Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница7/14
Дата конвертации15.04.2014
Размер2.14 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

              ќатысу їлестерi

      1. Акционерлік ќоєамдардыѕ мемлекетке тиесiлi акцияларын жјне жауапкершілiгi шектеулi серiктестiктердiѕ жарєылыќ капиталына мемлекеттiѕ ќатысу їлестерiн сату «Акционерлiк ќоєамдар туралы», «Жауапкершiлiгi шектеулi жјне ќосымша жауапкершілігі бар серiктестiктер туралы», «Баєалы ќаєаздар рыногы туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгiленген талаптар саќтала отырып жїргiзiлуге тиiс.
      2. Шыєарылуы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртiппен тiркелмеген акцияларды сатуєа жол берiлмейдi.
      3. Мемлекетке тиесілі акцияларды сату кезінде сатып алушы – акционерлік ќоєам, егер ол сатып алушыныѕ акцияларын иеленген болса, акционерлік ќоєам акцияларыныѕ жиырма бес пайыздан астамын сатып ала алмайды.

      ^ 99-бап. Жекешелендіру жјне жер учаскесіне ќўќыќ

      Жылжымайтын мїлікті жекешелендіру кезінде жер учаскесіне ќўќыќ Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексіне сјйкес сатып алушыєа ґтеді.

      ^ 100-бап. Сауда-саттыќты жїргізу шарттары

      1. Аукционда еѕ жоєары баєа ўсынєан тўлєа ўтып алушы болып танылады. Сатушы кїнi бўрын таєайындаєан тендер комиссиясыныѕ ќорытындысы бойынша їздік шарттар ўсынєан тўлєа тендердi ўтып алушы болып танылады.
      Аукциондарда ўсыныстар жария тїрде мјлімделедi, тендерлерде ўсыныстар жабыќ конвертте жазбаша мјлімделеді.
      2. Сауда-саттыќ жария болуєа тиіс. Ќазаќстан Республикасыныѕ ўлттыќ ќауiпсiздiгін, ќоршаєан табиєи ортасын ќорєауды, сыртќы экономикалыќ жаєдайын ќозєайтын, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi айќындайтын ерекше жаєдайларда тендер жабыќ болуы мїмкiн.
      Жекешелендіру объектілерін сату тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі осы Заѕныѕ 101 - 104-баптарына сјйкес белгілейді.
      3. Бiр ќатысушы єана ќатысќан аукциондар мен тендерлер, жекешелендiру объектiсi оны сатып алуєа тілек білдірген ќатысушыєа сатылуы мїмкiн їшiншi жјне одан кейiнгi сауда-саттыќтарды ќоспаєанда, ґткiзiлмеген деп танылады.
      4. Сатып алушы сауда-саттыќ ґткiзiлгенге дейiн ґзi сатып алатын объектiнiѕ экологиялыќ жай-кїйiне тексеру жїргiзуге ќўќылы.

      ^ 101-бап. Жария сауда-саттыќты ґткiзу тјртiбi

      1. Сатушы сауда-саттыќ ґткiзу туралы хабарламаны – ол ґткізілгенге дейін кемінде кїнтізбелік он бес кїн бўрын, ал акционерлік ќоєамдардыѕ мемлекетке тиесiлi акциялары мен жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін сату кезінде сауда-саттыќ ґткізілгенге дейін кемiнде кїнтізбелік отыз кїн бўрын беруге тиiс. Хабарлама «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес сатушыныѕ конкурс ґткізу жолымен айќындалєан мерзімді баспа басылымдарында ќазаќ жјне орыс тілдерінде жариялануєа тиiс. Хабарламада сауда-саттыќтыѕ уаќыты, орны мен тїрi, сату объектiсi жјне ґткiзiлу тјртiбi туралы, оныѕ iшiнде сауда-саттыќќа ќатысуды ресiмдеу, сауда-саттыќты ўтып алєан тўлєаны айќындаудыѕ шарттары туралы мјлiметтер, сондай-аќ бастапќы баєа мен кепiлдi жарнаныѕ мґлшерi туралы мјлiметтер ќамтылуєа тиiс.
      2. Сатушы сауда-саттыќ шарттарын ґзгерткен жаєдайда ол барлыќ ґзгерістер туралы хабарламаны осы баптыѕ 1-тармаєында белгiленген тјртiппен жјне мерзiмде жасауєа тиiс.
      Сауда-саттыќ шарттарын ґзгерту туралы хабарлама жарияланєанєа дейiн оєан ќатысуєа ґтiнiм берген жјне осыєан байланысты оєан ќатысудан бас тартќан тўлєалар кепiлдiк жарнасыныѕ жјне ґздеріне келтірілген шыєыстардыѕ ќайтарылуын талап етуге ќўќылы.
      3. Сатушы сауда-саттыќ ґткiзiлгенге дейін їш жўмыс кїнінен кешіктірмей сауда-саттыќќа ќатысуєа ґтiнiм берген тўлєаларєа келтірілген наќты зиянды ґтей отырып, олардан бас тартуєа ќўќылы.
      Сауда-саттыќты ґткізудіѕ мїмкін болмауына байланысты ол ґткізілмеуі мїмкін. Егер сауда-саттыќты ґткізу сатушыєа байланысты емес себептер бойынша еѕсерілмейтін кїштіѕ салдарынан мїмкін болмаса, сатушы сауда-саттыќќа ќатысуєа ґтiнiм берген тўлєаларєа келтірілген наќты зиянды ґтеуден босатылады.
      4. Сауда-саттыќќа ќатысушылар сауда-саттыќ ґткiзу туралы хабарламада кґрсетiлген мґлшерде, мерзiмде жјне тјртiппен кепiлдiк жарнасын енгізеді. Егер сауда-саттыќ ґткізілмесе, кепiлдiк жарна ќайтарылуєа жатады. Кепiлдiк жарна, сондай-аќ сауда-саттыќќа ќатысќан, бiраќ оны ўтпаєан тўлєаларєа жјне сауда-саттыќ ґткiзілгенге дейін їш жўмыс кїнінен кешіктірмей оєан ќатысудан жазбаша тїрде бас тартќан тўлєаларєа да ќайтарылады.
      Кепілдік жарналар сауда-саттыќќа ќатысушыныѕ кепілдік жарнаны ќайтару туралы осы ќатысушыныѕ деректемелерін кґрсете отырып берген ґтініші негізінде ќайтарылады.
      Сауда-саттыќты ўтќан тўлєамен сатып алу-сату шартын жасау кезінде ол енгiзген кепiлдiк жарнаныѕ сомасы жасалєан шарт бойынша мiндеттемелердi орындау шотына есептеледі.
      5. Сауда-саттыќты ўтќан тўлєа жјне сатушы аукцион немесе тендер ґткiзiлген кїнi сауда-саттыќтыѕ нјтижелерi туралы хаттамаєа ќол ќояды.
      6. Тараптар сатып алу-сату шартына сауда-саттыќ аяќталєаннан кейiн кїнтізбелік он кїннен кешiктiрмей ќол ќоюєа тиiс.
      Сауда-саттыќты ўтќан тўлєа сауда-саттыќтыѕ нјтижелерi туралы хаттамаєа немесе сатып алу-сату шартына ќол ќоюдан жалтарєан кезде ґзi енгізген кепiлдiк жарнасынан айрылады жјне кепiлдiк жарнамен жабылмаєан бґлiгiнде сатушыєа ґзі келтірген наќты залалды ґтеуге мiндеттi.
      Сауда-саттыќты ўтќан тўлєа осы Заѕныѕ 93-бабыныѕ талаптарына сай келмейтін жаєдайлардан басќа, сатушы сауда-саттыќ нјтижелерi туралы хаттамаєа жјне сауда-саттыќты ўтќан тўлєамен сатып алу-сату шартына ќол ќоюдан жалтаруєа ќўќылы емес.
      Сатып алу-сату шартыныѕ талаптары сауда-саттыќ талаптарына ќайшы келмеуге тиiс.
      Мїліктік кешен ретіндегі кјсіпорынды сатып алу-сату шарттарында мерзімдер туралы талаптар болуєа тиіс, сатушы осы мерзім ішінде кјсіпорын ќызметініѕ тоќтатылуын тіркеу їшін јділет органдарына жїгінеді.
      7. Сатып алу-сату шарты Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленген коммерциялыќ жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен ќорєалатын ґзге де ќўпияны ќўрайтын мјліметтерді жария етуге ќойылатын талаптарды саќтай отырып, мїдделі адамдардыѕ талап етуі бойынша оларєа танысу їшін беріледі.
      8. Осы бапта белгiленген ќаєидаларды бўза отырып ґткiзiлген сауда-саттыќты сот мїдделi тўлєаныѕ, тиісті ујкілетті органныѕ не прокурордыѕ талап-арызы бойынша жарамсыз деп тануы мїмкiн.
      Жекешелендірудіѕ дау айтылєан объектісі бойынша сауда-саттыќты жарамсыз деп тану сатып алу-сату шартыныѕ жарамсыз болуына јкеп соєады.
      9. Егер осы Заѕныѕ 102, 104-баптарында ґзгеше кґзделмесе, сауда-саттыќ ґткiзу кезiнде осы бапта белгiленген ќаєидалар ќолданылады.

      ^ 102-бап. Ќор биржасындаєы сауда-саттыќ

      1. Мемлекетке тиесiлi баєалы ќаєаздарды ќор биржасында сату «Баєалы ќаєаздар рыногы туралы» жјне «Алматы ќаласыныѕ ґѕірлік ќаржы орталыєы туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жїзеге асырылады.
      Мемлекетке тиесілі баєалы ќаєаздарды шет мемлекеттердіѕ ќор биржаларында сатуєа жол беріледі.
      2. Сату туралы хабарлама «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес сатушы конкурс ґткізу жолымен айќындаєан мерзімді баспа басылымдарында ќазаќ жјне орыс тілдерінде жариялануєа тиіс. Сату туралы хабарлама ќор биржасында сауда-саттыќ ґткізу басталєанєа дейін кемінде кїнтізбелік он бес кїн бўрын жариялануєа жјне онда сауда-саттыќ басталатын кїн, сауда-саттыќты ґткізу орны, сату объектісі мен оныѕ мґлшері туралы мјліметтер болуєа тиіс.
      Сатушы хабарламада мемлекетке тиесілі баєалы ќаєаздарды сатуєа ќатысты ґзге де мјліметтерді кґрсетуге ќўќылы.
      3. Сатушыныѕ баєалы ќаєаздар нарыєыныѕ кјсiби ќатысушысымен жасасќан шартында мемлекетке тиесiлi баєалы ќаєаздарды сатушы белгiлеген еѕ тґменгі баєадан тґмен емес баєамен сату мiндеттемесі болуєа тиiс.

      ^ 103-бап. Екi кезеѕдiк рјсiмдер жолымен ґткізілетін конкурс

      1. Екi кезеѕдiк рјсiмдер жолымен ґткізілетін конкурс Ќазаќстан Республикасы Yкiметiнiѕ жекешелендiрудіѕ баєа басымдыєын жјне (немесе) ґзге де талаптарын айќындайтын шешiмi бойынша ќаржы кеѕесшiсiнiѕ ќатысуымен ґткiзiледi.
      2. Конкурс мынадай iс-шаралар жоспарын:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртiппен ќаржы кеѕесшiсiн тартуды;
      2) жекешелендiру объектiсiн жан-жаќты талдауды, оныѕ ќўнын баєалауды жјне јлеуетті сатып алушылар (инвесторлар) їшiн сату объектiсi туралы аќпараттыќ деректер базасын ќалыптастыруды;
      3) сатушыныѕ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес сатушы конкурс ґткізу жолымен айќындаєан жекешелендiру объектiсiн сату туралы хабарламаны мерзімді баспа басылымдарында ќазаќ жјне орыс тiлдерiнде жариялауы, сондай-аќ ќаржы кеѕесшiсiнiѕ јлеуетті сатып алушыларєа (инвесторларєа) сату туралы ўсынысты жіберуін;
      4) ќаржы кеѕесшiсiнiѕ јлеуетті сатып алушылардыѕ (инвесторлардыѕ) ўсыныстары бар ґтiнiмдерiніѕ тiзбесiн ќалыптастыруын;
      5) келiссґздер барысында еѕ їздік ўсыныстарды табыс еткен (конкурстыѕ бірінші кезеѕі) кемiнде екi јлеуетті сатып алушыны (инвесторды) аныќтау маќсатында ґтiнiмдердiѕ тiзбесi бойынша сатушыныѕ јлеуетті сатып алушылармен (инвесторлармен) ќаржы кеѕесшiсiнiѕ ќатысуымен келiссґздер жїргізуін;
      6) сатушыныѕ бўрын ўсынылєан шарттарды жаќсарту нысанасына конкурстыѕ бiрiншi кезеѕiнiѕ жеѕiмпаздарымен ќаржы кеѕесшiсiнiѕ ќатысуымен келiссґздер жїргізуін (конкурстыѕ екiншi кезеѕiн) ќамтиды.
      3. Сатушы, ќаржы кеѕесшiсi жјне конкурстыѕ барлыќ ќатысушылары ґткiзілген келiссґздердiѕ јрбiр кезеѕiнiѕ ќорытындылары бойынша оныѕ нјтижелерi туралы хаттамаєа ќол ќояды.
      4. Конкурстыѕ екінші кезеѕініѕ барысында еѕ їздік шарттар ўсынєан јлеуетті сатып алушы (инвестор) конкурста ўтќан болып танылады.
      5. Конкурстыѕ жеѕiмпазы сатушы белгiлеген мерзiмде сатып алу-сату шартына ќол ќоюдан бас тартќан немесе жалтарєан жаєдайда, ўсынысы конкурс жеѕімпазыныѕ ўсынысынан кейінгі еѕ їздік болып танылєан јлеуетті сатып алушы (инвестор) сатып алу-сату шартына ќол ќояды.

      ^ 104-бап. Акционерлік ќоєамдардыѕ мемлекетке тиесiлi
               акцияларына ќўќыќтарды кујландыратын туынды
               баєалы ќаєаздарды сату

      1. Акционерлік ќоєамдардыѕ мемлекетке тиесілі акцияларына ќўќыќтарды кујландыратын туынды баєалы ќаєаздарды сату Ќазаќстан Республикасы Yкiметiнiѕ немесе тиiстi жергiлiктi атќарушы органныѕ шешiмi бойынша жїзеге асырылады.
      2. Туынды баєалы ќаєаздарды сатудыѕ негізгi талаптарын сатушы Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметіне немесе жергілікті атќарушы орган тиісті жергілікті ґкілді органєа бекiтуге ўсынады.
      3. Туынды баєалы ќаєаздарды сату туралы шешiмде туынды баєалы ќаєаздар шыєарылєан, мемлекетке тиесiлi акциялардыѕ саны, сатылатын туынды баєалы ќаєаздардыѕ тїрі, аумаєында туынды баєалы ќаєаздарды сату жїзеге асыру кґзделіп отырєан шет мемлекет (шет мемлекеттер), мјмiленi аяќтаудыѕ еѕ ўзаќ мерзiмдерi туралы мјлiметтер, туынды баєалы ќаєаздардыѕ меншiк иелерiнiѕ ќўќыќтарын іске асырудыѕ талаптары мен тјртiбi жјне ќажет болєан жаєдайда, ґзге де талаптар болуєа тиiс.

      ^ 105-бап. Тiкелей атаулы сату

      1. Осы Заѕныѕ 106-бабына сјйкес кейiннен сатып алу ќўќыєымен мїлiктiк жалдауєа (жалєа алуєа) немесе сенiмгерлікпен басќаруєа тиiсiнше жалдаушыєа (жалєа алушыєа) немесе сенiмгерлікпен басќарушыєа берiлген объектiлер тiкелей атаулы сатуєа жатады.
      Жекешелендіру объектілерін жалдаушыларєа (жалєа алушыларєа) жјне сенімгерлікпен басќарушыларєа сатуєа олар тиісті шартты тиісінше орындаєан жаєдайда єана жол беріледі.
      2. Егер жекешелендiру объектiсiн сату талаптары мїлiктiк жалдау (жалєа алу) шартында немесе сенiмгерлікпен басќаруєа беру туралы шартта кґзделмеген болса, олар тараптардыѕ келiсiмiмен айќындалады.

      ^ 106-бап. Жекешелендiрудiѕ алдын ала жїргізілетін сатылары

      1. Жекешелендірудіѕ алдын ала жїргізілетін сатылары болып: Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен мемлекеттік мїлiктi мїлiктiк жалдауєа (жалєа алуєа) тапсыру не оны кейiннен сатып алу ќўќыєымен сенiмгерлікпен басќаруєа беру танылады.
      2. Сенiмгерлікпен басќарушы немесе жалдаушы (жалєа алушы) осы Заѕныѕ 100 жјне 101-баптарына сјйкес тендер негiзiнде таѕдалады.
      3. Осы Заѕныѕ 105-бабында жјне осы бапта кґзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, сенiмгерлікпен басќару жјне мїлiктiк жалдау (жалєа алу) ќатынастарына осындай ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасы азаматтыќ заѕнамасыныѕ нормалары ќолданылады.
      4. Мемлекеттік мїлікті сенiмгерлікпен басќаруєа немесе мїлiктiк жалдауєа (жалєа алуєа) беру мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ не жергілікті атќарушы органныѕ сенiмгерлікпен басќарушымен немесе жалдаушымен (жалєа алушымен) жасасќан тиiстi шартымен ресiмделедi. Шарт мемлекеттік мїліктіѕ ќандай мерзiмде жјне ќандай талаптар орындалєан кезде сенiмгерлікпен басќарушыныѕ немесе жалдаушыныѕ (жалєа алушыныѕ) меншiгiне ґтетінін кґздеуге тиiс.
      5. Мемлекетке тиесілі акциялар осы Заѕныѕ 100 жјне 101-баптарына сјйкес тендер негiзiнде сенiмгерлікпен басќаруєа берiлуi мїмкiн.
      6. Сауда-делдалдыќ ќызметті ќоспаєанда, шаєын кјсіпкерлік субъектілеріне бір жылдан астам уаќыт пайдаланылмаєан мемлекеттік мїлік ґндірістік ќызметті ўйымдастыру жјне халыќќа ќызметтер кґрсету саласын дамыту їшін кейіннен меншікке ґтеусіз беру ќўќыєымен бір жыл мерзімге сенiмгерлікпен басќаруєа немесе мїліктік жалдауєа (жалєа алуєа) берілуі мїмкін.

      ^ 107-бап. Объектiнi жекешелендiруге дайындау

      1. Объектiнi жекешелендiруге дайындауды сатушы жїзеге асырады.
      2. Объектiнi жекешелендiруге дайындау процесінде сатушы:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ баєалау ќызметі туралы заѕнамасына сјйкес жекешелендiру объектiсiнiѕ ќўнына баєалау жїргізеді;
      2) сатып алушыныѕ талап етуi бойынша жекешелендiру объектiлерiнiѕ ауыртпалыќтары туралы, сондай-аќ кредиторлыќ жјне дебиторлыќ берешектер сомасы, егер жекешелендiру объектiсi мїлiктiк кешен ретіндегі кјсiпорын болып табылса, жекешелендірілетін кјсіпорынныѕ жасасќан шарттары туралы аќпаратты дайындайды жјне ўсынады;
      3) жекешелендiру объектiсiнде мемлекеттiк материалдыќ резервтiѕ материалдыќ ќўндылыќтары болєан жаєдайда, мемлекеттiк материалдыќ резервтi басќару жґнiндегi ујкiлеттi органєа объект жекешелендiрiлгенге дейiн осы материалдыќ ќўндылыќтарды одан јрі орналастыру туралы шешiм ќабылдауы їшiн алдаєы жекешелендiру туралы алдын ала хабарлайды;
      4) жекешелендiру жїргiзудiѕ талаптарын, нысандары мен тїрлерiн айќындайды, оны ґткізуге дайындыќты жїзеге асырады;
      5) мїлiктiѕ саќталуын ќамтамасыз етедi;
      6) жекешелендiрудi жїргізуге ќажеттi басќа да iс-шараларды ґткізедi.
      3. Мемлекеттiк заѕды тўлєалардыѕ, сондай-аќ мемлекеттiѕ акциялары мен жарєылыќ капиталдарындаєы ќатысу їлесi сату объектiсi болатын заѕды тўлєалардыѕ лауазымды адамдары объектiнi сатуєа дайындау їшiн ќажеттi мјлiметтердi сатушыныѕ сўратуы бойынша ол айќындайтын мерзімдерде табыс етуге міндетті.
      Табыс етілген мјлiметтердiѕ дўрыстыєы їшiн жауаптылыќ осы тармаќта санамаланєан заѕды тўлєалардыѕ лауазымды адамдарына жїктеледi.

      ^ 108-бап. Есеп айырысу тјртiбi

      1. Жекешелендiру объектiлерiн сатып алу-сату шарты бойынша есеп айырысу сатушы мен сатып алушыныѕ арасында жїргiзiледi.
      2. Сатып алынатын объектiге аќы тґлеу сатып алу-сату шартына ќол ќойылєан кїннен бастап отыз кїн iшiнде жїргiзiлуге тиiс.
      3. Аќыны бґліп-бґліп тґлеуге ыќтимал бґліп-бґліп тґлеу шарттары сауда-саттыќќа ќатысушылардыѕ назарына алдын ала жеткізілген жаєдайларда єана жол берiледi.
      4. Жекешелендiрiлетiн объектiнiѕ аќысын бґліп-бґліп тґлей отырып сату кезiнде бастапќы жарнаныѕ мґлшерi сату баєасыныѕ он бес пайызынан кем болмауєа, ал аќыны бґліп-бґліп тґлеу кезеѕі їш жылдан аспауєа тиіс.
      Келесі сомаларды тґлеген кезде Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 282-бабында белгіленген аќшалай мiндеттемені орындау ќаєидалары ќолданылады.
      Аќысын бґліп-бґлу тґлей отырып сату кезiнде јлі тґленбеген сомаларєа Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ ќайта ќаржыландыруыныѕ ресми ставкалары негізге алынып, пайыздар есептеледi.
      5. Егер сатып алу-сату шартында ќамтамасыз етудiѕ ґзгеше тјсілі кґзделмесе, сатып алушы сатып алєан мїлiкке сатушыныѕ кепiл салу ќўќыєы тґлемдердi уаќтылы ґтеудiѕ ќамтамасыз етiлуi болып ќызмет етеді.

      ^ 109-бап. Жекешелендіруден алынєан ќаражат

      1. Жекешелендіруден алынєан ќаражат тиісті бюджетке жіберіледі.
      Мемлекеттiк материалдыќ резервтiѕ материалдыќ ќўндылыќтарын сатудан алынєан ќаражатты пайдалану тјртiбi Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексімен белгiленедi.
      2. Жекешелендіру бойынша сауда-саттыќты дайындау жјне ґткізу бюджет ќаражаты есебінен жїзеге асырылады.

      110-бап. Сатып алу-сату шартыныѕ орындалуын баќылау

      1. Жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шарты талаптарыныѕ тиiсiнше орындалуын кейіннен баќылауды сатушы жїзеге асырады.
      2. Шарт талаптарыныѕ орындалуын баќылау сатып алушыныѕ мiндеттемелердi орындауы аяќталєан кезге дейiн жїргiзiледi.
      Сатушы баќылауды жїзеге асыру їшiн сатып алу-сату шартын, оныѕ iшiнде ґзiнiѕ ќолданысын тоќтатќан шартты орындауєа байланысты ќўжаттармен танысады жјне жўмысќа сарапшыларды, сондай-аќ консультациялыќ, баєалау, аудиторлыќ жјне ґзге де ўйымдарды тартады.

      ^ 111-бап. Жекешелендiрiлген кјсiпорынныѕ меншік иесiнiѕ
               ќоршаєан ортаєа келтiрілген залал їшiн
               жауаптылыєы

      1. Алдыѕєы жекешелендiрудiѕ шаруашылыќ ќызметі салдарынан ќоршаєан ортаєа жјне халыќтыѕ денсаулыєына келтiрiлген залал їшiн жекешелендiру объектiсiнiѕ бўрынєы меншік иесi – мемлекет жауаптылыќта болады.
      2. Ќоршаєан ортаєа келтiрiлген зиянды, сондай-аќ экологиялыќ тјуекелдi жаѕа меншiк иесiне бґлу немесе аудару оныѕ келiсiмiмен єана мїмкiн болады.
      3. Жекешелендiруден кейін ќалдыќтарєа меншiк ќўќыєы, сондай-аќ ќалдыќтармен ќауiпсiз жўмыс iстеу жјне оларды жою, жердi рекультивациялау мен ќалпына келтiру жґнiндегі мiндеттемелер жаѕа меншiк иесiне ґтедi.
      4. Ќоршаєан ортаєа жаѕа меншiк иесiнiѕ шаруашылыќ ќызметiнен келтiрілген зиян їшiн жауаптылыќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен белгіленеді.

      ^ 112-бап. Сатып алу-сату шартын жарамсыз деп тану жјне
               бўзу

      1. Жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартын соттыѕ жарамсыз деп тануына:
      1) объектiнi сатып алуєа ќўќыєы жоќ тўлєаєа оны сату;
      2) сатып алушыєа заѕсыз жеѕiлдiктер мен артыќшылыќтар беру;
      3) сауда-саттыќ жїргiзу тјртiбiн елеулi тїрде бўзу;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделген ґзге де негiздер негіз болып табылады.
      2. Сатып алушы сатып алу-сату шарты жарамсыз деп танылєанєа дейiн жекешелендiру объектiсiн кейіннен иеліктен шыєарєан жаєдайда Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексiнiѕ 260 - 262-баптарында кґзделген ќаєидалар бойынша оны иеленушіден талап ету мїмкін болады.
      3. Егер тарап талап-арызды шартта келтірсе, сатып алу-сату шартыныѕ жарамсыз деп танылуына байланысты даулар бойынша талап ќоюдыѕ ґту мерзiмi оєан ќол ќойылєан кїннен бастап алты айды ќўрайды. Ґзге мїдделi тўлєалар не прокурор талап-арыз келтірген жаєдайда, даулар бойынша талап ќоюдыѕ ґту мерзiмi шартты жарамсыз деп тануєа негiз болып табылатын мјн-жайлар туралы талапкер бiлген немесе бiлуге тиiстi болєан кїннен бастап алты айды ќўрайды, бiраќ ол шартќа ќол ќойылєан кїннен бастап їш жылдан кеш болмауєа тиiс.
      4. Жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарты Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде кґзделген негіздер бойынша жјне тјртіппен бўзылуы мїмкін.
      5. Сатып алу-сату шартыныѕ бўзылуы тараптардыѕ шарт бўзылєанєа дейінгі міндеттемелері бойынша ґздері орындаєандарын ќайтаруына жјне шартты бўзєан тараптыѕ залалдарды ґтеуіне јкеп соєады.

      ^ 113-бап. Мемлекеттік тўрєын їй ќорыныѕ объектілерін
               жекешелендіру

      Мемлекеттік тўрєын їй ќорыныѕ объектілерін жекешелендіру ерекшеліктері «Тўрєын їй ќатынастары туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен реттеледі.

^ 3-параграф. Мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєарудыѕ ґзге де тјсілдері

      114-бап. Мїлікті жауапкершілігі шектеулі
               серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына не
               акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын сатып алу
               аќысына мїліктік салым ретінде беру

      1. Республикалыќ мїлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєам акцияларын тґлеуге беру туралы шешімді Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ќабылдайды.
      2. Коммуналдыќ мїлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєам акцияларын тґлеуге беру туралы шешімді тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ жергілікті атќарушы органы ќабылдайды.
      3. Стратегиялыќ объектілерге жататын мемлекеттік мїлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєамдар акцияларын тґлеуге беру стратегиялыќ объектілермен мјмілелер жасау жґніндегі талаптар саќтала отырып жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік меншікте єана болуы мїмкін мемлекеттік мїлік, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілеріне сјйкес иеліктен шыєаруєа жатпайтын мемлекеттік мїлік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєам акцияларын тґлеуге мїліктік салым ретінде пайдаланылмайды.
      Егер осы тармаќтыѕ бірінші бґлігінде ґзгеше белгіленбесе, жекешелендіруге жатпайтын мемлекеттік мїлік Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейтін шарттармен жјне тјртіппен ўлттыќ басќарушы холдинг, ўлттыќ холдинг, ўлттыќ компания акцияларын тґлеуге, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілерінде айќындалєан жаєдайларда ґзге де заѕды тўлєаларєа берілуі мїмкін. Сондай-аќ жекешелендіруге жатпайтын мемлекеттік мїлікті иелену жјне (немесе) пайдалану ќўќыєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексі 59-бабы 1-тармаєыныѕ жјне «Акционерлік ќоєамдар туралы» жјне «Жауапкершілігі шектеулі жјне ќосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Ќазаќстан Республикасы заѕдарыныѕ ќаєидалары бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ жарєылыќ капиталына мїліктік салым ретінде не акционерлік ќоєам акцияларын тґлеуге берілуі мїмкін.
      ^ Ескерту. 114-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 04.07.2013 № 132-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      ^ 115-бап. Жер учаскелерін иеліктен шыєару

      Жер учаскелерін жеке меншікке беру Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексінде кґзделген арнайы рјсімдер шеѕберінде жїзеге асырылады.

      116-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы