Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница4/14
Дата конвертации15.04.2014
Размер2.14 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

              жаєдайлар кезінде реквизицияланатын мїлікті
              есепке алу

      1. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде реквизициялауды жїзеге асырєан мемлекеттік орган реквизицияланєан мїліктіѕ есебін жїргізуге міндетті, онда алып ќойылєан мїліктіѕ тізбесі жјне реквизицияланєан мїлік пайдалану їшін берілген авариялыќ-ќўтќару ќызметініѕ жасаќтары (бґлімшелері) немесе ґзге де ўйымдар туралы мјліметтер ќамтылуєа тиіс.
      2. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды жою жґніндегі іс-шараларды ќамтамасыз ету мўќтажы їшін, сондай-аќ ќўтќару жјне авариялыќ-ќалпына келтіру жўмыстарын жїргізу кезінде берілген реквизицияланєан мїлікті есепке алу тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды жјне оны табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар саласындаєы ујкілетті орган ўйымдастырады.

      ^ 47-бап. Реквизициялау кезіндегі меншік иесі ќўќыќтарыныѕ
              кепілдігі

      1. Реквизициялауды жїргізу кезінде туындаєан даулар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес шешіледі.
      2. Реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иесі реквизициялау туралы шешімге, сондай-аќ реквизицияланєан мїлікті баєалау жјне ґтем мґлшеріне, оныѕ ішінде ґтелетін залалдардыѕ мґлшеріне де сот тјртібімен дау айтуы мїмкін.
      3. Реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иесініѕ мїліктіѕ ќўнын жјне реквизициялаудан туындаєан залалдарды ґтеу туралы талабына талап ќоюдыѕ ґту мерзімі ќолданылмайды.

^ 2-параграф. Соєыс жаєдайындаєы іс-ќимыл кезеѕінде жјне соєыс уаќытында ќорєаныс мўќтажы їшін реквизициялаудыѕ ерекшеліктері

      48-бап. Соєыс жаєдайындаєы іс-ќимыл кезеѕінде ќорєаныс
              мўќтаждары їшін реквизициялаудыѕ негіздері мен
              тјртібі

      1. Соєыс жаєдайы енгізілген жјне жўмылдыру жарияланєан (толыќ немесе ішінара) кезде ќорєаныс мўќтаждары їшін реквизициялау Ќазаќстан Республикасыныѕ жўмылдыру жоспарында жјне тауарларды ґндірудіѕ, жўмыстарды орындау мен ќызметтерді кґрсетудіѕ тиісті кезеѕге арналєан жоспарында кґзделмеген мїлікке ќажеттілік жаѕадан туындаєан жаєдайда жїргізіледі.
      2. Соєыс жаєдайындаєы іс-ќимыл кезеѕінде ќорєаныс мўќтаждары їшін реквизициялау Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштері Бас штабыныѕ нўсќамалары бойынша жїзеге асырылады.
      3. Ќорєаныс мўќтаждары їшін реквизициялау облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ шешімдері негізінде Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштері Бас штабыныѕ нўсќамасы бойынша жїзеге асырылады.
      4. Јскери басќару органдары мен јскери бґлімдердіѕ ќорєаныс мўќтаждары їшін реквизициялау жґніндегі ќызметіне жалпы басшылыќ жасауды жјне оны їйлестіруді «Ќазаќстан Республикасыныѕ ќорєанысы жјне Ќарулы Кїштері туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ, Ќазаќстан Республикасыныѕ басќа да јскерлері мен јскери ќўралымдарыныѕ жалпы јскери жарєыларыныѕ, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Жоєарєы Бас Ќолбасшысыныѕ бўйрыќтары негізінде Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас штабы жїзеге асырады.
      ^ Ескерту. 48-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.02.16 № 562-IV (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      49-бап. Ќорєаныс мўќтажы їшін реквизициялауєа жататын
              мїлік

      1. Соєыс жаєдайы енгізілген жјне жўмылдыру жарияланєан (толыќ немесе ішінара) кезде ќорєаныс мўќтажы їшін ќажетті кґлік ќўралдары жјне ґзге де мїліктер реквизициялауєа жатады.
      2. Соєыс жаєдайы енгізілген жјне жўмылдыру жарияланєан (толыќ немесе ішінара) кезде соєыс жаєдайы режимін ќамтамасыз ету шаралары ретінде реквизициялау ќажет болєан кезде реквизициялауєа жататын мїліктіѕ тізбесін Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас штабы айќындайды.
      3. Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шарттарєа сјйкес ќорєаныс мўќтажы їшін мїлкін реквизициялауєа болмайтын ўйымдардыѕ тізбесін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      4. Жеке тўлєалардыѕ реквизициялауєа жатпайтын мїлкініѕ тізбесі мен нормативтерін, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекітетін, Ќазаќстан Республикасыныѕ халќын соєыс уаќытында жабдыќтау нормаларына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      ^ Ескерту. 49-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.02.16 № 562-IV (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      50-бап. Соєыс уаќытында ќорєаныс мўќтаждары їшін
              реквизициялаудыѕ ерекшеліктері

      1. Соєыс уаќытында соєыс іс-ќимылдары жїріп жатќан жјне жергілікті атќарушы органдар жўмыс істемейтін аумаќта ќорєаныс мўќтаждары їшін ќажетті реквизициялауды, бўл туралы кейіннен Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне хабарлай отырып, Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас штабы дербес жїргізеді. Реквизициялауды жїргізу їшін Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас штабы реквизициялауды жїргізетін жергілікті јскери басќару органдарына немесе јскери бґлімдердіѕ командирлеріне (мекеме басшыларына) нўсќама береді.
      2. Мїлікті алып ќою реквизициялау туралы акт бойынша жїзеге асырылады, онда:
      1) Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштері Бас штабы нўсќамасыныѕ деректемелері кґрсетілген реквизициялау жїргізудіѕ негіздері;
      2) алып ќоюды жїргізу уаќыты мен орны;
      3) реквизициялауды жїргізетін лауазымды адамныѕ лауазымы, атаєы жјне аты, сондай-аќ реквизициялауєа ујкілетті адамдарды таєайындау туралы бўйрыќтыѕ деректемелері кґрсетілген, реквизицияланатын мїліктіѕ иесі туралы, алып ќою кезінде ќатысатын ґзге де тўлєалар туралы мјліметтер;
      4) салмаєы, мґлшері, сапасы мен буып-тїю тїрі, ќўќыќ белгілейтін ќўжаттар, мемлекеттік тіркеу туралы жјне ґзге де жеке айќындалєан сипаттамалар туралы мјліметтер кґрсетілген реквизицияланатын мїліктіѕ тізімдемесі;
      5) мїлікті баєалау жјне ґтем мґлшері туралы мјліметтер;
      6) реквизициялау жјне реквизицияланатын мїлік туралы ґзге де ќажетті мјліметтер ќамтылуєа тиіс.
      3. Жїргізілген реквизициялау туралы есеп жасалады, ол ќоса берілген реквизициялау туралы актілермен бірге Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас штабына жіберіледі.
      Ескерту. 50-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.02.16 № 562-IV (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      51-бап. Соєыс іс-ќимылдарын жїргізу кезінде ќорєаныс
              мўќтажы їшін реквизициялаудыѕ ерекшеліктері

      1. Соєыс іс-ќимылдары жїріп жатќан аймаќта жекелеген јскери бґлімдердіѕ мўќтажы їшін реквизициялауды ерекше жаєдайларда јскери бґлімніѕ командирі дербес жїргізеді.
      2. Мїлікті алып ќою реквизициялау туралы акт бойынша жїргізіледі, ол:
      1) реквизициялау їшін негіз болєан ерекше мјн-жайлар туралы нўсќауды;
      2) алып ќоюды жїргізудіѕ уаќыты мен орнын;
      3) реквизициялауды жїргізетін јскери бґлім командирініѕ лауазымы, атаєы жјне аты, сондай-аќ реквизициялауды таєайындалєан тўлєа жїргізетін болса, реквизициялауєа ујкілетті тўлєаларды таєайындау туралы жазбаша бўйрыќтыѕ деректемелері кґрсетілген, реквизицияланатын мїліктіѕ меншік иесі туралы, алып ќою кезінде ќатысатын ґзге де тўлєалар туралы мјліметтерді;
      4) салмаєы, мґлшері, сапасы мен буып-тїю тїрі, ќўќыќ белгілейтін ќўжаттар, мемлекеттік тіркеу туралы жјне ґзге де жеке айќындалєан сипаттамалар туралы мјліметтер кґрсетілген реквизицияланатын мїліктіѕ тізімдемесін;
      5) реквизициялау жјне реквизицияланатын мїлік туралы ґзге де ќажетті мјліметтерді ќамтуєа тиіс.
      3. Бір данасы реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иесіне немесе оныѕ ујкілетті ґкіліне беріледі.
      4. Јскери бґлімніѕ командирі Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас штабына реквизициялау туралы есеп пен актілерді ќоса бере отырып, жїргізілген реквизициялау туралы дереу хабарлауєа міндетті.
      Ескерту. 51-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.02.16 № 562-IV (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      52-бап. Ќорєаныс мўќтажы їшін реквизицияланєан мїліктіѕ
              ґтемін тґлеу

      1. Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас штабы реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иелеріне кейіннен ґтем жасау їшін мїліктіѕ алып ќойылєаны туралы есептерді жјне реквизициялау туралы актілерді ќоса бере отырып, ќорєаныс мўќтаждары їшін жїргізілген реквизициялау туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне дереу хабарлауєа міндетті.
      2. Ќорєаныс мўќтажы їшін реквизицияланєан мїлікке ґтем Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексіне сјйкес бюджет ќаражатынан тґленеді.
      3. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ќорєаныс мўќтажы їшiн реквизицияланєан, сондай-аќ берiлген мїлкініѕ ќўнын мемлекеттiѕ ґтеу тјртiбiн Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      Ескерту. 52-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.02.16 № 562-IV (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      53-бап. Ќорєаныс мўќтажы їшін реквизициялауєа жататын
              жјне ќорєаныс мўќтажы їшін реквизицияланєан
              мїлікті есепке алу

      1. Бейбіт уаќытта Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ соєыс уаќытына арналєан ќажеттілігіне сјйкес жергілікті атќарушы органдар ќорєаныс мўќтажы їшін реквизициялануы мїмкін кґлік ќўралдары мен ґзге де мїлікті есепке алуды жїзеге асырады.
      2. Осы баптыѕ 1-тармаєында кґрсетілген мїлікті есепке алу мїліктіѕ жекелеген тїрлерін мемлекеттік тіркеуді жїзеге асыратын мемлекеттік органдар мен ведомстволыќ жјне жалпы мемлекеттік статистикалыќ байќауды жїргізетін мемлекеттік органдардыѕ мјліметтері негізінде жїзеге асырылады.
      3. Мїліктіѕ жекелеген тїрлерін мемлекеттік тіркеуді жїзеге асыратын мемлекеттік органдар мен ведомстволыќ жјне жалпы мемлекеттік статистикалыќ байќауды жїргізетін мемлекеттік органдардыѕ ќорєаныс мўќтажы їшін реквизициялауєа жататын мїлікке ќатысты аќпаратты жергілікті атќарушы органдарєа беру тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      4. Ќорєаныс мўќтажы їшін реквизициялауєа жататын мїлікті есепке алу осы мїлікті бейбіт уаќытта еркін иелену, пайдалану жјне (немесе) оєан билік ету ќўќыєын шектеуге тиіс емес.
      5. Реквизицияланєан мїлікті бастапќы есепке алуды реквизициялауды жїргізген жергілікті јскери басќару органдары немесе јскери бґлімдердіѕ командирлері (мекемелердіѕ бастыќтары) жїргізеді, олар алып ќойылєан мїліктіѕ тізбесін жјне реквизицияланєан мїлік пайдалану їшін берілген јскери бґлімдер немесе ґзге де ўйымдар туралы мјліметтерді аныќтауєа тиіс.
      6. Ќорєаныс мўќтаждары їшін берілген реквизицияланєан мїлікті есепке алу тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді жјне оны Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ Бас штабы ўйымдастырады.
      Ескерту. 53-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.02.16 № 562-IV (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

5-тарау. МЕМЛЕКЕТ МЕНШІГІНЕ АЛУ

      54-бап. Мемлекет меншігіне алуды жїзеге асыру принциптері

      1. Мемлекет меншігіне алу тиісті заѕ тјртібін саќтай отырып Ќазаќстан Республикасыныѕ ўлттыќ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету маќсатында ќоєамдыќ мїдделер їшін жїзеге асырылуы жјне мемлекет меншігіне алынатын мїлік пен басќа да залалдардыѕ нарыќтыќ ќўнын Ќазаќстан Республикасы алдын ала жјне теѕ ќўнымен ґтеген жаєдайда кемсітусіз жїргізілуі мїмкін.
      2. Мемлекет меншігіне алу жеке тўлєалардыѕ жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєалардыѕ меншігіндегі мїлікті иеліктен шыєарудыѕ ерекше жаєдайы (ерекше нысаны) болып табылады жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде кґзделген мїлікті иеліктен шыєарудыѕ барлыќ ґзге де мїмкін болатын нысандары толыќ біткеннен кейін єана жїзеге асырылады.
      3. Мемлекет меншігіне алу мемлекет меншігіне алу рјсімдерініѕ жариялылыєы саќталєан жаєдайда жїзеге асырылуєа тиіс.

      ^ 55-бап. Мемлекет меншігіне алудыѕ негіздері

      Мемлекет меншігіне алу Ќазаќстан Республикасыныѕ жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ жеке меншiгiндегi мїлiктi мемлекеттiк меншiкке ґндіріп алу туралы заѕыныѕ (бўдан јрі – Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекет меншігіне алу туралы заѕы) негізінде жїзеге асырылады.

      ^ 56-бап. Мемлекет меншігіне алынатын мїліктіѕ ќўнын ґтеу
              мґлшері

      1. Мемлекет меншігіне алєан кезде мемлекет меншігіне алынатын мїліктіѕ ќўны Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 249-бабыныѕ 4-тармаєына жјне 266-бабына сјйкес ґтелуге жатады.
      2. Мемлекет меншігіне алынатын мїліктіѕ меншік иесіне тґленетін ґтемніѕ мґлшері мїліктіѕ нарыќтыќ ќўнын негізге ала отырып айќындалады.
      3. Ґтем мґлшері баєалау (ќайта баєалау) жїргізген кїнге айќындалады.

      57-бап. Ґтем тґлеу тјртібі

      1. Мїліктіѕ ќўнын жјне басќа залалдарды ґтеу мемлекет меншігіне алынатын мїлікке меншік ќўќыєы Ќазаќстан Республикасына ґткен кезге дейін толыќ кґлемде жїргізіледі.
      2. Ґтемді тґлеу аќшалай нысанда Ќазаќстан Республикасыныѕ ўлттыќ валютасы – теѕгемен, ал Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шарттарда кґзделген жаєдайларда шетел валютасымен тґленеді.
      3. Ґтемді тґлеу бюджет ќаражатынан жїзеге асырылады.
      4. Ґтемді ґзге мїлікпен тґлеуге мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган арќылы Ќазаќстан Республикасы мен мїліктіѕ меншік иесініѕ арасындаєы келісім бойынша жол беріледі. Кґрсетілген келісім жазбаша нысанда жасалуєа тиіс.
      5. Ґтем тґлеу бір мезгілде жїргізіледі, ґтемді бґліп-бґліп тґлеуді кґздейтін мемлекет меншігіне алуды жїзеге асыруєа жол берілмейді.
      6. Мемлекет меншігіне алынєан мїлікті іс жїзінде беру мемлекет меншігіне алынатын мїлікке ќатысты ќўќыќтары тоќтатылатын немесе мемлекет меншігіне алєан кезде шектелетін меншік иесі мен ґзге де тўлєалар теѕ ќўнымен ґтем алєаннан кейін єана жїзеге асырылуы мїмкін.

      ^ 58-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекет меншігіне
              алынатын мїлік ќўќыќтарына ие болуы

      Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекет меншігіне алынатын мїлік ќўќыќтарына ие болуы Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде, Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексінде, «Тўрєын їй ќатынастары туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделген тјртіппен жїзеге асырылады.

      ^ 59-бап. Мемлекет меншігіне алу кезіндегі мемлекеттік
              органдардыѕ функциялары

      1. Мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган мемлекет меншігіне алынєан мїлікті іс жїзінде ќабылдауєа байланысты барлыќ ќажетті іс-ќимылдарды жїзеге асырады.
      2. Мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган мемлекет меншігіне алынєан мїлік туралы мјліметтерді мемлекеттік мїлік тізіліміне енгізеді.
      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан мемлекет меншігіне алынєан мїліктіѕ меншік иесі ќўќыќтарын жїзеге асырады.
      4. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі мемлекет меншігіне алынєан мїлікті республикалыќ заѕды тўлєаларєа бекітіп береді не осы Заѕныѕ 114-бабыныѕ ќаєидалары бойынша мемлекет жїз пайызбен ќатысатын арнайы ќўрылєан акционерлік ќоєамныѕ немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіѕ немесе ўлттыќ басќарушы холдингтіѕ немесе ўлттыќ холдингтіѕ немесе ўлттыќ компанияныѕ акцияларын немесе жарєылыќ капиталына ќатысу їлестерін тґлеуге береді.
      5. Мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган мемлекет меншігіне алынєан мїлікті басќаруды ол осы баптыѕ 4-тармаєында белгіленген тјртіппен берілген кезге дейін жїзеге асырады.
      6. Республикалыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген, мемлекет меншігіне алынєан мїліктіѕ тиімді пайдаланылуына баќылау жасауды мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган мемлекет меншігіне алынєан мїлікті берген кезден бастап жїзеге асырады.

      ^ 60-бап. Мемлекет меншігіне алынатын мїліктіѕ меншік     
              иесініѕ ќўќыєын ќорєау

      Мемлекет меншігіне алынатын мїліктіѕ меншік иесініѕ жјне мемлекет меншігіне алынатын мїлікке байланысты ќўќыќтары тоќтатылатын немесе мемлекет меншігіне алєан кезде шектелетін ґзге де тўлєалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес сот тјртібімен жїзеге асырылады.

^ 6-тарау. ЖЕР УЧАСКЕСІН МЕМЛЕКЕТ МЎЌТАЖЫ ЇШІН АЛЫП ЌОЮЄА БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕР УЧАСКЕСІН НЕМЕСЕ ҐЗГЕ ДЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МЇЛІКТІ МЈЖБЇРЛЕП ИЕЛІКТЕН ШЫЄАРУ

      61-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
              байланысты жер учаскесін немесе ґзге де
              жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ
              нысанасы мен жалпы шарттары

      1. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару тек ќана жер учаскесіне ќатысты жїзеге асырылады.
      Егер жер учаскесіне жеке меншік ќўќыєын ќўќыќтыќ кадастрдаєы мјліметтердіѕ жјне (немесе) ќўќыќ белгілейтін ќўжаттардыѕ негізінде растау мїмкін болмаса, онда мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару осы учаскеде орналасќан єимараттарєа, ќўрылыстарєа жјне жылжымайтын ґзге де объектілерге (тўрєын жайларєа, тўрєын їйлерге (тўрєын їй єимараттарына), тўрєын їй-жайларєа (пјтерлерге), тўрєын емес їй-жайларєа) ќатысты жїзеге асырылады.
      2. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару мјжбїрлеп иеліктен шыєару рјсімдерініѕ жариялылыєы саќталєан кезде жїргізілуі мїмкін. Алып ќойылатын мїліктіѕ меншік иесі тарапынан талаптар болєан кезде жариялылыќтыѕ болмауы мїлікті мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюдан бас тартуєа негіз болып табылады.
      3. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы хабарлама алєан сјттен бастап, мемлекеттіѕ оны сатып алуєа басым ќўќыєы болады.
      4. Мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын мїліктіѕ меншік иесініѕ ќўќыќтарын ќорєау сот тјртібімен жїзеге асырылады.
      5. Мемлекет мўќтажы їшін алып ќойылатын мїліктіѕ меншік иесі Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі немесе жергілікті атќарушы орган осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыны ќабылдаєаннан кейін кез келген сјтте жјне атќарушы орган жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы талап-арызбен сотќа жїгінгенге дейін осы Заѕныѕ 69-бабыныѕ ќаєидаларына сјйкес келісім рјсімдеріне бастама жасауєа ќўќылы.
      6. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару туралы ќаєидалар осы Заѕныѕ 67-бабында кґзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, жер учаскесі жеке тўлєаныѕ немесе мемлекеттік емес заѕды тўлєаныѕ жер пайдалануында болєан жаєдайларда да ќолданылады.

      ^ 62-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
              байланысты жер учаскесін немесе ґзге де
              жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєаруды
              жїзеге асыру принциптері

      1. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєару жеке тўлєалардыѕ жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєалардыѕ меншігіндегі мїлікті иеліктен шыєарудыѕ ерекше жаєдайы болып табылады жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген мїлікті иеліктен шыєарудыѕ барлыќ ґзге де ыќтимал жаєдайларын пайдалану мїмкін болмаєан кезде єана жїзеге асырылуы мїмкін.
      2. Мемлекет мўќтажын ќанаєаттандырудыѕ ґзге (балама) тјсілі болєан кезде жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєаруєа жол берілмейді.
      3. Мемлекеттік емес заѕды тўлєалардыѕ коммерциялыќ маќсаттарын жјне мемлекеттік емес мїдделерді ќанаєаттандыру маќсаттарын кґздейтін мїлікті кез келген алып ќою не мемлекеттік функцияларды жїзеге асыру маќсатынан туындамайтын жјне ќоєамдыќ маѕызды маќсаттарды кґздемейтін мїлікті ґзге де алып ќою мїлікті мемлекет мўќтажы їшін алып ќою болып танылмайды. Бўл жаєдайларда мїлікті иеліктен шыєаруєа мїліктіѕ меншік иесі мен коммерциялыќ маќсаттарды кґздейтін тўлєа арасындаєы келісім бойынша олардыѕ арасында жасалєан мїлікті сатып алу-сату шарты негізінде жол беріледі.
      4. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєаруєа мемлекет мўќтажын ќанаєаттандыру їшін ќаншалыќты ќажет болса, сондай кґлемде єана жол беріледі.
      5. Осы баптыѕ ережелерін орындамау жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудан соттыѕ бас тартуы жјне осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыныѕ кїшін жою їшін негіз болып табылады.

      ^ 63-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
              байланысты жер учаскесін немесе ґзге де
              жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ
              басталуы жјне тоќтатылуы

      1. Ќазаќстан Республикасы Жер кодексініѕ 84-бабында кґзделген ерекше жаєдайларда, жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ басталуы туралы Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексінде кґзделген ќўзыретіне сјйкес жергілікті атќарушы органныѕ ќаулысы ќабылданады.
      2. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ басталуы туралы ќаулыда:
      1) мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ маќсаты мен негіздері;
      2) жер учаскесініѕ орналасќан жері, алаѕы, кадастрлыќ нґмірі;
      3) мїліктіѕ меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы;
      4) мјжбїрлеп иеліктен шыєару кїні кґрсетіледі, біраќ ол бўл ќаулыныѕ ресми жариялану кїнінен їш айдан ерте болмауєа тиіс;
      5) келісім рјсімдерін жїзеге асыру асыру їшін меншік иесініѕ немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушыныѕ жїгінетін орны кґрсетіледі.
      Егер кґрсетілген ќаулыєа осы тармаќтыѕ 2) жјне 4) тармаќшалары бґлігінде ґзгерістер енгізілген жаєдайда, мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару рјсімі бўл ќаулыєа ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы ќаулы жарияланєан кїннен бастап ќайтадан жїзеге асырылады.
      Кґрсетілген ќаулы, ќажет болєан жаєдайда, жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєаруєа байланысты ґзге де мјліметтерді ќамтуы мїмкін.
      3. Осы баптыѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыны ќабылдау, жоєары тўрєан атќарушы органныѕ ќўзыретіне кірген жаєдайда, осы ќаулыны ќабылдау їшін, сондай-аќ сотќа талап-арыз келтіру їшін материалдар дайындауды жјне сотта оныѕ мїдделерін білдіруді жер учаскесі орналасќан жер бойынша тґмен тўрєан атќарушы орган жїзеге асырады.
      4. Осы баптыѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыны ќабылдаєан атќарушы орган мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ тоќтатылєаны туралы ќаулы ќабылдау арќылы мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару рјсімін тоќтатуєа ќўќылы.
      5. Осы баптыѕ 2 жјне 4-тармаќтарында кґрсетілген ќаулылар олар ќабылданєан кезден бастап їш жўмыс кїні ішінде тиісінше республикалыќ немесе жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жариялануєа тиіс.
      6. Осы баптыѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыєа Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен шаєымдануєа болады.
      7. Егер жер учаскесіне жеке меншік ќўќыєы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен тіркелмеген болса, меншік иесі осы баптыѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулы ќабылданєаннан кейін оєан ќатысты ќаулы ќабылданєан жер учаскесіне жеке меншік ќўќыєын растау бойынша ќажетті іс-шараларды жїзеге асыра алады.
      Бўл ретте, осы баптыѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыда белгіленген мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару мерзімі алты айдан аспайтын уаќытќа ўзартылады.

      64-бап. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы