2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
страница10/11
Дата конвертации09.04.2013
Размер2.16 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

5. Ауылды жерлердегі шағын кәсіпорындар
Малые предприятия в сельской местности


Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі - өндірушінің өзі белгілеген бағасымен босатылған барлық өнім мен көрсетілген қызметтер құны.

Өндірістік шығыстар – негізгі және қосалқы қызмет түрлеріндегі өндірілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар.

Өндірістік емес шығыстар - бұл өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстарды, әкімшілік шығыстарды, қаржыландыруға жұмсалған шығыстарды қамтитын кезең шығыстары

Материалдық шығындар - материалдық ресурстардың құны, оларды сатып алу (ҚҚС есебінсіз) бағасына сүйеніп, жабдықтау, делдалдық, сыртқы экономикалық ұйымдарға төленген үстеме баға (үстемеақы), комиссиялық сыйақылар, тауар биржалары қызметінің құны, кеден бажы, бөгде ұйымдардың және кәсіпорынның қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғалардың күштерімен жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтауға және жеткізуге жұмсалатын шығыстары қоса қалыптасады.

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс - алынған және алуға жататын кіріс сомасынан қосылған құн салығын, акциздерді алып тастағандағы, сондай-ақ, қайтарылып берілген, тұтынушыларға ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағандағы түскен кіріс.

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны - босатылған (тиелген) дайын өнімнің (тауарлардың, қызметтердің) нақты өзіндік құны.

Жалпы пайда өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс пен өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құнының арасындағы айырмашылық ретінде анықталады.

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) жалғасатын қызмет кезеңіндегі пайда (залал) сомасымен және қызметті тоқтатқаннан түскен пайдамен (залалмен) анықталады.

Қорлар – қызмет көрсетілгенде немесе сату үшін өндірістік үдерісте қолдануға арналған кәсіпорынның қысқа мерзімді активтері.


Объем произведенной продукции и оказанных услуг – стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.

Производственные расходы – затраты, формирующие себестоимость произведенной продукции и оказанных услуг основного и вторичного видов деятельности.

Непроизводственные расходы – это расходы периода, которые включают расходы по реализации продукции и оказанию услуг, административные расходы, расходы на финансирование.

Материальные затраты – стоимость материальных ресурсов, сформированная исходя из цены их приобретения (без учета НДС, акцизов), включая наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, посредническим, внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций и физических лиц, не являющихся персоналом предприятия.

Доход от реализации продукции и оказания услуг – сумма полученного и подлежащего к получению дохода за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, а также стоимости возвращенных товаров, скидки с продаж и скидки с цены, представленных покупателю.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – фактическая себестоимость отпущенной (отгруженной) готовой продукции (работ, услуг).

Валовая прибыль определяется разницей дохода от реализации продукции и оказания услуг и себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг.

Прибыль (убыток) до налогообложения определяется суммой прибыли (убытка) за период от продолжаемой деятельности и прибылью (убытком) от прекращенной деятельности.

Запасы – краткосрочные активы предприятия, предназначенные для использования в производственном процессе, при предоставлении услуг или для продажи.


2012 жылғы экономикалық қызмет түрлері бойынша, ауылды жерлерде орналасқан, шағын кәсіпорындар қызметінің 2012 жылғы IV тоқсандағы негізгі көрсеткіштері
Основные показатели деятельности малых предприятий, расположенных в сельской местности, в IV квартале 2012 года по видам экономической деятельности

Шағын кәсіпорынның саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг,

тыс. тенге
Барлығы

19 459

144 040

49 385

671 410 994

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

8 412

48 379

40 014

102 232 605

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

291

4 740

56 723

12 178 410

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

1 172

14 558

57 042

93 057 701

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

95

3 747

41 566

13 057 909

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

411

4 969

37 232

7 706 586

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

3 016

27 041

56 706

274 289 123

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

2 171

13 019

48 427

83 910 994

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

496

6 596

55 565

25 416 581

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

113

819

41 669

2 911 185

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

238

1 777

58 708

2 999 684

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

794

2 072

55 390

2 955 891

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

564

2 797

39 255

22 551 341

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

627

4 882

67 991

18 784 265

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

688

3 562

35 444

6 121 697

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

309

4 812

44 702

2 962 128

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

62

270

27 641

274 894

Предоставление прочих видов услугЖалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

Одан материалдық шығындар, мың теңге
Из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге
Барлығы

696 433 752

385 545 418

26 535 137

Всего

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

136 420 352

71 248 665

14 910 124

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

14 398 915

5 886 034

-183 943

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Өңдеу өнеркәсібі

121 618 187

82 265 624

- 099 217

Обрабатывающая промышленность

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

15 085 519

7 428 712

950 051

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

8 109 126

2 673 656

349 032

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Құрылыс

263 978 976

180 945 836

14 641 246

Строительство

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

41 108 443

16 096 570

13 710 450

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

35 029 399

7 816 052

-11 756 199

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

2 611 424

1 531 702

5 630

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

2 527 836

273 573

325 585

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

2 975 697

84 699

285 535

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

26 848 845

1 865 222

-3 756 614

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

14 531 860

3 872 161

1 100 264

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

5 892 396

2 809 532

319 636

Деятельность в области административногои вспомогательного обслуживания

Өнер, ойын-сауық және демалыс

5 118 012

686 674

-340 221

Искусство, развлечения и отдых

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

178 765

60 706

73 778

Предоставление прочих видов услугОблыстар бойынша ауылды жерлерде орналасқан шағын кәсіпорындар қызметінің 2012 жылғы IV тоқсандағы негізгі көрсеткіштері
Основные показатели деятельности малых предприятий, расположенных в сельской местности, за IV квартал 2012 года по областям

Шағын кәсіпорынның саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

19 459

144 040

49 385

671 410 994

Ақмола

979

12 383

56 519

49 359 899

Ақтөбе

776

5 708

32 747

13 869 699

Алматы

2 970

25 542

65 549

164 664 581

Атырау

610

3 594

38 805

10 903 383

Батыс Қазақстан

973

5 211

36 031

11 145 811

Жамбыл

695

7 891

63 607

60 142 258

Қарағанды

481

6 645

41 918

22 067 689

Қостанай

1 044

10 097

42 811

48 037 955

Қызылорда

1 145

4 875

40 601

14 234 199

Маңғыстау

905

7 140

52 384

33 762 270

Оңтүстік Қазақстан

6 097

27 842

45 245

185 173 255

Павлодар

573

5 640

37 706

6 594 437

Солтүстік Қазақстан

889

10 495

45 359

24 300 072

Шығыс Қазақстан

1 322

10 977

45 003

27 155 486Жалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

Одан материалдық шығындар, мың теңге
Из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

696 433 752

385 545 418

26 535 137

Ақмола

71 006 534

36 503 281

268 716

Ақтөбе

13 375 234

7 774 607

124 278

Алматы

144 150 366

54 162 249

8 603 494

Атырау

8 944 057

4 291 250

1 301 036

Батыс Қазақстан

26 709 045

7 754 058

- 12 723 878

Жамбыл

39 162 924

17 495 663

1 490 101

Қарағанды

23 919 098

13 747 173

2 184 298

Қостанай

39 856 960

25 213 423

1 110 509

Қызылорда

13 639 241

7 392 938

1 730 613

Маңғыстау

46 087 963

30 401 855

1 858 202

Оңтүстік Қазақстан

193 826 255

140 301 670

8 052 899

Павлодар

8 748 355

4 628 464

882 417

Солтүстік Қазақстан

37 245 685

20 690 291

8 761 230

Шығыс Қазақстан

29 762 035

15 188 496

2 891 2222012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыстар бойынша ауылды жерлерде орналасқан, шағын кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштері
Основные показатели деятельности малых предприятий, расположенных в сельской местности, в январе-декабре 2012 года по областям


^ Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Шағын кәсіпорындар саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

8 412

48 379

40 014

102 232 605

Ақмола

606

7 092

49 926

30 505 568

Ақтөбе

336

2 679

23 921

6 982 321

Алматы

449

2 882

53 813

6 949 945

Атырау

75

742

21 329

1 160 858

Батыс Қазақстан

180

1 591

26 496

1 577 353

Жамбыл

180

1 126

40 617

884 762

Қарағанды

198

1 265

36 086

3 221 445

Қостанай

444

4 994

44 866

15 239 346

Қызылорда

330

727

26 508

542 621

Маңғыстау

60

486

35 034

257 393

Оңтүстік Қазақстан

4 301

12 406

30 610

8 604 911

Павлодар

176

1 857

31 906

2 560 402

Солтүстік Қазақстан

549

6 857

47 587

17 298 412

Шығыс Қазақстан

528

3 675

35 940

6 447 268

Жалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

Одан материалдық шығындар, мың теңге
Из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

136 420 352

71 248 665

14 910 124

Ақмола

42 094 494

18 977 221

1 310 345

Ақтөбе

6 353 740

4 606 292

296 868

Алматы

8 232 139

4 344 587

- 124 221

Атырау

1 522 764

778 235

25 895

Батыс Қазақстан

1 953 000

1 141 400

- 507 326

Жамбыл

1 063 915

412 398

- 277 172

Қарағанды

3 729 640

1 902 548

1 191 940

Қостанай

17 599 820

9 152 833

980 636

Қызылорда

527 951

153 919

72 770

Маңғыстау

443 860

140 467

62 817

Оңтүстік Қазақстан

13 826 428

7 815 666

277 789

Павлодар

3 226 543

1 898 838

305 800

Солтүстік Қазақстан

28 924 811

16 489 207

8 100 099

Шығыс Қазақстан

6 921 247

3 435 054

3 193 884

Өңдеу өнеркәсібі
Обрабатывающая промышленность


Шағын кәсіпорындар саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

1 172

14 558

57 042

93 057 701

Ақмола

42

1 967

75 471

9 289 667

Ақтөбе

66

605

36 284

1 623 029

Алматы

324

3 996

76 415

30 711 279

Атырау

22

206

31 463

300 236

Батыс Қазақстан

27

435

54 402

822 847

Жамбыл

68

499

23 951

867 403

Қарағанды

45

580

51 940

5 309 065

Қостанай

70

861

36 723

5 186 322

Қызылорда

35

328

27 699

303 548

Маңғыстау

36

172

69 725

1 786 512

Оңтүстік Қазақстан

240

2 413

41 841

32 281 205

Павлодар

36

379

66 267

607 022

Солтүстік Қазақстан

21

432

42 233

1 607 409

Шығыс Қазақстан

140

1 685

48 104

2 362 157

Жалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

одан материалдық шығындар, мың теңге
из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

121 618 187

82 265 624

- 4 099 217

Ақмола

16 812 421

12 998 808

383 317

Ақтөбе

1 670 303

1 165 418

- 96 697

Алматы

31 127 131

17 504 345

970 279

Атырау

309 463

142 464

- 20 821

Батыс Қазақстан

948 571

250 980

61 254

Жамбыл

875 295

643 531

57 326

Қарағанды

5 833 980

5 024 579

- 5 250

Қостанай

5 615 963

4 569 819

14 046

Қызылорда

354 250

210 550

31 649

Маңғыстау

9 757 206

8 154 306

- 2 343 830

Оңтүстік Қазақстан

41 772 934

28 390 481

- 1 779 024

Павлодар

872 890

533 914

189 615

Солтүстік Қазақстан

1 643 123

1 279 275

- 10 892

Шығыс Қазақстан

4 024 657

1 397 154

- 1 550 189^ Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Шағын кәсіпорындар саны, бірлік
Количество малых предприятий, единиц

Тоқсандағы кәсіпорындағы қызметкерлердің орташа саны, адам
Численность работников малых предприятий в среднем за квартал, человек

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

2 171

13 019

48 427

83 910 994

Ақмола

88

569

64 120

3 388 679

Ақтөбе

99

211

30 229

79 592

Алматы

657

4 924

58 726

40 625 388

Атырау

48

240

87 439

1 573 048

Батыс Қазақстан

27

62

47 854

126 603

Жамбыл

96

1 327

34 970

2 477 471

Қарағанды

50

417

17 390

1 280 309

Қостанай

200

1 184

44 910

18 053 045

Қызылорда

90

310

29 384

356 603

Маңғыстау

60

92

191 391

4 625 918

Оңтүстік Қазақстан

429

1 716

42 181

4 168 103

Павлодар

55

261

15 108

630 216

Солтүстік Қазақстан

63

486

36 190

744 685

Шығыс Қазақстан

209

1 220

41 310

5 781 334

Жалғасы Продолжение
Барлық шығыстар, мың теңге
Всего расходов, тыс. тенге

Одан материалдық шығындар, мың теңге
Из них материальные затраты, тыс. тенге

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал), мың теңге
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. тенге

Қазақстан Республикасы

41 108 443

16 096 570

13 710 450

Ақмола

3 675 145

385 162

316 104

Ақтөбе

64 646

3 267

21 933

Алматы

13 102 799

1 347 712

10 997 114

Атырау

1 321 893

849 798

487 482

Батыс Қазақстан

244 254

2 829

- 212 211

Жамбыл

1 969 415

823 077

692 159

Қарағанды

435 365

123 678

48 853

Қостанай

8 823 751

7 581 915

- 101 816

Қызылорда

477 507

235 481

39 252

Маңғыстау

1 132 110

191 846

76 822

Оңтүстік Қазақстан

3 261 854

613 392

764 781

Павлодар

66 159

10 623

9 102

Солтүстік Қазақстан

704 439

181 949

227 439

Шығыс Қазақстан

5 829 106

3 745 841

343 436
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электорондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы