Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница9/14
Дата конвертации15.04.2014
Размер2.14 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

               алып ќою

      Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында тыйым салынєан, мемлекеттік кјсіпорынныѕ жарєысында кґзделмеген, ќызметтi жїзеге асырудан осы кјсіпорын алєан табыстар, сондай-аќ бюджеттен ќаржыландыру есебінен ќўралєан, сатылатын тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ) белгіленген баєаларын кґтеру нјтижесiнде алынєан табыстар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында айќындалатын тјртiппен бюджетке алып ќоюєа жатады. Мїлікті бухгалтерлік есеп ќаєидалары бойынша тиісті тїрде кґрсетпей пайдалану фактілері аныќталєан жаєдайда, ол да алып ќоюєа жатады.

      ^ 138-бап. Мемлекеттік кјсiпорын ќызметкерлерiне еѕбекаќы
               тґлеу

      1. Республикалыќ мемлекеттік кјсіпорынныѕ еѕбекаќы тґлеу ќорыныѕ мґлшерін жыл сайын тиісті саланыѕ ујкілетті органы, ал коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындікін – жергілікті атќарушы орган белгілейді.
      2. Еѕбекке аќы тґлеу нысандарын, штат кестесiн, лауазымдыќ айлыќаќылар мґлшерiн, сыйлыќаќы беру жјне ґзге де сыйаќы жїйесiн шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорын белгiленген еѕбекке аќы тґлеу ќорыныѕ шегiнде дербес айќындайды.
      Ќазыналыќ кјсіпорын жўмыскерлерініѕ еѕбекке аќы тґлеу жїйесін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      3. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттік кјсiпорын басшысыныѕ, оныѕ орынбасарларыныѕ, бас (аєа) бухгалтерiнiѕ лауазымдыќ айлыќаќыларыныѕ мґлшерiн, оларєа сыйлыќаќы беру жјне ґзге де сыйаќы жїйесiн – тиісті саланыѕ ујкілетті органы, ал коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорын басшысыныѕ, оныѕ орынбасарларыныѕ, бас (аєа) бухгалтерiнiѕ лауазымдыќ айлыќаќыларыныѕ мґлшерiн, оларєа сыйлыќаќы беру жјне ґзге де сыйаќы жїйесiн жергілікті атќарушы орган белгiлейдi.
      ^ Ескерту. 138-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      139-бап. Мемлекеттік кјсіпорынды басќару

      1. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысымен еѕбек ќатынастары Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек кодексіне сјйкес:
      республикалыќ мемлекеттік кјсіпорын басшысыныѕ тиісті саланыѕ ујкілетті органымен;
      коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорын басшысыныѕ жергілікті атќарушы органмен еѕбек шартын жасасуы арќылы ресімделеді.
      2. Еѕбек шартында Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек кодексінде белгіленген талаптардан бґлек, мемлекеттік кјсіпорын басшысыныѕ таза табыстыѕ белгіленген бґлігін уаќтылы бюджетке аудармаєаны їшін жауапкершілігі айќындалады.
      3. Басшыны таєайындау, осы Заѕда кґзделген жаєдайларда басшыныѕ кандидатурасын келісу, оны аттестаттаудан ґткізу, Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті ќызметке таєайындайтын жјне ќызметтен босататын жекелеген мемлекеттік білім беру кјсіпорындарыныѕ бірінші басшыларын ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайтын тјртіппен жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысы дара басшылыќ принципі бойынша јрекет етеді жјне егер осы Заѕда жјне кјсіпорынныѕ жарєысында ґзгеше кґзделмесе, мемлекеттік кјсіпорын ќызметініѕ барлыќ мјселелерін осы Заѕда жјне мемлекеттік кјсіпорынныѕ жарєысында айќындалатын ґз ќўзыретіне сјйкес дербес шешеді.
      5. Мемлекеттік кјсіпорын басшысы ќаржы-шаруашылыќ ќызметіне жјне мемлекеттік кјсіпорын мїлкініѕ саќталуы їшін жеке жауаптылыќта болады.
      6. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысы мемлекеттік кјсіпорынныѕ атынан сенімхатсыз јрекет етеді, барлыќ органдарда оныѕ мїддесін білдіреді, осы Заѕда белгіленген шектерде мемлекеттік кјсіпорынныѕ мїлкіне билік етеді, шарттар жасасады, сенімхаттар береді, банк шоттарын ашады жјне ґзге де мјмілелер жасайды, барлыќ ќызметкерлер їшін міндетті бўйрыќтар шыєарады жјне нўсќаулар береді.
      7. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысы Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек кодексіне сјйкес мемлекеттік кјсіпорын ќызметкерлерін жўмысќа ќабылдайды жјне олармен еѕбек шартын бўзады, егер осы Заѕда жјне кјсіпорынныѕ жарєысында ґзгеше кґзделмесе, кґтермелеу шараларын ќолданады жјне оларды жазалайды.
      Тиісті саланыѕ ујкілетті органы (жергілікті атќарушы орган) басшыныѕ ўсынуы бойынша ќызметке таєайындайтын жјне ќызметтен босататын мемлекеттік кјсіпорын ќызметкерлерініѕ номенклатурасы мемлекеттік кјсіпорынныѕ жарєысында белгіленеді.
      8. Мемлекеттік кјсіпорын басшысыныѕ орынбасарларын тиісті саланыѕ ујкілетті органы (жергілікті атќарушы орган) мемлекеттік кјсіпорын басшысыныѕ ўсынуы бойынша ќызметке таєайындайды жјне ќызметтен босатады.
      Мемлекеттік кјсіпорын басшысы орынбасарларыныѕ жјне басќа да басшы ќызметкерлерініѕ ќўзыретін басшы белгілейді.

      ^ 140-бап. Мемлекеттік кјсіпорындардыѕ ќызметін
               ќаржыландыру

      1. Мемлекеттік кјсіпорынныѕ ќызметі даму жоспарына сјйкес ґз табысы жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ бюджет заѕнамасында айќындалєан тјртіппен алынєан бюджет ќаражаты есебінен ќаржыландырылады.
      Мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын јзірлеу жјне бекіту тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      2. Республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ таза табысыныѕ бір бґлігін аудару нормативін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ таза табысыныѕ бір бґлігін аудару нормативін жергілікті атќарушы орган белгілейді.
      3. Мемлекеттік кјсіпорындардыѕ таза табысыныѕ белгіленген нормативтер бойынша бір бґлігі Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексінде белгіленген тјртіппен тиісті бюджеттіѕ есебіне жатќызылады.
      4. Тиісті саланыѕ ујкілетті органы (жергілікті атќарушы орган) мемлекеттік кјсіпорындардыѕ таза табысыныѕ белгіленген бґлігініѕ бюджетке толыќ жјне уаќтылы аударылуына баќылауды жїзеге асырады.
      Мемлекеттік кјсіпорындар таза табыстыѕ бір бґлігін тиісті бюджетке аударуды корпоративтік табыс салыєы бойынша декларация тапсыру їшін белгіленген мерзімнен кейін он жўмыс кїнінен кешіктірмей жїргізеді.

^ 3-параграф. Шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорын

      141-бап. Шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєыныѕ объектiсi

      1. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ґзгеше кґзделмесе, кез келген мїлiк шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєыныѕ объектiсi болуы мїмкін.
      2. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынныѕ ќарамаєында не оныѕ жарєылыќ маќсаттарында кґзделген ќызметтi ќамтамасыз ету їшiн ґзіне ќажеттi, не осы ќызметтiѕ ґнiмi болып табылатын мїлiк ќана бола алады.

      ^ 142-бап. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік
               кјсіпорындардыѕ органдары

      Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ органдары оныѕ басшысы, сондай-аќ осы Заѕныѕ 148-бабында кґзделген жаєдайларда байќау кеѕесі болып табылады.

      ^ 143-бап. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік
               кјсiпорынныѕ жарєылыќ капиталы

      1. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынныѕ жарєылыќ капиталыныѕ мґлшерiн оныѕ ќўрылтайшысы айќындайды, бiраќ оныѕ мґлшерi шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынєа берiлетін мїлiктiѕ жалпы ќўнынан аспауєа жјне шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынды мемлекеттiк тiркеу кїнінде белгiленген айлыќ есептiк кґрсеткiштіѕ он мыѕ еселенген мґлшерінен кем болмауєа тиіс.
      Жарєылыќ капиталдыѕ мґлшерi шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынныѕ жарєысында кґрсетiледi.
      Меншiк иесi (ќўрылтайшы) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынды мемлекеттiк тiркеу кезіне жарєылыќ капиталды толыєымен ќалыптастыруєа тиiс.
      2. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ кјсiпкерлiк ќызметтiѕ жекелеген тїрлерi туралы заѕдарында жарєылыќ капиталды ќалыптастырудыѕ ґзге де тјртіптері мен мґлшерi белгiленген болса, онда шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорындар оларды Ќазаќстан Республикасыныѕ осы заѕдарында кґзделген, бiраќ осы баптыѕ 1-тармаєында кґрсетiлгеннен кем болмайтындай мґлшерде ќалыптастырады.

      ^ 144-бап. Шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєын тоќтатудыѕ
               ерекшеліктері

      1. Осы Заѕныѕ 128-бабыныѕ 4-тармаєында кґзделген шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєын тоќтатудыѕ жалпы негіздерінен бґлек, шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєы меншік иесініѕ шешімі бойынша шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ мїлкін заѕды тїрде алып ќойєан жаєдайларда тоќтатылады.
      Заѕды тїрде алып ќою жаєдайларына, атап айтќанда:
      1) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынныѕ жарєылыќ ќызметiнiѕ маќсатына сай келмейтін мїлiктi алып ќою (осы Заѕныѕ 141-бабыныѕ 2-тармаєы);
      2) артыќ, пайдаланылмаєан не ґз маќсатында пайдаланылмаєан мїлiктi алып ќою жатады.
      2. Шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєындаєы мїлiктi алып ќою туралы шешiмде мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкiлеттi орган (жергілікті атќарушы орган) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынєа алып ќойылєан мїлiктi ґзге тўлєаєа бергенге дейін кїтіп ўстау жјне оныѕ саќталуын ќамтамасыз ету мерзімдерiн белгiлейді.

      ^ 145-бап. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік
               кјсiпорынныѕ мїлiктiк ќўќыќтарын жїзеге асыру
               шарттары

      1. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорын ґзiне шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєында бекiтiлiп берiлген, негiзгi ќўралдарєа жатпайтын жылжымалы мїлiкке дербес билiк етеді.
      2. Шаруашылыќ жїргiзу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорын тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ ўсынуы бойынша мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) жазбаша келiсiмiмен:
      1) филиалдар, ґкілдіктер ќўруєа;
      2) акционерлік ќоєамдардыѕ ґзіне тиесiлi акцияларына, сондай-аќ дебиторлыќ берешекке билік етуге;
      3) їшiншi тўлєалардыѕ мiндеттемелерi бойынша кепiлгер болуєа немесе кепiлдiк беруге;
      4) ќарыздар беруге ќўќылы.
      3. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексі немесе меншік иесі (мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкiлетті орган, жергілікті атќарушы орган) ґзгеше белгілесе, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорын осы баптыѕ 1 жјне 2-тармаќтарында кґрсетiлген мїлiкпен жасалєан мјмiлелерден алынєан аќшаны дербес пайдаланады.

      ^ 146-бап. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік
               кјсiпорын ґндiретін тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ,
               кґрсетілетін ќызметтердіѕ) баєалары

      1. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорын ґндiретін тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ) баєалары шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынныѕ оларды ґндiруге жўмсаєан шыєындарын толыќ ґтеуді, оныѕ ќызметініѕ залалсыздыєын жјне ґз табыстары есебiнен ќаржыландырылуын ќамтамасыз етуге тиiс.
      2. Бюджеттен ќаржыландырылатын жўмыстардыѕ (кґрсетілетін ќызметтердіѕ) кґлемі шеѕберінде ґндiрілетін тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ) баєаларын тиісті саланыѕ ујкілетті органымен келісім бойынша шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорын белгiлейдi.
      3. Табиєи монополиялар субъектілеріне немесе тиісті тауар нарыєында їстем немесе монополиялыќ жаєдайєа ие нарыќ субъектілеріне жататын шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорын ґндіретін жјне ґткізетін тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ) баєалары «Табиєи монополиялар жјне реттелетін нарыќтар туралы», «Бјсекелестік туралы» Ќазаќстан Республикасы заѕдарыныѕ жјне табиєи монополиялар субъектілерініѕ немесе тиісті тауар нарыєында їстем немесе монополиялыќ жаєдайєа ие нарыќ субъектілерініѕ баєа белгілеуін реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарыныѕ талаптары ескеріле отырып белгіленеді.

      ^ 147-бап. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік
               кјсiпорынныѕ жауаптылыєы

      Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорын ґзiнiѕ мiндеттемелерi бойынша ґзiне тиесiлi барлыќ мїлiкпен жауап бередi.
      Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорын мемлекеттіѕ мiндеттемелерi бойынша жауаптылыќта болмайды.
      Мемлекет ќўрылтайшыныѕ, мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ немесе тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ iс-јрекеттерiнен туындаєан банкроттыќ, ал коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындарєа ќатысты – жергілікті атќарушы органныѕ іс-јрекеттерінен туындаєан банкроттыќ жаєдайларын ќоспаєанда, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынныѕ мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi. Бўл жаєдайларда мемлекет шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынныѕ ќаражаты кредиторлардыѕ талаптарын ќанаєаттандыру їшін жеткіліксіз болєан кезде оныѕ мiндеттемелерi бойынша жауап бередi.
      Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсiпорынныѕ мiндеттемелерi бойынша мемлекет жауапкершілігініѕ ґзге де жаєдайлары белгiленуi мїмкiн.

^ 4-параграф. Байќау кеѕесі бар шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынды басќарудыѕ ерекшеліктері

      148-бап. Байќау кеѕесі бар шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы
               мемлекеттік кјсіпорынды басќару

      1. Білім беру жјне денсаулыќ саќтау салаларындаєы шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорында тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) ўсынысы бойынша кјсіпорын органы – байќау кеѕесі ќўрылуы мїмкін.
      Білім беру жјне денсаулыќ саќтау салаларындаєы байќау кеѕесі бар шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынды ќўру, сондай-аќ білім беру жјне денсаулыќ саќтау салаларында жўмыс істеп тўрєан шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорындарда байќау кеѕесін енгізу Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ немесе жергілікті атќарушы органныѕ шешімі негізінде жїзеге асырылады.
      Байќау кеѕесі ќўрылатын шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорындарєа ќойылатын критерийлерді Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекітеді.
      Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесі мїшелерініѕ саны таќ сан болуєа јрі бір-бірімен жјне шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысымен жаќын туыстыќ жјне жекжаттыќ ќатынастарда болмайтын кемінде бес адамнан ќўралуєа тиіс. Байќау кеѕесініѕ мїшелері шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорын ќызметкерлерініѕ штатына кірмейді.
      Байќау кеѕесініѕ тґраєасы байќау кеѕесі мїшелері арасынан байќау кеѕесі мїшелерініѕ кґпшілік даусымен сайланады.
      2. Байќау кеѕесін ќўру тјртібін, байќау кеѕесініѕ ќўрамына сайланатын адамдарєа ќойылатын талаптарды, сондай-аќ байќау кеѕесініѕ мїшелерін конкурстыќ іріктеу жјне олардыѕ ґкілеттігін мерзімінен бўрын тоќтату тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекітеді.
      Байќау кеѕесініѕ ќўрамына тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) ґкілі, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысы кіреді. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысы байќау кеѕесініѕ тґраєасы болып сайлана алмайды.
      3. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ ґкілеттік мерзімі їш жылды ќўрайды.
      4. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесі мїшесініѕ ґкілеттігі байќау кеѕесі мїшесініѕ ґкілеттігін мерзімінен бўрын тоќтату туралы байќау кеѕесініѕ шешіміне сјйкес байќау кеѕесі мїшесініѕ жазбаша ґтініші негізінде мерзімінен бўрын тоќтатылуы мїмкін.
      5. Тиісті саланыѕ ујкілетті органы (жергілікті атќарушы орган) байќау кеѕесі мїшелерініѕ ќызметін баєалауды жїзеге асырады. Тиісті саланыѕ ујкілетті органы (жергілікті атќарушы орган) байќау кеѕесі мїшелерініѕ ќызметін баєалау ќорытындылары бойынша байќау кеѕесініѕ мїшелеріне сыйаќы тґлеу туралы шешім ќабылдайды. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысына жјне байќау кеѕесініѕ мїшелері болып табылатын мемлекеттік ќызметшілерге сыйаќы тґленбейді. Байќау кеѕесініѕ мїшелеріне сыйаќы шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ ќаражаты есебінен тґленеді.
      Байќау кеѕесі мїшелерініѕ ќызметін баєалау жјне байќау кеѕесініѕ мїшелеріне сыйаќы тґлеу лимитін айќындау тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      6. Байќау кеѕесініѕ хатшысы шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ ќызметкері болып табылады жјне байќау кеѕесініѕ мїшесі болып табылмайды. Байќау кеѕесініѕ хатшысы байќау кеѕесіне есеп береді, оныѕ отырыстарын дайындау мен ґткізуді, отырысќа материалдар ресімдеуді ќамтамасыз етеді жјне байќау кеѕесі мїшелерініѕ отырыстар материалдарына ќолжетімді болуын ќамтамасыз етілуіне баќылау жїргізеді.
      Байќау кеѕесі хатшысыныѕ ќўзыреті мен ќызметі шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ ішкі ќўжаттарында айќындалады.
      7. Байќау кеѕесініѕ мїшелері ґздерініѕ іс-јрекеттерінен (јрекетсіздігінен) кјсіпорынныѕ залалєа ўшырауына јкеп соќтырєан зиян їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорын мен тиісті саланыѕ ујкілетті органы (жергілікті атќарушы орган) алдында жауаптылыќта болады.
      Байќау кеѕесініѕ мїшелері, егер байќау кеѕесі ќабылдаєан, кјсіпорынныѕ залалєа ўшырауына јкеп соќтырєан шешімге ќарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге ќатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

      ^ 149-бап. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік
               кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ ґкілеттіктері

      1. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ мынадай ґкілеттіктері бар:
      1) тиісті саланыѕ ујкілетті органына (жергілікті атќарушы органєа) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ даму жоспарыныѕ жобасы бойынша, оєан ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу бойынша ќорытынды береді;
      2) даму жоспарыныѕ орындалуы туралы есептіѕ жобасын келіседі, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ жылдыќ ќаржы есептілігін алдын ала бекітеді;
      3) демеушілік, ќайырымдылыќ кґмектер мен ќосымша кґздерден алынєан ќаражатты, оныѕ ішінде шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ иелігінде ќалєан таза табыстыѕ бір бґлігін бґлу туралы шешім ќабылдайды;
      4) бюджет ќаражаты мен ќосымша кґздерден алынєан ќаражаттыѕ нысаналы пайдаланылуын баќылау їшін шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ жјне оныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ ќўжаттамасымен кедергісіз танысады жјне кґрсетілген ќаражаттыѕ нысаналы пайдаланылуын тексеруді жїзеге асыру їшін тиісті саланыѕ ујкілетті органына (жергілікті атќарушы органєа) ўсыныстар енгізеді;
      5) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ басшысын таєайындау жјне онымен еѕбек шартын бўзу мјселелері бойынша тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) ўсыныстарын келіседі;
      6) ўжымдыќ шартты јзірлеуге ќатысады жјне ќосымша ќаржы кґздерінен, даму жоспарында бекітілген ќаражат шегінде кјсіпорын ќызметкерлерініѕ, басшысыныѕ, оныѕ орынбасарларыныѕ, бас бухгалтерініѕ лауазымдыќ жалаќыларына їстемеаќы белгілеу, сыйлыќаќы беру жјне материалдыќ кґмек кґрсету бґлігінде шешімдер ќабылдайды;
      7) байќау кеѕесініѕ хатшысын таєайындайды, оныѕ ґкілеттік мерзімін жјне жалаќысыныѕ мґлшерін айќындайды, оныѕ ґкілеттігін мерзімінен бўрын тоќтатады;
      8) тиісті саланыѕ ујкілетті органына (жергілікті атќарушы органєа) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ жарєысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы ўсыныстар енгізеді;
      9) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорын ќызметініѕ басым баєыттары бойынша ўсыныстар тўжырымдайды;
      10) тиісті саланыѕ ујкілетті органына (жергілікті атќарушы органєа) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ басќа заѕды тўлєаларєа ќатысуы туралы ўсыныстар енгізеді;
      11) тиісті саланыѕ ујкілетті органына (жергілікті атќарушы органєа) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ филиалдарын, ґкілдіктерін ќўру жјне жабу туралы ўсыныстар енгізеді.
      2. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесі мїшесініѕ талап етуі бойынша шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелері байќау кеѕесініѕ ќўзыретіне жататын мјселелер бойынша аќпарат беруге міндетті.

      ^ 150-бап. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік
               кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ отырыстарын ґткізу
               тјртібі

      1. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ отырыстары ќажет болуына ќарай, біраќ тоќсанына кемінде бір рет ґткізіледі.
      2. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ отырысын оныѕ тґраєасы ґз бастамасы бойынша, тиісті саланыѕ ујкілетті органыныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ), байќау кеѕесі мїшесініѕ немесе шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорын басшысыныѕ талап етуі бойынша шаќыруы мїмкін.
      3. Байќау кеѕесі туралы ережені, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ отырыстарын шаќыру жјне ґткізу тјртібін тиісті саланыѕ ујкілетті органы (жергілікті атќарушы орган) бекітеді.
      4. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ отырысы, егер шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ барлыќ мїшелері оныѕ ґтетін уаќыты мен орны туралы хабардар етілсе жјне отырысќа шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесі мїшелерініѕ жартысынан астамы ќатысса, заѕды болып табылады. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесі мїшесініѕ ґз дауысын байќау кеѕесініѕ басќа мїшесіне немесе ґзге жеке тўлєаєа (сенімхат бойынша) беруіне жол берілмейді.
      5. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесініѕ јрбір мїшесі дауыс беру кезінде бір дауысќа ие болады. Дауыстар теѕ болєан жаєдайда шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ байќау кеѕесі тґраєасыныѕ дауысы шешуші дауыс болып табылады.
      6. Байќау кеѕесініѕ шешімдері жазбаша нысанда ресімделеді жјне оларєа байќау кеѕесініѕ барлыќ мїшелері ќол ќояды.

      151-бап. Байќау кеѕесі бар шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы