1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница25/33
Дата конвертации21.10.2013
Размер5.4 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   33

6. Бағалар
Цены


Баға индексі – белгілі бір уақыт кезеңіндегі баға деңгейі өзгерісінің салыстырмалы көрсеткіші.

Жиынтықтың элементтерiнiң қамтуының дәрежелерi бойынша жеке және топтық немесе жиынтық баға индекстерi ерекшеленеді.

Жеке (қарапайым) баға индексi зерттелетін жиынтықтың (нақты тауардың, қызметтің) бiр элементi бағаларының өзгерiсiн көрсетедi.

Топтық баға индексi – жеке баға индекстерiнiң негiзiнде құрылады, зерттелетін жиынтық элементтерiнiң бөлiгiн қамтиды және (нақты тауарлар, қызметтердiң үлкен саны) жеке топ бойынша бағалардың өзгерiсiн сипаттайды.

Бағалардың жиынтық (жалпы) индексі күрделі құбылыс элементтерінің барлық қосындысы бойынша бағалардың өзгерісін көрсетеді.

Тұтыну бағаларының индексі (ТБИ) - халық жеке тұтынуы үшін сатып алатын белгіленген тауарлар мен қызметтер тізбесіне бағалардың орташа деңгейінің сол уақытта өзгеруін сипаттайтын көрсеткіш. Жалпы қабылданған инфляция көрсеткіші ретінде ТБИ әлеуметтік-экономикалық көріністердің, экономикадағы баға үдерістерін талдау және болжау, мемлекеттің әлеуметтік, бюджеттік, салықтық, қаржылық саясатында ұлттық валютаның нақты бағамдарын реттеу серпінін зерттеу барысында қолданылады.

Тұтыну рыногындағы тауарларға және қызметтерге бағалар мен тарифтер деңгейiн тiркеу іріктеме статистикалық байқау қағидаларына негізделеді және сауда орындарының, тауарлар мен қызметтердің, олардың әртүрінің тек бір бөлігін қамтиды. Баға ақпараттарын жинауды бағаны тіркеушілер тауарларды (қызметтерді) тікелей өткізетін орындарда жүргізіледі. Зерттеу жүргізілген күні төленген бағалар, салықты қоса бақыланады.

Өндіруші бағасы қосылған құн салығы, акциздердің, өзге де жанама салықтардың, сауданың және үстеме баға және өнімнің өндірушіден тұтынушыға дейінгі қозғалысына байланысты көлік және басқа да шығындарының есебінсіз, «кәсіпорын қақпасынан» шыққан кездегі өткізілген өнім бірлігінің бағасы болып келеді.

Бағаның өзгеруін байқау әртүрлі меншік нысаны және құқықтық-ұйымдастыру нысанындағы базалық кәсіпорындардың іріктелген желісі бойынша жүргізіледі. Бағаларды тіркеу негізгі сапалық параметрлері, қолданылатын шикізат және өндірістің технологиялық процесі бойынша жақын, өте таңдаулы бұйымдар кіретін белгілі бір тауарлар тізбегі бойынша жүзеге асырылады.

Өнеркәсiп өнiмнiң өндіруші-кәсiпорындар бағасының индексi (ӨБИ) республиканың өнеркәсіп кәсіпорындары өндірген дайын өнеркәсіп өніміне және олар өндірістік сипатта көрсеткен қызметтерге бағалардың өзгерісін сипаттайды. Экономикалық қызмет түрлері бойынша бағалар индекстерін біріктіру үшін салмақтау базасы ретінде өткен жылғы өнеркәсіп өнімдерінің құны туралы деректер қолданылады.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу бағасының индексі – бұл өткізудің түрлі арналары бойынша ауыл шаруашылығының тауар өндірушілері өткізетін ауыл шаруашылығының өнімдеріне бағалар өзгерісін сипаттайтын көрсеткіш. Байқау барлық меншік нысанындағы ауыл шаруашылығы құралымының іріктеу желісі бойынша жүзеге асырылады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу бағасы өнімді тасымалдауға, тиеуге және түсіруге жұмсалған шығыстарды есепке ала отырып келтіріледі, оған қосылған құн салығы кірмейді.


Индекс цен – относительный показатель, характеризующий изменение уровня цен за определенный период времени.

По степени охвата элементов совокупности различают индивидуальные и групповые или сводные индексы цен.

Индивидуальный (элементарный) индекс цен отражает изменение цен одного элемента изучаемой совокупности (конкретного товара, услуги).

Групповой индекс цен – строится на основе индивидуальных индексов цен, охватывает часть элементов изучаемой совокупности и характеризует изменение цен по отдельной группе (большого числа конкретных товаров, услуг).

Сводный (общий) индекс цен отражает изменение цен по всей совокупности элементов сложного явления.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления. Как общепризнанный показатель инфляции, ИПЦ может использоваться при изучении динамики социально-экономических явлений, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, регулирования реального курса национальной валюты, в финансовой, налоговой, бюджетной и социальной политике государства.

Регистрация уровня цен и тарифов на товары и услуги на потребительском рынке основывается на принципах выборочного статистического наблюдения и охватывает только часть торговых точек, товаров и услуг, их разновидностей. Сбор ценовой информации производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Наблюдают цены, оплаченные в день проведения обследования, включая налоги.

Цена производителя представляет собой цену единицы реализуемой продукции в момент ее выхода из ворот предприятия без учета НДС, акцизов, прочих косвенных налогов, торговой, сбытовой наценки и транспортных расходов, связанных с движением продукции от производителя к покупателю.

Наблюдение за изменением цен производителей ведется по выборочной сети базовых предприятий различных форм собственности и организационно-правовых форм. Регистрация цен осуществляется по определенному перечню товаров, в который включаются наиболее представительные изделия близкие по основным качественным параметрам, используемому сырью и технологическому процессу производства.

Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции (ИЦП) характеризует изменение цен на готовую промышленную продукцию, произведенную промышленными предприятиями республики, и оказанные ими услуги производственного характера. Для агрегирования индексов цен по видам экономической деятельности в качестве базы взвешивания используются данные о стоимости промышленной продукции за предшествующий год.

Индекс цен реализации на продукцию сельского хозяйства – это показатель, характеризующий изменение цен на сельскохозяйственную продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями по различным каналам сбыта. Наблюдение осуществляется по выборочной сети сельхозформирований всех форм собственности. Цены реализации сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом расходов на транспортировку, погрузку и разгрузку продукции, но без учета налога на добавленную стоимость.

2013 жылғы қаңтар-маусымда ауыл шаруашылығы өнімдерін
өткізу бағасының өзгеруі
Изменение цен реализации на продукцию сельского хозяйства
в январе-июне 2013 года


өткен айға пайызбен, өсуі +, кемуі - в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение -
Сәуір
Аперль

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

2013 жылғы маусым 2012 жылғы. желтоқсанға
Июнь 2013г. к декабрю 2012г.

Анықтама: 2012 жылғы маусым 2011 жылғы желтоқсанға
Справочно: июнь 2012г. декабрю 2011г.
^ Ауыл шаруашылығы өнімдері

-0,5

-1,2

-1,4

-1,5

11,3

Продукция сельского хозяйства

Өсімдік шаруашылығы өнімдері

-0,6

-0,7

-0,6

-1,9

14,5

^ Продукция растениеводства

дәнді дақылдар

-0,8

-0,9

-0,8

-1,5

15,1

зерновые культуры

бидай

-1,1

-1,2

-0,9

-2,1

16,4

пшеница

қара бидай

0,0

0,0

0,0

-6,5

4,5

рожь

тары

0,0

0,0

-2,2

-2,8

5,5

просо

қарақұмық

0,0

-1,4

-2,7

0,2

6,0

гречиха

жүгері

0,2

0,0

0,0

3,0

5,0

кукуруза

күріш

0,3

0,0

0,4

1,7

3,2

рис

арпа

1,0

0,8

-0,4

0,4

13,8

ячмень

сұлы

1,6

-0,1

-0,1

-1,0

12,8

овес

майлы дақылдар

0,8

3,0

3,3

-9,2

11,3

масличные культуры

картоп

0,9

2,0

0,2

-11,1

18,2

картофель

көкөністер

-0,8

0,3

-0,9

-6,9

17,5

овощи

қызанақ

0,1

-6,1

-5,4

-2,0

0,3

помидоры

қияр

-12,0

-3,2

-4,9

-6,8

-1,6

огурцы

басты пияз

-0,6

0,5

-0,4

-3,1

16,2

лук репчатый

қырыққабат

2,6

2,0

0,3

-11,3

27,3

капуста

асханалық сәбіз

-0,4

0,4

0,0

-0,4

11,3

морковь столовая

асханалық қызылша

0,0

0,8

0,0

-7,3

18,0

свекла столовая

^ Мал шаруашылығы
өнімдері


-0,3

-2,0

-2,5

-0,8

6,7

Продукция животноводства

мал мен құс

-0,7

-0,5

0,0

5,0

11,4

скот и птица

ірі қара мал

0,7

-0,6

0,2

4,3

15,2

крупный рогатый
скот

қой

0,6

1,0

0,5

9,8

16,0

овцы

шошқа

-0,8

-0,2

-1,1

2,6

2,3

свиньи

жылқы

-0,3

-0,4

1,2

5,9

8,4

лошади

құс

-5,9

-1,4

-1,2

4,0

3,7

птица

сүт

-1,0

-3,5

-1,6

-5,2

8,9

молоко

жұмыртқа

2,8

-6,3

-14,8

-20,4

-18,8

яйца

жүн

0,0

0,0

-0,8

2,5

5,5

шерсть2013 жылғы қаңтар-маусымда ауыл шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлерін өткізудің орташа бағасы
Средние цены реализации на отдельные виды продукции сельского хозяйства
в январе-июне 2013 года


бір тоннасы теңгемен в тенге за тонну
Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

2013 жылғы маусым 2012 жылғы желтоқсанға
Июнь 2013г. к декабрю 2012г.
Дәнді дақылдар

Зерновые культуры

бидай

33 902

33 483

33 184

20 972

пшеница

қара бидай

31 123

31 123

31 123

25 981

рожь

тары

27 684

27 684

27 074

26 507

просо

қарақұмық

72 163

71 179

69 283

78 638

гречиха

жүгері

30 816

30 816

30 816

28 271

кукуруза

күріш

36 810

36 810

36 940

37 305

рис

арпа

25 753

25 956

25 851

17 415

ячмень

сұлы

18 279

18 269

18 249

18 610

овес

Күнбағыс дәні

72 006

74 983

78 051

58 996

Семена подсолнечника

Картоп

49 844

50 856

50 975

43 303

Картофель

Көкөністер

Овощи

қызанақ

130 047

122 164

115 607

123 476

помидоры

қияр

94 501

91 494

86 998

72 633

огурцы

басты пияз

34 607

34 778

34 634

38 432

лук репчатый

қырыққабат

47 669

48 625

48 783

31 893

капуста

асханалық сәбіз

55 677

55 893

55 893

48 342

морковь столовая

асханалық қызылша

54 455

54 885

54 885

44 340

свекла столовая

Мал мен құс (тірі салмақта)

Скот и птица (в живом весе)

ірі қара мал

422 353

421 828

422 391

379 100

крупный рогатый скот

қой

421 743

426 071

428 369

378 358

овцы

шошқа

349 689

349 138

345 388

384 811

свиньи

жылқы

491 037

489 105

494 935

468 894

лошади

құс

233 293

230 041

227 336

233 297

птица

Сиыр сүті

69 941

68 954

67 856

63 972

Молоко коровье

Тауық жұмыртқасы (мың данасы үшін)

14 210

13 311

11 342

10 291

Яйца куриные

(за тыс. штук)

Қырқылған жүн

162 623

162 625

161 341

147 518

Шерсть стриженая
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   33Похожие:

1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы