2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница2/13
Дата конвертации21.10.2013
Размер2.23 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

1. Ауыл халқының саны, табиғи қозғалысы, көші-қоны
Численность сельского населения, естественное движение, миграция


Санақ аралығындағы жылдарда халық санын ағымдағы бағалау соңғы халық санағының қорытындысы негізінде жасалады. Оларға жыл сайын туғандардың және осы аумаққа келгендердің саны қосылып, өлгендердің және осы аумақтан кеткендердің саны шегеріліп отырады.

Халықты қалалық және ауылдық деп бөлу тұрғылықты жері бойынша жүргізіледі, сонымен бірге қалалық (қалалар, кенттер) санатына заңнамада белгіленген тәртіппен жатқызылған елді мекендер қалалық мекендер болып есептеледі, ал қалған барлық елді мекендер ауылдық болып табылады.

Елді мекен – азаматтардың шаруашылық және өзге де қоғамдық қызметінің нәтижесінде қалыптасқан, белгіленген тәртіппен есепке алынып тіркелген, ең кемі 50 адам тұратын, жергілікті өкілдікті және атқарушы органдар басқаратын республиканың тұтас қоныстанған аумағының бөлігі. Елді мекендер қалалық және селолық болып бөлінеді.

Қалалық елді мекендер – республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар, кенттер.

Селолық елді мекендер - әкімшілік бағыныштылығына қарамастан барлық қалған елді мекендер.

Өңір – бұл республиканың мүддесі үшін құрылатын және басқарылатын, бірнеше елді мекендер кіретін республика аумағының бір бөлігі.

Облыс, аудан және ауылдық (селолық) округ республикалық әкімшілік-аумақтық құрылыстың негізгі буындары ретінде өңірлер болып табылады. Сондай-ақ оған өзінің құрамында біреуден көп елді мекендері бар кенттік әкімшіліктер теңестіріледі.

Кенттер - өнеркәсіп кәсіпорындары, құрылыс, темір жол стансалары және басқа экономикалық тұрғыдан маңызды объектілер маңындағы ең кемі 3 мыңнан астам адамы бар елді мекендер, олардың ішінде жұмысшылар, қызметшілер және олардың отбасы мүшелері үштен екіден астамды құрайды.

Ауыл/село – ең кемі 50 адам тұратын, ондағы ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын жұмысшылардың және олардың отбасы мүшелерінің саны халықтың жартысынан кем емес елді мекен.

Туу, өлу, некелер мен ажырасулар туралы мәліметтер азаматтық хал актілерін жазу органдарындағы туу, өлу, некеге отыру және бұзу туралы актілеріндегі жыл сайынғы статистикалық деректердің негізінде әзірленеді.

Табиғи өсім жыл ішінде туғандар мен өлгендер санының аралығындағы айырмашылыққа тең.

Көші-қон өсімі келгендер мен кеткендер санының айырмашылығы ретінде есептеледі. Халық санының ағымдағы есебінде қабылданатын көші-қон өсімінің, тұрақты мекенін ауыстырудың есепке алынбай қалған кейбір жағдайларын түзетуден кейін есеп деректерінен айырмашылығы болады.

Халықтың жалпы өсімі табиғи өсім мен көші-қон өсімінің алгебралық қосындысын көрсетеді.

Туу мен өлім-жітімнің, некелесу мен ажырасудың жалпы коэффиценттері тиісінше күнтізбелі жыл ішінде тірі туғандар мен өлгендер санының, тіркелген және бұзылған некелер санының халықтың орташа жылдық санына қатынасы ретінде есептеледі.

Нәрестелер өлімінің коэффициенттері мына формула бойынша есептеледі:

мұндағы:

Mo – коэффициент есептеліп отырған жыл ішінде туылғандар санынан 1 жасқа дейінгі өлгендер саны

M1 - өткен жылы туғандардан 1 жасқа дейінгі өлгендер саны;

No - сол жылы туғандар саны;

N1 - өткен жылы туғандар саны;


Текущая оценка численности населения в годы между переписями производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию, и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими поселениями считаются населенные пункты, отнесенные в установленном законодательством порядке к категории городских (города, поселки). Все остальные населенные пункты являются сельскими.

Населенный пункт – это часть компактно заселенной территории республики, сложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной деятельности граждан, с численностью не менее 50 человек, учтенная и зарегистрированная в установленном порядке и управляемая местными представительными и исполнительными органами. Населенные пункты подразделяются на городские и сельские.

Городские населенные пункты – города республиканского, областного и районного значений, поселки.

Сельские населенные пункты – все остальные населенные пункты независимо от их административной подчиненности.

Регион - это часть территории республики, включающая несколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики.

Регионами являются область, район и аульный (сельский) округ, как основные звенья республиканского административно-территориального устройства. Также к нему приравниваются поселковые администрации, имеющие в своем составе более одного населенного пункта.

Поселки – населенные пункты при промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных станциях и других экономически важных объектах с численностью не менее 3 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей.

Аул/село – населенный пункт с численностью не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве и члены их семей составляют не менее половины населения.

Сведения о рождениях, смертях, браках и разводах разрабатываются на основании ежегодных статистических данных, содержащихся в актах о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния.

Естественный прирост равен разности между числом родившихся и умерших за год.

Миграционный прирост рассчитывается как разность чисел прибывших и выбывших. Принимаемые в текущих расчетах численности населения, миграционные приросты отличаются от отчетных данных вследствие поправок на недоучет некоторой части случаев перемены места жительства.

Общий прирост населения представляет собой алгебраическую сумму естественного прироста и миграционного прироста.

Общие коэффициенты рождаемости и смертности, брачности и разводимости рассчитываются как отношение соответственно числа родившихся живыми и умерших, числа заключенных и расторгнутых браков в течение календарного года к среднегодовой численности населения.

Коэффициенты младенческой смертности вычисляются по формуле:

где

Mo - число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся в году, для которого вычисляется коэффициент;

M1 - число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем году;

No - число родившихся в том же году;

N1-число родившихся в предыдущем году.


^ 2013 жылғы 1 шілдеге Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бөлінісі
Административно-территориальное деление Республики Казахстан на 1 июля 2013 года

Аудан-дар2)
Райо-ны2)

Қалалар
Города

Кенттік әкімшіліктер
Поселковые администрации

Ауылдық әкімшіліктер
Сельские администрации

Елді мекендер
Населенные пункты

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

облыстық маңызы бар
областного значения

аудандық маңызы бар
районного значения

2 және одан көп ДЕМ1)-нен құрылған
состоящие из 2 и более СНП1)

бір ДЕМ-нен құрылған
из одного СНП

2 және одан көп ДЕМ-нен құрылған
состоящие из 2 и более СНП

бір ДЕМ-нен құрылған
из одного СНП

кенттер
поселки

ауылдар
села

Қазақстан Республикасы

175

87

40

45

33

10

20

2 386

1 790

596

33

6 869

Ақмола

17

10

2

8

5

2

3

234

179

55

5

623

Ақтөбе

12

8

1

7

-

-

-

142

111

31

-

384

Алматы

16

10

3

7

1

-

1

251

204

47

1

759

Атырау

7

2

1

1

1

1
72

46

26

1

171

Батыс Қазақстан

12

2

1

1

4

3

1

147

128

19

4

446

Жамбыл

10

4

1

3
-

-

152

113

39

-

373

Қарағанды

11

11

9

2

10

1

8

192

118

74

10

421

Қостанай

16

5

4

1

3

1

2

241

162

79

3

613

Қызылорда

7

4

2

2

2

2

-

143

62

81

2

263

Маңғыстау

5

3

2

1

-

-

-

44

10

34

-

58

Оңтүстік Қазақстан

14

8

4

4

-

-

-

186

165

21

-

879

Павлодар

10

3

3

-

4

-

3

145

118

27

4

404

Солтүстік Қазақстан

13

5

1

4
-

-

190

169

21

-

689

Шығыс Қазақстан

15

10

6

4

3

-

2

247

205

42

3

786

Астана қаласы.

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алматы қаласы

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) ДЕМ-дербес елді мекендер.
СНП-самостоятельные населенные пункты.


2) Одан 15 - қалалардағы аудандар.
Из них 15 – районы в городах.^ 1 шілдедегі халық саны*
Численность населения на 1 июля*


адам человек
Барлығы, адам
Всего, человек

одан ауыл халқы
из него сельское население

Барлық халықтағы үлесі (%-бен)
Доля от всего населения (в %)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

16 793 906

17 028 612

7 606 173

7 677 802

45,3

45,1

Ақмола

731 855

734 145

389 249

388 709

53,2

52,9

Ақтөбе

791 475

801 273

302 749

307 014

38,3

38,3

Алматы

1 928 184

1 966 786

1 481 298

1 510 848

76,8

76,8

Атырау

548 968

561 512

284 816

289 003

51,9

51,5

Батыс Қазақстан

615 177

620 349

314 747

314 435

51,2

50,7

Жамбыл

1 063 140

1 077 893

649 862

645 831

61,1

59,9

Қарағанды

1 360 787

1 365 849

294 504

293 805

21,6

21,5

Қостанай

879 506

880 589

431 430

427 960

49,1

48,6

Қызылорда

719 917

734 047

414 480

420 929

57,6

57,3

Маңғыстау

557 606

577 464

272 723

286 703

48,9

49,6

Оңтүстік Қазақстан

2 651 775

2 707 459

1 614 202

1 647 750

60,9

60,9

Павлодар

748 022

750 871

231 991

229 807

31,0

30,6

Солтүстік Қазақстан

581 589

578 089

343 081

337 599

59,0

58,4

Шығыс Қазақстан

1 395 273

1 394 015

581 041

577 409

41,6

41,4

Астана қаласы

760 452

792 775

......
Алматы қаласы

1 460 180

1 485 496

...
...
* Халықтың саны 2009 жылғы халықтық ұлттық санағы қорытындылары нәтижелері негізінде есептелінді.
Численность населения рассчитаны на основании итогов национальной переписи населения 2009г.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы