Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница5/14
Дата конвертации15.04.2014
Размер2.14 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

              байланысты жер учаскесін немесе ґзге де
              жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару
              туралы хабарлау тјртібі

      1. Атќарушы орган немесе жоєары тўрєан органныѕ тапсырмасы бойынша тґменгі тўрєан орган осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулы жарияланєаннан кейін кїнтізбелік їш кїннен кешіктірмей, меншік иесіне немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушыєа жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы жазбаша хабарламаны оєан жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарттыѕ жобасын ќоса тіркеп, пошта жґнелтілімін алєаны туралы хабарламаны міндетті тїрде алатындай етіп, пошта арќылы жібереді. Пошта жґнелтілімін алєаны туралы хабарлама болмаєан жаєдайда, осы тармаќта кґрсетілген ќўжаттар ќайтадан жіберіледі.
      2. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы хабарлама заѕдыќ талап ретінде «Жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес мемлекеттік тіркелуге жатады.

      ^ 65-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
              байланысты жер учаскесін немесе ґзге де
              жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару

      1. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыда белгіленген мерзімдер ґткеннен кейін меншік иесініѕ немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушыныѕ келісімімен не сот шешімі бойынша жїзеге асырылады.
      2. Концессиялыќ жобаларды іске асыру маќсатында жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєаруды жергілікті атќарушы органдар концессия шартында кґзделген талаптар мен мерзімдерде, біраќ концессия объектісін немесе концессия объектісініѕ аяќталмаєан ќўрылысын мемлекеттік меншікке беруден кешіктірмей, олар сатып алєан жер учаскелерін концедентке беру шартымен концессионердіѕ ќаражаты есебінен жїзеге асыруы мїмкін.
      3. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарт немесе соттыѕ шешімі жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєаруєа негіз болып табылады.
      Сотта дау айтылмаєан немесе осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген, осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 4-тармаєына сјйкес кїші жойылмаєан ќаулы, сондай-аќ осы баптыѕ 5 жјне 6-тармаќтарында белгіленген тјртіпті бўзу жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєаруды жїргізуге негіз болмайды.
      4. Жеке меншік ќўќыєын жјне жер пайдалану ќўќыєын, сондай-аќ мемлекеттіѕ жер учаскесіне жјне ґзге де жылжымайтын мїлікке ќўќыєын тоќтату Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен, жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарттыѕ немесе сот шешімініѕ жјне осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыны ќабылдаєан органныѕ ґтінішініѕ негізінде жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеуді жїзеге асыратын органда мемлекеттік тіркелуге жатады.
      5. Жергілікті атќарушы орган тиісті жергілікті ґкілді органєа жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарт жобасын меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы жер учаскесін немесе оєан ќўќыќтарды мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы хабарламаны алєан сјттен бастап екі ай мерзімде табыс етеді.
      Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарт жобасын жергілікті ґкілді органныѕ тўраќты комиссиясы ол енгізілген сјттен бастап екі апта мерзімнен кешіктірмей, меншік иесін жјне иеліктен шыєарылатын мїлікке ќатысты ќўќыќтары тоќтатылатын немесе шектелетін тўлєаларды міндетті тїрде шаќыра отырып ќарайды.
      Мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын мїліктіѕ меншік иесімен немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушымен жјне мјжбїрлеп иеліктен шыєару кезінде иеліктен шыєарылатын мїлікке ќатысты ќўќыќтары тоќтатылатын немесе шектелетін басќа да тўлєалармен келісімге ќол жеткізілген кезде жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шартты атќарушы орган жергілікті ґкілді органмен келісім бойынша бекітеді жјне оєан меншік иесі немесе жер пайдаланушы ќол ќояды.
      6. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шартта:
      1) Ќазаќстан Республикасы Жер кодексініѕ 87-бабында жјне осы Заѕныѕ 67-бабында белгіленген тјртіппен айќындалатын алып ќойылатын жер учаскесініѕ баєасы жјне жылжымайтын мїлік объектісініѕ не меншік иесіне немесе жер пайдаланушыєа алып ќойылатын жер учаскесініѕ орнына берілетін жер учаскесініѕ сјйкестендіру сипаттамасы;
      2) егер алып ќойылатын жер учаскесініѕ баєасы оныѕ орнына берілетін жер учаскесініѕ баєасынан (ќўнынан) жоєары болса, ќўныныѕ айырмасы;
      3) ґтелуге жататын залалдардыѕ, оныѕ ішінде жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты алып ќойылатын жылжымайтын мїлік ќўныныѕ мґлшері, олар мјжбїрлеп иеліктен шыєаруєа байланысты келтірілген жаєдайда;
      4) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты алып ќойылатын жер учаскесініѕ немесе ґзге де жылжымайтын мїліктіѕ баєасын (ќўнын) тґлеу мерзімі немесе мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын жер учаскесініѕ орнына меншік иесіне ўсынылатын жер учаскесін (ґзге де жылжымайтын мїлікті) беру мерзімі;
      5) мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын мїлік ќўрамы;
      6) иеліктен шыєарылатын мїлікке ќатысты ќўќыќтары тоќтатылатын немесе шектелетін адамдардыѕ тізбесі;
      7) мемлекет мўќтажы їшін мїлікті сатып алуєа арналєан мемлекет шыєыстарын ќаржыландыру тјртібі ќамтылуєа тиіс.
      7. Мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын мїліктіѕ меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулымен келіспеген жјне (немесе) онымен мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын мїліктіѕ ќўны жјне ґтеуге жатќызылатын залалдардыѕ мґлшері туралы келісімге ќол жеткізілмеген жаєдайда, меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы хабарлама алєан кезден бастап їш ай ґткеннен кейін, біраќ осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыда айќындалєан мјжбїрлеп иеліктен шыєаруды жїзеге асыру мерзімінен (кїнінен) кешіктірмей жергілікті атќарушы орган жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы талап-арызбен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы талап-арыздар бойынша азаматтыќ істер істі сот талќылауына дайындау аяќталєан кїннен бастап бір ай мерзімде ќаралады жјне шешіледі.
      8. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы талап-арыздан бас тартылєан жаєдайда, талап-арыз келтіру жјне осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыныѕ ќабылдануы нјтижесінде меншік иесіне немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушыєа келтірілген зиян бюджеттен ґтелуге тиіс.
      9. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті іс жїзінде беру мјжбїрлеп иеліктен шыєару кезінде алып ќойылатын мїлікке ќатысты ќўќыєы тоќтатылатын немесе шектелетін меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы осы Заѕда айќындалєан тјртіппен жїргізілген теѕ баєалы ґтемді алєаннан кейін єана жїзеге асырылуы мїмкін.
      Меншік иесініѕ немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушыныѕ ќўќыќтарыныѕ тоќтатылуын жјне мемлекеттіѕ осы мїлікке ќўќыќтарыныѕ туындауын мемлекеттік тіркеу жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеуді жїзеге асыратын органєа ґтемніѕ тґленгенін растайтын ќўжатты ўсынєан жаєдайда жїзеге асырылады.

      ^ 66-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
              байланысты жер учаскесін немесе ґзге де
              жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару
              кезіндегі меншік иесініѕ немесе мемлекеттік емес
              жер пайдаланушыныѕ ќўќыєы

      1. Меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару рјсімініѕ басталуы туралы хабарлама алєан кезден бастап мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын мїліктіѕ ќўны жјне ґтеуге жататын залалдар мґлшері туралы келісімге ќол жеткізілгенге дейін немесе жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы сот шешім ќабылданєанєа дейін жер учаскесiне немесе ґзге де жылжымайтын мїлікке ќатысты ґзіне тиесілі ќўќыќты жїзеге асыра алады жјне осы мїлікті оныѕ нысаналы маќсатына сјйкес пайдалануды ќамтамасыз ететiн ќажеттi шыєындар шыєара алады. Бўл ретте меншiк иесi немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы аталєан кезеѕде жаѕа ќўрылысќа, їйлердi (ќўрылыстарды, єимараттарды) жјне ґзге жылжымайтын мїлік объектілерін кеѕейтуге немесе реконструкциялауєа байланысты шыєындар мен залалдарды ґздері кґтеруге тјуекел етеді.
      Егер меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы жер учаскесініѕ бір бґлігі мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылєаннан кейін ќалєан бґлігін бўрынєы нысаналы маќсаты бойынша пайдалана алмаса, онда бїкіл жер учаскесі иеліктен шыєарылады.
      2. Осы баптыѕ 1-тармаєында кґрсетілген уаќыт ішінде жылжымайтын мїлікке ќўќыќтар иеліктен шыєару жолымен немесе ґзге де негіздер бойынша басќа тўлєаєа ґткен кезде, сондай-аќ јмбебап ќўќыќтыќ мирасќорлыќќа байланысты ќўќыќ иеленуші ауысќан кезде жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару рјсімі жаѕа ќўќыќ иеленушіге ќатысты ќолданылады (жалєасады).

      ^ 67-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
              байланысты жер учаскесініѕ жјне ґзге де
              жылжымайтын мїліктіѕ ќўнын ґтеу мґлшері

      1. Меншік иесініѕ мемлекеттен сатып алєан, мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын жер учаскесініѕ ќўны (залалдарды есептемегенде) осы баптыѕ 2-тармаєында кґрсетілген жаєдайларды ќоспаєанда, мемлекетке тґленген сома мґлшерінде айќындалады.
      Мемлекет аќысын бґліп-бґліп тґлеу тјртібімен сатќан жер учаскесі їшін аќы толыќ тґленбеген (залалдарды есептемегенде) жјне оны мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару кезінде алып ќойєан кезде мјжбїрлеп иеліктен шыєарылатын жер учаскесініѕ баєасы мемлекетке тґленген сома мґлшерінде айќындалады.
      2. Жеке тўрєын їй ќўрылысына, жеке ќосалќы шаруашылыќ жїргізу їшін (егістік телімдерінен басќа) берілген, жеке тўрєын їй тўрєан, мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын жер учаскесініѕ ќўны жер учаскесініѕ ќўны мґлшерінде жјне онда тўрєан жылжымайтын мїліктіѕ нарыќтыќ ќўнынан аспайтын мґлшерде айќындалады.
      Меншік иесіне азаматтыќ-ќўќыќтыќ мјміле бойынша немесе сот шешімі бойынша ґткен, мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын жер учаскесініѕ ќўны азаматтыќ-ќўќыќтыќ шартта немесе сот шешімінде кґрсетілген, біраќ нарыќтыќ ќўнынан аспайтын мґлшерде айќындалады. Егер азаматтыќ-ќўќыќтыќ шартта жер учаскесініѕ баєасы кґрсетілмеген жаєдайда, жер учаскесініѕ ќўны оныѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўны бойынша айќындалады.
      3. Жер учаскесінде тўрєан жылжымайтын мїліктіѕ ќўны оныѕ нарыќтыќ ќўнынан аспайтын мґлшерде айќындалады.
      Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты иеліктен шыєарылатын жер учаскесініѕ немесе ґзге де жылжымайтын мїліктіѕ нарыќтыќ ќўнын меншік иесі немесе жер пайдаланушы жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алдаєы мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы хабарламаны алєан сјтке осы Заѕныѕ 208-бабына сјйкес тјуелсіз баєалаушы айќындайды.
      4. Мїлік ќўны жјне жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару салдарынан меншік иесіне немесе жер пайдаланушыєа келтірілген жјне (немесе) меншік иесініѕ немесе жер пайдаланушыныѕ їшінші тўлєалар алдында міндеттемелерін орындауын мерзімінен бўрын тоќтатуынан туындаєан толыќ кґлемдегі залалдар негізге алына отырып, ґтеу мґлшері Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексі 9-бабыныѕ 4 жјне 5-тармаќтарына сјйкес айќындалады.
      Мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєарылатын жер учаскесіне ќатысты ќўќыќтары тоќтатылатын немесе шектелетін ґзге тўлєаларєа ґтеу мґлшері оларда мўндай мјжбїрлеп иеліктен шыєару салдарынан туындайтын залалдар негізге алына отырып айќындалады.
      5. Ґтеу мґлшері теѕгемен айќындалады.
      6. Жер учаскесініѕ меншік иесімен немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушымен келісім бойынша оєан мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару кезінде алып ќойылатын жер учаскесініѕ орнына берілетін жер учаскесініѕ ќўнын немесе оєан ќўќыќтарды иеліктен шыєарылатын жер учаскесініѕ ќўнына немесе оєан ќўќыќтарды кадастрлыќ (баєалау) ќўны бойынша есепке жатќыза отырып, басќа жер учаскесі берілуі мїмкін.

      ^ 68-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
              байланысты жер учаскесін немесе ґзге де
              жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару
              кезінде ґтемді тґлеу нысандары мен тґлеу
              мерзімдері

      1. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесініѕ немесе ґзге де жылжымайтын мїліктіѕ ќўнын жјне ґтелуге жататын залалдарды ґтеу аталєан мїлікке меншік ќўќыєы Ќазаќстан Республикасына немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґлініске ґткен кезге дейін толыќ кґлемде жїргізіледі.
      2. Ґтемді тґлеу бюджет ќаражатынан жїзеге асырылады.
      3. Ґтемді аќшадан басќа ґзге мїлікпен тґлеуге Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан Ќазаќстан Республикасы Їкіметі немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґлініс атынан жергілікті атќарушы орган мен мїліктіѕ меншік иесі арасында жасалєан келісім бойынша жол беріледі. Кґрсетілген келісім жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу шарты нысанында жазбаша жасалады.
      4. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шартќа ќол ќойылєан кїннен бастап не соттыѕ шешімі заѕды кїшіне енген кїннен бастап бір айдан кешіктірілмей біржолєы ґтем тґлеу жїргізіледі.
      5. Ґтемді тґлеу мерзімін ўзартуды кґздейтін, жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєаруды жїзеге асыруєа жол берілмейді.

      ^ 69-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
              байланысты жер учаскесін немесе ґзге де
              жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару
              кезіндегі келісім рјсімдері

      1. Алып ќойылатын мїліктіѕ меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы жазбаша хабарлама алєан сјттен бастап бір ай ішінде жергілікті атќарушы органєа тиісті ґтініш беру арќылы келісім рјсімдеріне бастамашылыќ жасауєа ќўќылы. Аталєан ґтініш берілген кїні тіркеледі.
      2. Жергілікті атќарушы орган жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарттыѕ жобасына меншік иесініѕ немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушыныѕ жылжымайтын мїлік, алып ќойылатын мїлікке ќатысты ќўќыќтары тоќтатылатын немесе шектелетін тўлєалар ќўрамы жјне ґтелуге жататын залалдар мґлшері бойынша ўсыныстарын бір ай мерзімде ќарауєа міндетті. Ўсыныстарды алєан сјттен бастап, жергілікті атќарушы орган мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын мїлік ќўнына тјуелсіз баєалау жїргізілуін ўйымдастыруєа жјне мїлікті сатып алуєа арналєан мемлекет шыєыстарын ќаржыландыру тјртібін айќындауєа жјне мїлікке меншік ќўќыєыныѕ ґтуіне байланысты ґзге де іс-јрекеттерді жїзеге асыруєа міндетті.
      3. Жергілікті атќарушы орган жјне мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын мїліктіѕ меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы, сондай-аќ алып ќойылатын мїлікке ќатысты ќўќыќтары тоќтатылатын немесе шектелетін басќа да тўлєалар арасында келісімге ќол жеткізілген кезде жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарт жобасы жергілікті ґкілді органєа келісуге жіберіледі.
      4. Осы баптыѕ 3-тармаєында кґрсетілген мїдделі тўлєалардыѕ бірде-біреуімен мїлікті беру туралы келісімге ќол жеткізілмеген кезде жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару сот тјртібімен жїзеге асырылады.
      5. Мїлікке меншік ќўќыєы Ќазаќстан Республикасына немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґлініске ґткенге дейін ґтем тґлеу туралы талаптарды жјне осы Заѕныѕ 67 жјне 68-баптарында белгіленген ґтем тґлеудіѕ ґзге де шарттарын тараптардыѕ келісімі бойынша жоюєа болмайды.

^ 3-БҐЛІМ. МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІКТІ ИЕЛЕНУ ЖЈНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУ

7-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІКТІ ИЕЛЕНУ ЖЈНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      ^ 70-бап. Мемлекеттік мїлікті иеленудіѕ жјне (немесе)
              пайдаланудыѕ тјртібі, шектері мен шарттары

      1. Жеке тўлєалар жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєалар мїліктіѕ пайдалы ќасиеттерін табу, сондай-аќ одан табыс, ґсiм, жемiс, тґл алу тїрінде жјне ґзге де нысандарда пайда алу їшін мемлекеттік мїлікті иеленуге жјне (немесе) пайдалануєа ќўќылы.
      2. Мемлекеттік мїлікті иелену жјне (немесе) пайдалану осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленген тјртіппен, шектерде жјне шарттарда жїзеге асырылады.

      ^ 71-бап. Мемлекеттік мїлікті иелену жјне (немесе)
              пайдалану негіздері

      1. Жеке тўлєалар жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєалардыѕ мемлекеттік мїлікті иелену жјне (немесе) пайдалану негіздері:
      1) шарттар жјне ґзге де азаматтыќ-ќўќыќтыќ мјмілелер;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес азаматтыќ-ќўќыќтыќ салдарларды туындататын јкімшілік актілер;
      3) азаматтыќ ќўќыќтар мен міндеттерді белгілейтін сот шешімдері;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес азаматтыќ-ќўќыќтыќ салдары болатын оќиєалар;
      5) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген жаєдайларда жјне тјртіппен јмбебап немесе ґзге де ќўќыќтыќ мирасќорлыќ болып табылады.
      2. Мемлекеттік мїлікті иеленуге жјне (немесе) пайдалануєа беру туралы шарт жазбаша нысанда жасалуєа тиіс. Мемлекеттік мїлікті иеленуге жјне (немесе) пайдалануєа беру туралы шарттыѕ жазбаша нысанын саќтамау оныѕ жарамсыз болуына јкеп соєады.
      3. Иеленуге жјне (немесе) пайдалануєа берілген мемлекеттік мїлік осы Заѕныѕ 15-тарауыныѕ ќаєидаларына сјйкес мемлекеттік мїлік тізіліміне енгізіледі.

      ^ 72-бап. Мемлекеттік мїлікті пайдалануєа беру туралы
              шарттар

      1. Мемлекеттік мїлік мынадай:
      1) мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдау (жалєа алу);
      2) мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару;
      3) мемлекеттік мїлікті ґтеусіз пайдалану (несие);
      4) мердігерлік;
      5) мемлекеттік мїлік болып табылатын табиєи ресурстарды пайдалануєа беру туралы шарттарыныѕ негізінде пайдалануєа берілуі мїмкін.
      2. Мемлекеттік мїлікті пайдалануєа беруге Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген жаєдайларда жјне тјртіппен басќа азаматтыќ-ќўќыќтыќ шарттардыѕ негізінде жол беріледі.
      3. Жекешелендіруге жатпайтын стратегиялыќ объектілер мен мемлекеттік мїлікті немесе тек ќана мемлекетке тиесілі мїлікті пайдалануєа беруге концессия шарты, мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында тікелей кґзделген ґзге де шарттар бойынша жол беріледі.
      4. Мемлекеттік мїлікті жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа пайдалануєа беру осы тарауда белгіленген ерекшеліктер мен шектеулер ескеріле отырып, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыќ заѕнамасыныѕ ќаєидаларына сјйкес шарттардыѕ немесе јкімшілік актілердіѕ негізінде жїзеге асырылады.

      ^ 73-бап. Мемлекеттік мїлікті пайдалануєа беруге ујкілетті
              субъектілер

      Мемлекеттік мїлікті пайдалануєа беру жґніндегі ґкілеттіктерге:
      1) республикалыќ мїлікке ќатысты – мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган;
      2) коммуналдыќ мїлікке ќатысты – жергілікті атќарушы орган ие болады.

^ 8-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІКТІ ИЕЛЕНУДІЅ ЖЈНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУДЫЅ ЖЕКЕЛЕГЕН НЕГІЗДЕРІ

      74-бап. Мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдау (жалєа алу)
              шарты

      1. Мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдау (жалєа алу) шартына осы бапта, осы Заѕныѕ 114-бабыныѕ 4-тармаєында, 120, 145-баптарында белгіленген ерекшеліктерімен ќоса, Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ ережелері ќолданылады.
      2. Жылжымалы жјне жылжымайтын мїлік (заттар) мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдау (жалєа алу) объектісі болуы мїмкін.
      3. Республикалыќ мїлiктi мїлiктiк жалдауєа (жалєа алуєа) мемлекеттiк мїлiк жґнiндегi ујкiлеттi орган (республикалыќ мїлiктi жалдауєа берушi (жалєа берушi) бередi.
      Коммуналдыќ мїлiктi мїлiктiк жалдауєа (жалєа алуєа) жергiлiктi атќарушы орган (коммуналдыќ мїлiктi жалдауєа берушi (жалєа берушi) бередi.
      Егер осы Заѕда немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында ґзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдауєа (жалєа алуєа) беру Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi айќындайтын тјртiппен жїзеге асырылады.
      Мемлекеттiк заѕды тўлєаларєа бекiтiлiп берiлген мемлекеттiк мїлiк осы Заѕныѕ 135, 145, 153 жјне 161-баптарында айќындалєан тјртiппен мїлiктiк жалдау (жалєа алу) шарты бойынша берiлуi мїмкiн.
      Мемлекеттiѕ аќшасы, баєалы ќаєаздары жјне мїлiктiк ќўќыќтары мїлiктiк жалдау (жалєа алу) шартыныѕ объектiсi (нысанасы) бола алмайды.
      4. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, жеке тўлєалар жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєалар мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдауєа беруші (жалєа беруші) бола алады.
      Мемлекеттік мїлікті пайдалану ќўќыєы мемлекет ќатысатын заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталына салым ретінде берілуі мїмкін.
      5. Мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдау (жалєа алу) шартыныѕ талаптары осы Заѕда айќындалєан шектеулер ескеріле отырып, Ќазаќстан Республикасы Їкіметі бекітетін їлгі шартпен айќындалады.
      6. Кїрделі жґндеуді жїзеге асыру жґніндегі міндет мемлекеттік мїлікті жалдаушыєа (жалєа алушыєа) жїктелген жаєдайда мемлекеттік мїлікті кїрделі жґндеудіѕ ќўны мїліктік жалдау (жалєа алу) шарты бойынша тґлемдердіѕ есебіне жатќызылады. Мемлекеттік мїлікке кїрделі жґндеу жїргізудіѕ ќўны мен басќа да шарттары мемлекеттік мїлікті жалдауєа берушімен (жалєа берушімен) жазбаша келісілуге тиіс.
      7. Мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдау (жалєа алу) шарты осы Заѕныѕ 105, 106, 120, 145-баптарында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында тікелей кґзделген жаєдайларда жалдаушыєа (жалєа алушыєа) жалдауєа (жалєа алуєа) берілген мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару туралы талапты кґздеуі мїмкін.
      8. Мемлекеттік мїлікті мїліктік жалдау (жалєа алу) шартын ґзгерту жјне бўзу Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 401 - 404, 556-баптарыныѕ ќаєидалары бойынша жїзеге асырылады.
      Мїліктік жалдау (жалєа алу) шарты бойынша берілген мемлекеттік мїліктіѕ нысаналы маќсатта пайдаланылмауы шартты елеулі тїрде бўзу жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде кґзделген ќаєидалар бойынша шартты бўзу їшін негіз болып табылады.
      9. Жалдаушы (жалєа алушы) жалдауєа берушініѕ (жалєа берушініѕ) келісімімен жїргізген мемлекеттік мїлікті ажыратуєа болмайтын жаќсартудыѕ ќўны тиісті бюджет ќаражаты есебінен ґтеледі.
      10. Мемлекеттік меншік болып табылатын тарих жјне мјдениет ескерткіштерін жеке жјне заѕды тўлєаларєа пайдалануєа беруге арналєан шартты жасасудыѕ ерекшеліктері «Тарихи-мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында айќындалады.
      Тарих жјне мјдениет ескерткіштерін пайдалануєа беруге арналєан шарт тарихи-мјдени мўралар объектілерін ќорєау жјне пайдалану жґніндегі ујкілетті орган мен жеке немесе заѕды тўлєа арасында жасалады. Егер тарих жјне мјдениет ескерткіштеріне жойылу немесе бїліну ќаупі тґнсе, пайдалануында тарих жјне мјдениет ескерткіштері бар тўлєаны сот шешімі бойынша оларды пайдалану ќўќыєынан айырєан жаєдайда шарт бўзылєан болып есептеледі.
      ^ Ескерту. 74-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 04.07.2013 № 131-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      75-бап. Мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты

      1. Мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шартына осы Заѕныѕ 120, 145, 176-баптарында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленген ерекшеліктерімен ќоса Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ ережелері ќолданылады.
      2. Мемлекеттiк кјсiпорындардыѕ мїлiктiк кешендерi, мемлекетке тиесiлi баєалы ќаєаздар, жарєылыќ капиталєа ќатысу їлестерi, жылжымайтын мїлік, аќша мемлекеттiк мїлiктi сенiмгерлiк басќару шартыныѕ объектiсi болады.
      Ґзге мемлекеттiк мїлiк Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексiнде жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделген жаєдайларда сенiмгерлiк басќару шартыныѕ объектiсi болады.
      3. Республикалыќ мїлiктi сенiмгерлiк басќаруєа мемлекеттiк мїлiк жґнiндегi ујкiлеттi орган (республикалыќ мїлiктi сенiмгерлiк басќарудыѕ ќўрылтайшысы) бередi.
      Коммуналдыќ мїлiктi сенiмгерлiк басќаруєа жергiлiктi атќарушы орган (коммуналдыќ мїлiктi сенiмгерлiк басќарудыѕ ќўрылтайшысы) бередi.
      Егер осы Заѕда немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында ґзгеше белгiленбесе, мемлекеттік мїлiктi сенiмгерлiк басќаруєа беру Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi айќындайтын тјртiппен жїзеге асырылады.
      4. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, жеке тўлєалар жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєалар мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќарушы болады.
      5. Мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты бойынша Ќазаќстан Республикасы немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґлініс пайда алушы болып табылады.
      6. Мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шартыныѕ талаптары осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында айќындалады. Мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќарудыѕ їлгі шартын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекітеді.
      7. Сенімгерлікпен басќарушы ґзіне мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты бойынша берілген жылжымайтын мїлікті тек ќана Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару туралы шартта кґзделген жаєдайларда не мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару ќўрылтайшысыныѕ жазбаша келісімімен иеліктен шыєаруєа немесе кепілге беруге ќўќылы. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында немесе мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару туралы шартта ґзгеше кґзделмесе, сенімгерлікпен басќарушы жылжымайтын мїлікке билік етуге ќўќылы.
      8. Сенiмгерлiк басќарушыныѕ мемлекеттiк мїлiктi сенiмгерлiк басќару кезiнде ґзi шыєарєан ќажеттi шыєыстарды Ќазаќстан Республикасыныѕ бюджет заѕнамасында жјне мемлекеттік мїлікті сенімгерлік басќару шартында белгіленген тјртіппен ґтетуге ќўќыєы бар.
      Егер бўл Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында немесе мемлекеттiк мїлiктi сенiмгерлiк басќару туралы шартта кґзделсе, сенiмгерлiк басќарушыныѕ сыйаќы алуєа ќўќыєы бар.
      9. Сенімгерлікпен басќарушы мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќарудыѕ ќўрылтайшысы болып табылатын ујкілетті мемлекеттік органєа мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шартында белгіленген мерзімде жјне тјртіппен ґз ќызметі туралы есеп береді.
      10. Мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шартында сенімгерлікпен басќарушыныѕ мемлекеттік мїлікке билік ету бойынша шектеулер белгіленеді.
      Сенімгерлікпен басќарушыныѕ ґзіне белгіленген шектеулерді бўза отырып жасаєан мјмілелері Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде кґзделген тјртіппен жарамсыз деп танылады.
      Сенімгерлікпен басќарушыныѕ мемлекеттік мїлікті ґзіне берілген ґкілеттіктерді асыра пайдалану арќылы немесе ґзіне белгіленген шектеулерді бўза отырып жасаєан мјмілелерінен туындайтын міндеттемелер бойынша ќўќыќтар мен міндеттер сенімгерлікпен басќарушыда туындайды.
      11. Сенімгерлікпен басќарушы мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќаруды жеке ґзі жїзеге асырады.
      Сенімгерлікпен басќарушы ґзіне сеніп тапсырылєан мемлекеттік мїлікті басќару їшін ќажетті іс-јрекет жасауды, егер оєан мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шартында осыєан ујкілеттік берілген болса не ќўрылтайшыныѕ мїдделерін ќамтамасыз ету їшін мјн-жайларєа байланысты осыєан мјжбїр болса жјне бўл ретте оныѕ нўсќауларын сўратып алуєа мїмкіндігі болмаса, басќа тўлєаєа тапсыра алады. Бўл ретте сенімгерлікпен басќарушы ґзі таѕдап алєан сенім білдірілген адамныѕ іс-јрекеті їшін де ґзініѕ іс-јрекетіндей жауап береді.
      Сенімгерлікпен басќарушы басќаєа сенім білдіру туралы ќўрылтайшыєа дереу хабарлауєа міндетті. Мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќарушыныѕ ќўрылтайшысы бўл жаєдайда сенімгерлікпен басќарушыєа бўрын шыєарылєан шыєыстарды ґтеп, ал мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шартында кґзделген жаєдайларда – залалдарды ґтеп, мїлікті сенімгерлікпен басќаруды тоќтату туралы мјлімдеуге ќўќылы.
      12. Мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде кґзделген негіздер бойынша ґзгертіледі жјне бўзылады.
      Мемлекеттік мїлікті оныѕ бір тїрінен екіншісіне немесе жергілікті мемлекеттік басќарудыѕ бір деѕгейінен екіншісіне беру, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында немесе мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару туралы шартта ґзгеше кґзделмесе, мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќаруды тоќтатпайды.
      13. Тараптардыѕ бірініѕ бастамасы бойынша шарт тоќтатылєан жаєдайда екінші тарап, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында немесе мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару туралы шартта ґзгеше мерзім кґзделмесе, кемінде їш ай бўрын хабардар етілуге тиіс.
      14. Осы Заѕныѕ 105, 106, 120, 145, 176-баптарында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында тікелей кґзделген жаєдайларда, мемлекеттік мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты сенімгерлікпен басќарушыєа сенімгерлікпен басќаруєа берілген мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару туралы талаптарды кґздеуі мїмкін.
      ^ Ескерту. 75-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 04.07.2013 № 131-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      76-бап. Мемлекеттік мїлікті ґтеусіз пайдалану шарты

      1. Мемлекеттік мїлікті ґтеусіз пайдалану шартына осы Заѕныѕ 77, 120, 145-баптарында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленген ерекшеліктерімен ќоса, Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ мїлікті ґтеусіз пайдалану шарты (несие шарты) туралы ережелері ќолданылады.
      2. Мемлекеттік мїлікті ґтеусіз пайдалану шарты бойынша мемлекеттік мїлік осы Заѕда немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделген жаєдайларда єана берілуі мїмкін.
      3. Мемлекеттік мїлікті ґтеусіз пайдалану шарты осы Заѕныѕ 120-бабында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында тікелей кґзделген жаєдайларда несие алушыєа ґтеусіз пайдалануєа берілген мемлекеттік мїлікті иеліктен шыєару туралы талаптарды кґздеуі мїмкін.
      4. Мемлекеттік мїлікті ґтеусіз пайдалану шарты бойынша берілген мемлекеттік мїлікті кез келген жаќсарту мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) жазбаша келісімімен жїзеге асырылады. Мемлекеттік мїлікті ґтеусіз пайдалану шарты тоќтатылєан кезде мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) келісімімен жїргізілген ажыратуєа болмайтын жаќсартудыѕ ќўны тиісті бюджет ќаражаты есебінен ґтелуге жатады.
      5. Мемлекет меншiгiндегi жјне тарих пен мјдениет ескерткiшi болып табылатын єибадат їйлерiн (єимараттарын) жјне ґзге де мїлiктi дiни бiрлестiктерге ґтеусiз пайдалануєа берген жаєдайларда мемлекеттiк мїлiктi ґтеусiз пайдалану шарты «Тарихи-мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жасалады.
      ^ Ескерту. 76-бапќа ґзгеріс енгiзiлдi - ЌР 2011.10.11 № 484-ІV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен.

      77-бап. Мемлекеттік заттай гранттарды ґтеусіз пайдалануєа
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы