Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница14/14
Дата конвертации15.04.2014
Размер2.14 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

               іске асыру кезінде мемлекет сатып алатын мїлікті
               баєалау ерекшеліктері

      1. Стратегиялыќ объектіні сатып алуєа басым ќўќыќты іске асыру кезінде мемлекет сатып алатын мїлікке баєалау жїргізу кезінде осы Заѕныѕ 188-бабыныѕ 1-тармаєына сјйкес стратегиялыќ объектініѕ меншік иесі табыс еткен стратегиялыќ объектіні баєалау туралы есепте айќындалєан стратегиялыќ объектініѕ нарыќтыќ ќўны, мемлекеттіѕ стратегиялыќ объектіні сатып алудыѕ басым ќўќыєын іске асыруы туралы хабарландырудыѕ нјтижесінде оныѕ ґзгеруі ескерілмей белгіленуге тиіс.
      2. Стратегиялыќ объектіге ќайта баєалау жїргізу осы Заѕныѕ 203 жјне 204-баптарыныѕ ќаєидалары бойынша айќындалатын баєалаушыєа тапсырылуы мїмкін. Стратегиялыќ объектіге бастапќы баєалауды жїргізген баєалаушы стратегиялыќ объектіні ќайта баєалауды жїзеге асыра алмайды.
      3. Стратегиялыќ объектініѕ меншік иесініѕ талап етуі бойынша стратегиялыќ объектініѕ ґтем тґленген кїнгі ќўнына ќайта баєалау жїргізілуі мїмкін. Баєалаушыєа сыйаќы тґлеу бюджет ќаражатынан жїзеге асырылады.

      ^ 207-бап. Реквизициялау кезінде мемлекет сатып алатын
               мїлікті баєалау ерекшеліктері

      1. Реквизициялау кезінде баєалаушыны Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сатып алу туралы заѕнамасына сјйкес реквизициялауды жїргізетін ујкілетті орган айќындайды.
      2. Реквизициялау кезінде мїлікті баєалауды реквизициялауды жїргізетін ујкілетті орган бекітеді.
      3. Реквизицияланатын мїлікті баєалау жјне оныѕ ќўнын ґтеу мґлшерін айќындау тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.

      ^ 208-бап. Мїлікті мемлекет мўќтажы їшін алып ќою кезінде
               мемлекет ие болатын мїлікті баєалау
               ерекшеліктері

      1. Мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын жер учаскесіне немесе ґзге де жылжымайтын мїлікке баєалау жїргізу кезінде осы мїліктіѕ нарыќтыќ ќўны осы Заѕныѕ 63-бабыныѕ 2-тармаєында кґрсетілген ќаулыны ќабылдау нјтижесінде оныѕ ґзгеруі ескерілмей белгіленуге тиіс.
      Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті баєалау, баєалау ќызметі саласындаєы ујкілетті орган бекітетін баєалау стандартына сјйкес жїргізіледі.
      2. Жер учаскесін мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа байланысты мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын жер учаскесініѕ немесе ґзге де жылжымайтын мїліктіѕ меншік иесініѕ атќарушы органєа жіберілетін талабы бойынша мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын мїліктіѕ ґтем тґленген кїнгі ќўнына ќайта баєалау жїргізілуге тиіс. Мемлекет мўќтажы їшін иеліктен шыєарылатын жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті ќайта баєалауды мїлікті бастапќы баєалауды жїргізген баєалаушы жїзеге асыра алмайды.
      3. Ґтемді аќшадан ґзгеше мїлікпен ўсыну кезінде оны баєалау осы Заѕныѕ 203 жјне 204-баптарыныѕ ќаєидалары бойынша жїргізілуге тиіс.

      ^ 209-бап. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ
               жарєылыќ капиталына мїліктік салым ретінде не
               акционерлік ќоєам акцияларыныѕ тґлеміне
               берілетін мемлекеттік мїлікті баєалау
               ерекшеліктері

      1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына мїліктік салым ретінде не акционерлік ќоєам акцияларыныѕ тґлеміне берілетін мемлекеттік мїліктіѕ ќўнын баєалаушы растауєа тиіс.
      2. Мїлікті пайдалану ќўќыєын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталына мїліктік салым ретінде не акционерлік ќоєам акцияларыныѕ тґлеміне беру кезінде осы салымныѕ мґлшері немесе акциялар тґлемініѕ мґлшері Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 59-бабы 1-тармаєыныѕ ќаєидалары бойынша жјне «Акционерлік ќоєамдар туралы» жјне «Жауапкершілігі шектеулі жјне ќосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдары бойынша осындай мїлікті пайдаланєаны їшін тґлеммен айќындалады.

^ 17-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІКТІЅ ЌЎРАМЫНА ЖЕКЕЛЕГЕН НЕГІЗДЕР БОЙЫНША ТЇСКЕН МЇЛІКТІ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖЈНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      210-бап. Мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына жекелеген негіздер
               бойынша тїскен мїлікті есепке алу ерекшеліктері

      1. Осы тарауда кґзделген мїлікті есепке алу ерекшеліктері мынадай:
      1) тјркілеу;
      2) сот актілерініѕ негізінде заттай айєаќтарды мемлекет кірісіне айналдыру;
      3) мјдени ќўндылыќтарєа жататын заттардан тўратын кґмбелерді табу;
      4) лауазымдыќ жаєдайына байланысты немесе ќызметтік міндеттерін атќаруына байланысты мемлекеттік ќызметшілерге, сондай-аќ олардыѕ отбасы мїшелерiне берілген, арнаулы мемлекеттiк ќорєа ґтеусiз тапсыруєа жататын сыйлыќтар;
      5) республикалыќ мїліктіѕ ќўрамына - Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен, оныѕ iшiнде мемлекет пайдасына бас тартудыѕ кедендік режимiнде ресiмделген тауарлар мен кґлiк ќўралдарын ґтеусіз беру;
      6) коммуналдыќ меншікке тїскен жылжымайтын затты соттыѕ иесі жоќ деп тануы;
      7) ґсиет бойынша мўрагерлік;
      8) иесіз ќалєан мїліктіѕ мемлекетке ґтуі;
      9) олжаныѕ мемлекетке ґтуі;
      10) ќараусыз ќалєан жануарлардыѕ мемлекетке ґтуі;
      11) мїлікті коммуналдыќ меншік ќўрамына ґтеусіз беру (сыйєа тарту);
      12) мјдени ќўндылыќтарєа жататын заттардан тўрмайтын кґмбелерді табу негіздері бойынша мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына тїскен мїліктерге ќолданылады.
      2. Осы Заѕныѕ 15-тарауыныѕ ќаєидалары, осы мїлік дереу жойылуєа немесе ґткізілуге жататын жаєдайларды ќоспаєанда, мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына жекелеген негіздер бойынша тїскен мїлікті есепке алуєа ќолданылады. Мўндай жаєдайларда осы мїлік туралы мјліметтер есепке алынуєа жатады, біраќ мемлекеттік мїліктіѕ тізіліміне ўсынылмайды.

      ^ 211-бап. Мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына жекелеген негіздер
               бойынша тїскен мїлікті есепке алуды, саќтауды
               жјне одан јрі пайдалануды жїзеге асыратын
               органдар

      1. Атќарушылыќ іс жїргізу органдары республикалыќ меншiкке айналдырылєан (тїскен) мынадай мїлiктi:
      1) тјркіленген мїлікті;
      2) сот актілерініѕ негізінде мемлекет кірісіне айналдырылєан заттай айєаќтарды;
      3) мјдени ќўндылыќтарєа жататын заттардан тўратын кґмбелерді;
      4) лауазымдыќ жаєдайына байланысты немесе ќызметтік міндеттерін атќаруына байланысты мемлекеттік ќызметшілерге, сондай-аќ олардыѕ отбасы мїшелерiне берілген, арнаулы мемлекеттiк ќорєа ґтеусiз тапсыруєа жататын сыйлыќтарды;
      5) республикалыќ меншікке Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен ґтеусіз ґткен мїлікті, оныѕ iшiнде мемлекет пайдасына бас тартудыѕ кедендік режимiнде ресiмделген тауарлар мен кґлiк ќўралдарын есепке алу, саќтау, баєалау жјне одан јрi пайдалану жґнiндегi жўмысты ўйымдастырады.
      2. Аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары коммуналдыќ меншікке айналдырылєан (тїскен) мынадай мїлікті:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен иесі жоќ деп танылєан;
      2) мўрагерлік ќўќыєы бойынша мемлекетке ґткен, сондай-аќ иесіз ќалєан мїлікті;
      3) олжаларды;
      4) ќараусыз ќалєан жануарларды;
      5) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен коммуналдыќ меншікке ґтеусіз ґткен мїлікті;
      6) мјдени ќўндылыќтарєа жататын заттарды ќамтымайтын кґмбелерді (ќазыналар їлесін) есепке алу, саќтау, баєалау жјне одан јрі пайдалану жґніндегі жўмысты ўйымдастырады.
      3. Осы баптыѕ 1 жјне 2-тармаќтарында кґрсетілген негіздер бойынша тїскен мїлікті одан јрі пайдалану, осы тарауда белгіленген жаєдайларды ќоспаєанда, оны ґткізу арќылы жїзеге асырылады.
      4. Осы бапта кґрсетілген негіздер бойынша мемлекет алєан мїлікті заѕды жјне жеке тўлєаларєа уаќытша пайдалануєа беруге тыйым салынады.

      ^ 212-бап. Мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына жекелеген негіздер
               бойынша тїскен мїлікті есепке алу жјне саќтау
               ќаєидалары

      1. Мїлiктi есепке алу:
      1) тиiстi сот актілерi;
      2) нотариус беретiн, мемлекеттiѕ мўрагерлiкке ќўќыєы туралы кујлiк;
      3) кедендiк ресiмдеу аяќталєаннан кейiн мемлекет пайдасына бас тартудыѕ кедендік режимiне сјйкес мјлiмделген кедендік жїк декларациясы;
      4) мемлекеттіѕ меншiк ќўќыєы туындаєанын растайтын ґзге де ќўжаттар негiзінде жїзеге асырылады.
      2. Мїлiк тiзiмдеу, баєалау жјне (немесе) ќабылдау-беру актiсi негiзiнде беріледi. Мїлiктi тiзiмдеу, баєалау жјне (немесе) ќабылдау-беру актiсi онда кґрсетiлген тараптардыѕ санына ќарай жасалады.
      3. Мїлікті тізімдеу, баєалау жјне (немесе) ќабылдау-беру актілерін есепке алу їшін актілерді есепке алу кітабы жїргізіледі. Актілерді есепке алу кітабында мїлікті тізімдеу, баєалау жјне (немесе) ќабылдау-беру актілері олардыѕ тїсуіне ќарай тіркеледі. Жекелеген негіздер бойынша мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына тїскен мїлікті есепке алуды жїргізу тјртібін, мїлікті тізімдеу, баєалау жјне (немесе) ќабылдау-беру актілерініѕ жјне актілерді есепке алу кітабыныѕ нысанын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      4. Осы баптыѕ ќаєидалары бойынша мемлекетке тїскен мїлікті саќтау осы Заѕныѕ 211 жјне 213-баптарында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленген талаптарєа сјйкес жїргізіледі.

      ^ 213-бап. Мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына жекелеген негіздер
               бойынша тїскен мїлікті ґткізу

      1. Мемлекет жекелеген негіздер бойынша сатып алєан мемлекеттік мїлікті ґткізу мынадай тјртіпті саќтау арќылы жїргізіледі:
      1) комиссия шартыныѕ негiзiнде сауда ўйымдары арќылы:
      жарамдылыќ (саќталу) мерзiмi шектелген азыќ-тїлiк тауарлары;
      бўрын пайдалануда болєан ґнеркјсiп тауарлары (кґлiк ќўралдарынан, антикварлыќ бўйымдар мен тауарлардан басќа) ґткізіледі;
      2) ќор биржасындаєы сауда-саттыќта баєалы ќаєаздар ґткізіледі;
      3) осы тармаќтыѕ 1) тармаќшасында кґрсетілмеген ґзге де мїлік аукциондарда ґткізіледі.
      Егер сауда ўйымдары арќылы немесе аукциондарда ґткізуден кейін мїлік толыќтай немесе iшiнара ґткізілмей ќалса, атќарушылыќ іс жїргізу органы немесе жергілікті атќарушы орган осы мїлікті ќайта баєалауды жїргізеді.
      Еѕ тґменгі баєа бойынша ґткізілмеген жылжымалы мїлікті пайдаланудыѕ жјне жоюдыѕ тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      2. Осы баптыѕ ќаєидалары бґлшектелген кґлiк ќўралдарына, ґнеркјсiптік жјне ґзге де жабдыќтар объектілеріне, аяќталмаєан ќўрылысќа не мјнi жаєынан ўќсас басќа мїлiкке пайдаланылады. Кґрсетілген мїлік ќосалќы бґлшектер, ќўрылыс материалдары немесе ќара жјне тїсті металдардыѕ сыныќтары ретiнде баєаланады жјне ґткізіледі.
      3. Осы бапта кґрсетілген мїлiктi ґткізуден тїскен ќаражат Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексінде белгіленген тјртіппен бюджет кірісініѕ есебіне жатќызылады.
      4. Мїлiктi есепке алуєа, баєалауєа, саќтауєа, жґнелтіп жiберуге, оны сатуды ўйымдастыруєа жјне одан јрi пайдалану жґнiндегi ґзге де шыєындарєа байланысты шыєыстар Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексіне сјйкес бюджет ќаражаты есебінен жїзеге асырылады.
      5. Сот мїлiктіѕ мемлекет меншiгiне тїсуіне негіз болєан актiніѕ кїшін жойєан (тиiстi бґлiгін ґзгерткен) жаєдайда атќарушылыќ іс жїргізу органдары немесе жергілікті атќарушы органдар мїлiктi заттай ќайтаруды жїргiзедi. Егер мїлiк Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен ґткізілген болса, оныѕ ќўнын ґтеу оны ґткізуден алынєан ќаражат шегiнде жїргiзіледi.
      Залалдар Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 9-бабыныѕ 4-тармаєына сјйкес ґтелуге жатады.

      ^ 214-бап. Тарихи, єылыми, кґркемдік немесе ґзге де мјдени
               ќўндылыєы бар мїлікке ќўќыќтарды жїзеге асыру
               ерекшеліктері

      1. Тарихи, єылыми, кґркемдік немесе ґзге де мјдени ќўндылыєы болуы мїмкін мїлiкке «Тарихи-мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес ќўрылатын арнаулы комиссия сараптама жасайды.
      2. Тарихи, єылыми, кґркемдік немесе ґзге де мјдени ќўндылыќќа жатќызылєан мїлiк тарихи-мјдени мўра объектілерін ќорєау жјне пайдалану жґніндегі ујкiлеттi органмен келiсiм бойынша мемлекеттік мўражайларєа ґтеусiз берiлуі мїмкін.

      ^ 215-бап. Аќшаєа, баєалы металдарєа, асыл тастарєа жјне
               олардан жасалєан бўйымдарєа ќўќыќтарды жїзеге
               асыру ерекшеліктері

      1. Аќша тїрiндегі мїлiк бюджет кiрiсiніѕ есебіне жатќызылады.
      Шетел валютасы операция жасалєан кїнi белгiленген валюта айырбастаудыѕ нарыќтыќ баєамы бойынша Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкiнiѕ филиалдары арќылы бюджет кiрiсiніѕ есебіне жатќызылады. Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылєан, айырбасталмайтын шетел валютасын ќабылдау, саќтау, ґткізу тјртібін, сондай-аќ оларды ґткізуден тїскен аќшаны бюджет есебіне жатќызу тјртiбiн Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкi белгiлейдi.
      2. Аќша тїрiндегi мїлiктi Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне жјне олардыѕ филиалдарына берудi осындай мїлiктi алєан орган мїлiктiѕ сомасы, берілу уаќыты жјне алушысы кґрсетілген беру туралы хабарламаны ујкiлетті органєа жiбере отырып жїргiзедi.
      3. Мемлекеттік меншіктіѕ ќўрамына тїскен салымдар (депозиттер) сомасын банктер номиналды тїрде толыќ кґлемінде бюджеттіѕ кiрiсiне аударады.
      4. Баєалы металдар, асыл тастар жјне олардан жасалєан бўйымдар Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне жiберiледi жјне тапсырылады.
      Мемлекет меншiгіне жекелеген негiздер бойынша айналдырылєан (тїскен) баєалы металдарды, асыл тастарды жјне олардан жасалєан бўйымдарды тасымалдау, ќабылдау, есепке алу, баєалау, саќтау жјне ґткізу тјртiбiн Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкiніѕ келісімі бойынша атќарушылыќ іс жїргізу органы белгiлейді.
      Арнаулы мемлекеттiк ќордыѕ баєалы металдардан жасалєан сыйлыќтарын сараптауды, баєалауды жјне ґткізгенге дейін саќтауды Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі жїзеге асырады.
      5. Осы баптыѕ ќаєидалары лотерея билеттерi бойынша ўтыс тїрiнде мїлiкке ќолданылады. Лотерея билеттері бойынша заттай ўтыстыѕ ќўнын лотереяныѕ ўйымдастырушысы болып табылатын тўлєа бюджет кірісініѕ есебіне жатќызады.
      Лотерея билеттерiн беру тiзiмдеме актiсi бойынша жїргiзiледi, онда лотереяныѕ атауы, шыєарылєан кїнi, ўтыс ойынын жїргiзген тўлєаныѕ атауы, билеттердiѕ сериясы, нґмiрi жјне ўтыстыѕ сомасы кґрсетiледі.

      ^ 216-бап. Сыйлыќќа ќўќыќтарды жїзеге асыру ерекшеліктері

      1. Лауазымдыќ жаєдайларына байланысты немесе ќызметтік міндеттерін атќаруына байланысты мемлекеттік ќызметшілерге жария тїрде немесе ресми іс-шаралар кезінде, сондай-аќ олардыѕ отбасы мїшелеріне берілген (тапсырылєан), ќўны Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген он айлыќ есептік кґрсеткіштен асатын сыйлыќтар мемлекетке берілген сыйлыќ болып есептеледі жјне мемлекеттік мїліктіѕ ќўрамына тїседі, ол арнаулы мемлекеттік ќорды ќалыптастырады жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында айќындалєан тјртіппен жјне шарттарда атќарушылыќ іс жїргізу органдарына немесе жергілікті атќарушы органдарєа тапсырылады.
      2. Арнаулы мемлекеттiк ќордаєы мїлікті ґткізу «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында кґзделген ерекшелiктер ескеріле отырып жїргiзiледi.
      3. Атќарушылыќ іс жїргізу органдары немесе жергілікті атќарушы органдар арнаулы мемлекеттік ќорєа сыйлыќты тапсырєан тўлєа оны сатып алудан жазбаша тїрде бас тартќан жаєдайда єана сыйлыќты їшінші тўлєаларєа ґткізуге ќўќылы.

      ^ 217-бап. Сапасы мен ќауіпсіздігіне ќойылатын талаптарєа
               сјйкес келмейтін азыќ-тїлiк шикізатына, тамаќ
               ґнімдеріне жјне ґзге де мїлікке ќўќыќтарды
               тоќтату ерекшеліктері

      Сапасы мен ќауiпсiздiгiне нормативтiк ќўжаттарда ќойылатын талаптарєа сјйкес келмейтін азыќ-тїлiк шикiзатын, тамаќ ґнiмдерiн, шыќќан елi белгіленбеген, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарына жјне санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќаєидалар мен нормаларєа жјне гигиеналыќ нормативтерге сјйкес келмейтiн, акциздiк таѕбаларсыз ґткізілетін темекi бўйымдарын жјне ќўрамында темекi бар басќа да бўйымдарды, сондай-аќ тасымалдауєа, саќтауєа, ґткізуге, санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама мен сертификаттауды жїргiзуге байланысты шыєындары ґздерініѕ баєалау ќўнынан асып тїсетiн тауарлардыѕ шамалы партияларын жјне ґзге де мїлiктi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес атќарушылыќ іс жїргізу органдары немесе жергілікті атќарушы органдар ќўратын комиссия жояды.
      Ќажет болєан жаєдайларда комиссияныѕ ќўрамына санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтiѕ ќызметкерлерi жјне жергiлiктi атќарушы органдар мен басќа да мїдделi ўйымдардыѕ ґзге де мамандары тартылуы мїмкін.

      ^ 218-бап. Мемлекет меншігіне айналдырылєан (тїскен) тўрєын
               їйлерге ќўќыќтарды жїзеге асыру ерекшеліктері

      Осы Заѕныѕ 19-бабында кґрсетілген жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылєан (тїскен) тўрєын їйлер мемлекеттік коммуналдыќ тўрєын їй ќорына енгізіледі.
      Мемлекет меншігіне жекелеген негіздер бойынша тїскен тўрєын їйлерді одан јрі пайдаланудыѕ тјртібі «Тўрєын їй ќатынастары туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен реттеледі.

^ 18-тарау. ЌОРЫТЫНДЫ ЖЈНЕ ҐТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

      219-бап. Осы Заѕды ќолданысќа енгізу тјртібі

      1. Осы Заѕ, алєашќы ресми жарияланєанынан кейін екі жыл ґткен соѕ ќолданысќа енгізілетін 15-тарауды ќоспаєанда, алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі.
      2. Мыналардыѕ кїші жойылды деп танылсын:
      1) «Мемлекеттік кјсіпорын туралы» 1995 жылєы 19 маусымдаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы (Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Кеѕесініѕ Жаршысы, 1995 ж., № 9-10, 66-ќўжат; № 24, 164-ќўжат; Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 1997 ж., № 12, 183-ќўжат; № 13-14, 205-ќўжат; 1998 ж., № 23, 429-ќўжат; 1999 ж., № 22, 789-ќўжат; № 23, 916-ќўжат; 2001 ж., № 10, 126-ќўжат; 2002 ж., № 10, 102-ќўжат; 2003 ж., № 11, 71-ќўжат; 2004 ж., № 11-12, 65-ќўжат; 2006 ж., № 12, 71-ќўжат; № 15, 95-ќўжат; 2007 ж., № 4, 33-ќўжат; № 9, 67-ќўжат; № 18, 143-ќўжат; № 19, 148-ќўжат; 2008 ж., № 24, 126-ќўжат; 2009 ж., № 15-16, 76-ќўжат; № 18, 86-ќўжат; № 23, 112-ќўжат);
      2) «Жекешелендіру туралы» 1995 жылєы 23 желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы (Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Кеѕесініѕ Жаршысы, 1995 ж., № 24, 163-ќўжат; Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 1997 ж., № 12, 189-ќўжат; 1999 ж., № 21, 786-ќўжат; № 23, 916-ќўжат; 2000 ж., № 21, 396-ќўжат; 2001 ж., № 8, 52-ќўжат; 2002 ж., № 10, 102-ќўжат; 2003 ж., № 1-2, 6-ќўжат; № 11, 56-ќўжат; 2004 ж., № 23, 142-ќўжат; 2007 ж., № 1, 4-ќўжат).
      3. Тіркеуші органдар осы Заѕ ќолданысќа енгізілгенге дейін мїліктік кешендер ретінде жекешелендірілген мемлекеттік кјсіпорындарєа ќатысты мемлекеттік кјсіпорын ќызметініѕ тоќтатылуы туралы жазбаны осы Заѕ ќолданысќа енгізілген кїннен бастап алты ай ішінде мемлекеттік мїліктіѕ сатушысы табыс еткен, мїлікті сатып алу-сату шарты жјне беру актісі негізінде енгізеді.
      4. Орман шаруашылыєын жобалау саласындаєы ќызметті жїзеге асыратын, ґз ќызметін 2015 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін жїзеге асыра алатын мемлекеттік кјсіпорындарды ќоспаєанда, осы Заѕ ќолданысќа енгізілгенге дейін ќўрылєан, ґздерініѕ ќызмет тїрлері осы Заѕда кґзделмеген мемлекеттік кјсіпорындар осы Заѕ ќолданысќа енгізілген кїннен бастап бір жыл ішінде Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес таратылуєа, ќайта ќўрылуєа немесе жекешелендірілуге тиіс.

      ^ 220-бап. Осы Заѕды іске асыру жґніндегі шаралар

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жјне облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдары мемлекеттік мїлік бойынша ќабылданєан нормативтік ќўќыќтыќ актілерді осы Заѕ ќолданысќа енгізілген кїннен бастап алты ай мерзімде осы Заѕєа сјйкес келтіру жґнінде шаралар ќабылдасын.
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі осы Заѕ ќолданысќа енгізілген кїннен бастап екі жыл ішінде мемлекеттік мїліктіѕ тізілімін жїргізу тјртібі мен мемлекеттік мїліктіѕ тізілімін жасау жґніндегі іс-шаралар жоспарын бекітсін жјне осы іс-шаралар жоспарыныѕ орындалуын ќамтамасыз етсін.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Президенті                                 Н. Назарбаев
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы