1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница2/33
Дата конвертации21.10.2013
Размер5.4 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

1.Өнеркәсіп
Промышленность


Өнеркәсіптік кәсіпорынның құндық көріністегі өнімі болып сатуға (өткізуге) арналған өнімнің одан әрі қайта өңдеуге арналған тауарлардың (өзі өндірген жартылай фабрикаттарының және қосымша мен қосалқы өндіріс өнімдерінің); өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстардың (қызметтердің) құны саналады.

Кәсіпорын өндірген өнеркәсіптік өнімнің (тауарлар, қызметтер) көлемі, ішкі зауыттық айналым құнынсыз, зауыттық әдіс бойынша анықталады. Өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар, қызметтер өндірілген өнеркәсіптік өнімнің көлеміне олардың құны бойынша, мұның өзінде жұмсалған өзінің қосымша материалдарының құнын қоса қосылады.

Тұтастай өнеркәсіп және оның қызмет түрлері бойынша өнім көлемі, меншік нысанына қарамастан, заңды тұлғалар мен олардың оқшауланған бөлімшелері өндірген өнімдер, тауарлар мен өнеркәсіптік сипаттағы қызметтер көлемі туралы деректер жиынтығы ретінде анықталады. Өнім көлемі туралы деректер нақты қолданыста болған бағалармен (ҚҚС мен акциздерсіз) келтіріледі.

Тұтастай өнеркәсіптік өнімнің көлемі бойынша жиынтық деректерге ірі, орта, шағын және қосалқы кәсіпорындар (өнеркәсіптік емес кәсіпорындар жанындағы өнеркәсіптік кәсіпорындар), өндіріп шығарған өнім көлемі кіреді, сондай-ақ бақыланбайтын қызмет бойынша өнім көлемдеріне қоса санау жүзеге асырылады.

Заттай көріністегі нақты көлем индексі – бұл салыстырылып отырған кезеңдердегі өнеркәсіптік өнім көлемінің өзгерісін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш.

Заттай көріністегі өнеркәсіптік өнім өндіру өнімнің нақты түрлерінің заттай көріністегі шығарылымын көрсетеді. Осы кәсіпорынның ішінде өнеркәсіптік-өндірістік мұқтаждарына жұмсалған өнім есепке алынып көрсетіледі, яғни жалпы шығарылым. Өнеркәсіптік өнімнің заттай көріністегі көлемі туралы көрсеткіштері өнеркәсіптік өнім өндіретін барлық кәсіпорындар бойынша, шағын және қосалқы кәсіпорындар бойынша көлемдерді қосымша санау есепке алынып, сонымен бірге заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалардың қызметі есепке алынып, келтірілген.


Продукцией промышленного предприятия в стоимостном выражении считается стоимость продукции, предназначенной для реализации (сбыта) товаров, предназначенных для дальнейшей переработки (полуфабрикатов своей выработки и продукции вспомогательных и подсобных производств); работ (услуг) промышленного характера.

Объем произведенной промышленной продукции (товаров, услуг) предприятия определяется по заводскому методу без стоимости внутризаводского оборота. Работы, услуги промышленного характера включаются в объем произведенной промышленной продукции по их стоимости, включая стоимость израсходованных при этом собственных вспомогательных материалов.

Объем продукции в целом по промышленности и ее видам деятельности определяется как сумма данных об объеме продукции, товаров и услуг промышленного характера, произведенных юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от формы собственности. Данные об объеме продукции приводятся в фактически действующих ценах (без НДС и акцизов).

В сводные данные по объему промышленной продукции в целом включаются объемы продукции (товаров, услуг), выпускаемые крупными, средними, малыми и подсобными предприятиями (промышленными подразделениями при непромышленных предприятиях), с учетом деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также осуществляются досчеты объемов продукции по ненаблюдаемой деятельности.

Индекс физического объема в натуральном выражении – это относительный показатель, характеризующий изменение объема промышленной продукции за сравниваемые периоды.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении отражает выпуск конкретных видов продукции в натуральном выражении. Показывается, как правило, с учетом продукции, израсходованной на промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия, т.е. валовой выпуск. Показатели об объеме промышленной продукции в натуральном выражении представлены по всем предприятиям, выпускающим промышленную продукцию, с учетом досчетов объемов по малым и подсобным предприятиям, а также с учетом деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

2013 жылғы қаңтар-маусымда облыстар бойынша өнеркәсіп өнімінің (тауарлар, қызмет) көлемі
Объем промышленной продукции (товаров, услуг) по областям за январь-июнь 2013 года

Өндірілгені, млн. теңге
Произведено, млн. тенге

Өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі, пайызбен
Доля в общем объеме продукции, в %

жыл басынан есепті кезеңде
за отчетный период с начала года

өткен жылғы тиісті кезеңде
за соответствующий период прошлого года

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

Қазақстан Республикасы

8 737 544

3 080 498

5 657 045

8 173 534

2 680 829

5 492 704

35,3

64,7

Ақмола

130 582

81 937

48 646

125 266

79 084

46 183

62,7

37,3

Ақтөбе

662 718

153 608

509 110

647 271

111 457

535 813

23,2

76,8

Алматы

262 338

76 550

185 788

236 862

65 154

171 708

29,2

70,8

Атырау

2 257 081

54 466

2 202 615

2 166 065

48 621

2 117 444

2,4

97,6

Батыс Қазақстан

769 309

75 723

693 585

796 759

53 530

743 229

9,8

90,2

Жамбыл

116 388

74 517

41 871

87 354

61 376

25 979

64,0

36,0

Қарағанды

675 238

608 549

66 689

647 197

591 694

55 503

90,1

9,9

Қостанай

269 821

233 253

36 568

247 357

211 146

36 211

86,4

13,6

Қызылорда

645 013

18 154

626 859

543 129

16 205

526 924

2,8

97,2

Маңғыстау

1 075 513

63 636

1 011 876

1 053 037

39 014

1 014 023

5,9

94,1

Оңтүстік Қазақстан

257 856

125 807

132 049

225 289

97 566

127 723

48,8

51,2

Павлодар

624 024

607 265

16 759

527 977

514 952

13 024

97,3

2,7

Солтүстік Қазақстан

67 883

48 162

19 721

55 611

38 927

16 684

70,9

29,1

Шығыс Қазақстан

496 943

432 033

64 909

455 150

392 893

62 256

86,9

13,1

Астана қаласы

124 167

124 167

-

88 004

88 004

-

100,0

-

Алматы қаласы

302 670

302 670

-

271 205

271 205

-

100,0

-

2013 жылғы қаңтар-маусымда экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп өнімінің (тауарлар, қызмет) көлемі
Объем промышленной продукции (товаров, услуг) по видам экономической деятельности за январь-июнь 2013 года

Өндірілгені, млн. теңге
Произведено, млн. тенге

Өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі, пайызбен
Доля в общем объеме продукции, в %
жыл басынан есепті кезеңде
за отчетный период с начала года

өткен жылғы тиісті кезеңде
за соответствующий период прошлого года

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

барлығы
всего

оның ішінде
в том числе

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

қалалы жер
городская местность

ауылды жер
сельская местность

Өнеркәсіп - барлығы

8 737 544

3 080 498

5 657 045

8 173 534

2 680 829

5 492 704

35,3

64,7

Промышленность - всего

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерлерді қазу

5 269 785

248 132

5 021 653

5 118 645

222 313

4 896 332

4,7

95,3

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Көмір және лигнит өндіру

94 199

71 991

22 208

89 027

65 519

23 508

76,4

23,6

Добыча угля и лигнита

Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру

4 491 156
4 491 156

4 417 169
4 417 169

-

100,0

Добыча сырой нефти и природного газа

Шикі мұнайды өндіру

4 451 766
4 451 766

4 377 101
4 377 101

-

100,0

Добыча сырой нефти

Табиғи газды өндіру

39 390
39 390

40 069
40 069

-

100,0

Добыча природного газа

Металл кендерін өндіру

375 672

147 210

228 461

355 518

137 445

218 073

39,2

60,8

Добыча металлических руд

Темір кенін өндіру

131 481

123 942

7 539

122 064

116 679

5 385

94,3

5,7

Добыча железной руды

Түсті металдар кендерін өндіру

244 190

23 268

220 922

233 453

20 766

212 688

9,5

90,5

Добыча руд цветных металлов

Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары

57 612

16 669

40 943

56 791

15 832

40 959

28,9

71,1

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер

251 147

12 262

238 885

200 140

3 517

196 623

4,9

95,1

Технические услуги в области горнодобывающей промышленности

Өңдеу өнеркәсібі

2 783 979

2 223 367

560 611

2 470 001

1 945 073

524 928

79,9

20,1

Обрабатывающая промышленность

Тамақ өнімдерін өндіру

449 857

289 208

160 648

380 905

241 331

139 574

64,3

35,7

Производство продуктов питания

Етті қайта өңдеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру

62 111

21 930

40 181

56 743

19 753

36 990

35,3

64,7

Переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий

Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу

4 056

2 797

1 259

3 879

2 134

1 746

69,0

31,0

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу

30 781

18 249

12 532

30 454

17 351

13 103

59,3

40,7

Переработка и консервирование фруктов и овощей

Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру

37 390

29 573

7 816

39 823

32 678

7 146

79,1

20,9

Производство растительных и животных масел и жиров

Сүт өнімдерін өндіру

68 285

42 086

26 199

62 123

34 013

28 111

61,6

38,4

Производство молочных продуктов

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру

114 733

81 711

33 022

82 108

56 151

25 957

71,2

28,8

Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов

Нан және ұн өнімдерін өндіру

68 622

46 387

22 235

62 569

42 498

20 071

67,6

32,4

Производство хлебобулочных и мучных изделий

Басқа да тамақ өнімдерін өндіру

55 089

42 155

12 934

37 157

33 690

3 467

76,5

23,5

Производство прочих продуктов питания

Жануарларға арналған дайын азықтарды өндіру

8 790

4 319

4 471

6 049

3 064

2 985

49,1

50,9

Производство готовых кормов для животных

Сусындарды өндіру

100 828

51 683

49 145

87 890

44 993

42 897

51,3

48,7

Производство напитков

Темекі өнімдерін өндіру

49 060

13

49 047

45 193

572

44 621

0,0

99,99

Производство табачных изделий

Тоқыма бұйымдарын өндіру

15 576

12 939

2 638

10 605

8 390

2 215

83,1

16,9

Производство текстильных изделий

Киім өндіру

11 667

10 729

938

10 838

9 955

882

92,0

8,0

Производство одежды

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

1 867

1 430

437

1 901

1 652

250

76,6

23,4

Производство кожаной и относящейся к ней продукции

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдар өндіру

7 816

6 360

1 456

8 537

6 554

1 984

81,4

18,6

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения

Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру

14 882

9 964

4 918

13 876

9 324

4 552

67,0

33,0

Производство бумаги и бумажной продукции

Жазылған материалдарды басып шығару және жаңғырту

27 677

27 487

190

22 971

22 818

153

99,3

0,7

Печать и воспроизведение записанных материалов

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

400 096

265 136

134 961

252 930

116 697

136 233

66,3

33,7

Производство кокса и продуктов нефтепереработки

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

395 835

263 100

132 736

249 209

115 308

133 901

66,5

33,5

Производство продуктов нефтепереработки

Химиялық өнеркәсіпөнімдерін өндіру

94 082

88 033

6 049

92 309

87 283

5 026

93,6

6,4

Производство продуктов химической промышленности

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру

18 159

17 355

804

15 418

14 943

475

95,6

4,4

Производство основных фармацевтических продуктов

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

62 510

50 783

11 727

62 355

49 692

12 664

81,2

18,8

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру

166 330

119 436

46 893

131 137

92 387

38 750

71,8

28,2

Производство прочей не металлической минеральной продукции

Металлургия өнеркәсібі

893 701

829 343

64 357

973 463

901 277

72 186

92,8

7,2

Металлургическая промышленность

Қара металлургия

295 892

287 111

8 781

374 542

362 851

11 691

97,0

3,0

Черная металлургия

Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру

593 200

537 624

55 575

595 053

534 586

60 467

90,6

9,4

Производство основных благородных и цветных металлов

Металл құю

4 609

4 608

1

3 868

3 840

27

99,99

0.0

Литье металлов

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын жасау

76 877

70 547

6 330

60 497

55 871

4 626

91,8

8,2

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Машина жасау

367 120

348 134

18 986

277 498

260 609

16 889

94,8

5,2

Машиностроение

Компьютерлер, электрондық және
оптикалық бұйымдарды жасау

10 243

10 216

27

9 539

9 518

22

99,7

0,3

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции

Электр жабдықтарын жасау

35 307

34 955

352

32 079

31 581

498

99,0

1,0

Производство электрического оборудования

Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабдықтар жасау

41 763

40 116

1 648

47 645

46 198

1 447

96,1

3,9

Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории

Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелер жасау

63 348

61 902

1 446

29 831

28 913

918

97,7

2,3

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов

Өзге де көлік құралдарын жасау

71 089

70 880

209

36 510

36 509

0

99,7

0,3

Производство прочих транспортных средств

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

145 370

130 066

15 304

121 895

107 889

14 005

89,5

10,5

Ремонт и установка машин и оборудования

Жиһаз жасау

18 957

17 906

1 051

17 149

16 202

947

94,5

5,5

Производство мебели

Өзге дайын бұйымдарды жасау

6 916

6 880

36

4 529

4 523

6

99,5

0,5

Производство прочих готовых изделий
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33Похожие:

1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы