Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері icon

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлеріНазваниеОқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері
страница4/4
Дата конвертации24.10.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4

Ә қосымшасы


^ Ата-аналар үшін сауалнама

1.

Сіз қандай құндылықтарды оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасы шығармашылығының басым түрлері деп атар едіңіз? (екіден артық емес нұсқаны таңдауға болады)

а)

отбасы
ә)

денсаулық
б)

білім беру
в)

басқа
2.

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасы шығармашылығының түрлері туралы біліміңіз жеткілікті деп санайсыз ба?

а)

Иә
ә)

Иә, жеткілікті деуге болады
б)

Жоқ
в)

Жоқ , жеткіліксіз деуге болады
3.

^ Сіз қалай ойлайсыз, оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда мектеп қандай міндеттерді атқаруы тиіс, ал отбасы – қандай? (екіден артық емес нұсқаны таңдауға болады)

^ Мектеп міндетті:

а)

оқытуға
ә)

тәрбиелеуге
б)

денсаулықты нығайтуға ықпал етуге
в)

басқа
^ Отбасы міндетті:

а)

тәрбиелеуге
ә)

қамтамасыз етуге
б)

денсаулықты нығайтуға ықпал етуге
в)

басқа
4.

^ Мектеп және отбасы ынтымақтастығы аясында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы ақпаратты қандай дереккөздерінен аласыз? (екіден артық емес нұсқаны таңдауға болады)

а)

бұқаралық ақпарат құралдарынан (ТВ, радио, газеттер, журналдар)
ә)

білім беру мекемесі жетекшілерінің ақпаратынан, хабарламаларынан
б)

білім беру ұйымдарының сайтынан
в)

басқа
5.

^ Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы отбасы және мектеп ынтымақтастығына кедергі болатын маңызды мәселе қандай, атаңыз (екіден артық емес нұсқаны таңдауға болады)

а)

ата-аналардың қызығушылығының болмауы
ә)

ата-аналардың ақпараттан хабардар болмауы
б)

проблемаларды білмеуі
в)

басқа
Қолданылған әдебиеттер тізімі


  1. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары: / Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы №832 қаулысы // ресми мәтін. Астана: Әділет, 2012. – 14 б.

  2. Назарбаев, Н. Ә.: Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам / Н.Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан. – 2012. – 10 шілде.

 3. Назарбаев, Н. Ә. «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» Қазақстан халқына Жолдауы / Н.Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан. – 2012. – 28 қаңтар.

4. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы / Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығы // ресми мәтін. – Астана, 2012. – 114 б.

5. Крупник, С.А. Функциональная грамотность / С.А. Крупник,
В.В. Мацкевич.  М.: Педагогика, 2010.

6. Сметанникова, Н. Н. Грамотность. Единственное или множественное число? / Н.Н. Сметанникова.  М.: Баласс, 2002.

7. Леонтьев, А.А. От психологии чтения к психологии обучения/
А.А. Леонтьев.  М.: УМЦ «Школа 2100», 2011.

8. Байтажикова, К.А. Материалы августовской конференции/
К.А. Байтажикова. Научно-практический центр «Дарын» МОН РК – /
10-12 августа, 2012. //Электронный ресурс. – Режим доступа: http://daryn.kz.

9. Рауандина, А.К. Қазақ тілін оқытуда оқушылардың функционалдық сауатгылығын қалыптастыру әдістемесі (орыс тілді мектептердің
5-6-сыныптары): педагогика ғылымдарының канд. ... дис. авторефераты: 28.12.2010 қорғалды / А.К. Рауандина. – Алматы, 2009. – 32 б.

10. Бунеев, Р.Н. Понятие функциональной грамотности / Р.Н. Бунеев. – М.: УМЦ «Школа 2100», 2003.

11. Перминова, Л.М. Минимальное поле функциональной грамотности (из опыта С.-Петербургской школы)/ Л. М. Перминова. – С.-Пб.: Педагогика, 1999. – №2.

12. Нарикбаева, Л.М. Подготовка будущего учителя к работе с одаренными детьми: метод. пособие / Л.М. Нарикбаева, С.И. Калиева. – Алматы: Изд-во АГУ, 2001. – 45 с.

13. Джуринский, А. Сравнительная педагогика / А. Джуринский // Школьное воспитание: уч. пособие для студентов. – М: Просвещение, 2007. – Гл. 1.

14. Дерябин, Ю.С. Сравнительная педагогика. Педагогика / Ю.С. Дерябин // 2004. – № 4.

15 Результаты Международного исследования PISA 2009 в Эстонии //Электронный ресурс. – Режим доступа: ttp://www.hm.ee/index.php?2512166.

16. Алишев, Т.Б. Система образования в Сингапуре / Т.Б. Алишев,
А.Х. Гильмутдинов //Электронный ресурс. – Режим доступа: my-volga.ru/ content/ sistema-obrazov.

17. Уроки американской школы. Об обучении функциональной грамотности в американской школе / Курс «Развитие навыков функционального чтения» //Электронный ресурс. – Режим доступа: hij.ru/read/articles/view/243/.

18. Кусаинов, А. К. Знаем ли мы своих детей? / А.К. Кусаинов,
К.Ж. Кожахметова, М.Е. Демеуова. – Алматы: Изд-во РОНД, 2004.

19. Байбородова, Л. В. О работе классного руководителя /
Л.В. Байбородова, В.П. Сер­геева, Е.Н. Степанова, М.И. Рожков. – М.: Владос, 2001. – 274 с.


Мазмұны


Кіріспе..................................................................................................................

3

1

Оқушылардың функционалдық сауаттылығы мәселелерін

зерттеу әдіснамасы.......................................................................................


5

2

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы

мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны.............................


13

2.1

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы

мектеп және отбасы өзара іс-әрекетінің Қазақстан Республикасы

білім беру ұйымдарының тәжірибесі.........................................................15

2.2

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы

мектеп және отбасы өзара іс-әрекетінің шетелдік тәжірибесі.................


20

3

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы

отбасы және мектептің өзара әрекеттесу түрлері.....................................


26

Қорытынды......................................................... .................................................

32

Қосымшалар.................................................. ...................................................

33

Қолданылған әдебиеттер тізімі...........................................................................

35^ Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы
мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлеріӘдістемелік құрал


Басуға 19.04.2013 қол қойылды. Пішімі 60×84 1/16. Қағазы офсеттік. Офсеттік басылыс.

Қаріп түрі «Times New Roman». Шартты баспа табағы 2,3.


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы» РМҚК

010000, Астана қ., Достық көшесі 20, «Санкт-Петербург» с.-і. о., 13-қабат.

1   2   3   4Похожие:

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері icon12-жылдық мектеп жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау әдістемесі
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2013 жылғы 15 сәуірдегі №2 хаттама)
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері iconОқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын бекіту туралы
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері iconОқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда 12 жылдық білім беру мазмұнының кіріктірілуі мен сабақтастығы
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2013 жылғы 15 сәуірдегі №2 хаттама)
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері icon12 жылдық мектеп оқушыларының қазақ тілінен функционалдық сауаттылығын
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2013 жылғы 15 сәуірдегі №2 хаттама)
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері iconБастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылған (2013 жылғы 15 сәуірдегі №2 хаттама)
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері icon12 жылдық білім беру жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың тұжырымдамалық тұғырлары
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2013 жылғы 15 сәуірдегі №2 хаттама)
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері icon«ОҚушылардың білім деңгейін, Қабілетін анықтай отырып, танымдық ҚҰзреттілігін қалыптастырудағы топтық ЖҰмыстың орны»
Беру мақсаты мен мазмұны қазіргі заман талабына сай анықталуы керек. Өзге мемлекеттер тәрізді Қазақстан да әлемдік өркениеттер қатарынан...
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері iconКонкурс өткізу кезінде әкімшілік іс-әрекетінің өзара қисынды байланысу жүйелігін көрсететін сызба
«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын...
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері iconКонкурс өткізу кезінде әкімшілік іс-әрекетінің өзара қисынды байланысу жүйелігін көрсететін сызба
«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын...
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері iconОқ ушыларды ң функционалды қ сауаттылы ғ ын дамыту ж ө ніндегі 2012 2016 жылдар ғ а арнал ғ ан ұ лтты қ іс- қ имыл жоспарын бекіту турал ы
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы