2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница5/13
Дата конвертации21.10.2013
Размер2.23 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

3. Үй шаруашылықтарының табыстары
Доходы домашних хозяйств


Күнкөрістің ең төмен деңгейінің шамасы - ең төменгі тұтыну қоржыны құнының шамасына тең бір адамға қажетті ең төменгі ақшалай табыс. Ең төменгі тұтыну қоржыны азық-түлік қоржынынан және азық-түлік емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге жұмсалған шығыстардан тұрады. Ол қажетті азық-түлік емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге жұмсалған шығыстардың тіркелген үлесіне көбейтілген ең төменгі азық-түлік қоржыны құнының негізінде есептеліп шығарылады. Азық-түлік емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге жұмсалған шығыстардың тіркелген үлесі қазіргі кезде ең төменгі тұтыну қоржыны құнының арақатынасынан 40 пайыздық мөлшерінде белгіленген.

Табысы күнкөрістің ең төмен деңгейінен (азық-түлік қоржынының құнынан) төмен халықтың үлесі (саны) - төмен табыстылықтың ауқымын өлшейтін сандық көрсеткіш. Ол табысы белгіленген өлшемнен де төмен үй шаруашылықтары мүшелерінің үлесін зерттелген халыққа пайызбен көрсетеді.

Үй шаруашылығы – бір немесе одан да көп жеке адамдардан құралған, бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын экономикалық субъект.

Үй шаруашылығының орташа көлемі зерттелетін үй шаруашылықтарының бар мүшелерінің санын үй шаруашылықтарының санына бөлу арқылы анықталады.

Үй шаруашылықтарының тұтынуға жұмсалған табыстары - тұтынуға жұмсалған ақшалай табыстардың сомасы (өндірістік қызметке салынған күрделі жұмсалымдар мен қорланымсыз), меншікті өндіріс өнімдерін тұтыну құны және заттай нысандағы трансферттер болып саналады. Меншікті өндіріс өнімдерін тұтынудың құндық бағасы өңірдегі тауарларды сатып алудың орташа бағасы бойынша есептеледі.

Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы табыстары табыстардың жалпы сомасын тұрғылықты халық санына бөлумен есептеледі.

Ақшалай шығыстар - тұтыну шығыстары; салықтар, алымдар, сақтандыру және өзге де төлемдер; борышты, алиментті, айыппұлды төлеу, кредитті өтеу, туысқандарға, таныстарға көмек көрсету және тұтынуға қатысы жоқ өзге де шығыстар.

Тұтыну шығыстары – халықтың тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтерге бағытталған ақшалай шығыстарының бөлігі. Бұған тамақ өнімдерін сатып алу, үйден тыс тамақтану, алкогольді ішімдіктер, темекі өнімдерін, азық-түлік емес тауарлары мен ақылы қызметтер сатып алу шығыстары кіреді.


Величина прожиточного минимума – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина состоит из продовольственной корзины и расходов на непродовольственные товары и услуги. Рассчитывается исходя из стоимости минимальной продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги. Фиксированная доля расходов на непродовольственные товары и услуги в настоящее время установлена в размере 40% в соотношении к стоимости минимальной потребительской корзины.

Доля (численность) населения с доходами ниже прожиточного минимума (стоимости продовольственной корзины) – количественный показатель, измеряющий масштаб низкодоходности. Он показывает долю членов домохозяйств с доходами ниже установленного критерия, в процентах, к обследованному населению.

Домохозяйство (домашнее хозяйство) - экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.

Средний размер домохозяйства определяется делением числа членов обследуемых домохозяйств на число домохозяйств.

Доходы домохозяйств, использованные на потребление, представляют собой сумму денежных доходов, использованных на потребление (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление), стоимости потребленной продукции собственного производства и трансфертов в натуральной форме. Стоимостная оценка потребления продукции собственного производства рассчитывается по средним ценам покупки товаров в регионе.

Среднедушевые доходы населения исчисляются делением общей суммы доходов на численность населения.

Денежные расходы - потребительские расходы; налоги, сборы, страховые и прочие платежи; уплата долгов, алиментов, штрафы, погашение кредита, помощь родственникам, знакомым и прочие расходы не связанные с потреблением.

Потребительские расходы – часть денежных расходов населения, направленная на приобретение потребительских товаров и услуг. Включают расходы на покупку продуктов питания, питание вне дома, покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и платных услуг.

^ Күнкөрістің ең төмен деңгейінің шамасы және азық-түлік қоржынының құны
Величина прожиточного минимума и стоимость продовольственной корзины


жан басына шаққанда айына орта есеппен теңгемен в среднем на душу в месяц, тенге
2012 жылғы II тоқсан
II квартал 2012 года

2013 жылғы II тоқсан
II квартал 2013 года
Күнкөрістің ең төмен денгейінің шамасы

16 462

17 656

Величина прожиточного минимума

Азық-түлік қоржынының құны

9 877

10 594

Стоимость продовольственной корзины

Тұтынуға жұмсалған, күнкөрістің ең төмен деңгейінің шамасынан да төмен табысы бар халықтың үлесі
Доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума


пайызбен в процентах
2012 жылғы II тоқсан
II квартал 2012 года

2013 жылғы II тоқсан
II квартал 2013 года
Барлығы

4,1

3,2

Всего

оның ішіндев том числе

қалалы жерде

2,2

1,3

в городской местности

ауылды жерде

6,4

5,5

в сельской местности

Тұтынуға жұмсалған, азық-түлік қоржыны құнынан да төмен табысы бар халықтың үлесі
Доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже стоимости продовольственной корзины


пайызбен в процентах
2012 жылғы II тоқсан
II квартал 2012 года

2013 жылғы II тоқсан
II квартал 2013 года
Барлығы

0,3

0,2

Всего

оның ішіндев том числе

қалалы жерде

0,1

0,0

в городской местности

ауылды жерде

0,5

0,4

в сельской местности

Үй шаруашылықтарының орташа көлемі
Средний размер домохозяйств


адам человек
2012 жылғы II тоқсан
II квартал 2012 года

2013 жылғы II тоқсан
II квартал 2013 года
Барлық үй шаруашылықтары

3,5

3,4

Все домашние хозяйства

одан:из них проживающие в:

ауылды жерлерде тұратындары

4,1

4,0

сельской местности

Үй шаруашылықтарының тұтынуға жұмсалған табыстары
Доходы домохозяйств, использованные на потребление


айына орташа жан басына шаққанда, теңге в среднем на душу в месяц, тенге
2012 жылғы II тоқсан
II квартал 2012 года

2013 жылғы II тоқсан
II квартал 2013 года
Үй шаруашылықтарының тұтынуға жұмсалған табыстары, барлығы

31734

35681

Доходы домохозяйств, использованные на потребление, всего

оның ішінде:в том числе:

ауылды жерлерде

26902

30325

в сельской местностиҮй шаруашылықтарының тұтынуға жұмсалған табыстарының құрылымы
Структура доходов домохозяйств, использованных на потребление


пайызбен в процентах
2012 жылғы II тоқсан
II квартал 2012 года

2013 жылғы II тоқсан
II квартал 2013 года
Тұтынуға пайдаланылған ақшалай табыс, барлығы

94,9

94,9

Денежный доход, использованный на потребление, всего

оның ішіндев том числе

ауылды жерлерде

89,6

89,5

в сельской местности

Жеке шаруашылықта өндірілген өнімнің тұтыну құны, барлығы

5,1

5,1

Стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве, всего

оның ішіндев том числе

ауылды жерлерде

10,4

10,5

в сельской местности

Үй шаруашылықтарының тұтыну шығыстарының құрылымы
Структура потребительских расходов домохозяйств


пайызбен в процентах
Барлығы
Всего
2012 жылғы II тоқсан
II квартал 2012 года

2013 жылғы II тоқсан
II квартал 2013 года

Тұтыну шығыстары

100,0

100,0

Потребительские расходы

Азық-түлік тауарлары (темекі және алкогольді ішімдіктерді қоса)

48,3

47,5

Продовольственные товары (включая табачные изделия и алкогольные напитки)

Тамақ өнімдері

43,7

42,9

Продукты питания

одан:из них:

Нан және жарма өнімдері

6,4

6,2

Хлебопродукты и крупяные изделия

Сүт өнімдері

4,2

4,2

Молочные продукты

Жұмыртқа

0,8

0,7

Яйца

Ет және ет өнімдері

16,2

15,2

Мясо и мясопродукты

Балық және теңіз өнімдері

1,3

1,5

Рыба и морепродукы

Май және тоң май

2,4

2,4

Масло и жиры

Жеміс

2,5

2,6

Фрукты

Көкөніс

3,8

4,3

Овощи

Қант, кондитерлік өнімдер мен тәттілер

3,2

3,0

Сахар, кондитерские изделия и сладости

Алкогольсыз сусындар

2,0

1,9

Безалкогольные напитки

Алкогольді ішімдіктер

0,8

0,7

Алкогольные напитки

Үйден тыс тамақ және сусындар

2,9

2,9

Пища и напитки вне дома

Темекі өнімдері

0,8

0,9

Табачные изделия

Азық-түлік емес тауарлар

28,7

29,3

Непродовольственные товары

одан:из них:

Киім-кешек, маталар, аяқ киім

9,3

9,6

Одежда, ткани, обувь

Үй-жайларды күнделікті ұстау мен жөндеуге арналған материалдар

1,2

1,1

Материалы для текущего содержания и ремонта жилых помещений

Жиһаз, үй тіршілігіне қажетті заттар мен тұрмыстық техника

6,2

6,0

Мебель, предметы домашнего обихода и бытовая техника

Дәрі-дәрмектер, медикамент тер

1,6

1,5

Лекарства, медикаменты

Автокөлік құралдары және жеке көлік құралдары үшін жанар-жағармай материалдары

3,8

4,5

Автотранспортные средства и горючесмазочные материалы для личных транспортных средств

Газеттер, кітаптар және кеңсе тауарлары

0,5

0,4

Газеты, книги и канцелярские товары

Жеке гигиена тауарлары

3,7

3,7

Товары личной гигиены

Ақылы қызметтер

23,0

23,2

Платные услуги

одан:Из них:

Коммуналдық қызметтер, үй-жайды ұстау мен жөндеу

6,6

6,2

Коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт

Білім беру қызметтері

2,6

2,6

Услуги образования

Денсаулық сақтау қызметтері

1,4

1,4

Услуги здравоохранения

Байланыс және көлік қызметтері

8,1

8,2

Услуги транспорта и связиЖалғасы Продолжение
оның ішінде ауылды жерлерде
в т.ч. в сельской местности
2012 жылғы II тоқсан
II квартал 2012 года

2013 жылғы II тоқсан
II квартал 2013 года

Тұтыну шығыстары

100,0

100,0

Потребительские расходы

Азық-түлік тауарлары (темекі және алкогольді ішімдіктерді қоса)

49,0

48,9

Продовольственные товары (включая табачные изделия и алкогольные напитки)

Тамақ өнімдері

44,4

44,1

Продукты питания

одан:из них:

Нан және жарма өнімдері

7,9

7,7

Хлебопродукты и крупяные изделия

Сүт өнімдері

2,9

2,9

Молочные продукты

Жұмыртқа

0,6

0,7

Яйца

Ет және ет өнімдері

15,1

14,5

Мясо и мясопродукты

Балық және теңіз өнімдері

1,3

1,4

Рыба и морепродукы

Май және тоң май

2,8

2,8

Масло и жиры

Жеміс

2,4

2,6

Фрукты

Көкөніс

3,9

4,6

Овощи

Қант, кондитерлік өнімдер мен тәттілер

4,1

3,8

Сахар, кондитерские изделия и сладости

Алкогольсыз сусындар

2,2

2,0

Безалкогольные напитки

Алкогольді ішімдіктер

0,9

0,8

Алкогольные напитки

Үйден тыс тамақ және сусындар

2,4

2,6

Пища и напитки вне дома

Темекі өнімдері

1,2

1,3

Табачные изделия

Азық-түлік емес тауарлар

32,8

33,2

Непродовольственные товары

одан:из них:

Киім-кешек, маталар, аяқ киім

9,1

9,9

Одежда, ткани, обувь

Үй-жайларды күнделікті ұстау мен жөндеуге арналған материалдар

2,3

1,9

Материалы для текущегосодержания и ремонта жилых помещений

Жиһаз, үй тіршілігіне қажетті заттар мен тұрмыстық техника

7,1

7,1

Мебель, предметы домашнего обихода и бытовая техника

Дәрі-дәрмектер, медикамент тер

1,4

1,5

Лекарства, медикаменты

Автокөлік құралдары және жеке көлік құралдары үшін жағар-жанармай материалдары

5,2

4,9

Автотранспортные средства и горючесмазочные материалы для личных транспортных средств

Газеттер, кітаптар және кеңсе тауарлары

0,5

0,4

Газеты, книги и канцелярские товары

Жеке гигиена тауарлары

4,0

4,0

Товары личной гигиены

Ақылы қызметтер

18,2

17,9

Платные услуги

одан:из них:

Коммуналдық қызметтер, үй-жайды ұстау мен жөндеу

4,9

4,4

Коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт

Білім беру қызметтері

2,4

2,2

Услуги образования

Денсаулық сақтау қызметтері

1,2

1,1

Услуги здравоохранения

Байланыс және көлік қызметтері

6,6

6,7

Услуги транспорта и связи1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы