґрінетін жерлерге, сондай-аќ оныѕ интернет-ресурсына орналастырылады.

^ 9. Кандидаттыѕ лауазымєа орналасуы

      48. Мемлекеттiк органныѕ басшысы, ал жауапты хатшы лауазымы енгізілген мемлекеттік органдарда, жауапты хатшы конкурс комиссиясыныѕ оѕ ќорытындысын алєан кандидатты жарияланєан лауазымєа ќабылдайды.
      Жауапты хатшы «Ќазаќстан Республикасы орталыќ атќарушы органыныѕ жауапты хатшысыныѕ мјртебесі мен ґкілеттіктері туралы» Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі № 372 Жарлыєында кґзделген жаєдайларда кандидатты мемлекеттік органныѕ басшысыныѕ келісімі бойынша ќабылдайды.

^ 10. Шаєым беру тјртiбi

      49. Конкурсќа ќатысушылар мен кандидаттар ујкiлеттi органєа немесе оныѕ аумаќтыќ бґлiмшесiне, не сот тјртiбiнде конкурс комиссиясыныѕ шешiмiне шаєымдана алады.
      50. Ујкiлеттi орган немесе оныѕ аумаќтыќ бґлiмшесi конкурс комиссиясыныѕ шешiмiне келiп тїскен шаєымды ќарайды жјне «Мемлекеттiк ќызмет туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕыныѕ, осы Ќаєидалардыѕ, мемлекеттiк ќызмет туралы басќа да заѕдардыѕ бўзылєаны аныќталєан жаєдайда, конкурс комиссиясына ќабылданєан шешiмдi жоюды ўсынады.
      51. Ујкiлеттi органныѕ немесе оныѕ аумаќтыќ бґлiмшесiнiѕ ўсынысы конкурс комиссиясыныѕ бўрынєы ќўрамымен ґзініѕ отырысында ќаралады. Осы отырыста конкурс комиссиясы бўрын ќабылданєан шешiмiн жояды жјне жаѕасын енгiзедi, не оны ґзгерiссiз ќалдырады. Конкурс комиссиясы ќабылданєан шешiм туралы, ол ќабылданєаннан кїнінен он жўмыс кїн ішiнде, ујкiлеттi органєа немесе оныѕ аумаќтыќ бґлiмшесiне жјне шаєым берген конкурс ќатысушысына немесе кандидатќа хабарлайды.
      52. Конкурс комиссиясыныѕ бўрынєы ќабылдаєан шешiмін жоюы жјне жаѕасын енгiзуi мемлекеттiк орган басшысыныѕ, ал жауапты хатшы лауазымы енгізілген мемлекеттік органдарда, жауапты хатшыныѕ тиiстi шешiмiн ґзгертуi немесе ќабылдауы їшiн негiз болып табылады.
      53. Егер конкурс комиссиясы бўрынєы ќабылданєан шешiмдi ґзгерiссiз ќалдырєан жаєдайда, ујкiлеттi орган немесе оныѕ аумаќтыќ бґлiмшесi, сондай-аќ шаєым берген конкурс ќатысушысы немесе кандидат осы шешiмдi сот тјртiбiнде шаєым бере алады.
      54. Ґздерiне ќатысты бґлiгiнде конкурс ќатысушылары мен кандидаттар, сондай-аќ ујкiлеттi орган мен оныѕ аумаќтыќ бґлiмшелерi конкурс ќўжаттарымен, тестiлеу жјне јѕгiмелесу нјтижелерiмен таныса алады.

Мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа
орналасуєа конкурс ґткiзу     
жјне конкурс комиссиясын     
ќалыптастыру ќаєидаларына     
1-ќосымша              

^ Байќаушыєа жадынама

      Байќаушыныѕ:
      конкурс ќатысушысы туралы аќпаратпен танысуєа;
      олармен јѕгімелесуде ќатысуєа;
      јѕгімелесу ґткізу рјсімі туралы оныѕ аяќталєанынан кейін ґз пікірін білдіруге;
      конкурс ґткізу барысы туралы жалпы баєа беруге;
      конкурс комиссиясы отырысыныѕ хаттамаларымен танысуєа;
      конкурс комиссиясыныѕ жўмысы туралы мемлекеттік органныѕ басшылыєына жјне мемлекеттік ќызметтік ќызмет істері жґніндегі ујкілетті органєа ґздерініѕ пікірлерін жазбаша тїрде беруге мїмкіндігі бар.
      Байќаушы:
      јѕгімелесу барысына фото-, аудио-, видеотїсірілімдер жїргізуге;
      конкурс ќатысушыларыныѕ жеке басы деректерін жариялауєа;
      јѕгімелесу ґткізу процесіне араласуєа, конкурс комиссиясы отырысыныѕ барысына кедергі жасауєа;
      конкурс ќатысушыларына ќандай да бір жјрдемдесуге;
      конкурс комиссиясыныѕ мїшелеріне олардыѕ шешім ќабылдауында јсер етуге;
      наќты конкурс ќатысушысы туралы, оныѕ жеке ќасиеттері туралы жария баєалауєа жјне пікірін білдіре алмайды.

Мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа
орналасуєа конкурс ґткiзу     
жјне конкурс комиссиясын     
ќалыптастыру ќаєидаларына     
2-ќосымша              

__________________________________
(мемлекеттiк орган)

Ґтініш

      Мені бос тўрєан мынадай _______________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________ ќызмет орнына таєайындалуым
їшiн байќауєа жiберуiѕiздi сўраймын.
      Мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткiзу
жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларыныѕ негiзгi
талаптарымен таныстым, олармен келiсемiн жјне орындауєа мiндеттеме аламын.
      Ўсынылып отырєан ќўжаттарымныѕ дјйектiлiгiне жауап беремiн.

      Ќоса берілген ќўжаттар:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      _________                ____________________________________
       (ќолы)                               (Аты-жґні)

                                       «____»_______________ 20__ ж.

Мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа
орналасуєа конкурс ґткiзу     
жјне конкурс комиссиясын     
ќалыптастыру ќаєидаларына     
3-ќосымша              

Фотосурет орны
(4х6)

САУАЛНАМА
(Ґз ќолымен толтырылады)

1. Тегi _____________________________________________________________
Аты _________________________________________________________________
Јкесiнiѕ аты ________________________________________________________
2. Азаматтыєы _______________________________________________________
Егер ґзгертiлсе, уаќытын кґрсетiѕiз _________________________________
3. Бўрын сотталєан ба едiѕiз, ќашан жјне не їшiн ____________________
4. Шет елде оќыєан немесе жўмыс iстеген кезiѕiз _____________________
Болєан елiѕiз _______________________________________________________
Болєан уаќытыѕыз ____________________________________________________
Жўмыс iстеген немесе оќыєан жерiѕiз _________________________________
5. Соттыѕ шешiмiмен жўмыс iстеу ќабiлетiѕiз тґмен немесе шектелген
деп танылдыѕыз ба, ќашан жјне не їшін _______________________________
6. Белгiлi бiр мерзiмге мемлекеттiк ќызметті атќару ќўќынан
айырылдыѕыз ба, ќашан жјне не їшiн __________________________________
7. Сіз мынадай:
1) Сіз їміттенген лауазымєа тікелей баєынысты;
2) Сіз їміттенген лауазым тікелей баєынысты лауазымдарды атќаратын
мемлекеттік ќызметшініѕ жаќын туысы (ата-анасы, ўлы, ќызы, бала
асырап алушылар, асырап алынєан балалар, ата-анасы бір жјне ата-анасы
бґлек аєа-інілері мен апа-сіѕлілері, атасы, јжесі, немересі, жўбайы
немесе зайыбы) болып табыласыз ба _______________________________.
8. Тілдерді білуі: __________________________________________________
9. Мекен-жайы жјне байланыс телефоны ________________________________

                                                       ______________
                                                         (жеке ќолы)

                                          «___» _______________ 20 ж.
                                                (толтыру кїні)

Ќазаќстан Республикасыныѕ
Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тґраєасыныѕ  
2013 жылєы 19 наурыздаєы
№ 06-7/32 бўйрыєымен 
бекітілген       

Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігініѕ кїші жойылды деп танылєан бўйрыќтардыѕ тізімі

      1. «Бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткiзудiѕ ќаєидасы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi Тґраєасыныѕ 1999 жылєы 24 ќарашадаєы № А-202 бўйрыєы (Ќазаќстан Республикасы Јдiлет министрлiгiнде 1999 жылєы 30 ќарашада № 986 тiркелдi, «Казахстанская правда» 2001 жылєы 23 маусымдаєы № 149-150 жарияланєан).
      2. «Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ 1999 жылєы 24 ќарашадаєы № А-202 бўйрыєына ґзгертулер енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасы 2000 жылєы 18 ќаѕтар № 02-1-7/3 бўйрыєы (Ќазаќстан Республикасы Јдiлет министрлiгiнде 2000 жылєы 7 аќпанда № 1043 тiркелдi).
      3. «Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ 1999 жылєы 24 ќарашадаєы № А-202 бўйрыєына ґзгертулер мен толыќтырулар енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi 2000 жылєы 25 аќпандаєы № 2-1-7/16 бўйрыєы (Ќазаќстан Республикасы Јдiлет министрлiгiнде 2000 жылєы 29 аќпанда № 1066 тiркелдi).
      4. «Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi Тґраєасыныѕ 1999 жылєы 24 ќарашадаєы № А-202 бўйрыєына ґзгерiстер мен толыќтыру енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ 2000 жылєы 16 маусымдаєы № 02-1-7/60 бўйрыєы (Ќазаќстан Республикасы Јдiлет министрлiгiнде 2000 жылєы 24 маусымда № 1173 тiркелдi).
      5. «Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ 1999 жылєы 24 ќарашадаєы № А-202 бўйрыєына ґзгертулер мен толыќтырулар енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ бўйрыєы 2000 жылєы 3 ќараша № 02-1-7/154 (Ќазаќстан Республикасы Јдiлет министрлiгiнде 2000 жылєы 11 ќарашада № 1281 тiркелдi, «Казахстанская правда» 2000 жылєы 18 ќарашадаєы № 294-295 жарияланєан).
      6. «Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ 1999 жылєы 24 ќарашадаєы N А-202 бўйрыєына толыќтыру мен ґзгерiстер енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ 2001 жылєы 6 маусымдаєы № 02-2-4/98 бўйрыєы (Ќазаќстан Республикасы Јдiлет министрлiгiнде 2001 жылєы 14 маусымда № 1544 тiркелдi, «Ќазаќстан Республикасыныѕ Орталыќ атќарушы жјне ґзге де орталыќ мемлекеттiк органдарыныѕ актiлер жинаєында» жарияланєан, 2001 жылы, № 25, 430-ќўжат).
      7. «Ќазаќстан Республикасы Јдiлет министрлiгiнде 986 нґмiрiмен тiркелген, Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ «Бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткiзудiѕ ережесiн бекiту туралы» 1999 жылєы 24 ќарашадаєы № А-202 бўйрыєына толыќтырулар мен ґзгерiстер енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi тґраєасыныѕ 2003 жылєы 10 сјуiрдегi № 02-01-02/44 бўйрыєы (Ќазаќстан Республикасы Јдiлет министрлiгiнде 2003 жылєы 13 мамырда № 2268 тiркелдi).
      8. «Бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткiзудiѕ Ќаєидасы» Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi тґраєасыныѕ 1999 жылєы 24 ќарашадаєы № А-202 бўйрыєына ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi тґраєасыныѕ 2005 жылєы 21 маусымдаєы № 02-01-02/80 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јдiлет министрлiгiнде 2005 жылєы 27 маусымда № 3694 тiркелдi).
      9. «Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi Тґраєасыныѕ «Бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткiзудiѕ Ќаєидасын бекiту туралы» 1999 жылєы 24 ќарашадаєы № А-202 бўйрыєына толыќтырулар мен ґзгерiстер енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi Тґраєасыныѕ 2006 жылєы 26 сјуiрдегi № 02-01-02/64 бўйрыєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ Јдiлет министрлiгiнде 2006 жылєы 25 мамырда № 4239 тiркелдi, «Казахстанская правда» газетінде 2006 жылєы 3 маусымдаєы № 138-139 (25109-25110) жарияланєан).
      10. «Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi Тґраєасыныѕ кейбiр бўйрыќтарына толыќтырулар мен ґзгерiстер енгiзу туралы» Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi агенттiгi Тґраєасыныѕ 2007 жылєы 9 аќпандаєы № 02-01-02/113 бўйрыєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ Јдiлет министрлiгiнде 2007 жылєы 7 ќыркїйекте № 4920 тіркелдi, «Заѕ газетінде» 2007 жылєы 4 ќазандаєы № 152 (1355), Ќазаќстан Республикасыныѕ Орталыќ атќарушы жјне ґзге де орталыќ мемлекеттiк органдарыныѕ актiлер жинаєында, 2007 жылы, шілде-ќыркїйек, жарияланєан).Похожие:

Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconКонкурс өткізу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының...
Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconКонкурс өткізу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының...
Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconЭнергия ґндіруші жјне энергия беруші ўйымдардыѕ кїзгі-ќысќы жаєдайларда жўмысќа јзірлігі паспортыныѕ нысанын, оны алу ќаєидаларын жјне мерзімін бекіту туралы
Егемен Ќазаќстан" 25. 06. 2013 ж. №155 (28094); "Казахстанская правда" от 25. 06. 2013 г. №214-215 (27488-27489); Ќазаќстан Республикасыныѕ...
Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы icon«Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға орналасуға конкурс өткізу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 бұйрығы Қазақстан Республикасының...
Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconКонкурс өткiзу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша Байқаушыға жадынама

Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconКонкурс өткiзу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша Байқаушыға жадынама

Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconКонкурс өткiзу және конкурс комиссиясын қалыптастыру
Азаматтығы Егер өзгертiлсе, уақытын көрсетiңiз
Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconКонкурс өткiзу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларын бекiту туралы
Азақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының...
Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconДінтану сараптамасын жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы
Азаќстан Республикасыныѕ пїаж-ы, 2012 ж., №33, 424-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2012 жылєы 7 наурыздаєы №83-84 (27156); "Казахстанская...
Конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы iconЌазаќстан Республикасына шетелдік жўмыс кїшін тартуєа арналєан квотаны белгілеу ќаєидаларын жјне Шетелдік ќызметкерге жўмысќа орналасуєа жјне жўмыс берушілерге
Халыќты жўмыспен ќамту туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕын іске асыру жґніндегі шаралар туралы" Ќазаќстан...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы