1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница33/33
Дата конвертации21.10.2013
Размер5.4 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
^

7. Ауылдық жерде тіркелген заңды тұлғалар
Юридические лица, зарегистрированные в сельской местности


Заңды тұлға – меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында оқшау мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап беретін, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер сатып алуға және жүзеге асыруға мүмкіндігі бар ұйым. Заңды тұлғаның дербес балансы немесе сметасы болуы тиіс.

^ Экономикалық қызмет – жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер және өнім бірігіп, белгілі бір тауарлар мен қызметтердің құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіру процесімен және өндірілген өніммен сипатталады.

^ Экономикалық қызметтің негізгі түрі – қосылған құнның ең жоғары өсімін қамтамасыз ететін экономикалық қызмет. Ол ЭҚЖС мемлекеттік сыныптауышы негізінде анықталады.

^ Заңды тұлғаның меншік нысаны – меншік құқығы субъектісімен байланысты ұғым. Ол меншік нысанының ведомстволық статистикалық сыныптауышына (МНС) сәйкес анықталады.


^ Юридическое лицо - организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.

^ Экономическая деятельность – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию определенных товаров и услуг. Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией.

^ Основной вид экономической деятельности – экономическая деятельность, обеспечивающая наибольший прирост добавленной стоимости. Определяется на основе государственного классификатора ОКЭД.

^ Форма собственности юридического лица – понятие, связанное с субъектом права собственности. Определяется в соответствии с ведомственным статистическим классификатором форм собственности (КФС).

^ 2013 жылғы 1 шілдедегі заңды тұлғалар саны
Количество юридических лиц на 1 июля 2013 года

Тіркелгендер
Зарегистрировано

Одан жұмыс істеп тұрғандары
Из них действующие

барлығы, бірлік
всего, единиц

оның ішінде ауылдық жерде
в том числе в сельской местности

барлығы, бірлік
всего, единиц

оның ішінде ауылдық жерде
в том числе в сельской местности

бірлік единиц

жалпы санына пайызбен
в % к общему количеству

бірлік

единиц

жалпы санына пайызбен
в % к общему количеству

Қазақстан Республикасы

328 926

49 574

15,07

178 463

33 811

18,95

Ақмола

11 481

3 841

33,46

6 377

2 537

39,78

Ақтөбе

13 095

1 926

14,71

8 579

1 622

18,91

Алматы

17 715

10 052

56,74

10 029

5 952

59,35

Атырау

10 142

1 631

16,08

6 535

1 195

18,29

Батыс Қазақстан

8 571

2 299

26,82

5 791

2 049

35,38

Жамбыл

9 586

3 169

33,06

5 611

2 054

36,61

Қарағанды

22 950

1 733

7,55

15 178

1 533

10,1

Қостанай

12 807

3 437

26,84

8 056

2 602

32,3

Қызылорда

7 864

2 471

31,42

5 553

1 886

33,96

Маңғыстау

10 792

1 295

12

6 917

1 005

14,53

Оңтүстік Қазақстан

29 631

9 435

31,84

14 405

5 245

36,41

Павлодар

13 119

1 775

13,53

7 696

1 309

17,01

Солтүстік Қазақстан

9 218

3 147

34,14

5 465

2 235

40,9

Шығыс Қазақстан

19 663

3 362

17,1

10 484

2 586

24,67

Астана қаласы

39 264

-

-

19 186

-

-

Алматы қаласы

93 028

1

-

42 601

1

-

2013 жылғы 1 шілдедегі экономикалық қызмет түрлері бойынша заңды тұлғалар саны
Количество юридических лиц по видам экономической деятельности на 1 июля 2013 года

Тіркелгендер
Зарегистрировано

Одан жұмыс істеп тұрғандары
Из них действующие
барлығы, бірлік
всего, единиц

соның ішінде ауылдық жерде
в том числе в сельской местности

барлығы, бірлік
всего, единиц

соның ішінде ауылдық жерде
в том числе в сельской местности

бірлік
единиц

жалпы санына пайыз-бен
в % к общему количес-тву

бірлік единиц

жалпы санына пайыз-бен
в % к общему количес-тву

Қазақстан Республикасы

328 926

49 574

15,07

178 463

33 811

18,95

^ Республика Казахстан

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

12 890

9 551

74,1

6 573

5 285

80,4

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Өнеркәсіп

24 769

3 922

15,83

13 549

2 246

16,58

Промышленность

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

2 351

560

23,82

1 378

356

25,83

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

19 376

2 401

12,39

10 407

1 323

12,71

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

1 074

233

21,69

617

126

20,42

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

1 968

728

36,99

1 147

441

38,45

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

45 168

3 859

8,54

24 485

2 450

10,01

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

104 169

6 265

6,01

44 823

2 586

5,77

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

11 978

1 130

9,43

6 662

698

10,48

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

3 554

258

7,26

1 932

162

8,39

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

7 135

337

4,72

3 937

213

5,41

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

8 519

1 762

20,68

4 921

1 408

28,61

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

15 768

1 790

11,35

9 536

1 022

10,72

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

24 914

1 343

5,39

13 474

883

6,55

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

12 673

978

7,72

7 474

569

7,61

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

10 070

5 686

56,46

9 316

5 489

58,92

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение

Білім беру

17 300

8 595

49,68

14 912

8 146

54,63

Образование

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

5 488

1 018

18,55

3 703

612

16,53

Здравоохранение и социальные услуги

Коммуналдық, әлеуметтік және дербес қызметтер көрсету

24 531

3 080

12,56

13 166

2 042

15,51

Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

2013 жылғы 1 шілдедегі меншік нысандары бойынша жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар саны
Количество действующих юридических лиц по формам собственности на 1 июля 2013 года

Барлығы
Всего

Oдан меншік нысандары бойынша
Из них по формам собственности

мемлекеттік
государственная

жекеше
частная

қала
город

ауыл
село

қала
город

ауыл
село

Қазақстан Республикасы

178 463

10 244

14 569

127 098

18 954

Ақмола

6 377

741

1 212

2 982

1 291

Ақтөбе

8 579

546

958

6 210

655

Алматы

10 029

762

1 503

3 256

4 342

Атырау

6 535

364

583

4 718

603

Батыс Қазақстан

5 791

385

1 000

3 217

1 042

Жамбыл

5 611

498

1 063

3 042

973

Қарағанды

15 178

1 091

852

12 008

671

Қостанай

8 056

569

1 371

4 631

1 205

Қызылорда

5 553

366

783

3 258

1 100

Маңғыстау

6 917

415

356

5 197

629

Оңтүстік Қазақстан

14 405

992

1 577

8 005

3 658

Павлодар

7 696

599

827

5 587

474

Солтүстік Қазақстан

5 465

442

1 151

2 630

1 069

Шығыс Қазақстан

10 484

932

1 333

6 816

1 241

Астана қаласы

19 186

654

-

17 360

-

Алматы қаласы

42 601

888

-

38 181

1


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33Похожие:

1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы