2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница6/13
Дата конвертации21.10.2013
Размер2.23 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

4.Қаржы көрсеткіштері
Финансовые показатели


Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі - өндірушінің өзі белгілеген бағасымен босатылған барлық өнім мен көрсетілген қызметтер құны.

Өндірістік шығыстар – негізгі және қосалқы қызмет түрлеріндегі өндірілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар.

Өндірістік емес шығыстар - бұл өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстарды, әкімшілік шығыстарды, қаржыландыруға жұмсалған шығыстарды қамтитын шығыстар.

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс - алынған және алуға жататын кіріс сомасынан қосылған құн салығын, акциздерді алып тастағандағы, сондай-ақ, қайтарылып берілген, тұтынушыларға ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағандағы түскен кіріс.

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны - босатылған (тиелген) дайын өнімнің (тауарлардың, қызметтердің) нақты өзіндік құны.

Салық салғанға дейінгі пайда (залал) – қаржыландырудан түскен жалпы пайда, кіріс, өзге де табыстардың сомасы мен өнімді өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстардың, қаржыландыруға арналған шығыстардың, әкімшілік және өзге де шығыстардың сомасының айырмасы ретінде анықталады.

Дебиторлық берешек – жеке және заңды тұлғалардан, кәсіпорынға олармен шаруашылықтық өзара қатынасының қорытындысында тиіс борыштар сомасы.

Міндеттемелер бойынша берешек – кәсіпорынмен уақытша тартылған және тиісті жеке және заңды тұлғаларға қайтаруға жататын ақшалай қаражаттар.

Мерзімі өткен берешек – есеп беретін күнге өтелмеген берешектің өткен кезеңнен ауысқан қалдығы қосылған мерзімі өткен берешек сомасы.


Объем произведенной продукции и оказанных услуг – стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.

Производственные расходы – затраты, формирующие себестоимость произведенной продукции и оказанных услуг основного и вторичного видов деятельности.

Непроизводственные расходы – это расходы, которые включают расходы по реализации продукции и оказанию услуг, административные расходы, расходы на финансирование и прочие расходы.

Доход от реализации продукции и оказания услуг – сумма подлежащего к получению дохода за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, а также стоимости возвращенных товаров, скидки с продаж и скидки с цены, представленных покупателю.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – фактическая себестоимость отпущенной (отгруженной) готовой продукции (работ, услуг).

Прибыль (убыток) до налогообложения определяется как разница между суммой валовой прибыли, доходов от финансирования, прочих доходов и суммой расходов по реализации продукции и оказанию услуг, расходов на финансирование, административных и прочих расходов.

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающаяся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

Задолженность по обязательствам - денежные средства, временно привлеченные предприятием и подлежащие возврату соответствующим юридическим и физическим лицам.

Просроченная задолженность – сумма просроченной задолженности включающая переходящие остатки задолженности с предыдущего периода и непогашенные на отчетную дату.


2013 жылғы II тоқсандағы экономикалық қызмет түрлері бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі
Результат финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности, по видам экономической деятельности во II квартале 2013 года


мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем произведенной продукции и оказанных услуг

Өнімдерді өткізуден және қызметтер көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

Өндірістік емес шығыстар
Непроизвод-ственные расходы

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообло-жения
Барлығы

1 265

436 582 373

509 148 817

362 829 063

117 392 783

58 699 700

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

581

90 826 951

68 976 031

63 802 678

17 454 296

-4 067 908

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

88

148 945 754

180 756 966

114 347 957

38 161 363

38 698 296

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

169

88 961 711

108 328 977

72 090 767

26 298 815

14 715 115

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

33

11 334 567

15 482 823

11 367 572

1 985 460

2 382 006

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

30

1 764 029

1 713 697

1 313 316

233 900

278 969

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

74

44 355 124

43 729 053

28 229 152

6 388 919

10 184 807

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

44

15 979 063

55 094 953

46 008 650

11 402 317

-973 767

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

92

19 278 163

19 383 337

16 137 552

4 483 425

172 800

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

6

493 176

533 711

384 814

124 360

24 537

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

1

85 254

85 254

79 301

4 743

2 435

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

2

1 744 241

23 889

12 850

233 497

-195 807

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

6

1 090 826

1 089 842

779 825

620 865

-308 992

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

55

7 607 020

9 577 741

4 957 235

7 569 094

-2 374 695

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

9

2 758 998

2 758 998

2 246 152

557 892

-45 046

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

73

1 160 522

538 878

193 446

1 721 274

74 080

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

2

196 974

1 074 667

877 796

152 563

132 870

Предоставление прочих видов услуг

2013 жылғы II тоқсандағы облыстар бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі
Результат финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности,
по областям во II квартале 2013 года


мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем произведенной продукции и оказанных услуг

Өнімдерді өткізуден және қызметтер көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

Өндірістік емес шығыстар
Непроизводственные расходы

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообложения

Қазақстан Республикасы

1 265

436 582 373

509 148 817

362 829 063

117 392 783

58 699 700

Ақмола

172

34 478 983

38 473 523

34 569 282

10 841 361

-1 425 636

Ақтөбе

42

23 806 373

24 864 170

16 745 644

7 140 618

2 705 477

Алматы

190

90 445 142

109 090 032

72 945 413

27 893 394

13 667 374

Атырау

30

16 566 640

16 772 088

12 405 834

2 057 210

2 506 292

Батыс Қазақстан

27

2 700 214

2 200 954

1 917 794

664 870

134 740

Жамбыл

53

27 525 510

28 167 005

16 584 220

4 028 056

8 169 533

Қарағанды

70

20 097 003

29 006 560

21 261 223

5 773 925

6 362 644

Қостанай

176

33 184 083

47 062 740

39 672 855

10 506 520

-188 256

Қызылорда

63

14 906 119

15 423 208

12 421 437

2 760 129

1 039 214

Маңғыстау

34

4 110 490

7 007 601

3 559 362

6 858 962

-3 222 218

Оңтүстік Қазақстан

119

116 858 466

142 058 786

89 137 023

23 538 878

33 296 436

Павлодар

32

4 809 339

4 279 513

3 130 538

1 573 699

9 166

Солтүстік Қазақстан

165

29 920 284

23 594 443

22 842 415

6 406 133

-3 840 195

Шығыс Қазақстан

92

17 173 727

21 148 194

15 636 023

7 349 028

-514 8712013 жылғы 1 шілдедегі экономикалық қызмет түрлері бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың берешегі
Задолженность крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности, по видам экономической деятельности
на 1 июля 2013 года


мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Дебиторлық берешек
Дебиторская задолженность

одан – сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі
из неё - задолженность покупателей и заказчиков
барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Барлығы

1 265

998 786 554

6 512 877

746 194 368

5 652 023

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

581

474 256 699

2 619 468

436 502 814

2 151 194

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

88

119 122 259

1 008 152

90 489 374

830 290

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

169

84 523 172

92 344

55 382 059

75 395

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

33

36 397 482

46 518

5 772 120

38 518

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

30

1 546 472

18 772

1 394 740

17 696

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

74

37 884 235

1 634 263

28 101 433

1 619 360

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

44

178 719 664

84 195

80 714 612

55 795

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

92

41 671 176

247 934

32 085 989

107 544

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

6

579 543

12 067

434 571

12 067

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

1

28 873

-

27 940

-

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

2

927 662

-

11 265

-

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

6

3 919 597

-

3 702 035

-

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

55

16 549 498

738 183

9 071 971

738 183

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

9

1 742 327

-

1 599 813

-

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

73

24 955

10 981

10 692

5 981

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

2

892 940

-

892 940

-

Предоставление прочих видов услугЖалғасы ПродолжениеМіндеттемелер бойынша берешек
Задолженность по обязательствам

жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу бойынша
по расчетам с поставщиками и подрядчиками
барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Барлығы

2 673 718 636

13 520 793

984 749 597

7 392 403

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

871 609 737

8 379 255

532 426 860

5 167 443

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

647 873 724

2 385 884

104 950 963

654 891

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

401 276 339

711 540

99 339 110

559 698

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

120 308 756

19 249

21 132 586

9 891

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

2 064 216

6 894

1 612 689

2 072

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

134 627 258

441 884

48 230 531

422 418

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

269 056 925

-

118 892 700

-

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

117 130 025

1 559 548

35 640 651

562 502

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

1 097 372

9 464

708 924

9 464

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

303 312

-

163 812

-

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

6 469 739

64

2 318

-

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

21 167 489

-

2 343 257

-

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

69 210 278

-

11 067 372

-

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

3 782 280

2 987

1 559 288

-

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

631 907

4 024

44 868

4 024

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

7 109 279

-

6 633 668

-

Предоставление прочих видов услугЖалғасы Продолжениебюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер бойынша
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

міндетті зейнетақылық жарнаны жинақтаушы зейнетақы қорына аудару
по перечислению обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды

банк қарыздары бойынша
по займам банков
барлығы
всего

одан мерзімі өткендері
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Барлығы

49 302 215

251 652

2 551 237

109 244

728 159 464

3 929 758

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

3 313 805

80 613

869 730

73 184

182 501 052

2 395 917

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

21 178 440

124 652

617 007

14 479

208 180 067

1 329 353

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

11 620 216

5 773

348 260

634

101 575 636

4 988

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

3 411 842

9 358

70 842

-

58 267 588

-

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

201 560

-

15 107

649

-

-

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

5 219 280

-

265 762

2 746

30 418 779

-

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

469 007

-

54 593

-

72 389 086

-

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

1 598 774

31 256

175 148

17 280

44 571 502

199 500

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

54 012

-

2 341

-

93 516

-

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

3 390

-

624

-

45 887

-

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

262

-

5 693

-

-

-

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

42 143

-

4 603

-

4 765 487

-

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

1 765 893

-

106 464

-

23 476 788

-

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

404 624

-

13 777

272

1 532 615

-

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

18 967

-

1 286

-

-

-

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

-

-

-

-

341 461

-

Предоставление прочих видов услугСоңы Окончаниеөзге де қарыздар бойынша
по прочим займам

өзге де кредиторлық берешектер мен есептеулер бойынша
по прочей кредиторской задолженности и начислениям

одан еңбекақы төлеу бойынша берешек
из нее задолженность по оплате трудабарлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Барлығы

346 530 202

725 203

562 425 921

1 112 533

9 603 155

223 237

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

61 307 307

33 673

91 190 983

628 425

1 845 193

58 238

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

135 412 953

176 226

177 534 294

86 283

2 762 733

11 055

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

114 990 279

-

73 402 838

140 447

2 163 513

34 381

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

11 373

-

37 414 525

-

395 972

-

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

15 114

-

219 746

4 173

80 055

4 173

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

4 593 719

-

45 899 187

16 720

918 469

16 720

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

3 232 302

-

74 019 237

-

318 039

-

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

3 469 779

515 304

31 674 171

233 706

548 603

95 891

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

-

-

238 579

-

15 707

-

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

-

-

89 599

-

4 830

-

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

1 319 215

-

5 142 251

64

64

64

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

11 718 937

-

2 293 062

-

16 765

-

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

10 204 005

-

22 589 756

-

499 730

-

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

35 925

-

236 051

2 715

22 891

2 715

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

219 294

-

347 492

-

10 591

-

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

-

-

134 150

-

-

-

Предоставление прочих видов услуг


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы