Мемлекеттік мїлік туралы icon

Мемлекеттік мїлік туралыНазваниеМемлекеттік мїлік туралы
страница1/14
Дата конвертации15.04.2014
Размер2.14 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Мемлекеттік мїлік туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 1 наурыздаєы N 413-IV Заѕы


"Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы № 72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы № 76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10.03.2011 г., № 86-87 (26507-26508); Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2011 ж., № 5 (2582), 42-ќўжат
      Ќолданушылар назарына!
      Ќолданушыларєа ыѕєайлы болуы їшін РЌАО мазмўнды жасады.

МАЗМЎНЫ

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      Осы Заѕныѕ ќолданысќа енгізілу тјртібін 219-баптан ќараѕыз.

      Осы Заѕ мемлекеттік мїліктіѕ ќўќыќтыќ режимін, мемлекеттік мїлікті, оныѕ ішінде мемлекеттік заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген мїлікті жјне заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталындаєы мемлекетке тиесілі акциялар мен ќатысу їлестерін басќарудыѕ ќўќыќтыќ негіздерін, мемлекеттік мїлікке ќўќыќтарєа ие болудыѕ жјне оларды тоќтатудыѕ ќўќыќтыќ негіздерін айќындайды жјне мемлекеттіѕ мемлекеттік мїлікке меншік иесініѕ ќўќыќтарын жјне ґзге де ќўќыќтарды иеленушініѕ тиімді жїзеге асыруын ќамтамасыз етуге баєытталєан.

^ 1-БҐЛІМ. МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

1-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК МЇЛІКТІ БАСЌАРУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заѕда пайдаланылатын негізгі ўєымдар

      Осы Заѕда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалар – аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан аудандыќ мемлекеттік кјсіпорындар мен аудандыќ мемлекеттік мекемелер;
      2) аудандыќ коммуналдыќ мїлік – ауданныѕ, облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ мїлкі, оныѕ ішінде ауданныѕ, облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ бюджеті жјне аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілмеген ґзге де мїлік, сондай-аќ аудандыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген мїлік;
      3) даму жоспары – акцияларыныѕ баќылау пакеті (жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлесі) мемлекетке тиесілі мемлекеттік кјсіпорын, акционерлік ќоєам жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестік, оныѕ ішінде ўлттыќ басќарушы холдинг, ўлттыќ холдинг жјне ўлттыќ компания ќызметініѕ бесжылдыќ кезеѕге арналєан негізгі баєыттарын жјне ќаржы-шаруашылыќ ќызметініѕ кґрсеткіштерін айќындайтын ќўжат;
      4) даму стратегиясы – ўлттыќ басќарушы холдингтіѕ, ўлттыќ холдингтіѕ, ўлттыќ компанияныѕ онжылдыќ кезеѕге арналєан миссиясын, пайымын, стратегиялыќ маќсаттары мен міндеттерін айќындайтын жјне негіздейтін ќўжат;
      5) есепке алу объектісі – мемлекеттік мїлік тізілімінде есепке алынатын мемлекеттік мїлік;
      6) жекешелендіру – мемлекеттіѕ осы Заѕда белгіленген арнайы рјсімдер шеѕберінде мемлекеттік мїлікті жеке тўлєаларєа, мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа сатуы;
      7) коммуналдыќ заѕды тўлєалар – мїлкі коммуналдыќ меншікте тўрєан коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындар мен коммуналдыќ мемлекеттік мекемелер;
      8) коммуналдыќ мїлік – јкімшілік-аумаќтыќ бґліністердіѕ мїлкі;
      9) Ќазаќстан Республикасыныѕ стратегиялыќ объектіге ие болуыныѕ басым ќўќыєы – стратегиялыќ объект тиесілі жеке тўлєадан немесе мемлекеттік емес заѕды тўлєадан, осындай тўлєа стратегиялыќ объектіні иеліктен шыєару жґнінде мјміле жасасуды ниет етіп отырєан жаєдайда, сондай-аќ стратегиялыќ объектіге ґндіріп алу жїргізілген не оѕалтушы немесе конкурстыќ басќарушы конкурс (тарату) массасыныѕ ќўрамында стратегиялыќ объектіні иеліктен шыєарєан не кепіл ўстаушы кепілге салынєан мїлікті (стратегиялыќ объектіні) соттыѕ ќарауынан тыс тјртіппен ґткізген не стратегиялыќ объектіге сот актісініѕ негізінде ґндіріп алу жїргізілген жаєдайда, Ќазаќстан Республикасыныѕ стратегиялыќ объектілерді нарыќтыќ ќўны бойынша сатып алуєа їшінші тўлєалар алдындаєы басым ќўќыєы;
      10) ќазыналыќ кјсіпорын – мемлекет жедел басќару ќўќыєында бґліп берген мїлкі бар коммерциялыќ ўйым;
      11) мемлекет мўќтажы – мемлекеттіѕ функцияларынан туындайтын жјне ќоєамдыќ маѕызы бар маќсаттарды кґздейтін мемлекет мїддесін ќанаєаттандыру їшін жеке меншіктегі мїліктіѕ мемлекеттік меншікке ґту ќажеттігініѕ болуы;
      12) мемлекет меншігіне алу – Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекет меншігіне алу туралы заѕыныѕ негізінде жїзеге асырылатын, жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа тиесілі мїлікті Ќазаќстан Республикасы мїлкініѕ ќўрамына мјжбїрлеп ґтеулі тїрде иеліктен шыєару;
      13) мемлекеттік басќарудыѕ тиісті саласын (аясын) басќару жґніндегі ујкілетті орган (бўдан јрі – тиісті саланыѕ ујкілетті органы) – мемлекеттік басќарудыѕ тиісті саласында (аясында) мемлекеттік басшылыќты жїзеге асыратын жјне осы Заѕ мен Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделген шарттарда республикалыќ мїлікке ќатысты ќўќыќтарды иеленетін, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындаєан орталыќ атќарушы орган. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі республикалыќ мїлікке ќатысты ќўќыќтарды ґзге де мемлекеттік органдарєа берген жаєдайда осы Заѕныѕ тиісті саланыѕ ујкілетті органы туралы ќаєидалары осындай мемлекеттік органєа ќолданылады;
      14) мемлекеттік заѕды тўлєалар – мемлекеттік кјсіпорындар мен мемлекеттік мекемелер;
      15) мемлекеттік мекеме – басќарушылыќ, јлеуметтік-мјдени немесе коммерциялыќ емес сипаттаєы ґзге де функцияларды жїзеге асыру їшін мемлекет ќўрєан жјне ќаржыландырудыѕ ќосымша кґздері Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленбесе, тек ќана бюджет немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ бюджеті (шыєыстар сметасы) есебінен ќамтылатын коммерциялыќ емес ўйым;
      16) мемлекеттік мекемені немесе ќазыналыќ кјсіпорынды жедел басќару ќўќыєы (бўдан јрі – жедел басќару ќўќыєы) – мемлекеттен меншік иесі ретінде мїлік алєан жјне ґз ќызметініѕ жарєылыќ маќсаттарына, ујкілетті мемлекеттік органдардыѕ тапсырмаларына жјне мїліктіѕ маќсатына сјйкес осы мїлікті иелену, пайдалану жјне оєан билік ету ќўќыєын Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде, осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленген шекте жїзеге асыратын мемлекеттік мекеменіѕ немесе ќазыналыќ кјсіпорынныѕ заттыќ ќўќыєы;
      17) мемлекеттік мїлік – республикалыќ жјне коммуналдыќ мїлік;
      18) мемлекеттік мїлікті басќару – мемлекеттіѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ) мемлекеттік меншік ќўќыєын жјне ґзге де мїліктік ќўќыќтарды жїзеге асыруы;
      19) мемлекеттік мїлікті басќару жґніндегі ујкілетті орган (бўдан јрі – мемлекеттік мїлік жґніндегі ујкілетті орган) – Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкіне бекітіліп берілген мїлікті ќоспаєанда, республикалыќ мїлікті басќару, мемлекеттіѕ республикалыќ мїлікке ќўќыєын іске асыру, экономиканыѕ стратегиялыќ маѕызы бар салаларында меншікті жјне стратегиялыќ объектілерді жекешелендіру мен мемлекеттік мониторинг жїргізу саласындаєы басшылыќты ґз ќўзыреті шегінде жїзеге асыратын орталыќ атќарушы орган;
      20) мемлекеттік мїлікті есепке алу – осы Заѕныѕ 15-тарауында кґзделген ќаєидаларєа сјйкес мемлекеттік мїлік тізілімін ќалыптастыру їшін есепке алу объектілері туралы аќпаратты жинау мен ќорытудыѕ ретке келтірілген жїйесі;
      21) мемлекеттік мїлікті есепке алу саласындаєы бірыѕєай оператор – Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімімен айќындалєан, ґзіне мемлекеттік мїлікті ўйымдастыру мен есепке алу саласында бірыѕєай техникалыќ саясатты іске асыру бойынша міндеттер жїктелген заѕды тўлєа;
      22) мемлекеттік мїлік тізілімі – арнаулы мемлекеттік органдардыѕ жедел басќаруындаєы мїлікті ќоспаєанда, мемлекеттік мїлікті есепке алудыѕ бірыѕєай аќпараттыќ автоматтандырылєан жїйесі;
      23) мемлекеттіѕ мїліктік ќўќыќтары – мемлекеттіѕ мыналарды:
      мемлекеттік меншік ќўќыєын;
      мемлекеттіѕ ґзге де заттыќ ќўќыќтарын (сервитутты, жалєа алуды, мїлікті ґтеусіз пайдалануды жјне басќаларын);
      мемлекеттіѕ міндетті ќўќыќтарын (талап ету ќўќыќтарын);
      мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне ерекше ќўќыќтарды;
      мўрагерлік ќўќыќтарды;
      мемлекеттіѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де мїліктік ќўќыќтарын ќамтитын мїлікке ќўќыќтары;
      24) мїдделер ќайшылыєы – байќау кеѕесі мїшесініѕ жеке мїдделілігі мен оныѕ ґз лауазымдыќ ґкілеттіктерін тиісінше орындауы немесе жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ, мемлекеттіѕ заѕды мїдделері арасындаєы осы заѕды мїдделерге зиян келтіре алатын ќарама-ќайшылыќ туындайтын кездегі жаєдай;
      25) мїлікті мемлекет мўќтажы їшін мјжбїрлеп иеліктен шыєару – жер учаскесін мемлекеттік мїлік ќўрамына алып ќоюєа байланысты жеке тўлєаларєа немесе мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа тиесілі жер учаскесін немесе ґзге де жылжымайтын мїлікті алып ќою, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген ерекше жаєдайларда жјне ќўны теѕ баєамен ґтелген жаєдайда мемлекет мўќтажы їшін жїргізілетін реквизициялау, мемлекет меншігіне алу;
      26) облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєалар – облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан облыстыќ мемлекеттік кјсіпорындар мен облыстыќ мемлекеттік мекемелер;
      27) облыстыќ коммуналдыќ мїлік – облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ мїлкі, оныѕ ішінде облыстыќ бюджет жјне облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілмеген ґзге де мїлік, сондай-аќ аудандыќ коммуналдыќ мїлікті ќоспаєанда, облыстыќ коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген мїлік;
      28) реквизициялау – дїлей зілзала, авариялар, эпидемия, эпизоотия жаєдайында, соєыс жаєдайындаєы іс-ќимыл кезеѕінде немесе соєыс уаќытында жјне тґтенше сипаттаєы ґзге де мјн-жайлар кезінде мїліктіѕ ќўнын меншік иесіне тґлей отырып, мїлікті мемлекеттік органдардыѕ шешімі бойынша меншік иесінен ќоєам мїддесі їшін алып ќою;
      29) республикалыќ заѕды тўлєалар – мїлкі республикалыќ меншікте тўрєан республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындар мен республикалыќ мемлекеттік мекемелер;
      30) республикалыќ мїлік – коммуналдыќ мїлікті ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасыныѕ мїлкі;
      31) стратегиялыќ объект – ќазаќстандыќ ќоєамныѕ орныќты дамуы їшін јлеуметтік-экономикалыќ маѕызы бар мїлік, оны иелену жјне (немесе) пайдалану жјне (немесе) оєан билік ету Ќазаќстан Республикасыныѕ ўлттыќ ќауіпсіздігініѕ жай-кїйіне јсер етеді;
      32) ўлттыќ басќарушы холдинг – ўлттыќ даму институттарыныѕ, ўлттыќ компаниялардыѕ жјне басќа да заѕды тўлєалардыѕ акцияларын (жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін) тиімді басќару їшін ќўрылєан, ќўрылтайшысы жјне жалєыз акционері Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі арќылы Ќазаќстан Республикасы болып табылатын акционерлік ќоєам;
      33) ўлттыќ даму институттары - Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ шешiмiмен акционерлiк ќоєамдардыѕ ўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысанында ќўрылєан, ќызметiнiѕ басты маќсаты индустриялыќ-инновациялыќ даму жјне кјсiпкерлiктi ќолдау саласындаєы жобаларды iске асыру болып табылатын ќаржылыќ, консалтингтiк, инновациялыќ, сервистiк ўйымдар;
      34) ўлттыќ компания – Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ немесе облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ шешімімен ќўрылєан, акцияларыныѕ баќылау пакеті мемлекетке, ўлттыќ басќарушы холдингке немесе ўлттыќ холдингке тиесілі жјне ќызметін ўлттыќ экономиканыѕ негізін ќўрайтын салаларда жїзеге асыратын немесе ґѕірлердіѕ экономикасын дамытуєа жјрдемдесу їшін ќўрылатын (јлеуметтік-кјсіпкерлік корпорациялар) акционерлік ќоєам;
      35) ўлттыќ холдинг – егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше белгіленбесе, ўлттыќ компаниялардыѕ жјне ґзге де акционерлік ќоєамдардыѕ акцияларын жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы ќатысу їлестерін тиімді басќару їшін ќўрылєан, ќўрылтайшысы жјне жалєыз акционері Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі арќылы Ќазаќстан Республикасы болып табылатын акционерлік ќоєам;
      36) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєы – мемлекеттен меншік иесі ретінде мїлік алєан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде, осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында белгіленген шекте осы мїлікті иелену, пайдалану жјне оєан билік ету ќўќыєын жїзеге асыратын шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорынныѕ заттыќ ќўќыєы;
      37) шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорын – мемлекет шаруашылыќ жїргізу ќўќыєында бґліп берген мїлкі бар жјне ґз міндеттемелері бойынша ґзіне тиесілі барлыќ мїлкімен жауап беретін коммерциялыќ ўйым.
      ^ Ескерту. 1-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.02.13 N 553-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      2-бап. Мемлекеттік мїліктіѕ тїрлері

      1. Мемлекеттік мїлік республикалыќ жјне коммуналдыќ мїлік болып бґлінеді.
      2. Республикалыќ мїліктіѕ ќўрамына:
      1) мемлекеттік ќазынаныѕ мїлкі:
      республикалыќ бюджеттіѕ ќаражаты жјне Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќорыныѕ ќаражаты;
      республикалыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілмеген ґзге де мемлекеттік мїлік;
      2) республикалыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген мїлік кіреді.
      3. Коммуналдыќ мїліктіѕ ќўрамына:
      1) жергілікті ќазынаныѕ мїлкі:
      жергілікті бюджеттіѕ ќаражаты;
      коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілмеген ґзге де коммуналдыќ мїлік;
      2) коммуналдыќ заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген мїлік кіреді.

      ^ 3-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік мїлік туралы
              заѕнамасы

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік мїлік туралы заѕнамасы Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына негізделеді жјне осы Заѕ мен Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерінен тўрады.
      Мемлекеттік мїліктіѕ ќўќыќтыќ режимі Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде, осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында айќындалады.
      2. Республикалыќ мїлік Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерде, ал коммуналдыќ мїлік – осы јкімшілік-аумаќтыќ бґліністен немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќаралыќ шарттарына, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімдеріне сјйкес, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында кґзделген басќа да негіздер бойынша Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерде болуы мїмкін.
      3. Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлердегі Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік мїлкініѕ ќўќыќтыќ режимі, егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шарттарда немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, осы мїлік орналасќан шет мемлекеттіѕ заѕнамасында айќындалады.
      4. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шартта осы Заѕда ќамтылєаннан ґзгеше ќаєидалар белгіленсе, онда халыќаралыќ шарттыѕ ќаєидалары ќолданылады.

      ^ 4-бап. Осы Заѕныѕ реттеу нысанасы

      1. Осы Заѕ мемлекеттіѕ мемлекеттік мїлікті басќару саласындаєы ќўќыќтары мен міндеттерін айќындайды, мемлекеттіѕ меншік ќўќыєында мемлекетке тиесілі мїлікті иеленуді, пайдалануды жјне оєан билік етуді ќоса алєанда, мїліктік ќўќыќты жїзеге асыру тјртібін, мемлекеттік мїлікке, оныѕ ішінде мїлікті мемлекет меншігіне алу жјне жекешелендіру кезінде ќўќыќтарєа ие болу жјне тоќтату, сондай-аќ жеке тўлєалардыѕ жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєалардыѕ оларды иелену жјне (немесе) пайдалану тјртібін белгілейді.
      2. Осы Заѕ мемлекеттік заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген мїлікті, акционерлік ќоєамдардыѕ мемлекетке тиесілі акцияларын жјне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жарєылыќ капиталындаєы мемлекетке тиесілі ќатысу їлестерін жјне ґзге де мемлекеттік мїлікті басќару тјртібін белгілейді.
      3. Стратегиялыќ объектілердіѕ ќўќыќтыќ режимініѕ ерекшеліктері Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексінде, осы Заѕда жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында айќындалады.
      4. Бюджет ќаражатына жјне Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќорыныѕ ќаражатына мемлекеттіѕ ќўќыќтарды жїзеге асыруы Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексімен реттеледі. Осы Заѕда кґзделген мемлекеттік мїлік ўєымы Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексінде кґзделген ерекшеліктерімен ќоса Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет кодексінде пайдаланылатын мемлекет активтері ўєымына ќолданылады.
      Мемлекеттік немесе жергілікті ќазынаєа жатќызылєан ґзге де мїлікке мемлекеттіѕ ќўќыќтарды жїзеге асыру ерекшеліктері Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен белгіленеді.
      5. Тарих жјне мјдениет ескерткіштеріне, мјдени ќўндылыќтарєа мемлекеттіѕ ќўќыќтарды жїзеге асыруы Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексімен, осы Заѕмен жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарымен реттеледі.
      6. Зияткерлік меншік объектілеріне мемлекеттіѕ ерекше ќўќыќтарды жїзеге асыруы Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ кодексімен жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарымен реттеледі.
      7. Осы Заѕныѕ ўлттыќ басќарушы холдингтер, ўлттыќ холдингтер, ўлттыќ компаниялар жјне мемлекет немесе ўлттыќ басќарушы холдингтер баќылайтын ґзге де заѕды тўлєалар туралы ережелері, егер «Ўлттыќ јл-ауќат ќоры туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында ґзгеше кґзделмесе, Ўлттыќ јл-ауќат ќорына жјне Ўлттыќ јл-ауќат ќорыныѕ тобына жјне оныѕ баќылауындаєы ґзге де заѕды тўлєаларєа ќолданылады.
      8. Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі ґзіне бекітіліп берілген, ґзініѕ балансында тўрєан мїлікті иелену, пайдалану жјне оєан билік ету ќўќыєын жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі ќўрєан заѕды тўлєалардыѕ мїлкін басќаруды, сондай-аќ олардыѕ ќызметін реттеуді Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан дербес жїзеге асырады.

      ^ 5-бап. Осы Заѕныѕ ќолданылу аясы

      Осы Заѕныѕ кїші:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы мемлекеттік мїлікке;
      2) мемлекеттік мїлікті басќаруды жїзеге асыратын мемлекеттік органдарєа, мемлекеттік заѕды тўлєаларєа, сондай-аќ олар кґзделген жаєдайларда – жеке тўлєаларєа жјне мемлекеттік емес заѕды тўлєаларєа;
      3) «Алматы ќаласыныѕ ерекше мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасы астанасыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы арнайы экономикалыќ аймаќтар туралы», «Мемлекеттік материалдыќ резерв туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ коммуналдыќ мїлкін, арнайы экономикалыќ аймаќтыѕ мемлекеттік мїлкін, мемлекеттік материалдыќ резервті басќару жґніндегі ќатынастарєа ќолданылады.

      ^ 6-бап. Мемлекеттік мїлікті басќару принциптері

      Мемлекеттік мїлікті басќару:
      1) заѕдылыќ;
      2) есеп берушілік жјне баќылауда болу;
      3) жариялылыќ;
      4) мемлекеттік мїлікті ќоєам игілігі їшін тиімді пайдалану;
      5) бјсекелестікті дамыту їшін жаєдайларды ќамтамасыз ету принциптеріне сјйкес жїзеге асырылады.

      ^ 7-бап. Мемлекеттік мїлікті басќару субъектілері

      1. Мемлекеттік мїліктіѕ тїріне ќарай мемлекеттік мїлікті басќаруды Ќазаќстан Республикасы немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік-аумаќтыќ бґлінісі жїзеге асырады.
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі Ќазаќстан Республикасыныѕ атынан мемлекеттік мїлікті басќаруды ўйымдастырады жјне республикалыќ мїлікті басќарады.
      3. Жергілікті атќарушы органдар јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ атынан коммуналдыќ мїлікті басќаруды жїзеге асырады.

      ^ 8-бап. Мемлекеттік мїлікті басќару

      1. Республикалыќ мїлікті басќару кезінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі осы Заѕныѕ 2-тарауында жјне осы мемлекеттік органдардыѕ мјртебесін айќындайтын Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, ережелерде жјне ґзге де актілерде белгіленген ґздерініѕ ќўзыреті шеѕберінде республикалыќ мїлікке Ќазаќстан Республикасыныѕ ќўќыќтарын іске асыру бойынша Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік органдарыныѕ ґзара іс-ќимылын ўйымдастырады.
      2. Коммуналдыќ мїлікті басќару кезінде жергілікті атќарушы органдар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес осы Заѕныѕ 2-тарауында жјне осы мемлекеттік органдардыѕ мјртебесін айќындайтын Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, ережелерде жјне ґзге де актілерде белгіленген ґздерініѕ ќўзыреті шеѕберінде коммуналдыќ мїлікке ќўќыќтарын іске асыру бойынша жергілікті атќарушы органдардыѕ ґзара іс-ќимылын ўйымдастырады.
      Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ коммуналдыќ мїлікке ќатысты ќўзыреті осы Заѕныѕ 11-бабында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де  заѕнамасында айќындалады.
      3. Республикалыќ жјне коммуналдыќ мїліктіѕ саќталуына баќылау жасауды тиісті салалардыѕ ујкілетті органдарыныѕ жјне облыстыќ бюджеттерден, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ бюджеттерінен ќаржыландырылатын атќарушы органдардыѕ ішкі баќылау ќызметі жїзеге асырады. Мемлекеттік мїліктіѕ саќталуына баќылау жасауды мемлекеттік ќаржылыќ баќылаудыѕ ґзге де органдары жїзеге асыруы мїмкін.
      4. Мемлекеттік мїлік шаруашылыќ жїргізу немесе жедел басќару ќўќыєында мемлекеттік заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілуі мїмкін.
      5. Мемлекет (Ќазаќстан Республикасы немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґлініс) акционерлік ќоєамдардыѕ, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіѕ жјне мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ ќўрылтайшысы (акционері, ќатысушысы) болуы мїмкін.
      Мемлекеттіѕ ґзге де ўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысанда коммерциялыќ ўйымдар болып табылатын Ќазаќстан Республикасы заѕды тўлєаларыныѕ ќўрылтайшысы (ќатысушысы, салымшысы, мїшесі) болуына жол берілмейді.
      6. Мемлекет (Ќазаќстан Республикасы немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґлініс) коммерциялыќ емес ўйым болып табылатын мемлекеттік ќордыѕ ќўрылтайшысы болуы мїмкін. Мемлекеттік ќорды, сондай-аќ мемлекет ќатысатын ґзге де ўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысандардаєы басќа да коммерциялыќ емес ўйымдарды ќўру жјне олардыѕ ќызметі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен реттеледі.

      ^ 9-бап. Мїлікті мемлекеттік меншіктіѕ бір тїрінен
              екіншісіне беру

      1. Мїлікті республикалыќ мїлік ќўрамынан коммуналдыќ мїлік ќўрамына немесе керісінше беру мїлікке мемлекеттіѕ ќўќыєын тоќтатуєа јкеп соќпайды, біраќ Ќазаќстан Республикасыныѕ республикалыќ мїлікке ќўќыєын тоќтатуєа жјне јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ коммуналдыќ мїлікке ќўќыќќа ие болуына немесе јкімшілік-аумаќтыќ бґліністіѕ коммуналдыќ мїлікке ќўќыєын тоќтатуєа жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ республикалыќ мїлікке ќўќыќќа ие болуына негіз болып табылады.
      2. Мемлекеттік заѕды тўлєаларєа бекітіліп берілген мемлекеттік мїлікті мемлекеттік меншіктіѕ бір тїрінен екіншісіне беру Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайтын тјртіппен жїзеге асырылады.

      
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Мемлекеттік мїлік туралы iconМемлекеттік мїлік туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 10 наурыздаєы №72-75 (26477); 2011 жылєы 11 наурыздаєы №76-80 (26482); "Казахстанская правда" от 10....
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
Ысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ...
Мемлекеттік мїлік туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Мемлекеттік мїлік туралы icon«Науырзым ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 2007 жылдың 21 шілде айының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4 тармағынының «Баға ұсыну мемлекеттік сатып алу әдісі бойынша»
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. №
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Мемлекеттік мїлік туралы iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт Орал қ. № 2009ж
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне, 2009 жылғы № мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес осы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы