\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы icon

"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралыНазвание"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы
Дата конвертации16.05.2013
Размер127.61 Kb.
ТипДокументы
источник
"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы № 1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 22 наурыздаєы № 525 Жарлыєы


"Егемен Ќазаќстан" 27.03.2013 ж. № 93 (28032); "Казахстанская правда" от 27.03.2013 г. № 105-106 (27379-27380)
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      Осы Жарлыќтыѕ ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті
мен Їкіметі актілерініѕ жинаєында 
жариялануєа тиіс          

      «Мемлекеттік ќызмет туралы» 1999 жылєы 23 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 14-бабын іске асыру маќсатында ^ ЌАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. «Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы» Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы № 1243 Жарлыєына (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2003 ж., № 47, 524-ќўжат; 2004 ж., № 21, 265-ќўжат; 2006 ж., № 1, 1-ќўжат; 2007 ж., № 43, 499-ќўжат; 2008 ж., № 20, 182-ќўжат; № 42, 465-ќўжат) мынадай ґзгерістер енгізілсін:
      2-тармаќ алып тасталсын;
      жоєарыда аталєан Жарлыќпен бекітілген Мемлекеттік ќызметтіѕ кадр резерві туралы ереже осы Жарлыќќа ќосымшаєа сјйкес жаѕа редакцияда жазылсын.
      2. Осы Жарлыќ алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап, біраќ 2013 жылєы 26 наурыздан ерте емес, ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Президенті                                 Н.Назарбаев.

Ќазаќстан Республикасы 
Президентініѕ    
2013 жылєы 22 наурыздаєы
№ 525 Жарлыєымен  
бекітілген     

^ Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы ереже

       Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы осы ереже мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiн ќалыптастыру жјне онымен жўмысты ўйымдастыру тјртібін регламенттейдi.

^ 1. «А» корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік ќызметініѕ кадр резерві

      1. «А» корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік ќызметініѕ кадр резерві (бўдан јрі – «А» корпусыныѕ кадр резерві) – «А» корпусыныѕ бос мемлекеттік лауазымдарына орналасуєа їміткер Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен ќалыптастырылєан жїйеленген тізімі.
      «А» корпусыныѕ кадр резервін мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкілетті орган «А» корпусыныѕ кадр резервіне алу їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi жанындаєы Кадр саясаты жґніндегі ўлттыќ комиссия (бўдан јрі – Ўлттыќ комиссия) ўсыным берген азаматтар ќатарынан ќалыптастырады.
      2. Лауазымынан босатылєан «А» корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік ќызметшісі босатылєан кїнінен бастап бір жылєа Ўлттыќ комиссияныѕ шешімі бойынша кадр резервіне алынады. Лауазымынан терiс себептермен босатылєан «А» корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік ќызметшісі кадр резервіне алынбайды.
      3. «А» корпусыныѕ кадр резервіне іріктеу жјне «А» корпусыныѕ бос лауазымдарына орналасуєа конкурстыќ іріктеу Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті айќындайтын тјртіппен жїзеге асырылады.
      4. Лауазымдары «А» корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік лауазымдарына ґзгертілген мемлекеттік ќызметшілер «А» корпусыныѕ кадр резервіне Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті бекітетін Мемлекеттік ќызмет ґткеру тјртібі туралы ережеде айќындалатын тјртіппен, Ўлттыќ комиссияныѕ шешімі бойынша алынады.
      5. «А» корпусыныѕ кадр резервінен шыєару їшін:
      1) «А» корпусыныѕ кадр резервіне алынєан адамныѕ ґтініш беруі;
      2) осы Ереженіѕ 2-тармаєында кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, «А» корпусыныѕ кадр резервіне алынєан кїнінен бастап екі жыл ґтуі;
      3) «А» корпусыныѕ резервшiсінiѕ кґрiнеу жалєан мјлімет бергенiн жјне ќўжаттарды бўрмалаєанын айєаќтайтын фактiлердіѕ аныќталуы;
      4) «А» корпусыныѕ кадр резервiне алу туралы шешiм ќабылдау сјтiнде беймјлiм болєан немесе орын алмаєан, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес азаматтардыѕ мемлекеттiк ќызметте болуын шектейтiн негiздердіѕ туындауы;
      5) мемлекеттік јкімшілік ќызметшілер атќаратын лауазымынан теріс себептер бойынша босатылєан;
      6) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген жаєдайларда, оныѕ ішінде тјртіптік істерді, мемлекеттік органдар ґткізген баєалау материалдарын ќарау нјтижелері бойынша Ўлттыќ комиссияныѕ ўсынымдары негіз болып табылады.

2. «Б» корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік ќызметініѕ кадр резерві

2.1. Жалпы ережелер

      6. «Б» корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік ќызметініѕ кадр резерві (бўдан јрі – «Б» корпусыныѕ кадр резерві) – «Б» корпусыныѕ бос мемлекеттік лауазымдарына орналасуєа їміткер Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен ќалыптастырылєан жїйеленген тізімі.
      7. Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган жјне оныѕ аумаќтыќ органдары «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу туралы шешiм ќабылдаєан сјттен бастап, резервке алу туралы ґтiнiш берген азамат «Б» корпусыныѕ кадр резервiнде тўратын адам (бўдан јрi – резервшi) мјртебесiне ие болады. Мемлекеттік јкімшілік ќызметтіѕ кадр резервiнде тўру бiр жылдан ўзаќќа созылмайды.
      Резервшiлерді «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметі лауазымдарыныѕ тиiстi немесе тґменгi санаты лауазымына таєайындау лауазымдар санаттарыныѕ бiр тобы шегiнде жїзеге асырылады.
      Резервшілерді таєайындау «Б» корпусыныѕ кадр резервіне алынєан кїнінен бастап бiр жыл iшiнде ґздерiнiѕ келiсiмiмен жјне біліктілік талаптарына сай болєанда жїзеге асырылады.
      8. «Б» корпусыныѕ кадр резервiн мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган жјне оныѕ аумаќтыќ органдары:
      1) конкурстыќ iрiктеуге ќатысќан жјне мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясы кадр резервiне алу їшін ўсыным берген;
      2) Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде жоєары оќу орнынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша оќудан ґткен;
      3) Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегi республикалыќ комиссия айќындайтын басым мамандыќтар бойынша шетелдiѕ жоєары оќу орындарын аяќтаєан;
      4) мемлекеттiк органдар халыќаралыќ ўйымдарєа немесе басќа мемлекеттерге жўмысќа жiберген азаматтардыѕ ќатарынан ќалыптастырады.
      9. «Б» корпусыныѕ кадр резервi Мемлекеттiк ќызметшiлер лауазымдарыныѕ тiзiлiмiне сјйкес «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарыныѕ јрбiр санаты їшiн ќалыптастырылады.
      10. «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу азаматтардыѕ ґзініѕ ерікті ќалауы негiзiнде, осы Ережеде белгіленген тјртіппен мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi органныѕ немесе оныѕ аумаќтыќ органдарыныѕ шешiмiмен жїзеге асырылады.
      11. Резервшi жґнiндегi деректердi мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган жјне оныѕ аумаќтыќ органдары жїйеленген тiзiмге енгiзедi жјне мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган бекiткен тиiстi тiркеу нысандарын толтырады.
      12. Мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясыныѕ ўсынымы бойынша «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алынєан резервші конкурстыќ комиссиясы оны алуєа ўсынєан мемлекеттік органєа єана «Б» корпусыныѕ кадр резервiнен конкурстан тыс тјртіпте таєайындалады.
      Резервшiнiѕ заѕнамада белгiленген тјртiппен «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкімшiлiк ќызметінiѕ бос лауазымына орналасуєа конкурсќа ќатысу ќўќыєы саќталады.
      13. Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi органныѕ жјне оныѕ аумаќтыќ органдарыныѕ резервшi бiлiктiлiк талаптарына сай болєан жаєдайда ґз ґтiнiшi бойынша оны лауазымдар санатыныѕ бiр тобы шегiнде тґменгi санаттаєы лауазымдарєа орналасу їшін «Б» корпусыныѕ кадр резервiне ауыстыруєа ќўќыєы бар.
      14. «Б» корпусыныѕ кадр резервiмен жўмысты ўйымдастыру мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi органєа жјне оныѕ аумаќтыќ органдарына жїктеледі.
      15. Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган мен оныѕ аумаќтыќ органдарыныѕ «Б» корпусыныѕ кадр резервiмен жўмысты ўйымдастыру жґнiндегi ґзара iс-ќимыл тјртiбiн мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган айќындайды.

^ 2.2. «Б» корпусыныѕ кадр резервiн конкурстыќ iрiктеуге ќатысќан азаматтар ќатарынан ќалыптастыру

      16. «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу їшін мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясы ўсынєан азаматтар «Б» корпусыныѕ кадр резервiне конкурс жарияланєан лауазым санаты бойынша алынады.
      «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу туралы мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясы ўсынымдары јрбiр бос лауазым їшiн бiр кандидаттан артыќ болмайтындай етіп шыєарылады.
      Егер конкурстыѕ нјтижесiнде бос лауазымєа орналасуєа кандидат аныќталмаса, конкурсќа ќатысушылардыѕ ешќайсысына «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу їшiн ўсыным берілмейді.
      17. «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу туралы ўсыным їшiн негiздер конкурсќа ќатысушыныѕ бос лауазым їшiн ќойылатын бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгi, шекті мјнді ќанаєаттандыратын тестiлеу кґрсеткіштерi мен мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясы жїргiзген јѕгiмелесудiѕ нјтижелерi болып табылады.
      18. «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу їшiн ўсыным жасау туралы шешiмдi мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясы дауыс беру арќылы ќабылдайды.
      19. Мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясыныѕ шешiмi, егер отырысќа оныѕ ќўрамыныѕ кемiнде їштен екiсi ќатысќан жјне мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясыныѕ ќатысып отырєан мїшелерiнiѕ кґпшiлiгi оны ќолдап дауыс берген болса, заѕды деп есептеледi. Комиссия мїшелерiнiѕ ќатысуы ауысу ќўќыєынсыз жїзеге асады.
      Комиссия мїшелерiнiѕ сырттай дауыс беруiне рўќсат етiлмейдi.
      20. «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу їшiн конкурс ґткiзушi мемлекеттiк орган он жўмыс кїнi iшiнде мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкілетті органєа жјне оныѕ аумаќтыќ органдарына конкурстыќ комиссия отырысыныѕ «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алуєа ўсыным жасау жґнiндегi хаттамасынан їзiндiнi, конкурсќа ќатысушыныѕ жеке iспараєын жјне оныѕ «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алынуєа жазбаша келiсiмiн ўсынады.
      21. Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган жјне оныѕ аумаќтыќ органдары осы Ереженiѕ 20-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды алєаннан кейін жетi жўмыс кїнi ішінде «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу немесе мўндай алудан бас тарту туралы шешiм ќабылдайды. Бас тарту їшiн негiздер конкурсќа ќатысушыныѕ осы Ереженiѕ 17-тармаєыныѕ талаптарына сай болмауы немесе мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган бекiткен Мемлекеттiк јкiмшiлiк бос лауазымєа орналасуєа кoнкуpc ґткiзу ќаєидаларыныѕ бўзылуы болып табылады.

2.3. «Б» корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік ќызметініѕ кадр резервiн Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде жоєары оќу орнынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша оќудан ґткен немесе басым мамандыќтар бойынша шетелдiѕ жоєары оќу орындарын аяќтаєан азаматтар ќатарынан ќалыптастыру

      22. Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде жоєары оќу орнынан кейінгі баєдарламалары бойынша оќудан ґткен немесе басым мамандыќтар бойынша шетелдiѕ жоєары оќу орындарын аяќтаєан азаматтар їшiн «Б» корпусыныѕ лауазымдары тиiстi санаттарыныѕ кадр резервiне алыну ќўќыєы оќуды аяќтаєан сјттен бастап туындайды.
      23. Осы Ереженiѕ 22-тармаєында санамаланєан азаматтарды «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу олар мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган белгілеген тјртiппен тестiлеуден ґткеннен кейiн жїзеге асырылады.
      24. Осы Ереженiѕ 22-тармаєында аталєан азаматтар «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алыну їшiн мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi органєа немесе оныѕ аумаќтыќ органдарына мынадай ќўжаттар ўсынады:
      1) ґтiнiш жјне мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша толтырылєан сауалнама;
      2) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері немесе оќуды аяќтаєанын растайтын ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары, ал шетелдiѕ оќу орнын аяќтаєан жаєдайда сонымен бірге бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ немесе оќуды аяќтаєанын растайтын ќўжаттардыѕ нотариат кујландырєан аудармасы;
      3) еѕбек ќызметiн растайтын, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi;
      4) денсаулыќ саќтау саласындаєы ујкілетті орган белгiлеген нысандаєы денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама;
      5) «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметi лауазымдарыныѕ тиiстi санаты їшiн белгiленген тестілеуден ґту нјтижелерi;
      6) 3х4 см кґлемдегi бір фотосурет.
      Азаматтар салыстыруды жїзеге асыру їшін 2) жјне 3) тармаќшаларда кґрсетілген ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын ўсынады, кейін ќўжаттар азаматќа ќайтарылады.
      25. Азаматтар ґздерiнiѕ бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби деѕгейi мен жеке бас ќасиетіне ќатысты ќосымша аќпарат (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар) ўсына алады. Егер азамат еѕбек ќызметiн жїзеге асырмаєан жаєдайда, еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ кґшiрмелерiн ўсыну талап етiлмейдi.
      26. Осы Ереженiѕ 24-тармаєында кґзделген ґтiнiш жјне ќўжаттар тїскен сјттен бастап їш жўмыс кїнi iшiнде мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган немесе оныѕ аумаќтыќ органы азаматты «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметі лауазымыныѕ тиiстi санатына «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу немесе мўндай алудан бас тарту туралы шешiм ќабылдайды.
      27. «Б» корпусыныѕ кадр резервіне алудан бас тарту їшін негіздер «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымыныѕ тиiстi санатына ќойылатын їлгiлік бiлiктiлiк талаптарына, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк ќызмет туралы заѕнамасыныѕ талаптарына сай болмауы, тестілеуде мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган белгілеген шекті мјннен тґмен нјтижелер алуы немесе осы Ереженiѕ 24-тармаєында кґрсетiлген ќўжаттардыѕ ўсынылмауы болып табылады.

^ 2.4. Мемлекеттiк органдар халыќаралыќ ўйымдарєа немесе басќа мемлекеттерге жўмысќа жiберген азаматтардан мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтiѕ кадр резервiн ќалыптастыру

      28. Мемлекеттiк органдар халыќаралыќ ўйымдарєа немесе басќа мемлекеттерге жўмысќа жiберген азаматтыѕ «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алыну ќўќыєы халыќаралыќ ўйымдардан немесе басќа мемлекеттерден жўмыстан оралєан сјттен бастап туындайды жјне ќайтып оралєаннан кейiн їш ай ішінде саќталады.
      29. Осы Ереженiѕ 28-тармаєында санамаланєан азаматтарды «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу олар мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган белгiлеген тјртіппен тестiлеуден ґткеннен кейiн жїзеге асырылады.
      30. Осы Ереженiѕ 28-тармаєында аталєан азаматтар «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алыну їшiн мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi органєа немесе оныѕ аумаќтыќ органына мынадай ќўжаттар ўсынады:
      1) ґтiнiш жјне мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша толтырылєан сауалнама;
      2) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері немесе оќуды аяќтаєанын растайтын ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары, ал шетелдiѕ оќу орнын аяќтаєан жаєдайда сонымен бірге бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ немесе оќуды аяќтаєанын растайтын ќўжаттардыѕ нотариат кујландырєан аудармасы;
      3) еѕбек ќызметiн растайтын, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi;
      4) денсаулыќ саќтау саласындаєы ујкілетті орган белгiленген нысандаєы денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама;
      5) «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметi лауазымдарыныѕ тиiстi санаты їшiн белгiленген тестілеуден ґту нјтижелерi;
      6) 3х4 см кґлемдегi бір фотосурет.
      Азаматтар салыстыруды жїзеге асыру їшін 2) жјне 3) тармаќшаларда кґрсетілген ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын ўсынады, кейін ќўжаттар азаматќа ќайтарылады.
      31. Азаматтар ґздерiнiѕ бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби деѕгейi мен жеке бас ќасиетіне ќатысты ќосымша аќпарат (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар) ўсына алады.
      32. Осы Ереженiѕ 30-тармаєында кґзделген ґтiнiш жјне ќўжаттар тїскен сјттен бастап їш жўмыс кїнi iшiнде мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган немесе оныѕ аумаќтыќ органы «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметі лауазымдарыныѕ тиiстi санатына «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу немесе мўндай алудан бас тарту туралы шешiм ќабылдайды.
      33. «Б» корпусыныѕ кадр резервіне алудан бас тарту їшін негіздер «Б» корпусыныѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарыныѕ тиiстi санатына ќойылатын їлгiлік бiлiктiлiк талаптарына, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк ќызмет туралы заѕнамасыныѕ талаптарына сай болмауы, тестілеуде мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган белгілеген шекті мјннен тґмен нјтижелер алуы немесе осы Ереженiѕ 30-тармаєында кґрсетiлген ќўжаттардыѕ ўсынылмауы болып табылады.

^ 2.5. «Б» корпусыныѕ кадр резервіне алынєан азаматтардыѕ мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа орналасуы

      34. Бос мемлекеттік јкiмшiлiк лауазым бар мемлекеттiк орган конкурс ґткiзгенге дейiн тиiстi санатќа резервшiлердiѕ тiзiмiн беру туралы мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi органєа немесе оныѕ аумаќтыќ органына сўрату жолдайды. Сўрату мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган бекiткен нысанда жолданады.
      35. Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган немесе оныѕ аумаќтыќ органы сўратуды алєан кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызмет лауазымдарыныѕ сўратылєан санатына ќойылатын біліктілік талаптарына сай келетін резервшiлердiѕ тiзбесiн жолдайды.
      36. Мемлекеттiк орган резервшiмен јѕгiмелесу ґткiзеді.
      Мемлекеттiк орган резервшiлерге јѕгімелесу ґткізу орны мен уаќыты туралы оны ґткізгенге дейінгі бес жўмыс кїнінен кешіктірмей хабарлайды, «Б» корпусыныѕ мемлекеттік јкiмшiлiк ќызметініѕ аталєан лауазымыныѕ функционалдыќ міндеттеріне сјйкес келетін сўраќтар тізбесін бекітеді.
      37. Мемлекеттiк орган бос мемлекеттік јкiмшiлiк лауазымєа резервшiнi орналастыру туралы шешiм ќабылдау кезінде осы мемлекеттiк органныѕ конкурстыќ комиссиясыныѕ ўсынымы бойынша «Б» корпусыныѕ кадр резервiне бўрын алынєан адамдардыѕ кандидатураларын бiрiншi кезекте ќарайды.
      Аталєан мемлекеттік органныѕ конкурстыќ комиссиясыныѕ ўсынымы бойынша кадр резервіне алынєан резервші бос мемлекеттік јкімшілік лауазымєа мемлекеттік орган белгілеген біліктілік талаптарына сјйкес келген жаєдайда, мемлекеттік орган осы резервшіні лауазымєа ќабылдауєа міндетті.
      Егер «Б» корпусыныѕ кадр резервінде белгіленген біліктілік талаптарына сјйкес келетін бір резервшіден кґбірек адам тўрєан жаєдайда, јѕгімелесу кезінде неєўрлым кґп сўраќќа жауап берген резервші лауазымєа таєайындалады.
      38. «Б» корпусыныѕ кадр резервінде осы Ереженіѕ 37-тармаєында кґрсетілген резервшілер болмаєан жаєдайда, мемлекеттік орган белгіленген біліктілік талаптарына сјйкес келетін басќа резервшілермен јѕгімелесу ґткізеді. Бўл ретте јѕгімелесу кезінде неєўрлым кґп сўраќќа жауап берген резервші лауазымєа таєайындалады.
      39. «Б» корпусыныѕ кадр резервiнде лауазымдардыѕ осы санаты бойынша немесе бос мемлекеттік јкімшілік лауазымєа мемлекеттiк орган белгiлеген бiлiктiлiк талаптарына сјйкес келетiн резервшiлер болмаєан жаєдайда мемлекеттiк орган конкурс ґткiзеді.
      40. Мемлекеттiк орган ќабылданєан шешiм туралы мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi органды немесе оныѕ аумаќтыќ органын резервшілер тізімін алєан кїнінен бастап бес жўмыс кїнi iшiнде хабардар етуге мiндеттi.
      41. Бос мемлекеттік јкімшілік лауазымєа орналасу жґніндегі жоєарыда кґрсетілген шешiм туралы жазбаша хабарламаныѕ негiзiнде мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган немесе оныѕ аумаќтыќ органы «Б» корпусыныѕ кадр резервіне тиiстi ґзгерiстер енгiзедi. Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган немесе оныѕ аумаќтыќ органы мемлекеттiк орган таѕдаєан резервшiнi хабардар етедi, оныѕ жеке iсін мемлекеттiк органєа жолдайды.
      42. Резервшініѕ мемлекеттік ќызметке кіруі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген тјртіппен жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызмет туралы заѕнамасында белгіленген талаптар саќтала отырып жїзеге асырылады.

^ 2.6. «Б» корпусыныѕ кадр резервінен шыєару

      43. Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкiлеттi орган жјне оныѕ аумаќтыќ органдары азаматтарды «Б» корпусыныѕ кадр резервiнен шыєаруды:
      1) резервшi мемлекеттiк ќызметтiѕ бос јкiмшiлiк лауазымына орналасќан;
      2) резервшi «Б» корпусыныѕ кадр резервінен шыєу туралы ґтiнiш берген;
      3) «Б» корпусыныѕ кадр резервiне алу туралы шешiм ќабылдау сјтiнде беймјлiм болєан немесе орын алмаєан, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес азаматтардыѕ мемлекеттiк ќызметте болуын шектейтiн негiздер туындаєан;
      4) осы Ереженiѕ 7-тармаєында кґрсетiлген мерзiм ґткен;
      5) бос мемлекеттік јкімшілік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу тјртібі бўзылєан;
      6) «Б» корпусыныѕ кадр резервіне алудыѕ осы Ережеде белгіленген тјртібі мен шарттары бўзылєан жаєдайларда жїзеге асырады.
      44. Мемлекеттік јкімшілік ќызметтіѕ кадр резервініѕ азаматтар алынєан лауазымдар санаты ґзгерген жаєдайда олардыѕ «Б» корпусы мемлекеттік јкімшілік лауазымына таєайындалуы жаѕадан белгіленген санат бойынша жїзеге асырылады. Таєайындау мемлекеттiк јкiмшiлiк ќызметтіѕ кадр резервіне алынєан кїннен бастап бiр жыл iшiнде резервшілердіѕ келiсiмiмен жјне олар бiлiктiлiк талаптарына сай болєан жаєдайда жїзеге асырылады.Похожие:

\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconМемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы
Мемлекеттiк ќызмет туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шiлдедегi Заѕыныѕ 20-бабына сјйкес ќаулы етемін
\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы №1567 Жарлыєына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы №1567 Жарлыєына ґзгеріс енгізу туралы
\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы №1567 Жарлыєына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы №1567 Жарлыєына ґзгеріс енгізу туралы
\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы №1567 Жарлыєына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы №1567 Жарлыєына ґзгеріс енгізу туралы
\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы №1567 Жарлыєына ґзгеріс енгізу туралы
Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы №1567 Жарлыєына ґзгеріс енгізу туралы
\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconЖарнама туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы n 508 Заѕы Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж.
Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., N 24, 174-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2003 жылєы 26 желтоќсандаєы n 332-333
\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconЖарнама туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы n 508 Заѕы Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж.
Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., N 24, 174-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2003 жылєы 26 желтоќсандаєы n 332-333
\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconМедициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтіѕ біліктілік талаптары мен лицензиялау ережесін бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1995 жылєы 29 желтоќсандаєы №1894 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы icon"Жылжымайтын мїлiкке ќўќыќтарды жјне онымен жасалатын мјмiлелердi мемлекеттiк тiркеу туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ 1995 жылєы 25 желтоќсандаєы n 2727 заѕ кїшi бар Жарлыєына ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу жґнiнде
Жылжымайтын мїлiкке ќўќыќтарды жјне онымен жасалатын мјмiлелердi мемлекеттiк тiркеу туралы Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ 1995...
\"Мемлекеттiк ќызметтiѕ кадр резервi туралы\" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2003 жылєы 4 желтоќсандаєы №1243 Жарлыєына ґзгерістер енгізу туралы iconЌазаќстан Республикасы Президентініѕ кейбір жарлыќтарына ґзгерістер енгізу туралы
Егемен Ќазаќстан" 27. 03. 2013 ж. №93 (28032); "Казахстанская правда" от 27. 03. 2013 г. №105-106 (27379-27380)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы