«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon

«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандартыНазвание«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты
страница1/4
Дата конвертации26.08.2014
Размер0.86 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4

Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2012 жылєы 31 тамыздаєы 
№ 1128 ќаулысымен    
бекітілген     

«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) мекенжайлары осы «Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандартына (бўдан јрі – стандарт) 1-ќосымшада кґрсетілген, сјулет жјне ќала ќўрылысы саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, аудандардыѕ тиісті жергілікті атќарушы органдарыныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелері (бўдан јрі – ујкілетті орган) Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтары (бўдан јрі – орталыќ) арќылы кґрсетеді.
      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 27-бабы 1-тармаєыныѕ  21-2) тармаќшасыныѕ негізінде «Мекенжай тіркелімі» аќпараттыќ жїйесін жїргізу жјне толыќтыру шеѕберінде жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі жјне ќажетті ќўжаттар туралы толыќ аќпарат:
      1) www.ads.gov.kz мекенжайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Ќўрылыс жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ icтерi агенттiгiніѕ (бўдан јрі – Агенттік) интернет-ресурсындаєы «Мемлекетік ќызметтер» деген бґлімде;
      2) www.con.gov.kz мекенжайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі Мемлекеттік ќызметтерді автоматтандыруды баќылау жјне халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ ќызметін їйлестіру комитетініѕ «Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы» республикалыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ (бўдан јрі – «Орталыќ» РМК) интернет-ресурсында;
      3) осы стандартќа 1 жјне 2-ќосымшаларєа сјйкес ујкілетті органныѕ жјне Орталыќтардыѕ їй-жайларында орналасќан ресми аќпарат кґздерінде жјне стенділерде орналастырылады.
      Мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы аќпаратты «электрондыќ їкіметтіѕ» call-орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтамалыќ ќызметініѕ 1414 телефоны бойынша алуєа да болады.
      5. Осы стандарттыѕ 3-ќосымшасына сјйкес ќаєаз жеткізгіште мекенжайдыѕ тіркеу коды кґрсетілген жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайы туралы аныќтама беру не ќаєаз жеткізгіште мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет заѕды жјне жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімі:
      1) осы стандартыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды берген сјттен бастап:
      3 (їш) жўмыс кїні ішінде (ќўжаттарды ќабылдаєан жјне берген кїндер мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзіміне кірмейді) – жылжымайтын мїлік объектісініѕ мекенжайын наќтылау кезінде;
      7 (жеті) жўмыс кїн ішінде (ќўжаттарды ќабылдаєан жјне берген кїндер мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзіміне кірмейді) – жылжымайтын мїлік объектісініѕ орналасќан жеріне бару жјне мекенжайдыѕ тіркеу кодын кґрсетіп, оны «Мекенжай тіркелімі» аќпараттыќ жїйесінде міндетті тіркей отырып, жылжымайтын мїлік объектісіне нґмір беру, оны ґзгерту немесе жою кезінде жїргізіледі.
      Электрондыќ сўрау салу кґзделмеген;
      2) ќўжаттарды тапсыру кезінде кезек кїтудіѕ еѕ кґп рўќсат берілген уаќыты – 20 минуттан аспайды;
      3) мемлекеттік ќызметті алушы ґтініш берген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат етілген еѕ кґп уаќыты – 20 минуттан аспайды.
      8. Мемлекеттiк ќызмет тегiн кґрсетiледi.
      9. Орталыќтарда мемлекеттік ќызмет демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, еѕбек заѕнамасына сјйкес демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, кїн сайын, дїйсенбіден сенбіге дейін, орталыќтардыѕ белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес тїскі їзіліссіз саєат 9.00-ден 20.00-ге дейін кґрсетіледі.
      Орталыќтарда ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жедел ќызмет кґрсетусіз, «электрондыќ» кезек тјртібімен жїзеге асырылады.
      Тўтынушыныѕ ќалауы бойынша электрондыќ кезекті «электрондыќ їкіметтіѕ» веб-порталы арќылы броньдауєа болады.
      10. Мемлекеттік ќызмет объект орналасќан жердегі орталыќтыѕ єимаратында кґрсетіледі, онда мїмкіндігі шектеулі мемлекеттік ќызметті алушыларєа ќызмет кґрсету їшін жаєдайлар ќарастырылєан. Залда кїтуге жјне ќўжаттарды толтыруєа арналєан орындар орналастырылєан, аныќтама бюросы, кїтуге арналєан орындыќтар орналастырылады.

^ 2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттiк ќызметтi алу їшiн мемлекеттік ќызметті алушы:
      жылжымайтын мїлік объектісініѕ мекенжайын наќтылау їшін:
      1) еркін нысандаєы ґтініш;
      2) тіркеу туралы кујліктіѕ, салыќ тґлеушініѕ тіркеу нґмірініѕ (заѕды тўлєалар їшін) кґшірмелері норма 2013 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін ќолданылады.
      Ќўжаттардыѕ мјліметтері:
      3) ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес тіркелген жылжымайтын мїлік объектісіне ќўќыќ белгілейтін ќўжат, меншік иесінен сенімхаттыѕ тїпнўсќасы (ґтінішті ґкіл берген жаєдайда);
      4) тўтынушыныѕ жеке басын кујландыратын ќўжат (мемлекеттік ќызметті алушы – жеке тўлєаныѕ ујкілетті ґтініш алушысы);
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурс болып табылатын мјліметтерді ујкілетті орган ґз бетімен тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйеден Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕба ќойылєан электрондыќ ќўжат нысанында алады;
      жылжымайтын мїлік объектісіне мекенжай беру, оны ґзгерту жјне жою їшін:
      1) еркін нысандаєы ґтініш;
      2) јкімдік ќаулысыныѕ немесе јкімдік шешімініѕ кґшірмесі (жобалау, ќўрылыс);
      3) жылжымайтын мїлік объектісіне техникалыќ паспортыныѕ кґшірмесі;
      4) блоктыѕ (гараждар жјне саяжайлар їшін) реттік нґмірі мен нґмірін кґрсете отырып, елді мекенніѕ сјулетшісімен келісілген гараж кооперативі (бау-баќша серіктестігі) жер учаскесініѕ бас жоспары;
      5) кооператив (гараждар жјне саяжайлар їшін) мїшелерініѕ тізімін ќоса беріп, мїшелігін растау туралы кооператив тґраєасыныѕ аныќтамасы, жылжымайтын мїлік орталыєы мўраєатынан (ќажет болєан жаєдайда) ќорытынды;
      6) жылжымайтын мїлік объектісін бўзу актісі (ќажет болєан жаєдайда);
      7) тўтынушыныѕ мїддесін їшінші тўлєа білдірген кезде нотариалды кујландырылєан сенімхат;
      8) тўтынушыныѕ жеке кујлігі (мемлекеттік ќызметті алушы – жеке тўлєаныѕ ујкілетті алушысы);
      9) ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес тіркелген жылжымайтын мїлік объектісіне ќўќыќ белгілейтін ќўжат;
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурс болып табылатын мјліметтерді ујкілетті орган ґз бетімен тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйеден Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕба ќойылєан электрондыќ ќўжат нысанында алады.
      Орталыќ ќызметкерi ќўжаттар пакетiн ќабылдау кезiнде кґшiрменiѕ тїпнўсќаєа сјйкестiгiн салыстырып тексереді жјне тўпнўсќаны ґтiнiш берушiге ќайтарады.
      12. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ґтініш еркін нысанда толтырылады.
      13. Ќўжаттарды ќабылдау «жалєыз терезе» ќаєидаты бойынша «кедергісіз ќызмет кґрсету» арќылы жїзеге асырылады, онда маќсаты жјне атќаратын функциялары туралы аќпарат орналастырылады, сондай-аќ орталыќ ќызметкерініѕ тегі, аты, јкесініѕ аты мен лауазымы кґрсетіледі.
      14. Мемлекеттік ќызметті алушыєа тиісті ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      1) ґтініштіѕ нґмірі жјне ќабылданєан кїні;
      2) сўрау салынєан мемлекеттік ќызметтіѕ тїрі;
      3) ќоса берілген ќўжаттардыѕ саны мен атаулары;
      4) ќўжаттарды беру кїні, уаќыты мен орны;
      5) ујкілетті ґкілдіѕ тегі, аты, јкесініѕ аты жјне оныѕ байланыс телефоны;
      6) ґтініш берушініѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, ујкілетті ґкілдіѕ тегі, аты, јкесініѕ аты жјне олардыѕ байланыс телефондары кґрсетіледі.
      Ќўжаттар сјйкес келген кезде Орталыќ ќоса берілген ќўжаттармен бірге ґтінішті ујкілетті органєа жібереді.
      Орталыќ ујкілетті органєа ќўжаттарды жеткізуді жјне одан кері алуды осы ґтініштер ќабылданєан кїні кемінде 2 рет жїзеге асырады.
      Ујкілетті органнан орындалєан ќўжаттар ќолхатта кґрсетілген мерзімніѕ аяќталуына бір кїн ќалєанда Орталыќќа тїсуге тиіс.
      15. Мемлекеттік ќызметті алушыєа Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде дайын аныќтаманы беруді «терезелер» арќылы ќолхатта кґрсетілген мерзім негізінде Орталыќтыѕ ќызметкері жїзеге асырады.
      Егер мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарды алуєа мерзімінде келмеген жаєдайда, Орталыќ оларды 1 (бір) ай саќтауды ќамтамасыз етеді.
      16. Мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттардыѕ бірін ўсынбаєан жаєдайда, орталыќ ќўжаттарды ќабылдаудан бас тартады.
      Орталыќтыѕ ќызметкері ќўжатты ќабылдаудан бас тартќан кезде ґтініш берушіге жетпей тўрєан ќўжаттарды кґрсете отырып ќолхат береді.
      Ујкілетті орган орталыќтан тїскен, осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды ресімдеуде ќателер аныќтаєан жаєдайда ќўжаттардыѕ пакетін алєаннан кейін 3 (їш) жўмыс кїні ішінде (ќўжаттарды ќабылдаєан жјне берген кїндер мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзіміне кірмейді) оларды ќайтарудыѕ себебін жазбаша негіздей отырып, орталыќќа ќайтарады.
      Ќўжаттар пакетiн алєаннан кейiн орталыќ бiр жўмыс кїнi iшiнде мемлекеттік ќызметті алушыны хабардар етедi жјне ујкiлеттi органныѕ ќайтару себебi туралы жазбаша негiздеме ўсынады.
      Бас тартќан жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыєа 1 (бір) жўмыс кїні ішінде хабарланады жјне ујкілетті органныѕ бас тартуы туралы жазбаша негіздеме береді.

^ 3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ујкілетті органныѕ жјне орталыќтыѕ ќызметі мемлекеттік ќызметті алушыєа ќатысты мынадай:
      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтау;
      2) ќызметтік борышын ґтеу кезінде заѕдылыќты саќтау;
      3) тўтынушылармен жўмыс кезінде сыпайылыќ;
      4) ґтініштерді ќарау кезінде лауазымды адамдар ќызметініѕ ашыќтыєы;
      5) ќўжаттардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету ќаєидаттарына негізделеді.

^ 4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандарттыѕ 4-ќосымшасына сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.
      19. Мемлекеттік ќызмет кґрсететін мемлекеттік органныѕ, мекеменіѕ немесе ґзге де субъектілердіѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндері жыл сайын Агенттік тґраєасыныѕ бўйрыєымен бекітіледі.

^ 5. Шаєымдану тјртібі

      20. Орталыќ ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбiн тїсiндiру жјне ґтiнiштердi дайындауєа жјрдемдесу їшiн мемлекеттік ќызметті алушы Орталыќ басшылыєына жїгiнедi. Орталыќ басшыларыныѕ мекенжайлары мен телефондары осы стандартќа 2-ќосымшада кґрсетілген. «Орталыќ» РМК-ныѕ мекенжайы: 010000, Астана ќаласы, Республика даѕєылы, № 43 «А» їй, телефоны: 8 (7172) 94-99-95, интернет-ресурсы: www.con.gov.kz.
      Орталыќ ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты «электрондыќ їкіметтіѕ» call-орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтамалыќ ќызметініѕ 1414 телефоны арќылы алуєа да болады.
      21. Ујкілетті органдардыѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєым мемлекеттік ќызметтер кґрсетуді ўйымдастыруєа жауапты јкімніѕ аппараттарына беріледі. Јкім аппараттары басшыларыныѕ мекенжайы, жўмыс кестесі, электрондыќ поштасыныѕ мекенжайы жјне телефондары осы стандартќа 6-ќосымшада кґрсетiлген.
      22. Орталыќ ќызметкері дґрекі ќызмет кґрсеткен жаєдайда орталыќтыѕ басшысыныѕ атына немесе орталыќ ќарамаєына кіретін «Орталыќ» РМК-єа шаєым жасалады. Орталыќ басшыларыныѕ мекенжайлары мен телефондары осы стандартќа 2-ќосымшада кґрсетілген, жўмыс кестесі саєат 9.00 бастап саєат 20.00 дейін, тїскі їзіліссіз.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда, мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Шаєымдар ќолданыстаєы заѕнамада кґзделген жаєдайларда жазбаша нысанда пошта арќылы не осы стандартыѕ 21 жјне 22-тармаќтарында кґрсетілген ўйымдардыѕ кеѕсесі арќылы жўмыс кїндері ќолма-ќол ќабылданады.
      25. Пошта жјне ќолма-ќол жјне поштамен тїскен шаєымдарды растау оларды ујкiлеттi органныѕ немесе орталыќтыѕ кеѕсесiнде жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерін журналєа тiркеу болып табылады (мґр, кiрiс нґмiрi жјне тiркеу мерзiмi шаєымныѕ екiншi данасында немесе шаєымєа iлеспе хатта ќойылады).
      Мемлекеттік ќызметті алушыєа шаєымды ќабылдаєан адам оныѕ шаєымыныѕ ќабылданєанын растайтын осы стандартќа 7-ќосымшаєа кґрсетілген талон береді, онда шаєымныѕ нґмiрi, кїнi, шаєымды ќабылдаєан адамныѕ тегi, берілген шаєымєа жауап алу мерзімі мен кїні, байланыс деректерi кґрсетiледі.
      Шаєымдарды ќарау Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен жјне мерзiмде жїзеге асырылады.
      Шаєымды ќарау нјтижелері туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа пошта арќылы жазбаша тїрде хабарланады.
      26. Ќазаќстан Республикасы Ќўрылыс жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ істері агенттігініѕ мекенжайы: 010000, Астана ќаласы, Орынбор, 8, Министрліктер їйі, 10-кіреберіс, интернет-ресурс: http//www.ads.gov.kz.

«Ќазаќстан Республикасы      
аумаєында жылжымайтын       
мїлік объектілерініѕ мекенжайын 
аныќтау жґнінде аныќтама беру» 
мемлекеттік ќызмет стандартына 
1-ќосымша           

^ Мемлекеттік ќызмет кґрсететін ујкілетті органдардыѕ тізбесіМемлекеттік ќызмет кґрсететін органдардыѕ атауы

Мекенжайы

Телефоны

1

2

3

4

Аќмола облысыныѕ ќалалары мен аудандарыныѕ сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Аќкґл ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Аќкґл ауданы, Аќкґл ќаласы, Нўрмаєамбетов кґшесі, 81

8(71638)-2-13-19

2

«Аршалы ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тјшенов кґшесі, 47

8(71644)-2-25-83

3

«Астрахан ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Астрахан ауданы, Астраханка ауылы, Јл-Фараби кґшесі, 50

8(71641)-2-32-51

4

«Атбасар ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Атбасар ауданы, Атбасар ќаласы, Ујлиханов кґшесі, 9

8(71643)-2-43-61

5

«Бўланды ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Бўланды ауданы, Макинск ќаласы, Некрасов кґшесі, 19

8(71646)-2-38-14

6

«Бурабай ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Бурабай ауданы, Щучинск ќаласы, Абылай хан кґшесі, 34

8(71636)-4-32-58

7

«Егіндікґл ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Егіндікґл ауданы, Егіндікґл ауылы, Победа кґшесі, 6

8(71642)-2-17-14

8

«Еѕбекшілдер ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Еѕбекшілдер ауданы, Степняк ќаласы, Біржан Сал кґшесі, 34

8(71639)-2-20-29

9

«Ерейментау ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ерейментау ауданы, Ерейментау ќаласы, А. Ќўнанбаев кґшесі, 136

8(71633)-2-11-03

10

«Есіл ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Есіл ауданы, Есіл ќаласы, Д.Ќонаев кґшесі, 15

8(71647)-2-14-84

11

«Жаќсы ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Жаќсы ауданы, жаќсы ауылы, Дружба кґшесі, 3

8(71635)-21-8-80

12

«Жарќын ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Жарќын ауданы, Державинск ќаласы, Ленин кґшесі, 34

8(71648)-9-13-91

13

«Зеренді ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Зеренді ауданы, Зеренді ауылы, Мир кґшесі, 58

8(71632)-2-28-93

14

«Ќорєалжыѕ ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќорєалжыѕ ауданы, Ќорєалжыѕ ауылы, Болєанбаев кґшесі, 9

8(71637)-2-21-85

15

«Сандыќтау ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Сандыќтау ауданы, Балкашино ауылы, Абылайхан кґшесі, 117/ 1 ќабат

8(71640)-9-29-49

16

«Целиноград ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Целиноград ауданы, Аќмол ауылы, Гагарин кґшесі, 2

8(71651)-3-11-29,8(71651)-3-11-28

17

«Шортанды ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Шортанды ауданы, Шортанды кенті, Абылайхан кґшесі, 22

8(71631)-2-20-11

18

«Кґкшетау ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Кґкшетау ќаласы, Абай кґшесі, 87, 102 кабинет

8(7162)-25-69-79

19

«Степногор ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Степногор ќаласы, 4 шаєын аудан, 1 єимарат, 73,75 кабинеттер

8(71645)-6-25-30

Аќтґбе облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Аќтґбе ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Аќтґбе ќаласы, Алтынсарин кґшесі, 2

8(7132)-21-30-57

2

«Алєа аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Алєа ауданы, Алєа ќаласы, 5 шаєын аудан, 4 їй

8(71337)-4-19-90

3

«Јйтеке би аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Јйтеке би ауданы, Комсомол ауылы, Т.Жїргенов кґшесі, 45

8(71339)-2-22-93

4

«Байєанин аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Байєанин ауданы, Ќарауылкелді ауылы, Д. Ќонаев, 36

8(71345)-22-5-07

5

«Ырєыз аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ырєыз ауданы, Ырєыз ауылы, Алтынсарин кґшесі, 12

8(71343)-21-7-55

6

«Ќарєалы аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќарєалы ауданы, Бадамша ауылы, Јбілќайыр хан кґшесі, 38

8(71342)-23-1-76 
 

7

«Мјртїк аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Мјртїк ауданы, Мјртїк ауылы, Сейфуллин кґшесі, 38

8(71331) 21-3-66

8

«Мўєалжар аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Мўєалжар ауданы, Ќандыаєаш ќаласы, Байтўрсынов кґшесі, 8

8(71333)-3-75-99

9

«Темір аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Темір ауданы, Шўбарќўдыќ кенті, Желтоќсан кґшесі, 8

8(71346)-22-7-58

10

«Ойыл аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Жолмырзаев кґшесі, 1

8(71332)-2-12-04,8(71332)-2-11-52

11

«Ќобда аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќобда ауданы, Ќобда ауылы, Астана кґшесі, 48

8(71341)-22-0-12

12

«Хромтау аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Хромтау ауданы, Хромтау ќаласы, Спортивная кґшесі, 2

8(71336)-25-1-44

13

«Шалќар аудандыќ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Шалќар ауданы,Шалќар ќаласы, Јйтеке би, 63

8(71335)- 23-6-35

Алматы облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Аќсу ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Аќсу ауданы, Жансїгіров кенті, Желтоќсан кґшесі, 5

8 (72832)-2-12-62

2

«Алакґл ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алакґл ауданы, Їшарал ќаласы, Жеѕіс кґшесі, 191

8 (72833)-2-34-89

3

«Балќаш ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Балќаш ауданы, Баќанас ауылы, Ќонаев кґшесі, 66

8 (72773)-9-12-63
8 (72773)-9-54-01

4

«Еѕбекшіќазаќ ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Еѕбекшіќазаќ ауданы, Есік ќаласы, Тоќатаев кґшесі, 19

8 (72775)-4-55-55

5

«Ескелді ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ескелді ауданы, Ќарабўлаќ кенті, Оразбеков кґшесі, 31

8 (72836)-3-09-60

6

«Жамбыл ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жамбыл ауданы, Ўзынаєаш ауылы, Абай кґшесі, 47

8 (72770)-2-02-14

7

«Іле ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Іле ауданы, Ґтеген батыр кенті, Батталханов кґшесі, 8

8 (72752)-2-07-04

8

«Ќаратал ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќаратал ауданы, Їштґбе ќаласы, Ќумолданов кґшесі, 21

8 (72834)-2-29-61

9

«Ќарасай ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќарасай ауданы, Ќаскелен ќаласы, Ґміралиев кґшесі, 53

8 (72771)-2-15-07

10

«Кербўлаќ ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Кербўлаќ ауданы, Сарыґзек кенті, Б. Момышўлы кґшесі, 10

8 (72840)-3-27-24

11

«Кґксу ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Кґксу ауданы, Балпыќ би кенті, Мырзабеков кґшесі, 40

8 (72838)-2-17-03

12

«Панфилов ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Панфилов ауданы, Жаркент ќаласы, Головацкий кґшесі, 131

8 (72831)-5-16-54

13

«Райымбек ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Райымбек ауданы, Кеген ауылы, Б.Момышўлы кґшесі, 9

8 (72777)-2-15-62

14

«Сарќан ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Сарќан ауданы, Сарќан ќаласы, Тынышбаев кґшесі, 8

8 (72839)-2-33-68

15

«Талєар ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Талєар ауданы, Талєар ќаласы, Ленин кґшесі, 65

8 (72774)-2-01-36

16

«Ўйєыр ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ўйєыр ауданы, Шоѕжы ауылы, К. Исламов кґшесі, 70

8 (72778)-2-15-19

17

«Ќапшаєай ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќапшаєай ќаласы, Жамбыл кґшесі, 13

8 (72772)-4-45-41

18

«Талдыќорєан ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Талдыќорєан ќаласы, Ќабанбай Батыр кґшесі, 26 «б»

8 (7272)-27-02-29

19

«Текелі ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Текелі ќаласы, Абылайхан кґшесі, 34

8(72835)-4-45-60

Атырау облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Атырау ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Атырау ќаласы, Сјтпаев кґшесі, 5

8(7122)-20-44-16,
8(7122)-20-44-17

2

«Индер ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Индер ауданы, Индербор кенті, Меѕдієалиев кґшесі, 30/7

8 (71234)-2-10-74

3

«Ќўрманєазы ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќўрманєазы ауданы, Ганюшкино кенті, Кїшікбаев кґшесі, 25

8 (71233)-2-14-34

4

«Ќызылќоєа ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќызылќоєа ауданы, Миялы ауылы, Абай кґшесі, 4

8 (71238)-2-12-46

5

«Махамбет ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Абай кґшесі, 13

8 (71236)-2-19-25

6

«Маќат ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Маќат ауданы, Маќат кенті, Ќ. Сјтпаев кґшесі, 1

8 (71239)-3-00-67

7

«Жылыой ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Жылыой ауданы, Ќўлсары ќаласы, Ж. Ізтуєанов кґшесі, 7

8 (71237)-5-14-63

8

«Исатай ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Исатай ауданы, Егеменді Ќазаќстан кґшесі, 15

8 (71231)-2-08-95

Шыєыс Ќазаќстан облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Ґскемен ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ґскемен ќаласы, Киров кґшесі, 33

8 (7232) 26-24-48

2

«Семей ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Семей ќаласы, Достоевский кґшесі, 110

8 (7222) 56-12-58

3

«Риддер ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Риддер ќаласы, Ќонаев кґшесі, 40

8 (72336)-4-42-29

4

«Курчатов ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Курчатов ќаласы, Независимость кґшесі, 4

8(72251)-2-58-24

5

«Абай ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Абай ауданы, Ќарауыл ауылы, Ќўнанбай кґшесі, 14

8(72252)-9-22-70

6

«Аягґз ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Аягґз ауданы, Аягґз ќаласы, Аќанаев кґшесі

8(72237)-3-33-13

7

«Бородулиха ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Независимость кґшесі, 69

8(72351)-2-14-76

8

«Бесќараєай ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Бесќараєай ауданы, Бесќараєай ауылы, Пушкин кґшесі, 2а

8 (72236)-9-15-16

9

«Глубокое ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Глубокое ауданы, Глубокое кенті, Попович кґшесі, 11 «а»

8(72331)-2-34-38

10

«Жарма ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Жарма ауданы, Ќалбатау ауылы, Касилев кґшесі, 11

8 (72347)-6-57-96

11

«Зайсан ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Зайсан ауданы, Зайсан ќаласы, Малдыбаев кґшесі, 53-а

8 (72340)-2-11-00

12

«Зырян ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Зырян ауданы, Зырян ќаласы, Совет кґшесі, 18

8 (72335)-6-37-32

13

«Кїршім ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Кїршім ауданы, Кїршім ауылы, Ибежанов кґшесі, 23

8(72339)-2-21-00

14

«Кґкпекті ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Кґкпекті ауданы, Кґкпекті ауылы, Фахрутдинов кґшесі, 44, «а»

8(72348)-2-17-02, 8(72348)-2-16-06

15

«Катонќараєай ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Катонќараєай, Їлкен Нарын ауылы, Абылайхан кґшесі, 114-11

8(72341)-2-23-62

16

«Тарбаєатай ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Тарбаєатай ауданы, Аќсуат ауылы, Абылайхан кґшесі, 16

8(72346)-2-24-93

17

«Ўлан ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ўлан ауданы, Молодежный кенті, 1

8 (72338)-2-78-14

18

«Їржар ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Їржар ауданы, Їржар ауылы, Абылайхан даѕєылы, 122

8 (72230)-3-35-19

19

«Шемонаиха ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Шемонаиха ауданы, Шемонаиха ќаласы, Советская кґшесі, 59

8(72332)-3-39-22,
8 (72332)-3-32-03

Жамбыл облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Тараз ќаласы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Тараз ќаласы, Жїнісалиев кґшесі, 1

8 (7262)-45-54-97

2

«Байзаќ ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Байзаќ ауданы, Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі, 114

8 (72637)- 2-2-58

3

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жамбыл ауданы, Аса ауылы, Абай кґшесі, 123

8 (72633)-2-13-35

4

«Жуалы ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жуалы ауданы, Бауыржан Момышўлы ауылы, Жамбыл кґшесі, 12

8(72635)-2-03-40,
8 (72635)-2-04-66

5

«Ќордай ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќордай ауданы, Ќордай ауылы, Тґлеби кґшесі, 106

8 (72635)-2-11-39

6

«Мерке ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Мерке ауданы, Мерке ауылы, Исмайлов кґшесі, 169

8 (72632)-2-20-04

7

«Мойынќўм ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Мойынќўм ауданы, Мойынќўм ауылы, Амангелді кґшесі, 147

8(72642)-2-41-67,
8 (72642)-2-49-99

8

«Т. Рысќўлов ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Т. Рысќўлов ауданы, Ќўлан ауылы, Жібек жолы кґшесі, 75

8(72631)-2-23-74,
8 (72631)-2-14-34

9

«Талас ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Талас ауданы, Ќаратау ќаласы, Достыќ алаѕы, 1 кабинет

8 (72244)-2-26-49

10

«Сарысу ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Сарысу ауданы, Жаѕатас ќаласы, Ленин кґшесі, № 2

8 (72634)-6-35-10

11

«Шу ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Шу ауданы, Шу ќаласы, Ќонаев кґшесі, 23

8(72643)-2-36-30,
8 (72643)-2-22-01

Батыс Ќазаќстан облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Аќжар ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Аќжар ауданы, Чапаев ауылы, Ќонаев кґшесі, 70, 16, 20 кабинеттер

8 (71136)-9-18-23

2

«Бґрлі ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Бґрлі ауданы, Аќсай ќаласы, Советская кґшесі, 99

8 (71133)-2-03-68

3

«Бґкейорда ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Бґкейорда ауданы, Сайќын ауылы, Т. Жараков кґшесі, 31

8 (71140)-2-14-59

4

«Жаѕаќала ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жаѕаќала ауданы, Жаѕаќала кенті, Халыќтар Достыєы кґшесі,44

8 (71140)-2-17-59

5

«Жјнібек ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жјнібек ауданы, Жјнібек кенті, Г. Ќараш кґшесі, 8

8 (71135)-2-74-09

6

«Зеленов ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Зеленов ауданы, Переметное ауылы, Гагарин кґшесі, 137

8 (71130)-2-34-55

7

«Ќазталов ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќазталов ауданы, Ќазталов ауылы, Желтоќсан кґшесі, 14

8 (71144)-3-17-28

8

«Ќаратґбе ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќаратґбе ауданы, Ќаратґбе ауылы, Ќўрманєалиев кґшесі, 18

8 (71144)-3-12-27

9

«Сырым ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Меѕдалиев кґшесі, 14

8 (71132)-3-13-43

10

«Тасќала ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Тасќала ауданы, Тасќала ауылы, Абай кґшесі, 23, 401 кабинет

8(71139)-2-26-10

11

«Теректі ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Теректі ауданы, Федоровка кенті Абай кґшесі, 23, 401 кабинет

8(71132)-2-31-30

12

«Шыѕєырлау ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Шыѕєырлау ауданы, Шыѕєырлау ауылы, Шевченко кґшесі, 18

8(71137)-3-35-14

13

«Орал ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Орал ќаласы, Достыќ даѕєылы, 182/1

8(7112)-50-05-80

Ќараєанды облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Ќараєанды ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќараєанды ќаласы, Костенко кґшесі, 6

8 (7212)-42-02-20

2

«Теміртау ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Теміртау ќаласы, Металлургтер кґшесі, 12

8(7213)- 92-26-03

3

«Жезќазєан ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жезќазєан ќаласы, Алаша кґшесі, 1

8(7102)-73-61-35

4

«Балќаш ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Балќаш ќаласы, Ќарамеѕді би кґшесі 10-їй

8(71036)-4-92-44

5

«Приозерск ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Приозерск ќаласы, Балќаш кґшесі, 5, 2-ќабат

8 (71036)-5-40-48

6

«Сјтпаев ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Сјтпаев ќаласы, Сјтпаев даѕєылы, 108

8(71036)-4-15-16

7

«Сарань ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Сарань ќаласы, Жамбыл кґшесі, 67

8(72137)-2-52-08

8

«Шахтинск ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Шахтинск ќаласы, Ќазаќстан кґшесі, 101

8(72156)-4-08-44

9

«Ќаражал ќаласыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Каражал ќаласы, Сары-Тоќа кґшесі, 1, 2-ќабат

8(71032)-2-60-10

10

«Нўра ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Нўра ауданы, Киевка ќаласы, Мыѕбаев кґшесі, 44

8 (7244)-2-12-52

11

«Аќтоєай ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Аќтоєай ауданы, Аќтоєай ауылы, Бґкейхан кґшесі, 4

8(710 37)-2-12-33

12

«Ўлытау ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ўлытау ауданы, Ўлытау ауылы, Абай кґшесі, 23

8(71035)-2-13-39

13

«Шетпе ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Шетпе ауданы, Аќсу-Аюлы ауылы, Шортанбай Жырау кґшесі, 24

8(71035)-2-15-09

14

«Бўхар Жырау ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Бўхар Жырау ауданы, Ботаќара ауылы, Ќазыбек би кґшесі, 50

8(72154)-2-10-30

15

«Осакаровка ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Осакаровка ауданы, Осакаровка кенті, Первомайская кґшесі, 5

8(72149)-4-18-42

16

«Абай ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Абай ауданы, Абай ќаласы, Абай кґшесі, 26

8(72131)-4-48-00

17

«Жаѕаарќа ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жаѕаарќа ауданы, Атасу ауылы, Независимость кґшесі, 5

8(71030)-2-61-01

18

«Ќарќаралы ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќарќаралы ауданы, Ќарќаралы ќаласы, Т. Јубјкіров кґшесі, 23

8(72146)-31-3-66

Ќызылорда облысы бойынша ќалалары мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Ќызылорда облысыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќызылорда ќаласы, 3-ірілендірілген орам, н/ж

8(7242)-26-30-46

2

«Ќызылорда ќаласыныѕ ќалалыќ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќызылорда ќаласы, 3-ірілендірілген орам, н/ж

8(7242)-23-11-50

3

«Арал ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Арал ауданы, Арал ќаласы, Школьная кґшесі, 35

8(72433)-2-31-72

4

«Ќазалы ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќазалы ауданы, Јйтекеби ауылы, Примов кґшесі, 5

8(72438)-24-5-49

5

«Ќармаќшы ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќармаќшы ауданы, Жосалы ауылы, Ќорќыт ата кґшесі, 10

8(72437)-2-29-25

6

«Жалаєаш ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Жалаєаш ауданы, Жалаєаш кенті, Јйтеке би кґшесі, 100

8(72431)-3-21-65

7

«Сырдария ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Сырдария ауданы, Тереѕґзек ауылы, Алијкбар кґшесі, 16

8(72436)-22-8-73

8

«Шиелі ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Рысќўлов кґшесі, 4

8(72432)-4-22-36

9

«Жаѕаќорєан ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Жаѕаќорєан ауданы, Жаѕаќорєан ауылы, М. Кґкенов кґшесі, 35

8(72435)-22-5-84

Ќостанай облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Ќостанай облысы јкімдігініѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќостанай ќаласы, Јл-Фараби даѕєылы, 69

8 (7142)-57-54-16

2

«Алтынсарин ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Алтынсарин ауданы, Обаєан ауылы, Ленин кґшесі, 4

8 (71445)-3-41-29

3

«Амангелді ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, Б. Майлин кґшесі, 14

8(71440)-2-11-19

4

«Арќалыќ ќаласы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Арќалыќ ќаласы, Абай кґшесі, 29

8 (71430)-7-28-37

5

«Јулиекґл ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Јулиекґл ауданы, Јулиекґл ауылы 1 Май кґшесі, 44

8 (71453)-2-11-90

6

«Жангелді ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жангелді ауданы, Торєай ауылы, Алтынсарин кґшесі, 4

8 (71439)-2-14-01

7

«Жітіќара ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Жітіќара ауданы, Жітіќара ауылы, Асанбаев кґшесі, 51

8 (71435)-2-04-97

8

«Денисов ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Денисов ауданы, Денисов ауылы, Калинин кґшесі, 5

8 (71434)-2-19-23

9

«Ќарабалыќ ауданы јкімдігініѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќарабалыќ ауданы, Ќарабалыќ кенті, Космонавтов кґшесі, 31

8 (71441)-3-37-65

10

«Ќостанай ќаласы јкімдігініѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќостанай ќаласы, Алтынсарин кґшесі, 128

8 (7142)-54-14-43

11

«Ќостанай ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќостанай ауданы, Затобольск, кенті, Калинин кґшесі, 63а

8 (71455)-2-16-79

12

«Ќамысты ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќамысты ауданы, Ќамысты ауылы, Ержанов кґшесі, 61

8 (71437)-2-13-14

13

«Ќарасу ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы, Исаков кґшесі, 73

8(71452)-2-20-78

14

«Лисаковск ќаласы јкімдігініѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Лисаковск ќаласы, Мир кґшесі, 31

8(71433)-3-45-21

15

«Меѕдіќара ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Меѕдіќара ауданы, Боровское ауылы, Королев кґшесі, 5

8(71443)-2-28-24

16

«Наурызым ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Наурызым ауданы, Ќарамеѕді ауылы, Шаќшаќ-Жјнібек кґшесі, 1

8(71454)-11-12

17

«Рудный ќаласы јкімдігініѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Рудный ќаласы, Космонавтов даѕєылы, 12

8(71431)-4-63-73

18

«Сарыкґл ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Сарыкґл ауданы, Сарыкґл кенті, Ленин кґшесі, 82

8 (71451)-2-27-53

19

«Таран ауданы јкімдігініѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Таран ауданы, Таран ауылы, Калинин кґшесі, 60

8 (71436)-3-63-82

20

«Ўзынкґл ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ўзынкґл ауданы, Ўзынкґл ауылы, Мїсірепов кґшесі, 14

8 (71444)-2-13-65

21

«Федоров ауданы јкімдігініѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Федоров ауданы, Федоровка ауылы, Красноармейская кґшесі, 53

8 (71442)-2-10-24

Маѕєыстау облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Маѕєыстау облысыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Аќтау ќаласы, 14 шаєын аудан, 1 єимарат, 102 кабинет, 1-ќабат

8(7292)-31-36-47, 8 (7292)-31-45-47

2

«Аќтау ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Аќтау ќаласы, 4 шаєын аудан, № 72 єимарат, № 218 кабинет, 2-ќабат

8(7292)-33-65-33, 8 (7292)-33-65-35

3

«Жаѕаґзен ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Жаѕаґзен ќаласы, Сјтпаев кґшесі, 1 єимарат, № 113 кабинет, 1-ќабат

8 (72934)-5-03-81

4

«Бейнеу ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы, Досан Тјжібаев кґшесі, аудандыќ јкімдіктіѕ єимараты, 2-ќабат

8(72932)-2-54-14,
8 (72932)-2-13-67

5

«Ќараќия ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќараќия ауданы, Ќўрыќ ауылы, Досан Батыр кґшесі, 6 єимарат, № 2 кабинет, 2-ќабат

8(72937)-2-19-88,
8(72937)-2-22-15

6

«Маѕєыстау ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Маѕєыстау ауданы, Шетпе ауылы, орталыќ алаѕ, 1 єимарат

8 (72931)-2-21-92
 

7

«Тїпќараєай ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Тїпќараєай ауданы, Форт-Шевченко ќаласы, Тјжиўлы кґшесі, № 3 єимарат, № 1кабинет

8 (72938)-2-29-08

8

«Мўнайлы ауданыныѕ Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс бґлімі» ММ

Мўѕайлы ауданы, Маѕєыстау ауылы, ХЌКО єимараты, 4-ќабат

8 (7292)-46-64-96

Павлодар облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Павлодар ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Павлодар ќаласы, Кривенко, кґшесі, 25

8(7182)-32-08-94

2

«Екібастўз ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Екібастўз ќаласы, Дїйсенбаев кґшесі, 34

8(7187)-75-56-60

3

«Аќсу ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Аќсу ќаласы, Астана кґшесі, 21

8(71837)-5-64-84

4

«Аќтоєай ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Аќтоєай ауданы, Аќтоєай ауылы, Алин кґшесі, 97

8(71841)-2-21-56

5

«Баянауыл ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Сјтпаев кґшесі, 45

8(71840)-9-22-34

6

«Железин ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Железин ауданы, Железинка ауылы, Квитков кґшесі, 7

8(71831)-2-19-69

7

«Ертіс ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Байзаќов кґшесі, 14

8(71832)-2-35-63

8

«Ќашыр ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќашыр ауданы Ќашыр ауылы, Ѕлгин кґшесі, 172

8(71833)-2-10-55

9

«Лебяжі ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Лебяжі ауданы, Аќќу ауылы, Јбілхайыр Баймолдин кґшесі, 13

8(71839)-2-14-31

10

«Май ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Май ауданы, Кґктґбе ауылы, Јйтеке би кґшесі, 18

8(71838)-9-21-17

11

«Павлодар ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Павлодар ауданы, Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32

8(7182)-32-30-14

12

«Успенск ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Успенск ауданы, Успенка ауылы, Тјуелсіздікке 10 жыл кґшесі, 30

8(7183)-49-11-09

13

«Шарбаќты ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Шарбаќты ауданы, Шарбаќты ауылы, Советов кґшесі, 51

8(71632)-2-28-93

Солтїстік Ќазаќстан облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы басќармасы» ММ

Петропавл ќаласы, Ќазаќстанныѕ Конституциясы кґшесі, 23

8(7152)-46-35-57

2

«Тимирязев ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Ш. Ујлиханов кґшесі, 1

8(71537)-2-15-48

3

«Есіл ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Есіл ауданы, Явленка ауылы, Ленин кґшесі, 9

8(71543)-2-14-87

4

«Айыртау ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Айыртау ауданы, Саумалкґл ауылы, Ш. Ујлиханов кґшесі, 44

8(71533)-2-05-61

5

«Аќжар ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Аќжар ауданы, Талшыќ ауылы, Целинная кґшесі,13

8(71546)-2-10-09

6

«Аќќайыѕ ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Аќќайыѕ ауданы, Смирнов ауылы, Труд кґшесі,16

8(71532)-2-24-62

7

«Жамбыл ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Жамбыл ауданы, Пресновка ауылы, Е.Шайкин кґшесі, 30

8(71544)-2-27-56

8

«М. Жўмабаев ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

М. Жўмабаев ауданы, Булаев ќаласы, Юбилейная кґшесі, 56

8(71531)-2-01-19

9

«Ќызылжар ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Ќызылжар ауданы, Бескґл ауылы, Гагарин кґшесі, 11

8(71538)-2-19-86

10

«Мамлют ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Мамлют ауданы, Мамлют ќаласы, А. Ќўнанбаев кґшесі, 5

8(71541)-2-24-48

11

«Є. Мїсірепов ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Є. Мїсірепов ауданы, Новоишимское ауылы, Ленин кґшесі, 2

8(71535)-2-15-79

12

«Тайынша ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Тайынша ауданы, Тайынша ќаласы, Ќазаќстаныѕ Конституциясы кґшесі, 26

8(71536)-2-20-56

13

«Ујлиханов ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Ујлиханов ауданы, Кішкенекґл ауылы, Ш. Ујлиханов кґшесі, 85

8(71542)-2-25-05

14

«Шал аќын ауданыныѕ Ќўрылыс бґлімі» ММ

Шал аќын ауданы, Сергеевка ќаласы, Победа кґшесі, 35

8(71534)-2-03-89

Оѕтїстік Ќазаќстан облысы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Арыс ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Арыс ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 3

8(72540)-2-11-77

2

«Кентау ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Кентау ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 51

8(72536)-3-56-74

3

«Тїркістан ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Тїркістан ќаласы, Байбурт кґшесі, 4

8(72533)-3-34-02, 8 (72533)-4-27-22

4

«Шымкент ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Шымкент ќаласы, Тїркістан кґшесі, 11

8(7252)-53-61-98,8(7252)-54-84-01,8 (7252)-54-80-79

5

«Бјйдібек ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Бјйдібек ауданы, Шаян ауылы, Бјйдібек кґшесі, н/ж

8(72548)-2-20-20

6

«Ќазыєўрт ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ќазыєўрт ауданы, Ќазыєўрт ауылы, Ќонаев кґшесі, н/ж

8(72539)-2-25-71,8(72539)-2-31-33

7

«Маќтаарал ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Маќтаарал ауданы, Жетісай ќаласы, Яссауи кґшесі, 69

8(72534)-6-13-67

8

«Ордабасы ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Ќазыбек би кґшесі, н/ж

8(72530)-2-18-63

9

«Отырар ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Отырар ауданы, Шјуілдір ауылы, Алтынбеков кґшесі, 3

8(72544)-2-17-56

10

«Сайрам ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Сайрам ауданы, Аќсу ауылы, Жібек жолы кґшесі, 55

8(72531)-2-06-04

11

«Сарыаєаш ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Сарыаєаш ауданы, Сарыаєаш ќаласы, Исмаилов кґшесі, 55

8(72537)-2-22-87

12

«Созаќ ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Созаќ ауданы, Шолаќќорєан ауылы, Жібек жолы кґшесі, н/ж

8(72546)-4-14-53, 8(72546)-4-19-53

13

«Тґлеби ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Тґлеби ауданы, Леѕгір ќаласы, Јйтеке би кґшесі

8(72547)-6-22-70

14

«Тїлкібас ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Тїлкібас ауданы, Рысќўлов ауылы, Ќонаев кґшесі, 24

8(72538)-5-25-53, 8(72538)-5-18-67

15

«Шардара ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Шардара ауданы, Шардара ќаласы, Ќазыбек би кґшесі, 3

8(72535)-2-27-40

Алматы ќаласы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Алматы ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алматы ќаласы, Абылайхан даѕєылы, 91, 7-9-ќабаттар

8 (727)-279-58-24

2

«Алмалы ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алматы ќаласы, Абылайхан даѕєылы, 91, 7-ќабат

8 (727)-279-58-24

ін. (225)

3

«Алатау ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алматы ќаласы, Абылайхан даѕєылы, 91, 7-ќабат

8 (727)-279-58-24

ін. (224)

4

«Јуезов ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алматы ќаласы, Абылайхан даѕєылы, 91, 7-ќабат

8 (727)-279-58-24

ін. (214)

5

«Бостандыќ ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алматы ќаласы, Абылайхан даѕєылы, 91, 7-ќабат

8 (727)-279-58-24

ін. (215)

6

«Жетісу ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алматы ќаласы, Абылайхан даѕєылы, 91, 7-ќабат

8 (727)-279-58-24

ін. (223)

7

«Медеу ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алматы ќаласы, Абылайхан даѕєылы, 91, 7-ќабат

8 (727)-279-58-24

ін. (216)

8

«Тїрксіб ауданыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Алматы ќаласы, Абылайхан даѕєылы, 91, 7-ќабат

8 (727)-279-58-24

ін. (217)

Астана ќаласы бойынша ќалалар мен аудандардыѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімдері

1

«Астана ќаласыныѕ Сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ

Астана ќаласы, Јуезов кґшесі, 6

8 (7172)-33-37-30

   

«Ќазаќстан Республикасы      
аумаєында жылжымайтын       
мїлік объектілерініѕ мекенжайын 
аныќтау жґнінде аныќтама беру» 
мемлекеттік ќызмет стандартына 
2-ќосымша           

  1   2   3   4Похожие:

«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты

«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік қызмет регламенті
Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру мемлекеттік қызмет регламенті (бұдан...
«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік қызметінің регламенті
Бұл регламент «Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік...
«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік қызмет регламенті
Осы "Жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру" жөнiндегi мемлекеттiк қызмет көрсету регламентiнде...
«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау бойынша анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін...
«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты iconЌаражал ќаласыныѕ аумаєында Ќазаќстан Республикасы Президенттiгiне, Ќазаќстан Республикасы Парламент Мјжiлiсiне партиялыќ тiзiмдер бойынша, облыстыќ жјне ќалалыќ
Республикасы Президенттiгiне, Ќазаќстан Республикасы Парламент Мјжiлiсiне партиялыќ тiзiмдер бойынша, облыстыќ жјне ќалалыќ мјслихат...
«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты iconЭлектрондыќ мемлекеттік ќызмет кґрсету регламенттерін бекіту туралы
Жўмыссыз азаматтарєа аныќтама беру электрондыќ мемлекеттік ќызмет кґрсету регламенті
«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты
Жергілікті атқарушы органдар көрсететін әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік қызметтердің стандарттарын бекіту туралы 2011 жылғы...
«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты
Мемлекеттік қызмет «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының...
«Ќазаќстан Республикасы аумаєында жылжымайтын мїлік объектілерініѕ мекенжайын аныќтау жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты
Мемлекеттік қызмет «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы