Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница3/14
Дата конвертации15.04.2014
Размер2.14 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
16-бап. Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ,
               астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар
               ќалалардыѕ жергiлiктi ґкiлдi органдарыныѕ
               коммуналдыќ мїлікті басќару жґніндегі ќўзыреті

      Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергiлiктi ґкiлдi органы:
      1) тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ коммуналдыќ мїлікті басќару мјселелері бойынша жергілікті атќарушы органдар басшыларыныѕ есептерін ќарайды;
      2) тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ коммуналдыќ мїлкін дамытуєа баєытталєан ўсыныстар мен ўсынымдарды јзірлейді;
      3) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін сатып алу туралы шарттардыѕ жобаларын келіседі.

      ^ 17-бап. Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ,
               астананыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ
               ќўзыреті

      Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдары:
      1) ґз ќўзыреті шегінде облыстыќ коммуналдыќ мїлікті басќару саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді јзірлейді жјне бекітеді;
      2) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті басќару саласында ґздерініѕ ќўзыретіне кіретін мјселелер бойынша аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ жўмысын їйлестіреді;
      3) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті басќарады, оны ќорєау жґніндегі шараларды жїзеге асырады;
      4) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру туралы шешім ќабылдайды;
      5) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ  Заѕына сјйкес облыстыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттыќ ґткізу туралы хабарламаны жариялау їшін мерзімді баспа басылымын айќындау жґнінде конкурс ґткізеді;
      6) облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларды ќўру, ќайта ўйымдастыру жјне тарату туралы, сондай-аќ акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге ќатысуы, оларды ќўру, ќайта ўйымдастыру, тарату, акционерлік ќоєамдардыѕ ґздеріне тиесілі акцияларын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін иеліктен шыєару туралы шешімдер ќабылдайды;
      7) облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ жарєысын (ережесін), оєан енгізілетін ґзгерістер мен толыќтыруларды бекітеді немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын, облыстыќ коммуналдыќ мїлікке билік етуге ујкілетті атќарушы органєа оcыєан ујкілеттік береді;
      8) облыстыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ ќызметініѕ басым баєыттарын жјне бюджеттен ќаржыландырылатын жўмыстарыныѕ (кґрсетілетін ќызметтерініѕ) міндетті кґлемдерін айќындайды;
      9) облыстыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын жјне олардыѕ орындалуы жґніндегі есептерін ќарайды, бекітеді жјне осы Заѕда кґзделген жаєдайларда келіседі;
      10) облыстыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ, мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ даму жоспарларыныѕ орындалуын баќылау мен талдауды жїзеге асырады;
      11) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіп береді;
      12) облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ филиалдар мен ґкілдіктер ќўруына келісім береді;
      13) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексіне сјйкес аќшаны жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын тґлеуге беру туралы шешім ќабылдайды;
      14) акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін облыстыќ коммуналдыќ мїлік ќўрамына сатып алу туралы шешім ќабылдайды;
      15) осы Заѕныѕ 10-бабында кґзделген жаєдайларда жјне тјртіппен облыстыќ коммуналдыќ мїлікті ауданныѕ, облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ коммуналдыќ мїлкініѕ деѕгейіне беру туралы шешім ќабылдайды;
      16) тарих жјне мјдениет ескерткіштерін меншік иесінен алып ќою туралы талап-арызбен сотќа жїгіну туралы шешім ќабылдайды;
      17) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті пайдалану туралы, оныѕ ішінде оны кепілге, жалєа алуєа, ґтеусіз пайдалануєа жјне сенімгерлікпен басќаруєа беру туралы шешім ќабылдайды;
      18) табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде осы Заѕныѕ 4-тарауында белгіленген талаптар бойынша реквизициялау туралы шешім ќабылдайды;
      19) осы Заѕныѕ 4-тарауында белгіленген жаєдайларда жјне талаптарда реквизицияланатын мїлікке аќшалай ґтем тґлейді;
      20) осы Заѕныѕ 6-тарауында белгіленген жаєдайларда жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті иеліктен шыєарєан кезде ґтем тґлейді;
      21) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ басталуы туралы немесе мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ тоќтатылуы туралы ќаулы ќабылдайды;
      22) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарт жасайды;
      23) облыстыќ коммуналдыќ мїліктіѕ пайдаланылуына жјне саќталуына баќылауды ќамтамасыз етеді;
      24) облыстыќ коммуналдыќ мїліктіѕ есепке алынуын ўйымдастырады, оныѕ тиімді пайдаланылуын ќамтамасыз етеді;
      25) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіруді жїзеге асырады, оныѕ ішінде жекешелендіру процесін ўйымдастыру їшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін баєалауды ќамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісініѕ сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды жјне сатып алу-сату шарттары талаптарыныѕ саќталуын баќылауды жїзеге асырады;
      26) облыстыќ коммуналдыќ мїлікті жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа кейіннен сатып алу ќўќыєынсыз, шаєын кјсіпкерлік субъектілерініѕ меншігіне кейіннен сатып алу ќўќыєымен немесе кейіннен меншігіне ґтеусіз негізде беру ќўќыєымен мїліктік жалдауєа (жалєа алуєа), сенімгерлікпен басќаруєа береді;
      27) сенімгерлікпен басќарушыныѕ облыстыќ коммуналдыќ мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты бойынша міндеттемелерін орындауын баќылауды жїзеге асырады;
      28) ґзіне осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕнамасында жїктелген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.

      ^ 18-бап. Аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ
               жергілікті атќарушы органдарыныѕ ќўзыреті

      Аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары:
      1) ґз ќўзыреті шегінде аудандыќ коммуналдыќ мїлікті басќару саласындаєы ќатынастарды реттейтін нормативтік ќўќыќтыќ актілерді јзірлейді, бекітеді;
      2) егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, аудандыќ коммуналдыќ мїлікті басќарады, оны ќорєау жґніндегі шараларды жїзеге асырады;
      3) аудандыќ коммуналдыќ мїлік объектілерініѕ тізбесіне енгізілген, облыстыѕ жергілікті атќарушы органыныѕ алдын ала келісімімен жекешелендіру жїргізілуі мїмкін аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру бойынша облыстыѕ жергілікті атќарушы органыныѕ алдын ала келісімін алады;
      4) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру туралы шешім ќабылдайды;
      5) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттыќ ґткізу туралы хабарламаны жариялау їшін мерзімді баспа басылымын айќындау жґнінде конкурс ґткізеді;
      6) егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа кейіннен сатып алу ќўќыєынсыз, шаєын кјсіпкерлік субъектілерініѕ меншігіне кейіннен сатып алу ќўќыєымен немесе кейіннен ґтеусіз негізде беру ќўќыєымен мїліктік жалєа (жалдауєа), сенімгерлік басќаруєа береді;
      7) аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларды ќўру, ќайта ўйымдастыру жјне тарату туралы, сондай-аќ олардыѕ акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге ќатысуы, оларды ќўру, ќайта ўйымдастыру, тарату, акционерлік ќоєамдардыѕ ґздеріне тиесілі акцияларын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін иеліктен шыєару туралы шешімдер ќабылдайды;
      8) аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ жарєысын (ережесін) бекітеді, оєан ґзгерістер мен толыќтырулар енгізеді немесе жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын, аудандыќ коммуналдыќ мїлікке билік етуге ујкілетті атќарушы органєа осыєан ујкілеттік береді;
      9) егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындар ќызметініѕ басым баєыттарын жјне бюджеттен ќаржыландырылатын жўмыстарыныѕ (кґрсетілетін ќызметтерініѕ) міндетті кґлемдерін айќындайды;
      10) аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ пайдаланылуын жјне саќталуын баќылауды ќамтамасыз етеді;
      11) аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ даму жоспарларын жјне олардыѕ орындалуы жґніндегі есептерін ќарайды, бекітеді жјне осы Заѕда кґзделген жаєдайларда келіседі;
      12) аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындардыѕ, мемлекет баќылайтын акционерлік ќоєамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ даму жоспарларыныѕ орындалуын баќылауды жјне талдауды жїзеге асырады;
      13) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіп береді;
      14) аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ филиалдар мен ґкілдіктер ќўруына келісім береді;
      15) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексіне сјйкес аќшаны жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына не акционерлік ќоєамныѕ акцияларын тґлеуге беру туралы шешім ќабылдайды;
      16) егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, аудандыќ коммуналдыќ мїлікті пайдалану туралы, оныѕ ішінде оны кепілге, мїліктік жалєа (жалдауєа), ґтеусіз пайдалануєа жјне сенімгерлік басќаруєа беру туралы шешімдер ќабылдайды;
      17) табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде осы Заѕныѕ 4-тарауында белгіленген талаптар бойынша реквизициялау туралы шешім ќабылдайды;
      18) осы Заѕныѕ 4-тарауында белгіленген жаєдайларда жјне талаптарда реквизицияланєан мїлікке аќшалай ґтем тґлейді;
      19) осы Заѕныѕ 6-тарауында белгіленген жаєдайларда жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті иеліктен шыєарєан кезде ґтем тґлейді;
      20) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ басталуы туралы немесе жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєарудыѕ тоќтатылуы туралы ќаулы ќабылдайды;
      21) жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті сатып алу туралы шарт жасайды;
      22) коммуналдыќ меншікке айналдырылєан (тїскен), Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен иесі жоќ деп танылєан, мемлекетке мўрагерлік ќўќыєы бойынша ґткен аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен коммуналдыќ меншікке ґтеусіз ґткізілген иесіз ќалєан мїліктіѕ, олжаныѕ, ќараусыз ќалєан жануарлардыѕ, ќўрамында мјдени ќўндылыќтарєа жататын зат жоќ кґмбелердіѕ їлестерін есепке алуды, саќтауды, баєалауды жјне одан јрі пайдалануды ўйымдастырады;
      23) сенімгерлікпен басќарушыныѕ аудандыќ коммуналдыќ мїлікті сенімгерлікпен басќару шарты бойынша міндеттемелерді орындауын баќылауды жїзеге асырады;
      24) аудандыќ коммуналдыќ мїлікті жекешелендіруді жїзеге асырады, оныѕ ішінде жекешелендіру процесін ўйымдастыру їшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін баєалауды ќамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісініѕ сатып алу-сату шарттарын јзірлеу мен жасасуды жјне сатып алу-сату шарттары талаптарыныѕ саќталуын баќылауды жїзеге асырады;
      25) ґзіне осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕнамасында жїктелген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.
      ^ Ескерту. 18-бапќа ґзгерістер енгізілді - ЌР 13.06.2013 N 101-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізiледi) Заѕымен.

^ 2-БҐЛІМ. МЕМЛЕКЕТТІЅ МЇЛІКТІК ЌЎЌЫЌТАРЄА ИЕ БОЛУЫ

3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІЅ МЇЛІКТІК ЌЎЌЫЌТАРЄА ИЕ БОЛУ НЕГІЗДЕРІ

      19-бап. Мемлекеттіѕ мїліктік ќўќыќтарєа ие болу
               негіздерініѕ тізбесі

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ республикалыќ мїлік ќўќыќтарына ие болуына:
      1) республикалыќ бюджетке тїсетін тїсімдер;
      2) республикалыќ заѕды тўлєалардыѕ мїлікке ие болуы;
      3) тјркілеу;
      4) мїлікті коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамынан республикалыќ мїліктіѕ ќўрамына беру;
      5) азаматтыќ-ќўќыќтыќ шарттар (сатып алу-сату, мердігерлік жјне басќа да шарттар) негізінде мїлікті сатып алу жјне оны жасау;
      6) стратегиялыќ объектілерге ие болуєа басым ќўќыќты іске асыру;
      7) кїтімсіз ўсталєан тарих жјне мјдениет ескерткіштерін, мјдени ќўндылыќтарды сот шешімі бойынша алып ќою;
      8) жеке меншіктегі ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жер учаскесіне ќўќыќты ќайта ресімдеген кезде, оєан мемлекеттік меншік ќўќыєына ие болу;
      9) мемлекеттік емес заѕды тўлєалар мен жеке тўлєалардыѕ мїлкін мўраєа ќалдыру, сыйєа тарту немесе оныѕ республикалыќ мїліктіѕ ќўрамына ґзге де ґтеусіз берілуі не ґзге де ґтеусіз тїсуі (ґтуі);
      10) мїлікті мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару;
      11) шартты бўзєан немесе ґзгерткен кезге дейін Ќазаќстан Республикасыныѕ міндеттеме бойынша атќарєанын ќайтаруы;
      12) жарамсыз деп танылєан мјміле бойынша берілген мїлікті ќайтару;
      13) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де негіздер негіз болып табылады.
      2. Јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ коммуналдыќ мїлік ќўќыќтарына ие болуына:
      1) жергілікті бюджетке тїсетін тїсімдер;
      2) коммуналдыќ заѕды тўлєалардыѕ мїлікті сатып алуы;
      3) иесі жоќ жјне тјркіленген мїліктіѕ коммуналдыќ мїлік ќўрамына тїсуі;
      4) мїлікті республикалыќ мїліктіѕ ќўрамынан коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамына беру;
      5) азаматтыќ-ќўќыќтыќ шарттар (сатып алу-сату, мердігерлік жјне басќа да шарттар) негізінде мїлікті сатып алу жјне оны жасау;
      6) ґз бетінше салынєан ќўрылысќа ќўќыќтарєа сот шешімі бойынша ие болу;
      7) кїтімсіз ўсталєан тарих жјне мјдениет ескерткіштерін, мјдени ќўндылыќтарды сот шешімі бойынша алып ќою;
      8) жеке тўлєалар мен мемлекеттік емес заѕды тўлєалар мїлкін мўраєа ќалдыру, иесіз ќалєан мїлкініѕ басќаєа ґтуі, сыйєа тарту немесе оныѕ коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамына ґзге де ґтеусіз берілуі не ґзге де ґтеусіз тїсуі (ґтуі);
      9) мїлікті мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару;
      10) шартты бўзєан немесе ґзгерткен кезге дейін јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ міндеттеме бойынша атќарєанын ќайтаруы;
      11) жарамсыз деп танылєан мјміле бойынша берілген мїлікті ќайтару;
      12) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де       негіздер негіз болып табылады.

      ^ 20-бап. Бюджетке жататын мїлік ќўќыєына ие болу

      Бюджетке жататын мїлік ќўќыєына ие болу Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексінде айќындалады.

      ^ 21-бап. Мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ мїлікті сатып алуы

      Мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ ґндірістік-шаруашылыќ ќызмет нјтижесінде немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында тыйым салынбаєан ґзге де негіздер бойынша мїлікті сатып алуы мемлекеттіѕ осы мїлікке ќўќыќќа ие болуына жјне оны мемлекеттік мїлікке жатќызуєа негіз болып табылады.

      ^ 22-бап. Тјркіленген мїліктіѕ мемлекеттік мїлік ќўрамына
               тїсуі

      Тјркіленген мїліктіѕ мемлекеттік мїлік ќўрамына тїсуі осы Заѕныѕ 210 - 212, 214, 215-баптарында айќындалєан тјртіппен жјне шарттарда жїзеге асырылады.

      ^ 23-бап. Иесі жоќ жылжымайтын заттарєа мемлекеттік меншік
               ќўќыєына ие болу

      1. Иесі жоќ жылжымайтын заттарды олар табылєан аумаќтаєы республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ тиісті жергілікті атќарушы органдарыныѕ ґтініші бойынша жылжымайтын мїлікке ќўќыќты мемлекеттік тіркеуді жїзеге асыратын орган есепке алады. Жергілікті атќарушы орган иесі жоќ жылжымайтын затты есепке алєан кїннен бастап бір жыл ґткеннен кейін бўл затты аудандыќ коммуналдыќ меншікке тїсті деп тану туралы талаппен сотќа жїгінеді. Егер меншік иесі меншік ќўќыєынан жариялау арќылы бас тартќан жаєдайда, жергілікті атќарушы орган бас тарту туралы жарияланєан кезден бастап бўл затты коммуналдыќ меншікке тїсті деп тану туралы талаппен сотќа жїгінеді. Жер учаскесі иесі жоќ жылжымайтын зат ретінде, осы зат аумаєында табылєан республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, ауданныѕ, облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ тиісті ујкілетті органыныѕ ґтініші бойынша, Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексіне сјйкес есепке алынады.
      2. Жеке тўлєалардаєы немесе мемлекеттік емес заѕды тўлєалардаєы ґздерініѕ меншікті мїлкі ретінде иеленіп келген иесі жоќ жылжымайтын заттар есепке алынбайды жјне аудандыќ коммуналдыќ меншікке берілмейді.
      3. Осындай мїлікке басќа тўлєаныѕ меншік ќўќыєы туындаєанєа дейін кез келген уаќытта меншік иесі ґзіне тиесілі жылжымайтын затты иесі жоќ ретінде есептен шыєару туралы ґтініш жасауєа жјне оны ґзініѕ іс жїзіндегі иелігіне жаѕадан ќабылдауєа ќўќылы.
      4. Иесі жоќ жылжымайтын заттар ретінде есепке алынєан жер учаскелеріне ќўќыќтарєа мемлекеттіѕ ие болу ерекшеліктері Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексінде белгіленеді.
      Ескерту. 23-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.22 № 479-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      24-бап. Меншік иесі бас тартќан жылжымалы заттарєа
               мемлекеттік меншік ќўќыєына ие болу

      1. Меншік иесі тастап кеткен немесе ол меншік ќўќыєынан бас тарту маќсатында ґзгеше тїрде ќалдырып кеткен жылжымалы заттар (тасталєан заттар) осы бапта кґзделген жаєдайларда жјне тјртіппен мемлекет меншігіне айналдырылуы мїмкін.
      2. Жер пайдалануында ќўныныѕ мґлшері тастап кеткен зат табылєан кїні ќолданылып келген айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ жиырма еселенген мґлшерінен аныќ тґмен, тастап кеткен зат не тастап кеткен металл сыныќтары, жарамсыз ґнім орналасќан жер учаскесі бар мемлекеттік заѕды тўлєа оларды пайдалануєа кірісіп немесе заттардыѕ шаруашылыќ жїргізуге немесе жедел басќаруєа айналдырылєанын кујландыратын ґзге де іс-јрекет жасап, осы заттарды ґзініѕ шаруашылыќ жїргізуіне немесе жедел басќаруына айналдырады.
      Мемлекеттік меншіктегі жерден жјне жер пайдалануєа берілмеген жерден осындай мїлік табылєан жаєдайда, мїлікті аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамына ќабылдау ќажет болєан кезде, ол аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ шешімі бойынша жергілікті ќазынаєа тїседі.
      3. Мїлікті аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамына ќабылдау ќажеттігі туралы мјселе ќаралєан кезде:
      1) экономикалыќ тўрєыдан орындылыєы;
      2) мїліктіѕ аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамына ќабылданєаннан кейінгі маќсаты мен пайдаланылуы негізгі ґлшемдер болып табылады.
      4. Мїлікті аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамына ќабылдау ќажеттігі болмаєан жаєдайда жергілікті атќарушы орган мїлікті осы Заѕныѕ 213-бабына сјйкес одан јрі ґткізу їшін осы бапта белгіленген тјртіппен аудандыќ коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамына ќабылдай алады.
      5. Меншік иесі тастап кеткен, ќўныныѕ мґлшері тастап кеткен зат табылєан кїні ќолданылып келген айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ жиырма еселенген мґлшеріне теѕ жјне одан да жоєары жылжымалы зат, егер мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ немесе жергілікті атќарушы органныѕ ґтініші бойынша осындай затты сот иесі жоќ деп таныєан болса – оны иеленген мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ шаруашылыќ жїргізуіне немесе жедел басќаруына немесе ол аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ иелігіне тїскен жаєдайда аудандыќ ќазынаныѕ ќўрамына келіп тїседі.

      ^ 25-бап. Мїлікті бюджет ќаражаты есебінен сатып алу

      1. Мїлікті бюджет ќаражаты есебінен сатып алу «Мемлекеттік сатып алу туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ талаптары мен ќаєидаларын саќтай отырып, мїлікті сатып алу туралы азаматтыќ-ќўќыќтыќ шарттар жасасу, жўмыстарды орындау мен ќызметтер кґрсету (сатып алу-сату, мердігерлік, ґтеулі ќызмет кґрсету жјне басќа да мјмілелер) негізінде жїзеге асырылады.
      2. Акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін сатып алу, акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына салынатын салымды бюджет ќаражаты есебінен тґлеу осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексінде кґзделген тјртіппен жїзеге асырылады.

      ^ 26-бап. Мўраныѕ жјне иесіз ќалєан мїліктіѕ мемлекеттік
               мїлік ќўрамына тїсуі

      1. Жеке тўлєа ќайтыс болєан жаєдайда оєан тиесілі мїлік ґсиетке сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде белгіленген тјртіппен мемлекетке ґтуі мїмкін.
      2. Егер ґсиет бойынша да, заѕ бойынша да мўрагерлер жоќ болса немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексіне сјйкес мўрагерлердіѕ ешќайсысыныѕ мўра алу ќўќыєы жоќ болса не олардыѕ барлыєы мўрадан бас тартса, жеке тўлєа ќайтыс болєаннан кейін ќалєан мўра иесіз ќалєан мїлік деп танылады. Иесіз ќалєан мїлік Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде кґзделген тјртіппен мўра ашылєан жердегі аудандыќ коммуналдыќ меншіктіѕ ќўрамына ґтеді.

      ^ 27-бап. Сыйєа тарту шарты бойынша мїлік ќўќыќтарына ие
               болу

      1. Жеке тўлєалардыѕ жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєалардыѕ мїлікті мемлекетке сыйєа тарту шартына осы бапта белгіленген ерекшеліктерімен ќоса Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексі 27-тарауыныѕ ережелері ќолданылады.
      Мемлекеттік ќызметшілерге олардыѕ лауазымдыќ жаєдайына немесе ќызметтік міндеттерін атќаруына байланысты берілген, сондай-аќ олардыѕ отбасы мїшелеріне берілген сыйлыќтарєа ќўќыќтарды жїзеге асыру ерекшеліктері осы Заѕныѕ 216-бабында айќындалады.
      2. Сыйєа тарту шарты бойынша мемлекеттіѕ мїлік ќўќыєына ие болуы Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайтын тјртіппен жїзеге асырылады.
      3. Жер учаскелерін сыйєа тарту шарты негізінде жеке меншіктен мемлекет меншігіне беру Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексінде кґзделген ерекшеліктер ескеріле отырып жїзеге асырылады.
      4. Мїлікті жеке меншіктен мемлекеттік мїлік ќўрамына жалпы пайдалану маќсатында (ќайырмалдыќ) беру Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 516-бабына сјйкес жїзеге асырылады.

      ^ 28-бап. Мїлікті мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен
               шыєару кезінде мїлік ќўќыќтарына ие болу

      1. Мїлікті мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару кезінде мемлекеттіѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ) мїлік ќўќыќтарына ие болуы осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленген тјртіппен жјне жаєдайларда жїзеге асырылады.
      2. Мїлікті мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару кезінде мїлікті сатып алу бюджет ќаражаты немесе осы Заѕєа жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарына сјйкес ґзге де мемлекеттік мїлік есебінен жїзеге асырылады.
      3. Мїлікті мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару кезінде мемлекет сатып алатын мїлік мемлекеттік немесе жергілікті ќазынаєа тїседі.

      ^ 29-бап. Кґмбеге мемлекеттік меншік ќўќыєына ие болу

      1. Егер осы бапта ґзгеше белгіленбесе, мемлекет меншігіндегі жер учаскесінен немесе ґзге де жылжымайтын мїліктен табылєан кґмбе, Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 247-бабыныѕ 1-тармаєына сјйкес, мемлекет пен кґмбені тапќан адамныѕ арасында жасалєан шартпен ґзгеше белгіленбегендіктен, олардыѕ меншігіне теѕ їлеспен тїседі.
      2. Егер кґмбе мјдени ќўндылыќтарєа жататын заттардан тўратын болса, олар Ќазаќстан Республикасыныѕ меншігіне берілуге тиіс. Осындай кґмбе табылєан жылжымайтын мїлік иесініѕ жјне кґмбені тапќан адамныѕ, егер олардыѕ арасында жасалєан шартта ґзгеше белгіленбесе, Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 247-бабына сјйкес кґмбе ќўныныѕ елу пайызы мґлшерінде теѕ їлеспен сыйаќы алуєа ќўќыєы бар. Мјдени ќўндылыќтарєа жатќызылєан заттардан тўратын кґмбе мемлекетке тиесілі жер учаскесінен немесе ґзге де жылжымайтын мїліктен табылєан жаєдайда, кґмбені тапќан адам осы кґмбе ќўныныѕ елу пайызын алуєа ќўќылы.
      3. Мјдени ќўндылыќтарєа жатќызылєан заттардан тўратын кґмбені тапќаны їшін сыйаќы Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексінде айќындалєан тјртіппен бюджет ќаражатынан тґленеді.

      ^ 30-бап. Олжаєа мемлекеттік меншік ќўќыєына ие болу

      1. Мемлекетке тиесілі їй-жайдан немесе кґліктен табылєан зат не меншік иесініѕ тўрєан жері белгісіз зат Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 245-бабына сјйкес жалпы негізде аудандыќ коммуналдыќ меншікке ґтеді.
      2. Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 245-бабы 4-тармаєыныѕ екінші бґлігінде кґзделген жаєдайда, олжа аудандыќ коммуналдыќ меншікке ґтеді.
      Зат аудандыќ коммуналдыќ меншікке ґткен жаєдайда оны тауып алєан адамныѕ затты саќтауєа, ґткізуге жјне сатуєа байланысты ќажетті шыєыстарды аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарына ґтетуге ќўќыєы бар.

      ^ 31-бап. Ќараусыз ќалєан жануарларєа мемлекеттік меншік
               ќўќыєына ие болу

      1. Ґзініѕ баєуында жјне пайдалануында ќараусыз ќалєан жануарлар болєан адам ґзініѕ баєуындаєы жануарларды меншігіне алудан бас тартќан кезде олар аудандыќ коммуналдыќ меншікке тїседі жјне аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ тиісті жергілікті атќарушы органдары айќындаєан тјртіппен пайдаланылады.
      2. Жануарлар мемлекет меншiгiне ґткеннен кейiн олардыѕ бўрынєы меншiк иесi келген жаєдайда, осы жануарлардыѕ бўрынєы меншік иесіне їйiрсектiгi саќталєанын немесе жаѕа меншік иесініѕ оларєа ќатал не ґзгедей мейiрiмсiз ќараєанын дјлелдейтін мјн-жайлар болєан кезде – ол аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ тиісті жергілікті атќарушы органдарымен келiсiм бойынша айќындалатын шарттармен, ал келiсiмге ќол жеткізілмеген кезде сот тјртібімен оларды ґзiне ќайтарып берудi талап етуге ќўќылы.

      ^ 32-бап. Ґз бетінше салынєан ќўрылысќа мемлекеттік меншік
               ќўќыєына ие болу

      Мемлекетке тиесілі жјне жер пайдалануда болмаєан жер учаскелерінде (мемлекетке тиесілі жер учаскесі ретінде ќалыптастырылмаєан жерлерде) тўлєа ґз бетінше салєан ќўрылыс, оныѕ јлеуметтік-экономикалыќ тўрєыдан орындылыєы ескеріле отырып, ќўрылысќа жўмсалєан шыєыстар сот айќындаєан мґлшерде ґтеліп, аудандыќ коммуналдыќ меншікке берілуі мїмкін.
      Мемлекеттік жер пайдаланушылардыѕ жер пайдалануындаєы жер учаскесінде ґз бетінше ќўрылыс салуды жїзеге асырєан кезде ґз бетінше салынєан ќўрылыс јлеуметтік-экономикалыќ тўрєыдан орындылыєы ескеріле отырып, ќўрылысќа жўмсалєан шыєыстар сот айќындаєан мґлшерде бюджет ќаражатынан ґтеліп, аудандыќ коммуналдыќ меншікке берілуі мїмкін.

      ^ 33-бап. Кїтiмсiз ўсталєан тарих жјне мјдениет
               ескерткіштерініѕ, мјдени ќўндылыќтардыѕ
               мемлекеттік мїлік ќўрамына тїсуі

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ерекше ќўндылыќќа жатќызылєан жјне мемлекет ќорєайтын тарих жјне мјдениет ескерткіштерініѕ, мјдени ќўндылыќтардыѕ меншiк иесi осы ескерткіштер мен ќўндылыќтарды кїтімсіз ўстап, бўл оларєа ґз маѕызын жоєалту ќатерiн тґндiрген жаєдайларда, мемлекет мўндай ескерткіштер мен ќўндылыќтарды меншiк иесiнен сот шешiмi бойынша сатып алу арќылы алып ќояды.
      2. Тарих жјне мјдениет ескерткіштері, мјдени ќўндылыќтар сатып алынєан кезде – олардыѕ ќўны тараптардыѕ келiсiмімен, ал дау туєан жаєдайда сот тјртібімен белгіленген мґлшерде меншiк иесiне ґтеледi.
      3. Кїтiмсiз ўсталєан тарих жјне мјдениет ескерткіштерін меншік иесінен алып ќою тарихи-мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану саласындаєы мемлекеттік баќылауды жїзеге асыру нјтижелері бойынша жїргізіледі.
      Тарихи-мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану саласындаєы мемлекеттік баќылау жеке тўлєалар мен заѕды тўлєалардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ тарихи жјне мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану саласындаєы заѕнамасын саќтауын жјне кїтімсіз ўсталєан тарих жјне мјдениет ескерткіштерініѕ мемлекет меншігіне ґтуін ќамтамасыз ету маќсатында жїзеге асырылады.
      4. Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткіштерін пайдаланудыѕ жай-кїйі мен кїтіп ўстау тјртібін мемлекеттік баќылауды тарихи-мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану саласындаєы ујкілетті орган, ал жергілікті маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткіштерін – облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдары жїзеге асырады.
      5. Тарих жјне мјдениет ескерткіштерін пайдаланудыѕ жай-кїйі мен кїтіп ўстау тјртібін мемлекеттік баќылауды жїзеге асыру кезінде оларды кїтімсіз ўстау фактілері аныќталєан жаєдайда тиісті ујкілетті органдар:
      ујкілетті орган – халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткіштерініѕ меншік иесіне;
      жергілікті атќарушы органдар – жергілікті маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткіштерініѕ меншік иесіне тарих жјне мјдениет ескерткіштерініѕ саќталуын ќамтамасыз ету жґніндегі міндеттерді бўзєаны жјне осындай бўзушылыќтарды нўсќамада кґрсетілген мерзім ішінде жою туралы нўсќама береді.
      6. Ўлттыќ мјдениет игiлiгі объектiлерiніѕ мемлекеттiк тiзiлiміне енгiзiлген мјдени ќўндылыќтарды тиісінше кїтіп ўстамаєан жјне саќтамаєан жаєдайда мјдениет саласындаєы ујкілетті орган мјдени ќўндылыќтардыѕ меншік иесіне мјдени ќўндылыќтарды саќтауды ќамтамасыз ету жґніндегі міндеттерді бўзєаны жјне осындай бўзушылыќтарды хабарламада кґрсетілген мерзім ішінде жою туралы хабарлама береді.
      7. Тарих жјне мјдениет ескерткіштерініѕ, мјдени ќўндылыќтардыѕ меншік иесі олардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету жґніндегі міндеттерді бўзушылыќты жоймаєан жаєдайда:
      халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткіштеріне, мјдени ќўндылыќтарєа ќатысты – ујкілетті орган;
      жергілікті маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткіштеріне ќатысты – облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы органдары тарих жјне мјдениет ескерткіштерін, мјдени ќўндылыќтарды меншік иесінен алып ќою туралы талап-арызбен сотќа жїгінеді.
      8. Халыќаралыќ жјне республикалыќ маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткіштерін, мјдени ќўндылыќтарды мемлекет соттыѕ шешімі бойынша алып ќойєан жаєдайда, олар – республикалыќ мїлік ќўрамына, ал жергілікті маѕызы барлары коммуналдыќ мїлік ќўрамына тїседі.

      ^ 34-бап. Жеке меншiктегі ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жер
               учаскесiне мемлекеттік меншік ќўќыєына ие болу

      Жер учаскесiнiѕ меншiк иесi болып табылатын азамат Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыєынан шыќќан кезде жеке меншiктегі ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жер учаскесiне мемлекеттік меншік ќўќыєына ие болу Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексіне сјйкес жїзеге асырылады.

      ^ 35-бап. Шартты бўзу немесе ґзгерту не мјмілені жарамсыз
               деп тану кезінде мїлікті ќайтарєан жаєдайларда
               мемлекеттік мїлікке ќўќыќтыѕ туындауы

      1. Шарт бўзылєан немесе ґзгерген кезге дейін мемлекеттік мїлік жеке немесе заѕды тўлєалардыѕ жеке меншігіне соныѕ негізінде ґткен шарт бўзылєан немесе ґзгерген жаєдайда, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында немесе тараптардыѕ келісімінде ґзгеше белгіленбесе, тараптар шарт бўзылєан немесе ґзгерген кезге дейінгі міндеттемесі бойынша ґздері атќарєан жўмысты ќайтаруды талап етуге ќўќылы емес.
      2. Мемлекеттік мїлік жеке немесе заѕды тўлєалардыѕ жеке меншігіне соныѕ негізінде ґткен мјмілені сот жарамсыз деп таныєан жаєдайда, мўндай мїлік мемлекетке ќайтарылады, ал мїлікті заттай ќайтару мїмкін болмаєан кезде, оныѕ ќўны аќшалай ґтеледі.

      ^ 36-бап. Мемлекеттік меншік ќўќыєыныѕ презумпциясы

      1. Егер Ќазаќстан Республикасында жылжымайтын мїлiкке ќўќыќтарды мемлекеттiк тiркеу жїйесін енгізгенге дейін мемлекеттік заѕды тўлєаныѕ балансына ќойылєан єимаратќа, ќўрылысќа жјне ґзге де жылжымайтын мїлікке меншік ќўќыєын тану туралы дау болмаса, осы мїлікке мемлекеттік меншік ќўќыєы, ќажетті ќўќыќ белгілейтін ќўжаттар болмаєан жаєдайда, осындай мїліктіѕ мемлекеттік мїлік ќўрамында болуы туралы мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті органныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) ќўжаттарымен расталуы мїмкін. Дау туындаєан жаєдайда, кґрсетілген мїлікке меншік ќўќыєы мїдделі тўлєаныѕ талап-арызы негізінде сот тјртібімен жїзеге асырылады.
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы јрі жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ меншігі болып табылмайтын барлыќ тарих жјне мјдениет ескерткіштері, сондай-аќ ќала ќўрылысы жјне сјулет, археология ескерткіштері Ќазаќстан Республикасыныѕ меншігі болып табылады.

^ 4-тарау. РЕКВИЗИЦИЯЛАУ

1-параграф. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде реквизициялау

      37-бап. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше
               жаєдайлар кезінде реквизициялау туралы жалпы
               ережелер

      1. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде реквизициялау халыќты, ќоршаєан ортаны жјне шаруашылыќ жїргізу объектілерін табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлардан кепілді тїрде ќорєауды ќамтамасыз ету їшін ќўрылєан материалдыќ-техникалыќ, азыќ-тїлік, медициналыќ жјне басќа да ресурстардыѕ мемлекеттік резерві болмаєан немесе жеткіліксіз болєан кездегі ерекше жаєдайларда жїзеге асырылады.
      2. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде реквизициялау тґтенше жаєдай аймаєымен (тґтенше жаєдай туындаєан белгілі бір аумаќпен) жјне (немесе) тґтенше жаєдай аймаєында Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен енгізілетін тґтенше жаєдай кезеѕімен шектеледі. Тґтенше жаєдайлар кезінде тґтенше жаєдай аймаєынан тыс немесе тґтенше жаєдай кезеѕінен тыс реквизициялауєа жол берілмейді.
      3. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды жоюды ќамтамасыз ету їшін азаматтыєына жјне мемлекеттік тіркеу орнына ќарамастан, жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ мїлкіне ќатысты реквизициялауєа жол беріледі.

      ^ 38-бап. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше
               жаєдайлар кезінде реквизициялаудыѕ негізгі
               маќсаттары мен шарттары

      1. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде реквизициялау табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды жою жґніндегі жўмыстарды ќамтамасыз ету маќсатында, оныѕ ішінде табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлардан зардап шеккен халыќты азыќ-тїлікпен, дјрі-дјрмекпен, тўрєын жайлармен ќамтамасыз ету, ўлттыќ экономиканыѕ тўраќты жўмыс істеуіне жаєдайлар жасау, табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды жою жґніндегі жўмыстар кезінде ґзге де материалдыќ проблемаларды шешу їшін жїзеге асырылады.
      2. Реквизицияланатын мїліктіѕ меншік иесіне мїліктіѕ нарыќтыќ ќўнын ґтеу мїліктіѕ меншік иесініѕ таѕдауы бойынша реквизициялау кїніне немесе мїліктіѕ ќўнын ґтеу кїніне айќындалады.
      3. Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шарттарєа сјйкес табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде мїлкі реквизицияланбайтын ўйымдардыѕ тізбесін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      4. Мїліктіѕ жекелеген тїрлерін реквизициялау ерекшеліктері Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленеді.

      ^ 39-бап. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше
               жаєдайлар кезінде реквизициялау негіздері

      1. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар басталєан кезде реквизициялауєа «Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарына сјйкес јзірленетін табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды оќшаулау жјне жою жґніндегі бірінші кезектегі іс-ќимылдар туралы жергілікті атќарушы органдардыѕ жоспарларына сјйкес жол беріледі.
      2. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар аймаєында тґтенше жаєдай режимін енгізу кезінде ќажетті ќўтќару жјне авариялыќ-ќалпына келтіру жўмыстарын жїргізу їшін тґтенше жаєдай режимін енгізу туралы Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Жарлыєы негізінде жјне соєан сјйкес реквизициялауєа жол беріледі.
      3. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде реквизициялауєа тґтенше жаєдайларды жою басшысыныѕ шешімі негізінде ќажетті ќўтќару жјне авариялыќ-ќалпына келтіру жўмыстарын жїргізу кезінде де жол беріледі.

      ^ 40-бап. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше
               жаєдайлар кезінде реквизициялау тјртібі

      1. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар кезінде жалпы басшылыќты жјне реквизициялауды ќамтамасыз етуді Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілеген тґтенше жаєдайлардыѕ тїрі (объектілік, жергілікті, ґѕірлік жјне жаћандыќ) мен сыныпталуына байланысты тґтенше жаєдайларды жою басшысы жїзеге асырады.
      2. Реквизициялау облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ шешімдері негізінде жїзеге асырылады.
      Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар аймаєында ќўтќару жјне авариялыќ-ќалпына келтіру жўмыстарын жїргізу кезінде, сондай-аќ табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар аймаєында тґтенше жаєдай режимін енгізу кезінде мїлікті реквизициялау осы Заѕныѕ 42 жјне 43-баптарында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жїзеге асырылуы мїмкін.
      3. Жергілікті атќарушы органныѕ реквизициялау туралы шешімі табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды жою басшысыныѕ шешімі негізінде шыєарылады.
      4. Шешімде табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды жою жґніндегі іс-шараларды ќамтамасыз ету їшін ќажетті мїлік туралы мјліметтер ќамтылуєа тиіс.
      5. Реквизициялау туралы шешім:
      1) реквизициялауєа жататын мїліктіѕ тізбесін, мїліктіѕ меншік иесі жјне оныѕ орналасќан жері, реквизицияланатын мїлікті жинайтын орын туралы мјліметтерді, сондай-аќ реквизицияланатын мїлік туралы ґзге де ќажетті мјліметтерді;
      2) табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдай аймаєында реквизициялауды баќылауєа жјне ќамтамасыз етуге жауапты лауазымды тўлєалардыѕ дербес ќўрамын;
      3) табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдай аймаєында мїлікті алып ќоюды жїзеге асыруєа ујкілетті лауазымды тўлєалардыѕ дербес ќўрамын;
      4) кемінде бір баєалаушы енгізілуге тиісті баєалау комиссиясыныѕ саны мен дербес ќўрамын;
      5) реквизициялауды жїргізу мерзімін;
      6) ґтем тґлеу мерзімдерін;
      7) реквизициялауды жїргізуге ќажетті ґзге де мјліметтерді ќамтуєа тиіс.
      6. Ќажет болєан жаєдайда, оныѕ ішінде реквизициялануєа жататын мїліктіѕ тізбесі, лауазымды тўлєалардыѕ немесе баєалау комиссиясыныѕ дербес ќўрамы ґзгерген кезде реквизициялау туралы шешімге тиісті ґзгерістер енгізіледі.
      7. Реквизициялау туралы шешім жјне оєан кейіннен жасалатын барлыќ ґзгерістер мен толыќтырулар ќабылданєан кезден бастап екі кїн мерзімнен кешіктірілмей бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жариялануєа, сондай-аќ онымен еркін танысу їшін табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар аймаєындаєы ќолжетімді жерлерде орналастырылуєа жатады.

      ^ 41-бап. Реквизициялау туралы шешім шыєарылєан мїлікті
               алып ќою

      1. Мїлікті алып ќойєанєа дейін меншік иесі реквизициялау туралы шешіммен жеке ќолын ќойып танысуєа тиіс.
      2. Мїлікті алып ќоюды осыєан ујкілетті лауазымды тўлєалар мїліктіѕ меншік иесініѕ (немесе оныѕ ујкілетті ґкілініѕ) жјне баєалау комиссиясы мїшелерініѕ ќатысуымен реквизициялау туралы актініѕ негізінде жїргізеді.
      3. Реквизициялау туралы акт:
      1) реквизициялау туралы шешімніѕ деректемелерін кґрсете отырып реквизициялау жїргізу негіздерін;
      2) мїлікті алып ќоюды жїргізудіѕ уаќыты мен орнын;
      3) реквизициялауды жїргізетін лауазымды тўлєалар, баєалау комиссиясыныѕ ќўрамы мен мїшелерініѕ саны, реквизицияланатын мїліктіѕ меншік иесі, мїлікті алып ќою кезінде ќатысатын ґзге де тўлєалар туралы мјліметтерді;
      4) салмаєы, ґлшемі, сапасы мен буып-тїю тїрі, ќўќыќ белгілейтін ќўжаттар, мемлекеттік тіркеу туралы мјліметтер жјне ґзге де жеке айќындалєан сипаттамалар кґрсетілген реквизицияланатын мїліктіѕ тізімдемесін;
      5) мїлікті баєалау туралы жјне ґтемніѕ мґлшері туралы мјліметтерді;
      6) ґтемді тґлеу мерзімін жјне жауапты лауазымды тўлєаны кґрсете отырып, оны тґлеуді ќамтамасыз ететін, жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын тиісті атќарушы органды кґрсетуді;
      7) реквизициялау жјне реквизицияланатын мїлік туралы ґзге де ќажетті мјліметтерді ќамтуєа тиіс.
      4. Реквизициялау туралы акт кемінде екі данада жасалады, оєан ујкілетті лауазымды тўлєалар, баєалау комиссиясыныѕ мїшелері мен мїліктіѕ меншік иесі немесе оныѕ ујкілетті ґкілі ќол ќояды жјне актініѕ бір данасы реквизицияланатын мїліктіѕ меншік иесіне немесе оныѕ ујкілетті ґкіліне табыс етіледі. Ујкілетті лауазымды тўлєа екінші данасын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарына есеппен бірге жібереді.

      ^ 42-бап. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше
               жаєдайлар аймаќтарында тґтенше жаєдай режимін
               енгізген кезде реквизициялау ерекшеліктері

      1. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар аймаќтарында тґтенше жаєдай режимін енгізген кезде табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайларды жою жґніндегі іс-шараларды жїзеге асыратын авариялыќ-ќўтќару ќызметініѕ басшысы ќажетті ќўтќару жјне авариялыќ-ќалпына келтіру жўмыстарын жїргізу їшін ќажетті мїлікті реквизициялауды ґзініѕ жеке жауапкершілігімен дербес жїргізуге ќўќылы.
      2. Мїлікті алып ќою реквизициялау туралы актініѕ негізінде жїзеге асырылады, ол:
      1) реквизициялау жїргізудіѕ негіздерін;
      2) алып ќоюды жїргізудіѕ уаќыты мен орнын;
      3) реквизициялауды жїргізетін лауазымды тўлєаныѕ лауазымы, атаєы жјне аты, сондай-аќ реквизициялауєа ујкілетті тўлєаларды таєайындау туралы бўйрыќтыѕ деректемелері кґрсетілген, реквизицияланатын мїліктіѕ меншік иесі, алып ќою кезінде ќатысатын ґзге де тўлєалар туралы мјліметтерді;
      4) салмаєы, ґлшемі, сапасы мен буып-тїю тїрі, ќўќыќ белгілейтін ќўжаттар, мемлекеттік тіркеу туралы жјне ґзге де жеке айќындалєан сипаттамалар туралы мјліметтер кґрсетілген реквизицияланатын мїліктіѕ тізімдемесін;
      5) мїлікті баєалау туралы жјне ґтем мґлшері туралы мјліметтерді;
      6) реквизициялау жјне реквизицияланатын мїлік туралы ґзге де ќажетті мјліметтерді ќамтуєа тиіс.
      3. Реквизициялау туралы актініѕ бір данасы реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иесіне немесе оныѕ ујкілетті ґкіліне беріледі.
      4. Жїргізілген реквизициялау туралы есеп жасалады, ол ќоса тіркелген реквизициялау туралы актімен бірге Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар саласындаєы ујкілетті органєа жјне облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарына жіберіледі.

      ^ 43-бап. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдай
               аймаєында ќўтќару жјне авариялыќ-ќалпына келтіру
               жўмыстарын жїргізу кезінде реквизициялау

      1. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдай аймаєында ќўтќару жјне авариялыќ-ќалпына келтіру жўмыстарын жїргізу кезінде ерекше жаєдайларда авариялыќ-ќўтќару ќызметтерініѕ немесе шўєыл медициналыќ кґмек ќызметтерініѕ жекелеген жасаќтарыныѕ (бґлімшелерініѕ) мўќтажы їшін реквизициялауды осы жасаќтыѕ (бґлімшеніѕ, экипаждыѕ) бастыєы дербес жїргізеді.
      2. Мїлікті алып ќою реквизициялау туралы актініѕ негізінде жїргізіледі, ол:
      1) реквизициялауєа негіз болєан ерекше мјн-жайлар туралы нўсќауды;
      2) алып ќоюды жїргізудіѕ уаќыты мен орнын;
      3) реквизициялауды жїргізетін лауазымды тўлєаныѕ лауазымы, атаєы жјне аты, сондай-аќ ґзге де ќажетті деректемелер кґрсетілген, реквизицияланатын мїліктіѕ меншік иесі, алып ќою кезінде ќатысатын ґзге де тўлєалар туралы мјліметтерді;
      4) салмаєы, ґлшемі, сапасы мен буып-тїю тїрі, ќўќыќ белгілейтін ќўжаттар, мемлекеттік тіркеу туралы жјне ґзге де жеке айќындалєан сипаттамалар туралы мјліметтер кґрсетілген реквизицияланатын мїліктіѕ тізімдемесін;
      5) реквизициялау жјне реквизицияланатын мїлік туралы ґзге де ќажетті мјліметтерді ќамтуєа тиіс.
      3. Реквизициялау туралы актініѕ бір данасы реквизицияланатын мїліктіѕ меншік иесіне немесе оныѕ ујкілетті ґкіліне беріледі.
      4. Авариялыќ-ќўтќару ќызметтері немесе шўєыл медициналыќ кґмек ќызметтері жасаєыныѕ (бґлімшесініѕ, экипажыныѕ) бастыєы есеп пен реквизициялау туралы актіні ќоса бере отырып, жїргізілген реквизициялау туралы табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар саласындаєы ујкілетті органды дереу хабардар етуге міндетті.

      ^ 44-бап. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше
               жаєдайлар кезінде реквизицияланєан мїлікті
               ќайтару

      1. Реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иесі табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдайлар аймаєында тґтенше жаєдай режимініѕ кїші жойылєан немесе табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше жаєдай тоќтатылєан кезде саќталєан мїлікті осы бапта кґзделген ќаєидалар бойынша ќайтаруды сот тјртібімен талап етуге ќўќылы.
      2. Мїлкін алып ќойєаны їшін ґтем алмаєан реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иесі ґзініѕ таѕдауы бойынша мїлікті ќайтаруды жјне залалдарды ґтеуді не ґтемді толыќ кґлемде беруді талап етуге ќўќылы. Ішінара ґтем алєан меншік иесініѕ де осындай ќўќыєы бар. Ішінара ґтем алєан меншік иесіне мїлікті ќайтару кезінде залалдарды ґтеу тґленген сома ескеріле отырып жїргізіледі.
      3. Толыќ кґлемде ґтем алєан реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иесі мїліктіѕ ќайтарылєан кїнгі баєасы бойынша саќталєан мїлікті басымдыќпен, біраќ алынєан ґтем сомасынан аспайтындай сомамен сатып алуєа ќўќылы.
      4. Реквизицияланєан мїліктіѕ меншік иесіне мїліктіѕ жекелеген тїрлерін ќайтарудыѕ ерекшеліктері Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексінде, «Тўрєын їй ќатынастары туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленеді.

      ^ 45-бап. Реквизицияланєан мїлік їшін аќшалай ґтем тґлеу

      1. Реквизицияланатын мїлік їшін аќшалай ґтем Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексіне сјйкес бюджет ќаражатынан тґленеді.
      2. Ґтем реквизиция туралы шешімде кґрсетілген мерзімде, біраќ реквизициялау туралы актіге ќол ќойылєан кезден бастап кїнтізбелік алпыс кїннен кешіктірілмей тґленуге тиіс.
      3. Ґтемді тґлеудіѕ мерзімі ґткен кезде, Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ ќайта ќаржыландыруыныѕ ресми ставкасы негізге алынып есептелетін мґлшерде наќты тґленетін кїнге тўраќсыздыќ айыбы борыштыѕ сомасына есептеледі.

      46-бап. Табиєи жјне техногендік сипаттаєы тґтенше
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы