2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
страница8/11
Дата конвертации09.04.2013
Размер2.16 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

4. Қаржы көрсеткіштері
Финансовые показатели


Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі - өндірушінің өзі белгілеген бағасымен босатылған барлық өнім мен көрсетілген қызметтер құны.

Өндірістік шығыстар – негізгі және қосалқы қызмет түрлеріндегі өндірілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар.

Өндірістік емес шығыстар - бұл өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстарды, әкімшілік шығыстарды, қаржыландыруға жұмсалған шығыстарды қамтитын шығыстар.

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс - алынған және алуға жататын кіріс сомасынан қосылған құн салығын, акциздерді алып тастағандағы, сондай-ақ, қайтарылып берілген, тұтынушыларға ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағандағы түскен кіріс.

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны - босатылған (тиелген) дайын өнімнің (тауарлардың, қызметтердің) нақты өзіндік құны.

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) жалғасатын қызмет кезеңіндегі пайда (залал) сомасымен және қызметті тоқтатқаннан түскен пайдамен (залалмен) анықталады.

Дебиторлық берешек – жеке және заңды тұлғалардан, кәсіпорынға олармен шаруашылықтық өзара қатынасының қорытындысында тиіс борыштар сомасы. Оның ішіне жөнелтілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін борыштар кіреді.

Міндеттемелер бойынша берешек – кәсіпорындардың уақытша тартылған және тиісті жеке және заңды тұлғаларға қайтарылған ақшалай қаражаттар. Кредиторлық берешекті жөнелтілген өнімге төленбеген төлемдер, төленбеген салықтар, есептелінген еңбекақының төленбеген төлемақылары құрайды.

Мерзімі өткен берешек – есеп беретін күнге өтелмеген берешектің өткен кезеңнен ауысқан қалдығы қосылған мерзімі өткен берешек сомасы.


Объем произведенной продукции и оказанных услуг – стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.

Производственные расходы – затраты, формирующие себестоимость произведенной продукции и оказанных услуг основного и вторичного видов деятельности.

Непроизводственные расходы – это расходы, которые включают расходы по реализации продукции и оказанию услуг, административные расходы, расходы на финансирование.

Доход от реализации продукции и оказания услуг – сумма полученного и подлежащего к получению дохода за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, а также стоимости возвращенных товаров, скидки с продаж и скидки с цены, представленных покупателю.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – фактическая себестоимость отпущенной (отгруженной) готовой продукции (работ, услуг).

Прибыль (убыток) до налогообложения определяется суммой прибыли (убытка) за период от продолжаемой деятельности и прибылью (убытком) от прекращенной деятельности.

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающаяся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Включает в себя долги за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.

Задолженность по обязательствам - денежные средства, временно привлеченные предприятием и подлежащие возврату соответствующим юридическим и физическим лицам. Кредиторскую задолженность составляют неосуществленные платежи за отгруженные товары, неоплаченные налоги, невыплаченная начисленная заработная плата и др.

Просроченная задолженность – сумма просроченной задолженности включающая переходящие остатки задолженности с предыдущего периода и непогашенные на отчетную дату.


2012 жылғы IV тоқсандағы экономикалық қызмет түрлері бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі
Результат финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности, по видам экономической деятельности в IV квартале 2012 года


мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем произведенной продукции и оказанных услуг

Өнімдерді өткізуден және қызметтер көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

Өндірістік емес шығыстар
Непроизвод-ственные расходы

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообло-жения
Барлығы

1 270

690 820 656

908 250 509

560 892 340

161 538 978

218 048 998

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

611

102 629 442

128 834 871

118 044 765

22 302 526

1 538 597

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

84

354 437 964

480 455 604

201 194 140

56 071 192

230 394 200

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

159

95 072 843

103 750 546

70 806 362

30 388 538

6 928 060

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

27

4 713 719

7 106 369

6 065 672

1 122 152

301 868

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

27

1 868 920

1 878 438

1 486 981

231 855

522 910

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

79

74 125 220

74 064 585

69 918 472

11 012 598

-5 914 294

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

43

12 974 747

64 445 117

56 813 607

19 567 214

-9 597 601

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

93

24 382 347

25 672 045

20 908 116

6 415 447

-556 261

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

9

461 650

554 781

306 511

147 002

101 268

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

2

146 209

146 209

98 169

56 687

-8 561

Информация и связь

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

5

1 145 641

1 070 482

831 932

696 093

-440 360

Операции с недвижимым имуществом

Қаржы және сақтандыру қызметі


2

65 487

58 246

34 502

126 588

-79 249

Финансовая и страховая деятельность


Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

48

14 574 235

16 446 120

11 446 272

11 358 064

-5 234 745

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

10

2 819 496

2 821 234

2 297 728

457 671

95 506

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

71

1 402 736

945 862

639 111

1 585 351

-2 340

Искусство, развлечения и отдых2012 жылғы IV тоқсандағы облыстар бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі
Результат финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности,
по областям в IV квартале 2012 года


мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем произведенной продукции и оказанных услуг

Өнімдерді өткізуден және қызметтер көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

Өндірістік емес шығыстар
Непроизводственные расходы

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообложения

Қазақстан Республикасы

1 270

690 820 656

908 250 509

560 892 340

161 538 978

218 048 998

Ақмола

171

47 943 876

79 597 987

67 008 403

13 959 988

4 042 009

Ақтөбе

40

23 737 891

23 707 053

14 492 859

7 310 765

3 140 941

Алматы

194

91 026 512

116 520 092

84 163 092

31 671 842

7 146 411

Атырау

33

35 515 979

35 745 411

45 716 678

3 426 074

-13 118 479

Батыс Қазақстан

31

212 932 639

212 535 206

47 274 541

13 513 228

153 713 789

Жамбыл

53

35 987 135

36 514 141

23 252 522

9 582 379

4 272 722

Қарағанды

68

19 077 849

26 662 927

17 945 014

6 686 500

4 023 197

Қостанай

177

33 219 264

61 091 092

54 218 473

22 774 973

-10 764 239

Қызылорда

65

26 543 286

35 426 250

28 492 078

2 743 617

4 817 859

Маңғыстау

36

6 099 330

11 598 461

6 107 795

9 989 750

-3 770 482

Оңтүстік Қазақстан

112

95 748 197

188 974 493

108 144 658

22 696 721

61 008 065

Павлодар

31

7 743 087

7 646 462

3 600 769

2 818 849

1 634 255

Солтүстік Қазақстан

162

36 799 361

49 500 667

43 951 438

7 049 937

1 513 836

Шығыс Қазақстан

97

18 446 250

22 730 267

16 524 020

7 314 355

389 1142012 жылғы 1 қаңтардағы экономикалық қызмет түрлері бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың берешегі
Задолженность крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности, по видам экономической деятельности
на 1 января 2012 года


мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Дебиторлық берешек
Дебиторская задолженность

одан – сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі
из неё - задолженность покупателей и заказчиков
барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Барлығы

1 270

1 458 859 922

8 297 741

815 805 911

5 325 969

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

611

379 271 240

1 767 106

355 054 744

1 204 547

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

84

598 542 634

1 899 667

179 155 695

280 693

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

159

100 560 144

268 006

54 640 058

259 501

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

27

1 748 030

50 787

908 548

23 821

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

27

2 114 258

-

1 943 315

-

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

79

100 320 036

2 550 058

83 868 601

2 391 090

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

43

173 146 417

13 900

81 487 303

3 750

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

93

62 528 010

1 265 708

40 198 908

691 548

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

9

155 963

1 787

134 177

1 787

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

2

31 595

1 068

31 565

1 068

Информация и связь

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

5

3 912 707

-

1 055 927

-

Операции с недвижимым имуществом

Қаржы және сақтандыру қызметі

2

3 450 007

6 490

109 915

-

Финансовая и страховая деятельность

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

48

30 957 148

462 183

15 265 358

462 183

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

10

2 083 521

-

1 922 664

-

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

71

38 212

10 981

29 133

5 981

Искусство, развлечения и отдых
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электорондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы